Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Partnerzy projektu

DPPMPiPS logo s
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Departament Pożytku Publicznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
tel. 22 693 47 59
e-mail: pozytek@mpips.gov.pl
www.pozytek.gov.pl
www.pokl541.pozytek.gov.pl

 FUPP logo s c
Fundacja Uniwersyteckich
Poradni Prawnych

ul. Szpitalna 5 lok. 5
00-031 Warszawa
tel. 22 828 91 28/143
e-mail: zarzad@fupp.org.pl
www.fupp.org.pl

 ISP logo s
Instytut Spraw Publicznych

Szpitalna 5 lok. 22
00-031 Warszawa
tel. 22 556 42 60/76
e-mail: isp@isp.org.pl
www.isp.org.pl


INPRIS logo s
INPRIS - Instytut Prawa i Społeczeństwa

ul. Szpitalna 5 lok. 5
00-031 Warszawa
tel. 22 465 82 92
e-mail: inpris@inpris.pl
www.inpris.pl
ZBPO logo s
Związek Biur Porad Obywatelskich

ul. Gałczyńskiego 3
00-362 Warszawa
e-mail: zbpo@zbpo.org.pl
www.zbpo.org.pl 
Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
 
Doświadczenie:
 • partnerstwo w projektach w ramach IW EQUAL - "Tu jest praca" oraz "W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej",
 • realizacja projektu systemowego w ramach Działania 1.1, Priorytetu 1. SPO RZL 2004-2006 „Profesjonalne służby zatrudnienia na rzecz ekonomii społecznej i trzeciego sektora",
 • wdrażanie w latach 2005 - 2008 r. Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO), a od 2009 r. Programu Operacyjnego FIO,
 • realizacja projektu systemowego w ramach Działania 5.4.1, POKL „Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego, dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności zarządzania sferą pożytku publicznego",
 • realizacja projektu systemowego w ramach Działania 5.4.1, POKL „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy",
 • instytucja inicjująca projekt systemowy pt. „Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej" w ramach Priorytetu I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej PO KL oraz projekt pt. „Zintegrowany system wsparcia zatrudnienia socjalnego i ekonomii społecznej", realizowany w ramach Priorytetu I, Działanie 1.2 PO KL.
Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Idea Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Program Uniwersyteckich Poradni Prawnych (inaczej: kliniki prawa, ang.: legal clinics) polega na powoływaniu przy Wydziałach Prawa i Administracji poradni prawnych, w których studenci prawa, pod nadzorem i opieką merytoryczną pracowników naukowych i praktyków, udzielają nieodpłatnych porad prawnych osobom ubogim.

Jednym z podstawowych celów tego programu jest niesienie pomocy prawnej ludziom ubogim. W ten sposób zarówno spełnia się niezmiernie ważną misję społeczną, jak i kształtuje wśród studentów prawa świadomość traktowania zawodu prawniczego w kategoriach służby publicznej. Studenci mają możliwość poznania problemów społecznych, dzięki czemu wśród przyszłych prawników wzrasta stopień wrażliwości na kwestie naruszania praw człowieka.

Drugim ważnym celem jest udoskonalenie procesu kształcenia studentów prawa, poprzez kontakt z praktyką stosowania prawa w relacjach z klientami i ich rzeczywistymi problemami, nie zaś tylko z teorią. Jest to doskonałe połączenie kształcenia dydaktycznego ze zdobywaniem umiejętności praktycznych. Program ten adresowany jest zatem z jednej strony do studentów prawa i kadry dydaktycznej, z drugiej zaś strony jego głównymi odbiorcami są najsłabsze grupy społeczne takie jak: bezrobotni, bezdomni, emeryci, renciści, niepełnosprawni, ofiary przestępstw, kobiety w trudnej sytuacji życiowej, cudzoziemcy i uchodźcy. Dzięki temu programowi wzrasta zarówno zaangażowanie jednostek jak i całej społeczności prawno-akademickiej w pracę na rzecz szczególnie zagrożonych pozostawaniem na marginesie życia społecznego. Pozwala on też zaspokoić elementarne, najważniejsze potrzeby społeczne związane z dostępem do bezpłatnej pomocy prawnej.

Fundacja

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych oprócz zadania finansowania uniwersyteckich poradni w Polsce spełnia rolę wzmacniającą potencjał programu na przyszłość. W tym celu podejmowane są działania na rzecz standaryzacji oraz utrzymywania odpowiednio wysokiego poziomu funkcjonowania edukacji klinicznej. Zgodnie ze Statutem Fundacja będzie realizować swoje cele w szczególności przez: wspieranie współpracy poradni, wspieranie międzynarodowej współpracy w zakresie praktycznej edukacji prawniczej, organizowanie szkoleń, konferencji, prezentacji, wydawanie publikacji, zbieranie i przetwarzanie danych statystycznych o działalności poradni, gromadzenie i upowszechnianie know-how w zakresie organizacji poradni, propagowanie idei darmowej pomocy prawnej.

Instytut Spraw Publicznych

Fundacja Instytut Spraw Publicznych (ISP) jest jednym z wiodących polskich think tanków, niezależnym ośrodkiem badawczo-analitycznym. ISP powstał w 1995 roku. Poprzez prowadzenie badań, ekspertyz i rekomendacji dotyczących podstawowych kwestii życia publicznego Instytut służy obywatelowi, społeczeństwu i państwu. ISP współpracuje z ekspertami i badaczami z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Wyniki projektów badawczych prezentowane są na konferencjach i seminariach oraz publikowane w formie książek, raportów, komunikatów i rozpowszechniane wśród polityków, urzędników administracji, w środowiskach akademickich, a także wśród dziennikarzy i działaczy organizacji pozarządowych. W ISP realizowane są projekty poświęcone m.in. zmianom w prawie wyborczym, działaniom partii politycznych, równouprawnieniu płci, problemowi korupcji w życiu publicznym, organizacjom pozarządowym i kondycji III sektora, polityce społecznej, sprawom migracji i cudzoziemców, problemom europejskim. W ramach upowszechniania efektów swojej pracy badawczej Instytut Spraw Publicznych corocznie wydaje ok. 60 publikacji w formie papierowej i elektronicznej, jest też organizatorem kilkudziesięciu konferencji i seminariów. Eksperci ISP angażują się także bezpośrednio w proces legislacyjny, biorąc udział w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich szczególnie aktywnie wspierają zmiany służące zwiększaniu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym.

Instytut Spraw Publicznych od 2002 r. realizuje Program „Obywatel i Prawo” mający na celu kompleksowe wspieranie – merytoryczne i finansowe - poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz wypracowywanie rekomendacji na rzecz systemowych mechanizmów wzmacniających dostępność obywateli do poradnictwa prawnego i obywatelskiego. W realizację tej unikalnej inicjatywy środowisk pozarządowych w latach 2002-2012 zaangażowane były środki w wysokości 8,7 miliona złotych, gwarantowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Dwa najważniejsze komponenty Programu stanowią:

 • konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych – za jego sprawą w przeciągu 10 lat przyznano 132 dotacje dla organizacji zajmujących się poradnictwem na ogólną sumę 5,5 mln złotych. Konkurs dał też możliwość zgromadzenia różnorodnych danych dotyczących poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce prowadzonego przez organizacje pozarządowe;
 • prace Rady Ekspertów – pod auspicjami niezależnego ciała opiniotwórczego, jakim jest Rada Ekspertów, organizowane są liczne seminaria i dyskusje poświęcone przeciwdziałaniu barierom utrudniającym obywatelom dostęp do porad pro bono. W ramach działalności Rady Ekspertów opracowanych zostało także szereg ekspertyz, analiz i rekomendacji dotyczących m.in. projektów ustaw regulujących obszar bezpłatnego poradnictwa prawnego, działalności i finansowania poradniczych organizacji pozarządowych, dostępu do zawodów prawniczych.
Instytut Prawa i Społeczeństwa
INPRIS - Instytut Prawa i Społeczeństwa, to prawniczy think-tank założony w 2009 roku. Podstawowe sposoby działania INPRIS to badania, analizy, wypracowanie rozwiązań systemowych, monitoring, przygotowanie propozycji reform, działanie na rzecz edukacji prawnej. Zależy nam na poprawie jakości prawa, standardów rządzenia oraz sprawności i przejrzystości działania kluczowych instytucji publicznych.

Przedsięwzięcia INPRIS koncentrują się obecnie na pięciu obszarach: dostęp do pomocy prawnej, innowacyjna edukacja prawna, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości, zawody prawnicze.

Założyciele INPRIS to osoby, które od lat zaangażowane są w prace na rzecz szerokiego dostępu do pomocy prawnej dobrej jakości.

INPRIS prowadzi między innymi bibliotekę dotyczącą reformy nieodpłatnej pomocy prawnej, w której znajdują się informacje na temat prac nad reformą systemu pomocy prawnej – podejmowane zarówno przez instytucje publiczne, rząd, jaki i organizacje społeczne.

Można w niej znaleźć również projekty założeń ustawowych i ustaw, ekspertyzy i opinie dotyczące projektów, informacje o procesie legislacyjnym, różne publikacje.

INPRIS opublikował między innymi, następujące policy papers:
 • Poradnictwo prawne i obywatelskie - pojęcie, jakość, efektywność (grudzień 2010)
 • Reforma dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej (grudzień 2010)
 • Badania pomocy prawnej. Organizacje społeczne a socjologowie prawa - perspektywy współpracy (grudzień 2010)
 • Powszechny dostęp do aktów prawnych i orzeczeń sadowych (grudzień 2010)
Związek Biur Porad Obywatelskich

Związek Biur Porad Obywatelskich (ZBPO) jest organizacją pożytku publicznego, powstałą w 1998 r., aktualnie zrzeszającą i wspierającą działalność 32 Biur Porad Obywatelskich (BPO), realizującą od 14 lat misję zapewnienia obywatelom dostępu do bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Polsce.

Celami statutowymi Związku są m.in.: rozwijanie i propagowanie inicjatyw z zakresu poradnictwa obywatelskiego i ochrony praw obywatelskich, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, zwiększanie dostępności do bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego, działalność edukacyjna na rzecz upowszechniania wiedzy nt. przysługujących praw i sposobów ich dochodzenia. Cele są realizowane przez: inicjowanie działalności placówek poradniczych, udzielanie im stałego wsparcia merytorycznego i organizacyjnego, koordynowanie i integrowanie placówek poradniczych, monitorowanie jakości świadczonych usług oraz przestrzegania standardów poradnictwa obywatelskiego, współpracę z instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, działalność szkoleniową, wydawniczą, organizowanie konferencji. Cele statutowe są zgodne z celami partnerstwa.

ZBPO jest prekursorem w opracowaniu i wdrożeniu polskiego modelu poradnictwa obywatelskiego, budując w 1998 r. pierwszą, ogólnopolską sieć organizacji poradniczych (BPO), udzielających porad według tej samej metody i działających zgodnie z przyjętym katalogiem standardów poradnictwa obywatelskiego, zapewniających obywatelom bezpłatne, poufne, aktualne i bezstronne porady nt. przysługujących im praw i sposobów ich dochodzenia. Wszystkie BPO działają w oparciu o organizacje pozarządowe.

W ciągu 14 lat działania ZBPO założył łącznie ponad 60 BPO, odbył ponad 450 spotkań z lokalnymi organizacjami społecznymi i przedstawicielami samorządów; przeszkolił ponad 900 osób - kierowników, doradców i wolontariuszy BPO; zorganizował kilkanaście konferencji i seminariów, współorganizował konferencje z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Helsińską Fundacją Praw Człowieka i Polskim Stowarzyszeniem Edukacji Prawnej; przedstawiciele ZBPO uczestniczyli w międzynarodowych konferencjach poświęconych problematyce poradnictwa m.in. w Brukseli, Sarajewie, Pekinie, Londynie i Yorku. Związek jest członkiem założycielem Citizens Advice International (CAI) który działa od 2004 roku, obecnie skupia organizacje poradnicze z 12 krajów, m.in. z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Litwy, Czech, Rumunii.

Organizacja zrealizowała ponad 50 projektów, w tym kilka wieloletnich finansowanych m.in. ze środków Fundacji Forda i Charles Stewart Mott Foundation, których głównym celem był ilościowy i jakościowy rozwój sieci BPO oraz projektów międzynarodowych m.in. upowszechnienia poradnictwa obywatelskiego w Zachodniej Ukrainie czy projekt służący migrującym Polakom.

W 2002 i 2003 roku ZBPO we współpracy z Instytutem Spraw Publicznych realizował program Pozarządowej Platformy Poradniczej w ramach projektu "Platforma Współpracy dla Organizacji Pozarządowych zajmujących się informacją prawną i poradnictwem obywatelskim" (finansowany ze środków PAFW, w ramach programu „Obywatel i Prawo"). Jego celem było zintegrowanie środowiska organizacji zajmujących się różnymi formami poradnictwa. W pracach Platformy Poradniczej uczestniczyli przedstawiciele m.in.: Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych, Ogólnopolskiego Forum na rzecz Ofiar Przestępstw, Fundacji "Dzieci Niczyje", Biur Porad Obywatelskich, Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Polskiego Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, Stowarzyszenia Klon/ Jawor.

W 2005 roku Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych we współpracy ze Związkiem Biur Porad Obywatelskich i Stowarzyszeniem Edukacji Prawnej realizowana projekt "Warto działać dobrze. Wypracowanie wspólnych standardów dotyczących prowadzenia poradnictwa prawnego i obywatelskiego" ze środków Funduszu Pro Bonus. Opracowano katalog standardów poradnictwa, promowany jako rodzaj dobrych praktyk na rzecz zapewnienia klientom organizacji zajmujących się poradnictwem obywatelskim i prawnym, dostępu do porad jak najwyższej jakości. Niezmiernie ważnym aspektem tego projektu była jak najszersza promocja. Pierwszym etapem rozpowszechnienia standardów była ich prezentacja na seminarium podsumowującym realizację projektu, w którym brali udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, działających na polu poradnictwa prawnego i obywatelskiego, oraz sponsorów – rekrutujących się zarówno spośród organizacji pozarządowych (fundacje), jak również instytucji publicznych udzielających wsparcia tego typu działaniom (urzędy rządowe i samorządowe). Następnie standardy zostały opublikowane w prasie , w formie małych broszur i rozesłane do organizacji poradniczych oraz zostały udostępnione na stronach internetowych organizacji realizujących projekt.

Dzięki dotacjom ze środków Fundacji im. S. Batorego w ramach Programu Edukacji Prawnej (w latach 2003-2009) możliwe było stałe wspieranie merytoryczne sieci BPO, w tym m. in. przygotowanie i wdrożenie systemu wewnętrznej ewaluacji jakości porad i przestrzegania standardów poradnictwa obywatelskiego w oparciu o wspólnie opracowane w 2004 r. narzędzie umożliwiające bieżącą ocenę jakości pracy i świadczonych usług. Narzędzie umożliwia ocenę zewnętrzną i wewnętrzną.

Od 2002 r. ZBPO realizowało programy finansowane przez Instytut Spraw Publicznych ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, a od 2005 z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które dotyczyły różnych aspektów rozwoju sieci poradnictwa obywatelskiego: powoływania nowych placówek, wsparcia merytorycznego poprzez szkolenia, staże, wspieranie doradców w ich miejscu pracy - coaching, udostępnienia poszerzonego Systemu Informacyjnego i Internetowej Bazy Spraw Klientów, konsultacje prawne, kontrolę jakości udzielanych porad. Organizowano również Dni Poradnictwa Obywatelskiego, w ramach których odbywały się konferencje dla przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych a także udzielano porad mieszkańcom.

Przykładem programu dotyczącego działań na rzecz pożądanych społecznie zmian był projekt finansowany ze Środków Przejściowych realizowany w 2008 roku, dotyczący prowadzenia kampanii przeciwdziałania dziedziczeniu długów. Kampania ta ze względu na ważny społecznie problem, została objęta patronatem Wicepremiera i Ministra MSWiA.

ZBPO w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości i Centralnym Zarządem Służb Więziennych uruchomiono w 2003 r. świadczenie poradnictwa obywatelskiego dla osób pozbawionych wolności jako grupy osób szczególnie wykluczonej.
 
Ze względu na nasilające się problemy zadłużenia obywateli ZBPO zainicjował realizację ogólnopolskiego projektu pomocy osobom zadłużonym (finansowanie z Fundacji im. F. Kronenberga, 2010 r.).
 
W 2002 roku ZBPO otrzymał wyróżnienie w Konkursie na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską Pro Publico Bono. ZBPO objęty jest patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, współpracuje z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Adminisracji, Ministerstwem Sprawiedliwości i z Centralnym Zarządem Służb Więziennych.
Data utworzenia: 2015-05-07 11:27:58

Tagi:

Polecamy