Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

PO Społeczeństwo Obywatelskie na lata 2007-2013

Program Operacyjny Społeczeństwo Obywatelskie

Programy horyzontalne – kierunki rozwoju wg ustawy o NPR

Rozwój zasobów ludzkich i kapitału społecznego

Koordynacja

Minister właściwy ds. pracy

Program Operacyjny

Program Operacyjny Społeczeństwo Obywatelskie

Instytucja zarządzająca

Minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego

Szef Grupy Roboczej ds. Przygotowania Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie

Krzysztof Więckiewicz – Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w MPS


Proponowane priorytety i działania Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie

Priorytet 1: Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne

 • Działanie 1.1   Edukacja obywatelska
 • Działanie 1.2   Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych
 • Działanie 1.3 Aktywizacja społeczności lokalnych w partnerstwach lokalnych (kapitał  społeczny)
 • Działanie  1.4   Tworzenie lokalnej infrastruktury dla działań obywatelskich

Priorytet 2: Silne organizacje pozarządowe w dobrym państwie

 • Działanie 2.1  Wzmocnienie potencjału sektora pozarządowego
 • Działanie 2.2 Wyrównywanie szans organizacji - wsparcie rozwoju infrastruktury trzeciego sektora
 • Działanie 2.3  Jakość zarządzania w nowoczesnej administracji publicznej
 • Działanie 2.4  Promowanie  dialogu obywatelskiego jako formy partycypacji obywatelskiej

Priorytet 3: Trzeci sektor w usługach społecznych

 • Działanie 3.1 Zapobieganie powstawaniu ryzyka wykluczenia społecznego poprzez wzmacnianie roli i funkcji rodziny i wspólnoty lokalnej.
 • Działanie 3.2  Zapewnienie dostępu do usług i dostarczanie pomocy grupom najbardziej narażonym na ryzyko wykluczenia społecznego
 • Działanie 3.3  Zapewnienie tworzenia i funkcjonowania mechanizmów kompleksowego wsparcia integracji społecznej

Priorytet 4: Ekonomia społeczna

 • Działanie 4.1   III sektor jako pracodawca
 • Działanie 4.2   Budowanie wzajemnościowych form w gospodarce
 • Działanie 4.3   Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
 • Działanie 4.4   Innowacyjne formy gospodarki społecznej

Priorytet 5: Pomoc techniczna

 • Działanie 5.1   Wsparcie zarządzania i wdrażania PO SO
 • Działanie 5.2   Informacja i promocja działań PO SO
 • Działanie 5.3   Zakup sprzętu komputerowego

 

 

Pobierz pliki:

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49

Tagi:

Polecamy