Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

PO FIO 2009-2013

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 (PO FIO)

Co to jest PO FIO?
PO FIO stanowi kontynuację Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, realizowanego w latach 2005-2007 w formie programu rządowego, a w 2008 r. w formie rezerwy celowej budżetu państwa. Celem głównym PO FIO jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych. PO FIO stanowi operacjonalizację Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2009-2015.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie realizacji zadania w ramach PO FIO są:
organizacje pozarządowe, których definicje podaje art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, osoby prawne i jednostki wyznaniowe kościołów i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (w zakresie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych). Oferta PO FIO kierowana jest przede wszystkim do niewielkich organizacji lokalnych, które nie mają możliwości aplikowania o granty z funduszy strukturalnych oraz nie mają odpowiedniego zaplecza do realizowania zlecanych zadań publicznych, ale stanowią bazę dla współdziałania obywateli w rozwiązywaniu wspólnych, nawet niewielkich problemów.

Ile jest środków do wykorzystania?
Wysokość środków budżetowych, przeznaczanych na realizację programu wyniesie nie mniej niż 60 mln zł rocznie (w 2009 r. budżet PO FIO ustalono na kwotę 62 750 00 zł). W ramach PO FIO, w latach 2009-2013 planuje się przekazanie nie mniej niż 300 mln zł na wsparcie inicjatyw obywatelskich zgłaszanych przez sektor pozarządowy.
PO FIO będzie finansowany wyłącznie ze środków krajowych. Oznacza to łatwiejszy dostęp do pieniędzy dla małych organizacji pozarządowych, których projekty nie mogły zostać zrealizowane ze względu na ograniczone fundusze. Zaletą Programu jest również przyjęcie tzw. zasady prefinansowania. Takie rozwiązanie umożliwia projektodawcom, dysponującym niewielką ilością środków, realizację zadania bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu, bez potrzeby uprzedniego tworzenia rezerw finansowych. Jednocześnie wieloletniość Programu umożliwia projektodawcom rozłożenie finansowania swoich przedsięwzięć na 2 lata.

Jakie projekty będą dofinansowane?
W PO FIO przewidziano realizację pięciu Priorytetów:
1. Priorytet I. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne;
2. Priorytet II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie;
3. Priorytet III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne;
4. Priorytet IV. Rozwój przedsiębiorczości społecznej;
5. Priorytet V. Pomoc techniczna.
W każdym Priorytecie określono od kilku do kilkunastu Obszarów wsparcia, w ramach których będą mogły być realizowane projekty.

Gdzie szukać szczegółowych informacji?
Szczegółowe informacje dotyczące PO FIO można znaleźć w zakładce „FIO" w ramach serwisu internetowego http://www.pozytek.gov.pl/.

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013
POBIERZ >>>

 


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49

  

PO FIO przyjęte przez Radę Ministrów.

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że Rada Ministrów w dniu 4 listopada br. przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2009-2015 oraz uchwałę w sprawie przyjęcia krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013, przedłożone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Dokumenty zostały podpisane przez przez Wicepremiera Waldemara Pawlaka.

Uchwała przyjmująca Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 wraz z Załącznikiem


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49

Tagi:

Polecamy