Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Otwarty konkurs ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego 2023-2025. Edycja 2023. Decyzja o dofinansowaniu oferty ze środków uwolnionych.

Decyzja z dnia 11 maja 2023 r. o dofinansowaniu oferty ze środków uwolnionych w ramach otwartego konkurs ofert w Programie na rzecz zatrudnienia socjalnego 2023-2025. Edycja 2023.

Zgodnie z zapisami Regulaminu otwartego Konkursu ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025. Edycja 2023 (część A rozdział IX Dysponowanie środami uwolnionymi), w celu zagospodarowania środków wynikających z rezygnacji z realizacji zadania przez podmiot, który otrzymał dofinansowanie:

  • dofinansowanie w wysokości 28 628,50 zł (słownie: dwudziestu ośmiu tysięcy sześciuset dwudziestu ośmiu złotych i 50/100) otrzymuje oferta nr 481 pn. Reintegracja społeczna, złożona przez Gminę Miasto Oleśnica.

Ww. oferta została złożona w Priorytecie I.


DECYZJA DOT. UWOLNIONYCH ŚRODKÓW OFERTA 481 Data utworzenia: 2022-09-26 10:35:23 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2023-03-28 11:48:26 przez: Anna Moskwa

Otwarty konkurs ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego 2023-2025. Edycja 2023.
Decyzja o dofinansowaniu oferty ze środków uwolnionych.

Zgodnie z zapisami Regulaminu otwartego Konkursu ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025. Edycja 2023 (część A rozdział IX Dysponowanie środami uwolnionymi), w celu zagospodarowania środków wynikających z rezygnacji z realizacji zadań przez podmiot, który otrzymał dofinansowanie:
dofinansowanie w wysokości 99 500,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych i 00/100) otrzymuje oferta nr 495 pn. Reintegruj się w Wielkopolsce, złożona przez dwóch oferentów Stowarzyszenie GREEN HOUSE I Stowarzyszenie ETAP.

Ww. oferta została złożona w Priorytecie I.

DECYZJA DOT. UWOLNIONYCH ŚRODKÓW

Data utworzenia: 2022-09-26 10:35:23 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2023-03-28 11:48:26 przez: Anna Moskwa

Otwarty konkurs ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego 2023-2025. Edycja 2023.
Decyzja o dofinansowaniu oferty ze środków uwolnionych.

Zgodnie z zapisami Regulaminu otwartego Konkursu ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025. Edycja 2023 (część A rozdział IX Dysponowanie środami uwolnionymi), w celu zagospodarowania środków wynikających z rezygnacji z realizacji zadań przez podmioty, które otrzymały dwa dofinansowania:
o dofinansowanie w wysokości 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy i 00/100) otrzymuje oferta nr 416 pn. Zwiększenie liczby miejsc w CIS Przemyśl i CIS Zarzecze, złożona przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej;
o dofinansowanie w wysokości 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy i 00/100) otrzymuje oferta nr 508 pn. Aktywizacja na plus, złożona przez Stowarzyszenie Integracja na Plus.
Ww. oferty zostały złożone w zostały złożone w Priorytecie I.

DECYZJA uwolnione środki oferty nr 416 i 508

Data utworzenia: 2022-09-26 10:35:23 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2023-03-28 11:48:26 przez: Anna Moskwa

Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego 2023-2025. Edycja 2023.

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 26 września 2022 r., w dniu 26 stycznia 2023 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego 2023-2025. Edycja 2023.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu i listami podmiotów dofinansowanych w  poszczególnych priorytetach:

Priorytet 1. Usługi reintegracyjne POBIERZ WYNIKI >>>

Priorytet 2. Ścieżki reintegracji. POBIERZ WYNIKI >>>

Priorytet 3. Wzmocnienie instytucjonalne PZS. POBIERZ WYNIKI >>>

Podmioty, których oferty otrzymały dofinansowanie, zostaną w najbliższych dniach poinformowane drogą mailową, na adresy wskazane w ofertach, o dalszych etapach procedury zmierzającej do zawarcia umów o dofinansowanie.

Data utworzenia: 2022-09-26 10:35:23 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2023-03-28 11:48:26 przez: Anna Moskwa

Wykaz oferentów, których oferty nie spełniają kryteriów formalnych w otwartym konkursie ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023–2025. Edycja 2023.

Przedstawiamy listę ofert odrzuconych podczas oceny formalnej ofert złożonych w ramach konkursu ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023–2025. Edycja 2023, ze względu na niespełnienie jednego z kryteriów formalnych lub nieuzupełnienie w terminie wymaganych oświadczeń.
Zgodnie z regulaminem konkursu w przypadku złożenia błędnego oświadczenia, Oferenci zostali poinformowani na adres poczty elektronicznej, o konieczności przesłania prawidłowego oświadczenia w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji czyli do dnia 14 listopada br. Niezłożenie prawidłowego oświadczenia lub przesłanie po terminie spowodowało odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych nie będą oceniane pod względem merytorycznym. Wszystkie pozostałe oferty będą w najbliższym czasie opiniowane przez Komisję Konkursową.

Wykaz oferentów, których oferty nie spełniają kryteriów formalnych.

OFERTY ODRZUCONE FORMALNIE

Data utworzenia: 2022-09-26 10:35:23 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2023-03-28 11:48:26 przez: Anna Moskwa

Ogłoszenie o konkursie

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023–2025. Edycja 2023 i zaprasza do składania ofert  na wsparcie finansowe projektów. Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Ofert i Sprawozdań dostępnego na stronie internetowej https://zs.mrips.gov.pl/ do 26 października 2022 r. do godz. 16:00

Zapraszamy do korzystania z infolinii konkursu - tel.: 538-117-123 w godzinach od 9:00 do 11:00.

 

MATERIAŁY

Ogłoszenie o konkursie_2023

Regulamin otwartego konkursu ofert_2023

Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025

Jak działa Generator - instrukcja dla Oferenta

FAQ

Data utworzenia: 2022-09-26 10:35:23 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2023-03-28 11:48:26 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy