Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Ósmy numer półrocznika "Ekonomia Społeczna"

Zapraszamy do lektury ósmego numeru półrocznika „Ekonomia Społeczna”
 
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza do lektury ósmego numeru półrocznika „Ekonomia Społeczna” – publikacji, której podstawowym celem jest upowszechnianie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej. 
 
Numer ósmy półrocznika, który przekazujemy w Państwa ręce jest bogaty, tak poprzez różnorodność prezentowanych w nim zagadnień, jak i jego objętość.
 
Sekcję Artykuły otwiera tekst Lidii Węsierskiej-Chyc zatytułowany „Gospodarka społeczna to nie sektor". Podjęto w nim problem o znaczeniu istotnym dla sposobu pojmowania gospodarki społecznej w Polsce. Zagadnienie integracji usług społecznych i socjalnych analizuje Mirosław Grewiński w artykule „Usługi społeczne i socjalne jako wspólny obszar polityki i ekonomii społecznej". Autor przedstawia logiczny wywód przemawiający za koniecznością łączenia tych usług, odwołując się zarówno do racji teoretycznych, jak i tych o charakterze empirycznym. Agnieszka Szczudlińska-Kanoś w artykule „Wspólnoty lokalne wobec rozwoju ekonomii społecznej" analizuje znaczenie wspólnot lokalnych dla rozwoju ekonomii społecznej. Autorka lokuje swoje rozważania w sferze teorii, a także odnosi je do specyficznych uwarunkowań kulturowych. W artykule „Zatrudnienie socjalne czy pomoc społeczna? Aktywizacja społeczno-zawodowa w opinii jej odbiorców" Marta Danecka podejmuje próbę rozstrzygnięcia dylematu zarysowanego w tytule tekstu. Monika Chomątowska w tekście „Nauka społeczna Kościoła a gospodarka społeczna" przedmiotem swoich intelektualnych dociekań czyni relacje między doktryną Kościoła a aksjologią leżącą u podstaw gospodarki społecznej. W artykule wskazano na zbieżność obu pojęć, jak i przedstawiono obszary, w których następuje ich rozchodzenie się. Problematykę związków między kulturą a ekonomią społeczną podejmuje Łukasz Maźnica w artykule „Kapitał kulturowy jako determinanta i zasób ekonomii społecznej". Autor zwraca uwagę na wciąż, jego zdaniem, słabo wykorzystany potencjał kapitału społecznego dla rozwoju ekonomii społecznej. Autorka artykułu „Relacje firm z podmiotami ekonomii społecznej", Daria Murawska, analizuje złożone relacje między podmiotami ekonomii społecznej a przedsiębiorstwami, umiejscawiając swoje rozważania w przestrzeni problematyki powiązanej ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. „Wpływ wybranych prawnych form działania administracji na natężenie współpracy z podmiotami ekonomii" to tytuł artykułu autorstwa Magdaleny Małeckiej-Łyszczek. Autorka identyfikuje możliwe formy współpracy między administracją a podmiotami ekonomii społecznej oraz wiele uwagi poświęca omówieniu tych form działania administracji publicznej, których stosowanie prowadzi do poszerzenia obszaru tej współpracy. Albert Izdebski i Małgorzata Ołdak w artykule „Między rynkiem a społeczności lokalną - wybrane aspekty funkcjonowania spółdzielni socjalnych w świetle badań "Monitoring spółdzielni socjalnych 2010" opisują wyniki badania, którego nazwa pojawia się w tytule tekstu. Stały się one kanwą dla sformułowania interesujących wniosków na temat działań spółdzielni socjalnych. Obraz spółdzielczości socjalnej w stolicy przedstawia Maciej Czarkowski w artykule "Spółdzielnie socjalne w Warszawie". 
 
W kolejnej sekcji przedstawiono trzy inicjatywy. Pierwsza, opisana przez Annę Karcz, to projekt edukacyjny pn. „Ekonomia Solidarności” realizowany przez Fundację Centrum Solidarności z Gdańska. Kolejna, zatytułowana „Przedsiębiorczość społeczna w Europie Wschodniej” przedstawia szkolenia z zakresu przedsiębiorczości społecznej dla liderów środowisk – osób młodych z krajów tj.: Polska, Dania, Mołdawia, Gruzja, Rumunia i Ukraina. Sekcję zamyka informacja o konferencji poświęconej mierzeniu społecznego oddziaływania podmiotów ekonomii społecznej, która odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Podczas konferencji zaprezentowano polską metodę mierzenia społecznej wartości dodanej pn. ESometr opracowana przez zespół ekspertów Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 
W bieżącym numerze przedstawiono także recenzję książki „W poszukiwaniu tradycji. Dwa dwudziestolecia pozarządowych inspiracji" autorstwa Piotra Frączaka. Autorka recenzji, Ewa Bogacz-Wojtanowska, wskazuje na walory intelektualne tej pracy. W szczególności eksponuje znaczenie tych jej elementów, które mówią o potrzebie zakorzeniania organizacji pozarządowych w wartościach i tradycjach społeczności lokalnych, w których i na rzecz których działają. 
 
W sekcji Biblioteka tekstów klasycznych zaprezentowano ważne opracowanie autorstwa Carlo Borzagi, Sary Depedri, Ermanno Tortia zatytułowane „Rola spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych. Apel o pluralizm gospodarczy". 
 
Półrocznik jest wydawany przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w projekcie „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Redakcja zaprasza potencjalnych Autorów – przedstawicieli środowiska naukowego, ekspertów i praktyków – do współpracy. Szczegóły dotyczące zasad nadsyłania tekstów znajdują się w zakładce Wskazówki dla Autorów. Przyjmowane są także teksty stanowiące komentarz do dotychczas prezentowanych na łamach czasopisma zagadnień.
 
Półrocznik jest wydawany przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w projekcie „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
 
Półrocznik jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej: 
www.ekonomiaspoleczna.msap.pl, zakładka Półrocznik Ekonomia Społeczna. 
 
Redakcja pisma zaprasza potencjalnych Autorów – przedstawicieli środowiska naukowego, ekspertów i praktyków – do współpracy. Szczegóły dotyczące zasad nadsyłania tekstów znajdują się na stronie internetowej www.ekonomiaspoleczna.msap.pl, zakładka Półrocznik Ekonomia Społeczna, Wskazówki dla Autorów. Przyjmowane są także teksty stanowiące komentarz do dotychczas prezentowanych na łamach czasopisma zagadnień.
 
Osoby zainteresowane tradycyjną wersją publikacji prosimy o kontakt z redakcją (pacuta@uek.krakow.pl, lub redakcjaes@uek.krakow.pl, tel. (12) 293 74 80).
 
 
Ósmy numer półrocznika  „Ekonomia Społeczna" w wersji PDF do pobrania TUTAJ
 
Oceń ósmy numer półrocznika „Ekonomia Społeczna” Ankieta do pobrania TUTAJ

 

 

 

 

 

Data utworzenia: 2014-02-13 13:35:31 przez: Karolina Legwant ; data modyfikacji: 2014-02-27 11:00:18 przez: Karolina Legwant

Polecamy