Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej III kadencji

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków
Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej III kadencji

 

Na podstawie § 11 zarządzenia nr 35 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (Dz. U. Min. Rodz. i Pol. Społ. poz. 35) oraz w zw. z § 7 ust. 4 zarządzenia nr 7 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (Dz. U. Min. Rodz. i Pol. Społ. poz. 9, z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 6, ust. 2 oraz ust. 5 pkt 3 tego zarządzenia – zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń przedstawicieli sektora ekonomii społecznej na członków Komitetu.

Przedstawiciele sektora ekonomii społecznej powoływani są spośród osób zgłoszonych przez co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn.zm.) lub osobę prawną niedziałającą w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającą co najmniej 10:

a)  organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b)  spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U.
z 2021 r. poz. 648).

Kandydaci powinni posiadać co najmniej 2-letnie potwierdzone doświadczenie w pracy zawodowej, naukowej lub społecznej w obszarze ekonomii społecznej.

Zgłoszenia zawierające krótką informację na temat doświadczenia kandydata w zakresie ekonomii społecznej lub CV należy nadsyłać do dnia 13 września 2021 r., na adres Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, oraz na adres elektroniczny: anna.moskwa@mrips.gov.pl. z dopiskiem: Nabór – KKRES III kadencja.

Wybór członków reprezentujących sektor ekonomii społecznej dokonany zostanie spośród ofert nadesłanych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze.

Dodatkowych informacji udziela: Anna Moskwa-Wysokińska, Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w MRiPS, tel. 022 661 16 49.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej jest organem pomocniczym Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Komitet odpowiedzialny jest m. in. za udział w koordynacji działań w zakresie ekonomii społecznej na poziomie krajowym i regionalnym, w tym dokonywanie przeglądów stanu realizacji zapisów strategii i programów rozwoju, kreowanie i monitorowanie działań podejmowanych na rzecz projektów innowacyjnych oraz badań naukowych w zakresie ekonomii społecznej, opiniowanie raportów z realizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, a także opiniowanie i rekomendowanie propozycji rozwiązań strategicznych, programowych, legislacyjnych, finansowych i edukacyjnych dotyczących działań w sferze publicznej w obszarze ekonomii społecznej.

Data utworzenia: 2016-10-05 11:27:38 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2021-08-23 13:52:46 przez: Weronika Tomaszewska

W dniu 13 czerwca 2018 r. odbyło się czwarte posiedzenie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

W trakcie spotkania przedstawiono projekt ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej, po dyskusji rekomendowano skierowanie go do dalszych prac legislacyjncyh.Inauguracyjne posiedzenie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej - 4 października 2016 r.

 

- Ekonomia społeczna to najlepsza z dróg do rozwiązywania problemów społecznych – powiedziała minister Elżbieta Rafalska, podczas spotkania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, które odbyło się 4 października w MRPiPS. – Daje potrzebującym przysłowiową wędkę, a nie rybę. To właściwy kierunek działań w tym obszarze.

 

Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej jest organem pomocniczym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Stanowi instytucjonalizację dialogu obywatelskiego w dziedzinie ekonomii społecznej, umożliwiając tworzenie rozwiązań w sposób partycypacyjny, w porozumieniu z teoretykami i praktykami, reprezentującymi administrację rządową i samorządową, sektor ekonomii społecznej, środowiska naukowe, partnerów społecznych, instytucje finansowe. Przyczynia się do społecznej legitymizacji wdrażanych rozwiązań oraz zapewnienia spójności działań w sferze publicznej w obszarze ekonomii społecznej.

 

Minister zwróciła uwagę na szeroki zakres kompetencji i uprawnień Komitetu.– Podstawowe zadania do wykonania to uporządkowanie stanu prawnego w dziedzinie ekonomii społecznej i monitorowanie funkcjonowania jego podmiotów – mówiła minister. Zwróciła też uwagę na konieczność propagowania wiedzy o możliwościach, jakie ona daje.

 

Sekretarz stanu w MRPiPS, a zarazem wiceprzewodniczący Komitetu Krzysztof Michałkiewicz mówił o koordynacji polityki publicznej w obszarze ekonomii społecznej na poziomie krajowym. Przedstawił założenia do ustawy regulującej funkcjonowanie sektora ekonomii społecznej oraz określił rolę i zadania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

 

- Komitet, przygotowując ustawę, powinien zdefiniować pojęcie ekonomii społecznej, charakter jej podmiotów, zakres, cele działania i system wsparcia – stwierdził wiceminister Michałkiewicz. Jego zdaniem zapisy o klauzulach społecznych, zawarte w ustawie o zamówieniach publicznych, powinny być w jej nowej wersji wzmocnione, gdyż nie są należycie wykorzystywane. Kolejnym zadaniem dla Komitetu będzie praca nad nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

 

Podczas obrad Komitetu Marcin Kowalski, Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie, wygłosił referat „Koordynacja polityki publicznej w obszarze ekonomii społecznej na poziomie regionalnym”.

 

Andżelika Wardęga, Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w MRPiPS, zapoznała zebranych z założeniami projektów „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” i „Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej”.

 

Po zakończeniu części plenarnej członkowie Komitetu pracowali w grupach tematycznych ds. strategicznych i programowych oraz monitorowania i ewaluacji.

 

Do pobrania:

Uchwała Nr 1 Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej z dnia 4 października 2016 r. w sprawie Regulaminu Prac Komitetu.

Uchwała Nr 2 Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej z dnia 4 października 2016 r. w sprawie wyboru drugiego zastępcy Przewodniczącego Komitetu.

Uchwała Nr 3 Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej z dnia 4 października 2016 r. w sprawie powołania grup tematycznych Komitetu.

 

 

Data utworzenia: 2016-10-05 11:27:38 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2021-08-23 13:52:46 przez: Weronika Tomaszewska

Polecamy