Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowych

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na listę kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert, które będą składane w ramach otwartych konkursów ofert na dofinansowanie zadań ze środków Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023–2025

I. Informacje ogólne:

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej dalej "ustawą", Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na listę kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert, które będą składane w ramach otwartych konkursów ofert na dofinansowanie zadań ze środków Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023–2025.

2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny. Członkom Komisji z tytułu udziału w stacjonarnych posiedzeniach Komisji, przysługuje zwrot kosztów przejazdów na terenie kraju, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej oraz obowiązujących w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej wytycznych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie warunków zwrotu kosztów podróży członkom organów opiniodawczych, doradczych, opiniodawczo-doradczych, rad, zespołów i komisji działających przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej.

II. Wymagania:

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1. Reprezentują organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

2. Posiadają dobrą znajomość przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

3. Posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w obrębie problematyki związanej z działalnością podmiotów uprawnionych w zakresie przynajmniej jednego z niżej wymienionych obszarów konkursowych:

  • Dostosowanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego (PZS) do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych.
  • Zwiększanie szans na zatrudnienie osób korzystających ze wsparcia PZS.
  • Profesjonalizacja PZS przez umożliwianie współpracy i wymiany doświadczeń tych podmiotów oraz wspieranie rozwoju zawodowego ich pracowników.

Szczegółowy zakres działań w ramach poszczególnych obszarów można znaleźć w dokumentach programowych umieszczonych na stronie:

https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Konkurs,w,ramach,programu,na,rzecz,zatrudnienia,socjalnego,na,lata,2023-2025.,Edycja,2023,4299.html) 

4. Posiadają doświadczenie w ocenianiu i weryfikacji wniosków z programów grantowych  finansowanych  np. z Europejskiego Funduszu Społecznego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, środków administracji publicznej z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i innych.

III. Wybór kandydatów do prac w komisjach konkursowych:

1. Ze zgłoszonych kandydatów, reprezentujących podmioty wymienione w ustawie, zostanie wyłoniona lista kandydatów na członków komisji konkursowych, z której zostaną powołane składy poszczególnych komisji konkursowych.

2. Jeżeli wybrani członkowie danej komisji konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.

3. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowych ze strony organizacji pozarządowych komisja konkursowa, zgodnie z art. 15 ust. 2da pkt.1 ustawy, będzie działać bez ich udziału.

IV. Składanie dokumentów:

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (wzór w załączeniu) przedstawiciela organizacji pozarządowej innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na listę kandydatów na członków komisji konkursowych należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: beata.kur@mrips.gov.pl


V. Termin składania dokumentów:
Dokumenty należy przesłać w terminie do 24 października br.


ZGŁOSZENIE

Data utworzenia: 2020-04-02 12:38:52 przez: Weronika Tomaszewska ; data modyfikacji: 2022-10-13 14:24:57 przez: Weronika Tomaszewska

Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyboru członków Rady Zatrudnienia Socjalnego

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego, Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego zgłaszanych przez:

- wojewodów,

- podmioty zatrudnienia socjalnego,

- organizacje społeczne i zawodowe.

 

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego należy składać na załączonym formularzu w terminie do dnia 19 września 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego), na adres:

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

z dopiskiemKandydatura do Rady Zatrudnienia Socjalnego

 

oraz na adres mailowy:

beata.kur@mrips.gov.pl

- w tytule wiadomości wpisując Kandydatura do Rady Zatrudnienia Socjalnego”.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Minister Rodziny i Polityki Społecznej wybierze
członków Rady Zatrudnienia Socjalnego, którzy zostaną o tym fakcie poinformowani. Informacja o wyborze zostanie zamieszczona także na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Beatą Kur: beata.kur@mrips.gov.pl

 

Załączniki:

1. Formularz zgłoszenia kandydata na członka Rady Zatrudnienia Socjalnego.


Szczegółowe informacje w sprawie naboru dostępne są również na stronie MRiPS.

Data utworzenia: 2020-04-02 12:38:52 przez: Weronika Tomaszewska ; data modyfikacji: 2022-10-13 14:24:57 przez: Weronika Tomaszewska

 webinarium pt. Nowe rozwiązania w ustawie o zatrudnieniu socjalnym


Webinarium odbędzie się we wtorek 18.02.2022, w godzinach 12.00 - 14.00.


REJESTRACJA:
Żeby wziąć udział w webinarium, trzeba zarejestrować się przez formularz dostępny pod linkiem: https://ozrss.clickmeeting.com/nowe-rozwiazania-w-ustawie-o-zatrudnieniu-socjalnym/register?_ga=2.116743874.579211186.1644482214-1193299253.1630658564

ZAKRES WEBINARIUM:
W trakcie webinarium będzie mowa o:
● zmianach w ustawie o zatrudnieniu socjalnym wynikających z ostatniej nowelizacji
● zasadach wejścia w życie nowych przepisów.

Będzie także czas na odpowiedzi na pytania, które pojawiły się do tej pory w związku z nowelizacją.
Ekspertami podczas webinarium będą:
Andrzej Radniecki, Naczelnik Wydziału Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Departamencie Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej
Jakub Szewczyk, Główny Specjalista w Departamencie Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Webinarium przewidziane jest dla maksymalnie 200 osób. W przypadku przekroczenia tego limitu nie będzie możliwe wejście do pokoju webinarowego w dniu wydarzenia.
Webinarium będzie nagrywane, a jego nagranie udostępnimy na kanale OZRSS na YT oraz na stronie www.ozrss.pl (SIRES II).
Webinarium organizowane jest w ramach projektu „Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II”.

Data utworzenia: 2020-04-02 12:38:52 przez: Weronika Tomaszewska ; data modyfikacji: 2022-10-13 14:24:57 przez: Weronika Tomaszewska

W dniu 30 listopada 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Najważniejsze zmiany w projekcie to: bardziej elastyczne warunki uczestnictwa w zajęciach CIS, wyższe świadczenie integracyjne, poszerzenie możliwości wspierania PZS przez samorząd województwa. Dzięki temu podmioty zatrudnienia socjalnego będą mogły lepiej dostosować swoją ofertę do potrzeb uczestników i nowych wyzwań na rynku pracy.

Najważniejsza zmiana dotyczy podniesienia wysokości świadczenia integracyjnego, które przysługuje uczestnikowi zajęć w Centrum Integracji Społecznej (CIS). Świadczenie ma wzrosnąć ze 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych do 120 proc. tego zasiłku. Zrezygnowano także z utrzymywania obniżonej wysokości świadczenia integracyjnego w okresie próbnym w CIS.

Aby skorzystać ze wsparcia Centrów Integracji Społecznej nie trzeba już będzie spełnić m.in.  przesłanki ubóstwa.

Więcej szczegółów dot. projektowanych zmian znajduje się w poniższym artykule.

https://www.gov.pl/web/rodzina/projekt-ustawy-o-zatrudnieniu-socjalnym-przyjety-przez-rade-ministrow

Data utworzenia: 2020-04-02 12:38:52 przez: Weronika Tomaszewska ; data modyfikacji: 2022-10-13 14:24:57 przez: Weronika Tomaszewska

Rekomendacje dotyczących działalności placówek pobytu dziennego, w tym podmiotów zatrudnienia socjalnego.

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną zapraszamy wszystkie podmioty zatrudnienia socjalnego do zapoznania się z „Rekomendacjami dotyczącymi działalności placówek pobytu dziennego” (link poniżej).

Ww. rekomendacje określają zasady przygotowania pomieszczeń, prowadzenia zajęć, a także obostrzeń sanitarnych jakie powinny obowiązywać w poszczególnych placówkach w celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2.

Jednocześnie należy podkreślić, że decyzja dotycząca możliwości funkcjonowania wyżej wymienionych placówek zależeć będzie od sytuacji epidemicznej i będzie podejmowana przez wojewodów po konsultacji z państwowymi wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi. 

 

https://das.mpips.gov.pl/source/2020/rekomendacje%20dla%20placowek%20wspacia%20dziennego.pdf

 

Data utworzenia: 2020-04-02 12:38:52 przez: Weronika Tomaszewska ; data modyfikacji: 2022-10-13 14:24:57 przez: Weronika Tomaszewska

Komunikat dla Podmiotów Zatrudnienia Socjalnego z dnia 1 kwietnia 2020 r. 

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dla Podmiotów Zatrudnienia Socjalnego w sprawie zawieszenia zajęć w PZS oraz możliwości wnioskowania przez te podmioty o niezawieszanie zajęć.

INFORMACJA DLA PZS

Data utworzenia: 2020-04-02 12:38:52 przez: Weronika Tomaszewska ; data modyfikacji: 2022-10-13 14:24:57 przez: Weronika Tomaszewska

Komunikat dla Podmiotów Zatrudnienia Socjalnego z dnia 25 marca 2020 r. 

W załączonym pliku przekazujemy komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla podmiotów zatrudnienia socjalnego nt. świadczenia integracyjnego wypłacanego uczestnikom centrów integracji społecznej.

K O M U N I K A T

Data utworzenia: 2020-04-02 12:38:52 przez: Weronika Tomaszewska ; data modyfikacji: 2022-10-13 14:24:57 przez: Weronika Tomaszewska

Komunikat dla powiatowych urzędów pracy z dnia 25 marca 2020 r. 

w załączonym pliku przekazujemy komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla powiatowych urzędów pracy nt. świadczenia integracyjnego wypłacanego uczestnikom centrów integracji społecznej.

KOMUNIKAT

Data utworzenia: 2020-04-02 12:38:52 przez: Weronika Tomaszewska ; data modyfikacji: 2022-10-13 14:24:57 przez: Weronika Tomaszewska

Komunikat dla Podmiotów Zatrudnienia Socjalnego z dnia 19 marca 2020 r.  

Komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla podmiotów zatrudnienia socjalnego w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2

K O M U N I K A T

Data utworzenia: 2020-04-02 12:38:52 przez: Weronika Tomaszewska ; data modyfikacji: 2022-10-13 14:24:57 przez: Weronika Tomaszewska

Tagi:

Polecamy