Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Ogłoszenie i niezbędne dokumenty


 

Zasady rozliczania dotacji w ramach FIO 2006 oraz wzory sprawozdań z wykonania zadania >>przejdĽ


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49

OGŁOSZENIE z dnia 30.03.2006Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3, 00 - 513 Warszawa
tel. (022) 661 14 02; faks. (022) 661 04 60
adres internetowy: http://www.pozytek.gov.pl/
adres e-mail: fio@mps.gov.pl

zaprasza organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych do udziału w kolejnym etapie otwartego konkursu ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2006 r. ze środków Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz z dokumentem z dnia 28 marca 2006 r. „Podstawowe kierunki działań Rządu w zakresie realizacji Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2006". W roku 2005 w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (Programu FIO) na dotacje dla wnioskodawców przekazano 28.996.240,00 zł.

I. Składane projekty muszą realizować jeden z poniższych celów:

1. wspieranie projektów innowacyjnych w zakresie realizacji zadań publicznych, określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2. wspieranie współpracy i partnerstwa międzysektorowego,

3. wspieranie współpracy między organizacjami pozarządowymi,

4. wspieranie upowszechniania projektów modelowych, w szczególności powstałych w ramach Programu FIO

oraz jednocześnie obejmować jeden z następujących obszarów:

 • zabezpieczenie społeczne,
 • integracja i aktywizacja społeczna,
 • prawa i wolności człowieka i obywatela,
 • nauka, kultura, edukacja i wychowanie,
 • bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa.

Uwaga: finansowane będą wyłącznie projekty mieszczące się w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej.

II. Maksymalny czas realizacji projektu:

 • projekty roczne - do 31 grudnia 2006 r.,
 • projekty dwuletnie - do 31 grudnia 2007 r.;

III. Wysokość środków na finansowanie Programu FIO w roku 2006 wynosi 30 mln zł. Maksymalna kwota dotacji, o którą mogą ubiegać się wnioskodawcy: 250 tys. zł, minimalna: 5 tys. zł.

IV. Wymagany wkład własny:

 • przy małych projektach (od 5 tys. zł do 25 tys. zł wnioskowanej dotacji): 10% (wartości projektu) wkładu finansowego lub niefinansowego,
 • przy dużych projektach (od 25 tys. zł do 250 tys. zł):
  - od 25 tys. zł do 150 tys. zł: 10% (wartości projektu) wkładu finansowego,
  - powyżej 150 tys. zł: 20% (wartości projektu) wkładu finansowego.

V. Składanie ofert:

Przyjmowane będą wyłącznie wnioski wypełnione maszynowo na właściwym formularzu, dostępnym na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl/ (plik do pobrania poniżej). Wnioski wraz z załącznikami i kopią na dyskietce (odpowiednio zabezpieczonej) należy przesłać do Departamentu Pożytku Publicznego na adres Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej lub złożyć w siedzibie Ministerstwa w pok. 421.

Uwaga: zarówno wniosek, jak i załączniki muszą zostać przesłane do Departamentu w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na dyskietce. Każdy wniosek powinien zostać trwale połączony z załącznikami. Brak jednego z załączników lub wymaganej ilości egzemplarzy wniosków wraz z załącznikami skutkować będzie odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia dokumentów.

VI. Dodatkowe informacje: 

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2006" (plik do pobrania poniżej).
Informacje szczegółowe na temat Programu FIO będzie można uzyskać wyłącznie pod numerem telefonu (022) 661 14 02 lub wysyłając e-mail na adres fio@mps.gov.pl.

VII. Termin składania ofert: od 30 marca 2006 r. do 29 kwietnia 2006 r. (decyduje data stempla pocztowego).

VIII. Ocena wniosku nastąpi w ciągu 60 dni od dnia jego złożenia.


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49

...

Polecamy