Ogłoszenie i dokumenty do pobrania

  Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza

-          organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), zw. dalej UDPP,

-          osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1) UDPP oraz

-          spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (w zakresie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych),

do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2009 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UDPP oraz Uchwałą Nr 238/2008 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013.

W roku 2008, w ramach rezerwy celowej budżetu państwa pn. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich dofinansowano 842 projekty na kwotę 57.995.051,68 zł (1 dofinansowany podmiot zrezygnował z realizacji zadania w kwocie 20.505,00 zł).

Wysokość środków na finansowanie PO FIO w roku 2009 wynosi 62 750 000,00 zł, w tym 60.240.000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2.510.000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną.

Składane projekty realizują cel główny PO FIO, jakim jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.

Cel główny powinien zostać osiągnięty z uwzględnieniem horyzontalnych zasad PO FIO: partnerstwa, innowacyjności, zrównoważonego rozwoju i równości szans.

1.        Finansowane będą wyłącznie projekty mieszczące się w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej.

2.        Maksymalny czas realizacji projektu:

-          projekty realizowane w 2009 r., tzw. projekty „jednoroczne": od 15 maja 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

-          projekty realizowane w latach 2009-2010, tzw. projekty „dwuletnie": od 15 maja 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.

3.        Uprawniony podmiot może złożyć 1 wniosek w ramach ogłoszonego konkursu. Konkurs obejmuje nabór wniosków na cztery Priorytety łącznie.

4.        Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się wnioskodawcy:

-          dla projektów „jednorocznych": od 10 tys. zł. do 300 tys. zł (w przypadku projektów „jednorocznych", wnioskowanie o dotację mniejszą niż 10 tys. zł lub większą niż 300 tys. zł spowoduje odrzucenie wniosku ze względów formalnych bez możliwości odwołania).

-          dla projektów „dwuletnich": od 20 tys. zł. do 300 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł).

5.        Wymagany wkład własny:

wartość dotacji

% wartości projektu

środki własne niefinansowe / finansowe

10 tys. zł do 40 tys. zł

10%

środki własne niefinansowe lub finansowe

ponad 40 tys. zł do 150 tys. zł

10%

środki własne finansowe

ponad 150 tys. zł do 300 tys. zł

20%

środki własne finansowe

6.        Termin składania wniosków: od 20 lutego 2009 r. do 23 marca 2009 r.

7.        Składanie ofert:

W konkursie ogłoszonym w ramach PO FIO, należy złożyć wniosek w wersji elektronicznej oraz wniosek w wersji papierowej. Do wersji papierowej należy załączyć wymagany załącznik. Wzór wniosku (składającego się z dwóch części) należy pobrać ze strony internetowej http://www.pozytek.gov.pl/ lub www.crzl.gov.pl i wypełnić w języku polskim, komputerowo, w formacie i wzorze takim, w jakim został zamieszczony na stronie internetowej. Obie części wniosku w wersji elektronicznej (oba pliki) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres fio@crzl.gov.pl w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia tj. od dnia 20 lutego 2009 r. do dnia 23 marca 2009 r. (decyduje data wpływu).

Jeden, podpisany egzemplarz wniosku wraz z wymaganym załącznikiem (każdy wniosek powinien zostać trwale połączony z załącznikiem) należy wysłać pocztą do dnia 23 marca 2009 r. na podany poniżej adres Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich lub złożyć osobiście w wymaganym terminie, za potwierdzeniem odbioru (w zapieczętowanej kopercie) w siedzibie CRZL.

Wnioski należy złożyć w siedzibie lub wysłać na adres Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich:

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
z dopiskiem: PO FIO 2009

8.        Szczegółowe zasady przyznawania dotacji:

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz kryteria oceny wniosków, w tym kryteria formalne, merytoryczne, horyzontalne i strategiczne, zostały opisane w dokumencie Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2009 roku, dostępnym na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl/ lub http://www.crzl.gov.pl/

9.        Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z dokumentem Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2009 roku. Informacje szczegółowe na temat Programu FIO będzie można uzyskać w terminach naboru wniosków wyłącznie pod numerem telefonu (022) 661 14 02, w godz. 10:00-14:00.

10.     Terminy i kryteria stosowane przy ocenie wniosków:

Wszystkie złożone w terminie wnioski zostaną poddane wstępnej ocenie formalnej. Następnie wnioski ocenione pozytywnie na tym etapie zostaną poddane ocenie merytorycznej, zawierającej również elementy weryfikacji formalnej.

11.     Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 15 maja 2009 r.

12.     Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl/ oraz http://www.crzl.gov.pl/

 

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Aleksandra Krugły

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2009 r.

Wersja w formacie *.pdf: POBIERZ >>> [pdf, 520 kB]

Wersja w formacie *.doc: POBIERZ >>> [doc, 767 kB]

2. Wniosek

UWAGA! NALEŻY POBRAĆ, WYPEŁNIĆ I WYSŁAĆ (W WERSJI ELEKTRONICZNEJ I PAPIEROWEJ) OBIE CZĘŚCI WNIOSKU (OBA PLIKI).
PRZESŁANIE TYLKO JEDNEJ CZĘŚCI SPOWODUJE NIEZAREJESTROWANIE WNIOSKU.

WNIOSEK CZĘŚĆ 1 - POBIERZ >>> [plik 1.rtf, 397 kB]

WNIOSEK CZĘŚĆ 2 - POBIERZ >>> [plik 2.rtf, 384 kB]

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że telefon, pod którym można uzyskać informację na temat konkursu PO FIO 2009 (022) 661 14 02 zostanie uruchomiony 23 lutego br. Infolinia będzie funkcjonować w godzinach 10:00 - 14:00. 


Aktualizacja z dnia 24.02.2009:

W związku z pojawiającymi się pytaniami Wnioskodawców, w dniu 24 lutego 2009 r. zamieszczono powyżej poprawioną wersję części 1 wniosku (pliku 1.rtf). Poprawka umożliwia wpisanie dwucyfrowego obszaru wsparcia na pierwszej stronie wniosku w polu OBSZAR WSPARCIA, tj. obszaru od 10 do 14 (poprzednia wersja umożliwiała wpisanie tylko jednej cyfry).

W związku z powyższym Wnioskodawcy planujący realizację projektu w ramach Priorytetu I, Obszary wsparcia 10-11 oraz Priorytetu III, Obszary wsparcia 10-14, proszeni są o pobranie i wypełnienie aktualnej wersji części 1 wniosku (pliku 1.rtf). Pozostali wnioskodawcy mogą wypełnić poprzednią lub aktualną wersję części 1 wniosku. Część 2 wniosku (plik 2.rtf) pozostaje bez zmian.


 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Aleksandra Krugły