Ogłoszenie

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza

- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń,  fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze,  izby rzemieślnicze, izby gospodarcze;

- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2013 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UDPP oraz Uchwałą Nr 238/2008 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013.

W roku 2012, w ramach rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich dofinansowano 551 projektów na kwotę 43 096 468,54 zł. Żaden z dofinansowanych podmiotów nie zrezygnował z realizacji zadania[1].

Wysokość środków na finansowanie PO FIO w roku 2013 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 57 600 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną.

Jednocześnie, środki przeznaczone na dotacje w 2013 r. pomniejszone zostaną o zobowiązania Ministra Pracy i Polityki Społecznej, związane z koniecznością przekazania II transzy dotacji podmiotom realizującym projekty dwuletnie zapoczątkowane w 2012 r. i wynoszą ok. 42 329 000,00 zł.

Składane projekty realizują cel główny PO FIO, jakim jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.

Cel główny powinien zostać osiągnięty z uwzględnieniem horyzontalnych zasad PO FIO: partnerstwa, innowacyjności, zrównoważonego rozwoju i równości szans.

1.       Finansowane będą wyłącznie projekty mieszczące się w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego.

2.       Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem.

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech Priorytetów:

I.   Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne;

II.  Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie;

III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne;

IV.  Rozwój przedsiębiorczości społecznej;

3.       Finansowane będą wyłącznie projekty „jednoroczne” (tj. projekty realizowane wyłącznie w roku 2013, czyli trwające maksymalnie 8 miesięcy).

- termin rozpoczęcia zadania: od 1 maja 2013 r.

- nieprzekraczalny termin zakończenia zadania: 31 grudnia 2013 r.

4.       Uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę w ramach ogłoszonego konkursu. Konkurs obejmuje nabór ofert na cztery Priorytety.

5.       Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Oferenci:

-          od 10 tys. zł do 200 tys. zł.

-          w przypadku dofinansowania w kwocie 150 tys. zł i więcej, Oferent będzie zobowiązany do przedstawienia, przed zawarciem umowy zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

6.       Wymagany wkład własny:

Wartość dotacji

% wartości projektu

Środki własne

10 000 – 40 000 zł

10%

środki własne niefinansowe lub finansowe

40 001 – 150 000 zł

10%

środki własne finansowe

150 001 – 200 000 zł

20%

środki własne finansowe

7.       Termin składania ofert: od 30 listopada 2012 r. do 14 stycznia 2013 r.

8.       Składanie ofert:

W konkursie ogłoszonym w ramach PO FIO oferty należy składać w dwóch formach:

- złożenie oferty w wersji elektronicznej przez Generator Ofert PO FIO

- wysłanie lub dostarczenie oferty w wersji papierowej lub złożenie oferty za pomocą profilu zaufanego ePUAP, zgodnie z instrukcją zawartą w Zasadach przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2013 roku.

Do wersji papierowej należy załączyć wymagane załączniki. Generator ofert jest dostępny na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl. Ofertę należy wypełnić w języku polskim i przesłać do dnia 14 stycznia 2013 r. do godz.16:15.

Jeden, podpisany egzemplarz oferty wraz z wymaganymi załącznikami (oferta powinna zostać trwale połączona z załącznikami) należy wysłać pocztą do dnia 14 stycznia 2013 na podany poniżej adres Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć osobiście, za potwierdzeniem odbioru (w zapieczętowanej kopercie) w siedzibie CRZL lub złożyć ofertę za pomocą profilu zaufanego ePUAP w wymaganym terminie.

Oferty należy złożyć w siedzibie lub wysłać na adres Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich:

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Aleje Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

z dopiskiem: PO FIO 2013.

Portal ePUAP jest dostępny w sieci Internet pod adresem http://epuap.gov.pl.

 

9.       Szczegółowe zasady przyznawania dotacji:

Każda oferta musi spełniać kryteria formalne wymienione w Zasadach przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2013 roku. Poszczególne kryteria formalne będą weryfikowane na etapie rejestracji oferty, a także na etapie oceny merytorycznej oraz na etapie ustalania ostatecznego harmonogramu i kosztorysu i podpisywania umowy. Spełnienie kryteriów formalnych weryfikowane będzie przez Instytucję Wdrażającą – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, a następnie przez ekspertów dokonujących oceny złożonych ofert.

Ocena merytoryczna, dokonywana będzie przez komisję konkursową przy wsparciu ekspertów. Każda oferta będzie oceniana indywidualnie i niezależnie przez dwóch ekspertów, na podstawie wytycznych zawartych w karcie oceny merytorycznej. W przypadku, gdy oferta została oceniona pozytywnie przez obu ekspertów, ale występuje wyraĽna różnica w punktacji oferta kierowana jest do oceny III eksperta wyłanianego z grona ekspertów, członków komisji konkursowej. Łączna liczba punktów przyznanych przez ekspertów i punktów za kryteria strategiczne stanowi o miejscu danego projektu w rankingu. Po akceptacji lub weryfikacji dokonanej przez komisję konkursową listy zostają przedstawione Ministrowi właściwemu ds. zabezpieczenia społecznego. W kompetencji Ministra pozostaje możliwość weryfikacji ocen ekspertów (poprzez dokonanie oceny strategicznej) zgodnie z procedurą opisaną w Zasadach przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2013 roku.

Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem, szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz kryteria oceny ofert, w tym kryteria formalne, merytoryczne, horyzontalne i strategiczne, a także warunki realizacji zadań zostały opisane w dokumencie Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2013 roku, dostępnym na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl lub www.crzl.gov.pl.

10.    Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z dokumentem Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2013 roku. Informacje szczegółowe na temat Programu FIO będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerami telefonu  (022) 693 49 70, w godz. 13:00-16:00 od poniedziałku do piątku, oraz pod nr tel. (022) 237 00 40, w godz. 09:00-13:00 od poniedziałku do piątku, lub na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl.

11.    Terminy i kryteria stosowane przy ocenie ofert:

- wszystkie złożone za pośrednictwem generatora we wskazanym terminie oferty zostaną ocenione formalnie,

- następnie oferty zostaną poddane ocenie merytorycznej, zawierającej również elementy weryfikacji formalnej.

12.    Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 1 maja 2013 r.

13.    Zawarcie umowy i przyznanie dotacji nastąpi pod warunkiem przyznania stosownych środków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na rok 2013.

14.    Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl oraz www.crzl.gov.pl.


[1] Stan na dzień 28  listopada 2012 r.

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49