Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Ogłoszenia

Zaproszenie organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w otwartym spotkaniu organizowanym przez członków Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony pozarządowej, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2016 r.

Członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony pozarządowej serdecznie zapraszają organizacje pozarządowe na otwarte spotkanie, w trakcie którego poruszone zostaną następujące kwestie:

1. Przyszłość dialogu obywatelskiego - nowe treści - nowe formy?.

2. Sprawy różne.

Spotkanie odbędzie się w środę 22 czerwca 2016 r. w godzinach 12.30 - 15.00
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w sali im.
A. Bączkowskiego.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do udziału w spotkaniu na adres mailowy: marta.chydrasińska@mrpips.gov.pl w terminie do dnia 20 czerwca 2016. W przypadku, gdyby ilość zgłoszeń przekroczyła możliwości lokalowe, o udziale w spotkaniu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy!

Krzysztof Balon, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych

Marek Borowski, Federacja Polskich Banków Żywności

Paweł Dębek, Instytut Edukacji Społecznej

Piotr Frączak, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Ewa Mańkiewicz-Cudny, Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Cezary Miżejewski, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

Dorota Piechowicz-Witoń, Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Karolina Poczykowska, Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok

Małgorzata Sinica, Związek Harcerstwa Polskiego

ks. Stanisław Słowik, Caritas Diecezji Kieleckiej

Dariusz Suszyński, Związek Młodzieży Wiejskiej

Zdzisław Szkutnik, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych

Teresa Tiszbierek, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

 Witold Zakrzewski, Fundacja OPOR - Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich

Data utworzenia: 2016-01-27 14:50:43 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2016-04-01 09:20:11

Ogłoszenie o uzupełniającym naborze na członków
Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji

 

Na podstawie § 7 ust. 3 i 4 oraz § 9 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz.U.2015.1706) ogłasza się informację o przystąpieniu do procedury naboru uzupełniającego kandydatów na członków V kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony pozarządowej, o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy do zgłaszania kandydatów, którzy mają poparcie co najmniej 20 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3, lub co najmniej 3 związków stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 ust. 3.

ZGŁOSZENIE dostępne w załączniku.

Zgłoszenie zawiera:

-        opis rodzaju i zakresu działalności uzasadniający udział przedstawiciela danej organizacji pozarządowej, związku i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy w składzie Rady;

-        wniosek prezentujący kandydata, określający jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady oraz określający pełnioną funkcję w organie zarządzającym reprezentowanej organizacji pozarządowej, związku i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy;

-        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie;

-        oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne;

-        oświadczenia co najmniej 20 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy lub co najmniej 3 związków stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy, popierające kandydata na członka Rady.

Do zgłoszenia dołącza się dokumenty potwierdzające rodzaj i zakres prowadzonej działalności.

Zgłoszenie w formie elektronicznej (skan oryginału oraz plik w formacie Open Document Format for Office Application (rozszerzenie *.odt)) oraz papierowej wraz z załącznikami należy przesłać na adresy:

Wersję elektroniczną na adres e-mail:  marta.chydrasinska@mrpips.gov.pl oraz rekrutacja_rada@mrpips.gov.pl z dopiskiem w treści wiadomości: Nabór uzupełniający na członków RDPP V kadencji.

Wersję papierową na adres: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pożytku Publicznego, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, z dopiskiem: Nabór uzupełniający na członków RDPP V kadencji.

Uwaga: Dokumenty w formie papierowej powinny zostać spięte w sposób trwały (np. zbindowane, zszyte zszywką). Prosimy o nie przesyłanie załączników  w postaci: publikacji książkowych, czasopism itp.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 1 maja 2016 r. (decyduje data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego).

Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane, a następnie zostaną zniszczone.

Zgłoszenia kandydatów zostaną zniszczone po upływie V kadencji RDPP.

 

Formularz zgłoszeniowy POBIERZ

 

Data utworzenia: 2016-01-27 14:50:43 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2016-04-01 09:20:11

Nabór osób do Komisji ds. Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej

 

Rada Działalności Pożytku Publicznego poszukuje osób chętnych do zasiadania w Komisji ds. Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej S.A.

Kontekst:

W roku 2011 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji po konsultacjach z Radą Działalności Pożytku Publicznego wydała rozporządzenie (Dz.U. z 2014 r. poz.283) określające zobowiązania nadawców publicznych w stosunku do opisywania i promowania działań organizacji pożytku publicznego. Rozporządzenie i konieczność jego wydawania wynika z zapisów znowelizowanej Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Treść rozporządzenia można znaleźć pod tym adresem: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140000283&type=2

Jednym z obowiązków nałożonych na publicznych nadawców jest konieczność emitowania w ramach bezpłatnego czasu antenowego kampanii społecznych (spotów) przygotowywanych przez organizacje pożytku publicznego. Jesienią 2011 roku RDPP współpracując z przedstawicielami KRRiT, nadawców oraz organizacji pozarządowych przygotowała propozycję zasad, na jakich, w jej opinii, powinny być tego rodzaju kampanie powinny być emitowane na antenach nadawców publicznych. Zasady te zamieszczamy w załączniku.

Następnie każdy z nadawców przystąpił do ustalania wewnętrznych regulacji w tym zakresie, w mniejszym lub większym stopniu wykorzystując propozycje RDPP.  W przypadku Telewizji Polskiej SA efektem tej pracy są „Zasady przygotowania i rozpowszechniania w programach Telewizji Polskiej audycji informujących o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego”.

Praca w Komisji

Zadaniem Zespołu jest opiniowanie kampanii społecznych przesyłanych przez OPP w celu podziału czasu antenowego przewidzianego na prowadzenie kampanii społecznych.

Praca w Zespole ma charakter społeczny. Spotkania Zespołu będą się odbywały nie częściej niż raz w miesiącu w siedzibie Telewizji Polskiej w Warszawie.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazani przez Radę są zobowiązani do  przedstawiania Radzie raz na 2 miesiące informacji na temat pracy komisji i problemów związanych z realizacją kampanii społecznych w mediach publicznych, w tym odrzuconych przez media wniosków organizacji oraz będą zobowiązani do uczestnictwa w posiedzeniach zespołów problemowych Rady w celu udzielania informacji. Do obowiązków przedstawicieli organizacji pozarządowych będzie aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Komisji ds. Kampanii Społecznych. Rada zastrzega sobie prawo cofnięcia wskazania w przypadku informacji o nie uczestniczeniu osoby w pracach i posiedzeniach komisji.

Zgłaszanie kandydatów i wybór członków Zespołu

Zapraszamy osoby zainteresowane reprezentowaniem organizacji pozarządowych w pracach Komisji do przesyłania zgłoszeń.

W zgłoszeniu powinny znaleźć się informacje o kandydacie i zastępcy w szczególności dotyczące doświadczenie w obszarze komunikacji społecznej i kampanii społecznych. Każde zgłoszenie powinno uzyskać poparcie przynajmniej 10 organizacji pozarządowych.

Spośród nadesłanych zgłoszeń, Rada Działalności Pożytku Publicznego wskaże pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych rekomendowanych do udziału w pracach Komisji wraz z zastępcami. Rada zakłada, że funkcja przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komisji będzie kadencyjna, a jedna kadencja będzie trwała 2 lata.

Zgłoszenie musi zawierać:

 1. skan wypełnionego i podpisanego przez kandydata i zastępcę formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz formularza w wersji edytowalnej (najlepiej dokument WORD, plik z rozszerzeniem .doc lub .docx) oraz
 2. przynajmniej 10 uzupełnionych, podpisanych i zeskanowanych kart organizacji popierających kandydata na członka i zastępcę członka Komisji ds. Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej S.A. wypełnionych przez organizacje pozarządowe.

Zgłoszenia w wersji elektronicznej należy przesłać na adresy: jakub.szewczyk@mrpips.gov.pl.

Zgłoszenia złożone w innej formie lub po terminie nie będą rozpatrywane

Termin na zgłaszanie kandydatów upływa 31 marca 2016 r.

Załączniki

Załącznik nr 1 formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 Karta organizacji popierającej kandydata na członka oraz zastępcę członka Komisji ds. Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej S.A.

Załącznik nr 3 - Zasady przygotowania i rozpowszechniania w programach Telewizji Polskiej audycji informujących o prowadzonej przez opp nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

 

 

 

 

 

 

Data utworzenia: 2016-01-27 14:50:43 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2016-04-01 09:20:11

Nabór osób do Zespołu Opiniującego Kampanie Społeczne w Polskim Radiu

 

Rada Działalności Pożytku Publicznego poszukuje osób chętnych do zasiadania w Zespole Opiniującym Kampanie Społeczne w Polskim Radiu.

Kontekst:

W roku 2011 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji po konsultacjach z Radą Działalności Pożytku Publicznego wydała rozporządzenie (Dz.U. z 2014 r. poz.283) określające zobowiązania nadawców publicznych w stosunku do opisywania i promowania działań organizacji pożytku publicznego. Rozporządzenie i konieczność jego wydawania wynika z zapisów znowelizowanej Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Treść rozporządzenia można znaleźć pod tym adresem: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140000283&type=2

Jednym z obowiązków nałożonych na publicznych nadawców jest konieczność emitowania w ramach bezpłatnego czasu antenowego kampanii społecznych (spotów) przygotowywanych przez organizacje pożytku publicznego.

Praca w Zespole

Zadaniem Zespołu jest opiniowanie kampanii społecznych przesyłanych przez OPP w celu podziału czasu antenowego przewidzianego na prowadzenie kampanii społecznych.

Praca w Zespole ma charakter społeczny. Spotkania Zespołu będą się odbywały nie częściej niż raz w miesiącu w siedzibie Polskiego  Radia w Warszawie.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazani przez Radę są zobowiązani do  przedstawiania Radzie raz na 2 miesiące informacji na temat pracy komisji i problemów związanych z realizacją kampanii społecznych w mediach publicznych, w tym odrzuconych przez media wniosków organizacji oraz będą zobowiązani do uczestnictwa w posiedzeniach zespołów problemowych Rady w celu udzielania informacji. Do obowiązków przedstawicieli organizacji pozarządowych należeć będzie aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Komisji ds. Kampanii Społecznych. Rada zastrzega sobie prawo cofnięcia wskazania w przypadku informacji o nie uczestniczeniu osoby w pracach i posiedzeniach Komisji.

Zgłaszanie kandydatów i wybór członków Zespołu

Zapraszamy osoby zainteresowane reprezentowaniem organizacji pozarządowych w pracach Zespołu do przesyłania zgłoszeń.

W zgłoszeniu powinny znaleźć się informacje o kandydacie i zastępcy w szczególności dotyczące doświadczenie w obszarze komunikacji społecznej i kampanii społecznych. Każde zgłoszenie powinno uzyskać poparcie co najmniej 10 organizacji.

Spośród nadesłanych zgłoszeń, Rada Działalności Pożytku Publicznego wskaże trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych rekomendowanych do udziału w pracach Zespołu wraz z zastępcami. Rada zakłada, że funkcja przedstawicieli organizacji pozarządowych w Zespole będzie kadencyjna, a jedna kadencja będzie trwała 2 lata.

Zgłoszenie musi zawierać:

 1. skan wypełnionego i podpisanego przez kandydata i zastępcę formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz formularza w wersji edytowalnej (najlepiej dokument WORD, plik z rozszerzeniem .doc lub .docx) oraz
 2. przynajmniej 10 uzupełnionych, podpisanych i zeskanowanych kart organizacji popierających kandydata na członka i zastępcę członka Zespołu Opiniującym Kampanie Społeczne w Polskim Radiu wypełnionych przez organizacje pozarządowe.

 

Zgłoszenia w wersji elektronicznej należy przesłać na adresy: jakub.szewczyk@mrpips.gov.pl.

Zgłoszenia złożone w innej formie lub po terminie nie będą rozpatrywane

Termin na zgłaszanie kandydatów upływa 31 marca 2016 r.

Załączniki

Załącznik nr 1 formularz zgłoszeniowy.

Załącznik nr 2 Karta organizacji popierającej kandydata na członka oraz zastępcę członka zespołu Opiniującym Kampanie Społeczne w Polskim Radiu.

 

 

 

 

 

 

Data utworzenia: 2016-01-27 14:50:43 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2016-04-01 09:20:11

Zaproszenie organizacji społeczeństwa obywatelskiego do wzięcia udziału w otwartym spotkaniu organizowanym przez członków Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony pozarządowej, które odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2016 r.

 

 

Członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony pozarządowej serdecznie zapraszają organizacje sektora obywatelskiego na otwarte spotkanie, w trakcie którego poruszone zostaną następujące kwestie:

 

1. Rezultaty konferencji "Wsparcie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce - nowe otwarcie" organizowanej przez Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego w dniu 23 marca 2016 r.

2. Rola i zadania Rady Działalności Pożytku Publicznego w rozwiązywaniu aktualnych problemów III sektora - szkic planu pracy na bieżącą kadencję z uwzględnieniem wyników dyskusji wokół Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego.

3. Sprawy różne.

 

Spotkanie odbędzie się w środę 6 kwietnia 2016 r. w godzinach 12.00 - 15.00
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w sali im.
A. Bączkowskiego.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do udziału w spotkaniu na adres mailowy: marta.chydrasinska@mpips.gov.pl w terminie do dnia 4 kwietnia br. W przypadku, gdyby ilość zgłoszeń przekroczyła możliwości lokalowe, o udziale w spotkaniu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy!

Krzysztof Balon, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych

Marek Borowski, Federacja Polskich Banków Żywności

Paweł Dębek, Instytut Edukacji Społecznej

Piotr Frączak, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Ewa Mańkiewicz-Cudny, Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Cezary Miżejewski, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

Dorota Piechowicz-Witoń, Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Karolina Poczykowska, Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok

Małgorzata Sinica, Związek Harcerstwa Polskiego

ks. Stanisław Słowik, Caritas Diecezji Kieleckiej

Dariusz Suszyński, Związek Młodzieży Wiejskiej

Zdzisław Szkutnik, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych

Teresa Tiszbierek, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Witold Zakrzewski, Fundacja OPOR - Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich

 

 

 

 

Data utworzenia: 2016-01-27 14:50:43 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2016-04-01 09:20:11

Nabór Kandydatów na członków Komisji Konkursowej w Ministerstwie Zdrowia

 

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór Kandydatów, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), na członków Komisji Konkursowej, której zadaniem będzie  opiniowanie i wybór zgłoszonych ofert w ramach konkursu na wybór w 2016 r. ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministra Zdrowia.

Kandydat na członka Komisji Konkursowej powinien spełniać następujące warunki:

1) posiadać dobrą znajomość sektora pozarządowego;

2) posiadać szeroką wiedzę w zakresie obszarów tematycznych, w których będzie dokonywać

oceny ofert, popartą odpowiednim doświadczeniem.

 

Z naboru wyłączone są osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 w/w ustawy biorące udział w konkursie ogłoszonym przez Ministra Zdrowia (osoby bezpośrednio związane oraz członkowie zarządu).

Za udział w pracach Komisji Konkursowej nie przewiduje się wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów podróży.

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w pracach Komisji Konkursowej do przesyłania zgłoszeń.

Spośród nadesłanych zgłoszeń, Rada Działalności Pożytku Publicznego wskaże dwie osoby rekomendowane do udziału w pracach Komisji.

Zgłoszenia w wersji elektronicznej należy przesłać na adresy: marta.chydrasinska@mrpips.gov.pl.

Zgłoszenie musi zawierać:

 • skan wypełnionego i podpisanego przez kandydata formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz formularza w wersji edytowalnej (najlepiej dokument WORD, plik z rozszerzeniem .doc lub .docx).

 

Zgłoszenia złożone w innej formie lub po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin na zgłaszanie kandydatów upływa z dniem 29 lutego 2016 r.

 

Link do ogłoszenia Ministra Zdrowia.

Załącznki nr 1: Formularz zgłoszeniowy. POBIERZ

 

 

Data utworzenia: 2016-01-27 14:50:43 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2016-04-01 09:20:11

logo RDPP

Nabór Kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

27 stycznia 2016 r.

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W składzie Grupy Roboczej przewidziano trzy miejsca dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w tym:

 • jedno miejsce dla przedstawiciela organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
 • jedno miejsce dla przedstawiciela organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony środowiska;
 • jedno miejsce dla przedstawiciela organizacji pozarządowych działających na rzecz włączenia społecznego, równouprawnienia płci i niedyskryminacji.

Grupa Robocza do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. W jej skład wchodzą przedstawiciele jednostek regionalnych oraz podmiotów działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na poziomie ogólnokrajowym. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich funkcjonująca w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 stanowi kontynuację KSOW powstałej w ramach PROW 2007-2013.

Do zadań Grupy Roboczej należy:

 1. akceptacja planu działania, dwuletnich planów operacyjnych oraz ich zmian,
 2. opiniowanie sprawozdań i informacji, sporządzanych na podstawie planu działania, w ramach okresowego przeglądu realizacji tego planu i dwuletnich planów operacyjnych, w tym wydawanie rekomendacji w sprawie ich zmian,
 3. zapewnienie wymiany wiedzy tematycznej, analitycznej i ułatwianie współpracy pomiędzy partnerami KSOW przez możliwość tworzenia grup tematycznych na poziomie krajowym.

Zapraszamy osoby zainteresowane reprezentowaniem organizacji pozarządowych w pracach Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich do przesyłania zgłoszeń.

W zgłoszeniu powinny znaleźć się informacje dotyczące kandydata na członka w szczególności określenie obszaru działania organizacji pozarządowych, które będzie reprezentować w pracach Grupy Roboczej. Każde zgłoszenie powinno uzyskać poparcie przynajmniej 5 organizacji działających w obszarze wskazanym przez kandydata do Grupy Roboczej lub przynajmniej jednej federacji organizacji pozarządowych.

Kandydat ubiegający się o miejsce zarezerwowane dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz:

 • rozwoju obszarów wiejskich powinien przedstawić poparcie przynajmniej 5 organizacji działających na rzecz obszarów wiejskich lub jednej federacji organizacji pozarządowych;
 • ochrony środowiska powinien przedstawić poparcie przynajmniej 5 organizacji działających na ochrony środowiska lub jednej federacji organizacji pozarządowych;
 • włączenia społecznego, równouprawnienia płci i niedyskryminacji powinien przedstawić poparcie przynajmniej 5 organizacji włączenia społecznego, równouprawnienia płci i niedyskryminacji lub jednej federacji organizacji pozarządowych;

 

Załącznik nr 1 formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 Karta organizacji popierającej kandydata na członka Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spośród nadesłanych zgłoszeń, Rada Działalności Pożytku Publicznego wskaże trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych rekomendowanych do udziału w pracach Grupy Roboczej. Zgłoszenia w wersji elektronicznej należy przesłać na adresy: jakub.szewczyk@mpips.gov.pl.

Zgłoszenie musi zawierać:

 • skan wypełnionego i podpisanego przez kandydata i zastępcę formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz formularza w wersji edytowalnej (najlepiej dokument WORD, plik z rozszerzeniem .doc lub .docx) oraz
 • przynajmniej 5 uzupełnionych, podpisanych i zeskanowanych kart organizacji popierających kandydata na członka i zastępcę członka Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wypełnionych przez organizacji działających w obszarze wskazanym przez kandydata lub przynajmniej 1 uzupełnioną, podpisaną i zeskanowaną kartę organizacji popierającej kandydata na członka i zastępcę członka członka Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wypełnioną przez federację organizacji pozarządowych.

 

Zgłoszenia złożone w innej formie lub po terminie nie będą rozpatrywane

Termin na zgłaszanie kandydatów upływa z dniem 7 lutego 2016 r.

 

Data utworzenia: 2016-01-27 14:50:43 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2016-04-01 09:20:11

logo RDPP

Nabór Kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komitetu Sterujacego do spraw koordynacji interwencji EFSI w służbie zdrowia (podkomitetu Komitetu Umowy Partnerstwa)

27 stycznia 2016 r.

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komitetu Setrujacego do spraw koordynacji interwencji EFSI w służbie zdrowia (podkomitetu Komitetu Umowy Partnerstwa)

Komitet ds. Umowy Partnerstwa jest głównym narzędziem koordynacji interwencji ze środków UE w celu zapewnienia właściwego ukierunkowania interwencji, zapobieganie ich nakładaniu się, zapewnienie efektywności kosztowej oraz precyzyjne dostosowanie interwencji do zidentyfikowanych, na poziomie kraju i poszczególnych regionów, potrzeb.

Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia działa na podstawie decyzji Nr 19 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie powołania podkomitetu ds. zdrowia na lata 2014-2020, a do jego zadań należy m.in.:

1) uzgadnianie Planu działań w sektorze zdrowia uwzględniającego projekty planowane do finansowania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) oraz regionalnych programów operacyjnych w tym również w obszarze e-zdrowia (...)

2) opracowywanie rozwiązań służących efektywnemu wdrażaniu środków funduszy strukturalnych w sektorze zdrowia;

3) dokonywanie oceny efektywności i skuteczności wykorzystania funduszy strukturalnych w sektorze zdrowia;

4) wydawanie rekomendacji dla proponowanych do dofinansowania  projektów pozakonkursowych w sektorze zdrowia na podstawie przedstawionych przez Instytucję Zarządzającą/ Instytucję Pośredniczącą fiszek;

5) ewaluacja Planu działań w sektorze zdrowia i wydawanie rekomendacji dla Instytucji Pośredniczących/Instytucji Zarządzających programami operacyjnymi w części dotyczącej sektora zdrowia;

6) przygotowywanie ekspertyz, opinii, rekomendacji, wytycznych, podręczników itp. jako elementu koordynacji działań podejmowanych w sektorze zdrowia.

Zapraszamy osoby zainteresowane reprezentowaniem organizacji pozarządowych reprezentujących pacjentów w Komitecie Sterującym do spraw koordynacji interwencji EFSI w służbie zdrowia do przesyłania zgłoszeń.

W zgłoszeniu powinny znaleźć się informacje dotyczące kandydata na członka oraz na zastępcę członka komitetu. Każde zgłoszenie powinno uzyskać poparcie przynajmniej 5 organizacji występujących w imieniu pacjentów i działających na rzecz zdrowia publicznego lub przynajmniej jednej federacji organizacji pozarządowych.

Załącznik nr 1 formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 Karta organizacji popierającej kandydata na członka i zastępcę członka Komitetu Sterującego EFSI ds. zdrowia.

 Spośród nadesłanych zgłoszeń, Rada Działalności Pożytku Publicznego wskaże trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych rekomendowanych do udziału w pracach Komitetu. Zgłoszenia w wersji elektronicznej należy przesłać na adresy: jakub.szewczyk@mpips.gov.pl; marta.szelagowska@mpips.gov.pl

Zgłoszenie musi zawierać:

 • skan wypełnionego i podpisanego przez kandydata i zastępcę formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz formularza w wersji edytowalnej (najlepiej dokument WORD, plik z rozszerzeniem .doc lub .docx) oraz
 • przynajmniej 5 uzupełnionych, podpisanych i zeskanowanych kart organizacji popierających kandydata na członka i zastępcę członka Komitetu Sterującego EFSI ds. zdrowia wypełnionych przez organizacje występujące w imieniu pacjentów i działające na rzecz zdrowia publicznego lub przynajmniej 1 uzupełnioną, podpisaną i zeskanowaną kartę organizacji popierającej kandydata na członka i zastępcę członka Komitetu Sterującego EFSI ds. zdrowia wypełnioną przez federację organizacji pozarządowych.

 

Zgłoszenia złożone w innej formie lub po terminie nie będą rozpatrywane

Termin na zgłaszanie kandydatów upływa z dniem 7 lutego 2016 r.

 

Data utworzenia: 2016-01-27 14:50:43 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2016-04-01 09:20:11

Tagi:

Polecamy