Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Ogłoszenia

Rekomendacje pozarządowej strony Rady Działalności Pożytku Publicznego na członków EKES

2015.03.13

W dniu 11 marca 2015 r. część pozarządowa Rady Działalności Pożytku Publicznego dokonała jednomyślnie, w drodze uzgodnienia, rekomendacji 7 kandydatów do grupy III Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na kadencję 2015-2020 (grupa różnych interesów).

 Lista kandydatów rekomendowanych na członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na kadencję 2015-2020 (grupa III):

 1. Krzysztof Balon (zgłoszony przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych);

2. Karolina Dreszer – Smalec (zgłoszona przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych);

3. Krzysztof Kamieniecki (zgłoszony przez Polski Klub Ekologiczny);

4. Michał Modrzejewski (zgłoszony przez Związek Młodzieży Wiejskiej);

5. Krzysztof Pater (zgłoszony przez Związek Harcerstwa Polskiego);

6. Elżbieta Szadzińska (zgłoszona przez Federację Konsumentów);

7. Teresa Tiszbierek (zgłoszona przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej).

****************************************************************************************************************************************************

Nabór Kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komitetu ds. Umowy Partnerstwa (KUP)

2015.03.12

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komitetu ds. Umowy Partnerstwa (KUP).

Komitet ds. Umowy Partnerstwa jest głównym podmiotem wspierającym Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a także Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako koordynatora programów finansowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, w procesie koordynacji strategicznej Umowy Partnerstwa.

Do jego zadań (wg. ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.2009.84.712, z późń. zm.)) należy m.in.:

  • przegląd realizacji Umowy Partnerstwa i programów służących realizacji Umowy Partnerstwa z punktu widzenia postępów w osiąganiu celów tej Umowy,
  • formułowanie propozycji zmian Umowy Partnerstwa,
  • analiza sytuacji, które wpływają na realizację Umowy Partnerstwa oraz wskazywanie zagadnień o charakterze horyzontalnym związanych z jej realizacją, wymagających ewaluacji,
  • opiniowanie strategii komunikacji polityki spójności oraz jej zmian.

Komitet Koordynacyjny Umowy Partnerstwa spotyka się przynajmniej raz w roku w celu przyjęcia sprawozdań z realizacji Umowy Partnerstwa. Szczegółowe zasady funkcjonowania KUP zostaną ustalone w regulaminie, przygotowanym we współpracy z Członkami, a następnie przyjętym przez KUP.

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe o charakterze ogólnopolskim, sieciowym oraz federacje zainteresowanych  udziałem w pracach KUP.

Spośród nadesłanych zgłoszeń, Rada Działalności Pożytku Publicznego wskaże dziewięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych rekomendowanych do udziału w pracach Komitetu.

Załącznik nr 1 formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz przesłanie skanu ww. formularza wraz z wersją edytowalną dokumentu (najlepiej dokument WORD, plik z rozszerzeniem .doc lub .docx) na adresy: jakub.szewczyk@mpips.gov.pl; marta.szelagowska@mpips.gov.pl

Termin na zgłaszanie kandydatów upływa z dniem 19 marca 2015 r.

****************************************************************************************************************************************************

Nabór Kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komitetu Konsultacyjnego ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych na lata 2014-2020

2015.03.12

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komitetu Konsultacyjnego ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych na lata 2014-2020.

Członkowie Komitetu Konsultacyjnego będą uczestniczyć w opiniowaniu wniosków o dofinansowanie oraz dokumentów strategicznych i merytorycznych transnarodowych programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 (EWT): Interreg Region Morza Bałtyckiego i Interreg Europa Środkowa oraz programu międzyregionalnego INTERREG EUROPA.

Szczegółowe informacje o programach dostępne są na stronach internetowych:

www.ewt.gov.pl

www.europasrodkowa.gov.pl

www.interreg-baltic.eu/home.html

www.central2020.eu

www.interregeurope.eu

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń kandydatów (kandydat na członka + zastępca) reprezentujących organizacje pozarządowe o charakterze ogólnopolskim, sieciowym oraz federacje, zainteresowanych  udziałem w pracach Komitetu Konsultacyjnego ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych.

Od kandydatów ubiegający się o udział w pracach Komitetu Konsultacyjnego ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych na lata 2014-2020 wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym opiniowanie dokumentów (konieczność wskazania poziomu znajomości j. angielskiego w pkt. 4 i 9 formularza).

Spośród nadesłanych zgłoszeń, Rada Działalności Pożytku Publicznego wskaże 1 członka Komitetu, wraz z zastępcą  do udziału w pracach Komitetu.

Załącznik nr 1 formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz przesłanie skanu ww. formularza wraz z wersją edytowalną dokumentu (najlepiej dokument WORD, plik z rozszerzeniem .doc lub .docx) na adresy: jakub.szewczyk@mpips.gov.pl; marta.szelagowska@mpips.gov.pl

Termin na zgłaszanie kandydatów upływa z dniem 19 marca 2015 r.

****************************************************************************************************************************************************

W związku z obchodami 10 - lecia ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które odbędą się w miesiącu kwietniu 2013 r. Departament Pożytku Publicznego postanowił zlecić firmie zewnętrznej wykonanie publikacji podsumowującej prace RDPP w latach 2003 - 2012.

Zachęcamy do przesyłanie swoich propozycji ofert na podstawie przygotowanego zapytania ofertowego_doc (zapytania ofertowego_pdf) , do dnia 14 grudnia 2012 r.
W związku z obchodami 10 - lecia ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które odbędą się w miesiącu kwietniu 2013 r. Departament Pożytku Publicznego postanowił zlecić firmie zewnętrznej wykonanie publikacji podsumowującej prace RDPP w latach 2003 - 2012.

Zachęcamy do przesyłanie swoich propozycji ofert na podstawie przygotowanego zapytania ofertowego_doc (zapytania ofertowego_pdf) , do dnia 30 listopada 2012 r.


 


 

Polecamy