Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Ogłoszenia

Na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. U. Nr 147, poz. 1431) ogłasza się informację o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów na członków IV kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego, o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536, z póĽn. zm.). 

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy do zgłaszania kandydatów, którzy mają poparcie co najmniej 20 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3, lub co najmniej 3 związków stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 ust. 3.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA>>>

 

Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć:

 • CV kandydata wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wyłonienia kandydatów na członków RDPP IV kadencji,
 • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, zgodny ze stanem faktycznym (także kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)
 • oświadczenie, popierające kandydata, co najmniej 20 organizacji lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy, lub co najmniej 3 związków stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wraz z podaniem nazwy i siedziby organizacji, numeru KRS lub rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, zgodny ze stanem faktycznym,

Zgłoszenie w formie papierowej oraz elektronicznej (wypełniony formularz w formacie doc na nośniku CD/R) wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pożytku Publicznego, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, z dopiskiem: Nabór na członków RDPP IV kadencji.

Uwaga: Dokumenty w formie papierowej powinny zostać spięte w sposób trwały (np. zbindowane, zszyte zszywką). Prosimy o nie przesyłanie publikacji książkowych, czasopism itp.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 29 grudnia 2011 r. (decyduje data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego).

Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane, a następnie zostaną zniszczone.

Zgłoszenia kandydatów zostaną zniszczone po upływie IV kadencji RDPP.

 

Program spotkania Rady Działalności Pożytku Publicznego z przedstawicielami lokalnych i regionalnych RDPP.

Spotkanie odbędzie się w dniu 15 września br. w godz. 13.00 - 18.00, w Pałacu Staszica, przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie. Zainteresowanych przedstawicieli lokalnych i regionalnych Rad, zapraszam do przesyłania swoich zgłoszeń za pośrednictwem formularza, który dostępny jest w poprzednim ogłoszeniu: Zaproszenie i formularz zgłoszeniowy (...).

Jednocześnie uprzejmie przypominam, że Spotkanie odbędzie się w trakcie trwania Tygodnia Obywatelskiego zorganizowanego w ramach VI Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych i będzie częściowo połączone ze spotkaniem Pełnomocników. Celem spotkania będzie m.in. wymiana doświadczeń / dobrych praktyk, uzyskanie informacji na temat respektowania praw lokalnych Rad, omówienie sposobu powstawania i funkcjonowania RDPP, komunikowania się Rad z organizacjami działającymi lokalnie lub regionalnie, a także sposobu wzmacniania wzajemnej współpracy między RDPP na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

Program spotkania >>>

 

Rada Działalności Pożytku Publicznego serdecznie zaprasza przedstawicieli pozarządowej strony lokalnych i regionalnych Rad Działalności Pożytku Publicznego na spotkanie zaplanowane w dniu 15 września 2011 r. w Warszawie. Spotkanie odbędzie się w trakcie trwania Tygodnia Obywatelskiego zorganizowanego w ramach VI Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych i będzie częściowo połączone ze spotkaniem Pełnomocników. Celem spotkania będzie m.in. wymiana doświadczeń / dobrych praktyk, uzyskanie informacji na temat respektowania praw lokalnych Rad, omówienie sposobu powstawania i funkcjonowania RDPP, komunikowania się Rad z organizacjami działającymi lokalnie lub regionalnie, a także sposobu wzmacniania wzajemnej współpracy między RDPP na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w spotkaniu ogólnopolskiej RDPP z lokalnymi i regionalnymi RDPP prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go drogą e-mailową do Pani Anny Moskwy-Wysokińskiej na adres: anna.moskwa@mpips.gov.pl, do dnia 31 sierpnia 2011 r.

Szczegółowy program spotkania dostępny będzie na stronie www.pozytek.gov.pl zarówno w dziale aktualności, jak i w dziale zaproszenia. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt również z Anna Moskwą-Wysokińską na powyższy adres e-mailowy lub pod nr tel. (022) 693 45 20.

POBIERZ FORMULARZ >>>

POBIERZ ZAPROSZENIE>>>

 

Rada Działalności Pożytku Publicznego ponownie zaprasza do składania ofert do uczestnictwa w pracach rad oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ogłoszenie dotyczy województw: podlaskiego, podkarpackiego

Szczegółowe zadania rady oddziału wojewódzkiego Funduszu zostały określone w art.106 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135)

Spośród zgłoszonych kandydatur, Rada Działalności Pożytku Publicznego wybierze dla każdego województwa jedną osobę, której udzieli rekomendacji, a która stosownie do art. 106 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zostanie powołana w skład rady oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przez Sejmik danego województwa.

Zgodnie z art. 106 w skład rad oddziałów wojewódzkich mogą wchodzić wyłącznie osoby, które:

 1. są ubezpieczonymi zamieszkującymi na obszarze działania danego oddziału wojewódzkiego Funduszu,
 2. korzystają z pełni praw publicznych,
 3. posiadają wykształcenie wyższe,
 4. nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. nie są dyrektorami oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz pracownikami oddziału wojewódzkiego Funduszu, Prezesem Funduszu, zastępcą Prezesa Funduszu oraz pracownikami centrali,
 6. nie są świadczeniodawcami,
 7. nie są właścicielami zakładów opieki zdrowotnej będących świadczeniodawcami, o których mowa w art. 5 pkt 41 lit. a ustawy , ich pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami,
 8. nie są właścicielami lub pracownikami apteki, hurtowni farmaceutycznej lub podmiotu wytwarzającego produkty lecznicze i wyroby medyczne,
 9. nie są członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakład opieki zdrowotnej,
 10. nie są członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego, a także członkami organów zakładu ubezpieczeń społecznych prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej,
 11. nie są właścicielami akcji lub oddziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 7 i 8.

Zgłoszenia z dopiskiem „Nabór: Rada (odpowiednie województwo) Oddziału Wojewódzkiego NFZ" należy składać do dnia 13 sierpnia 2009 r., do godz. 16.15 (decyduje data wpłynięcia do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) na adres:

Departament Pożytku Publicznego
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

oraz w wersji elektronicznej na adres: Malgorzata.Saracyn@mpips.gov.pl

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kompetencje kandydata,
 • rekomendację organizacji pozarządowej popierającej kandydaturę,
 • informację o spełnieniu wszystkich wymogów wymienionych w pkt 1 - 11 (ze stosownym dokumentem potwierdzającym lub oświadczeniem).

*Organizacjami pozarządowymi są, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust.4.

 

Polecamy