Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Od wykluczenia do aktywizacji - ogłoszenie o konkursach uzupełniających

Informacja o przedłużeniu naboru ofert w trzeciej edycji konkursów uzupełniających organizowanych ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019”

W nawiązaniu do ogłoszenia o uzupełniających konkursach ofert w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019” z dnia 5 sierpnia br. Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że nabór wniosków zostaje przedłużony do 30 sierpnia br.

O dotacje można ubiegać się w ramach dwóch konkursów:

  • „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej” - edycja 2019 r. konkurs uzupełniający III.
  • „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej” - edycja 2019 konkurs uzupełniający III.

Wszystkie informacje o szczegółach naboru znajdą się w ogłoszeniu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej MRPiPS https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-uzupelniajacych-konkursach-ofert-w-ramach-programu-od-wykluczenia-do-aktywizacji-program-pomocy-osobom-wykluczonym-spolecznie-i-zawodowo--edycja-2019.

Data utworzenia: 2019-08-05 13:04:44 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2019-10-02 11:35:49 przez: Filip Kołodziejski

Z uwagi na niewyczerpanie wszystkich środków zaplanowanych na dofinansowanie projektów w ramach konkursów „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019” rozstrzygniętych 31 stycznia 2019 r. oraz konkursów uzupełniających rozstrzygniętych 29 kwietnia 2019 r.  i 17 lipca 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarte uzupełniające konkursy ofert i zaprasza do składania wniosków.

Do rozdysponowania pozostało: 610 098,50 zł. 

Kto może ubiegać się o środki?

Udział w konkursach wziąć mogą:

tworzące centra integracji społecznej lub kluby integracji społecznej (w zależności od konkursu)

- jednostki samorządu terytorialnego,

- organizacje pozarządowe (z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej.

2 konkursy w ramach programu

W ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji” przeprowadzane są dwa konkursy uzupełniające.

• Konkurs 1. Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej” - edycja 2019 r. konkurs uzupełniający III.

Jego celem jest wzmocnienie uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie dzięki rozszerzeniu usług oferowanych przez kluby integracji społecznej.

• Konkurs 2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej” - edycja 2019 konkurs uzupełniający III.

Jego głównym założeniem jest wspieranie projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wykluczonych społecznie i zawodowo. Działania mają polepszyć warunki rozwoju osób wykluczonych oraz służyć wyrównywaniu szans. Konkurs ma wpływać na rozwój współpracy instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i innych instytucji ważnych dla społeczności lokalnej na danym terenie.

Jaki jest termin składania ofert?

Oferty można składać do 26 sierpnia 2019 r.

Załączniki:

Ogłoszenie - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Ogłoszenie - Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej

Oświadczenie CIS

Oświadczenie KIS

Wzór oferty CIS

Wzór oferty KIS

 

Data utworzenia: 2019-08-05 13:04:44 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2019-10-02 11:35:49 przez: Filip Kołodziejski

Tagi:

Polecamy