Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Obowiązki organizacji pożytku publicznego

Obowiązki organizacji pożytku publicznego

Organizacja pożytku publicznego, w stosunku do której właściwy sąd rejestrowy wydał postanowienie, w przedmiocie wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego informacji o posiadaniu przez nią statusu pożytku publicznego, ma obowiązek:

  • poinformować ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego o wysokości niewydatkowanych na dzień wydania tego postanowienia środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia wydanego przez sąd rejestrowy;
  • przekazać niewydatkowane na dzień wydania tego postanowienia środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, na rachunek bankowy: 40 1130 1017 0020 0967 0420 0009. w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

W przypadku niespełnienia powyższych obowiązków, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego wezwie organizację do zwrotu niewydatkowanych środków pochodzących z 1 % lub do przedstawienia niezbędnych wyjaśnień. Jeżeli organizacja nie zastosuje się do wezwania w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, minister do spraw zabezpieczenia społecznego wyda decyzję określającą kwotę niewydatkowanych środków finansowych z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych oraz określi termin, od którego nalicza się odsetki.

Data utworzenia: 2015-11-16 15:43:15 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2015-11-16 15:45:15 przez: Jakub Schimanek

Tagi:

Polecamy