Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

OPP - obowiązki sprawozdawcze

PRZYPOMNIENIE O OBOWIˇZKU SPRAWOZDAWCZYM ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2013 ROKU
2013.07.04

Departament Pożytku Publicznego przypomina, że zgodnie z art. 23 ust 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje pożytku publicznego są zobowiązanie dokonać zamieszczenia zatwierdzonych sprawozdań za 2012 rok w terminie do 15 lipca 2013 roku na stronie internetowej urzędu obsługującego Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Jedynie organizacje pożytku publicznego, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy, zamieszczają sprawozdania finansowe i merytoryczne w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

System sprawozdań organizacji pożytku publicznego, za pomocą którego należy zamieścić ww. sprawozdania, udostępniony jest na stronie internetowej Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej http://www.pozytek.gov.pl/ (po wejściu w „Bazę sprawozdań organizacji pożytku publicznego”) lub bezpośrednio pod adresem https://opp.mpips.gov.pl/.

Instrukcja dotycząca obsługi ww. Systemu wraz z podstawowymi wymaganiami technicznymi udostępniona jest na stronie http://www.pozytek.gov.pl/.

Jednocześnie, w celu udzielenia bieżących wyjaśnień dotyczących działania Systemu działa  skrzynka pocztowa opp@mpips.gov.pl, na którą można kierować zapytania dotyczące działania ww. Systemu.

Formularze zawarte w Systemie sprawozdań opp są zgodne z następującymi wzorami :

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego(Dz. U. poz. 234)

Rozporządzenie dotyczy sprawozdań merytorycznych organizacji pożytku publicznego począwszy od sprawozdań sporządzanych za rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. Sprawozdanie uproszczone dotyczy organizacji, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdania osiągnęły przychód do 100 tys. zł (włącznie).

POBIERZ DOKUMENT >>>

WZÓR 1 >>>

WZÓR 2 >>>

W związku ze zmianą ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) wprowadzoną ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy
o rachunkowości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1100), która weszła w życie z dniem 5 września 2014 roku zostało uchylone rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 r. Nr 137 poz. 1539 z późn. zm.). Zmiana polega m.in. na wprowadzeniu pojęcia jednostki mikro dla organizacji, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz organizacji, które prowadzą działalność gospodarczą
i spełniają przesłanki określone w art. 3 ust. 1a pkt. 1 i 2 ww. ustawy.

ając na uwadze powyższe Departament Pożytku Publicznego wspólnie z przedstawicielami organizacji pozarządowych przygotował projekt wzorów formularzy sprawozdania finansowego, który uwzględnia wymóg wyodrębnienia ww. działalności organizacji, a także specyfikę tych podmiotów.

WZÓR SPRAWOZDANIA


 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49

Najczęściej zadawane pytania dotyczące sprawozdania merytorycznego OPP.

Uprzejmie informujemy, że Informatorium dla organizacji pozarządowych wspólnie z Departamentem Pożytku Publicznego zebrało najczęstsze pytania od organizacji pożytku publicznego dotyczące sprawozdań OPP za 2011 rok.

 Z dokumentem można zapoznać się na stronie:

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/783484.html

bądĽ bezpośrednio tutaj


 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49

Informacja na temat zmian w obowiązkach sprawozdawczych organizacji pożytku publicznego w 2012 roku

 

W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1244)) oraz wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 80, poz. 434), Departament Pożytku Publicznego informuje, iż nastąpiło kilka znaczących zmian w przepisach dotyczących obowiązków sprawozdawczych organizacji pożytku publicznego.

  CZYTAJ WIĘCEJ>>>

 


 

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49

Informacja dotycząca stanu realizacji przez organizacje pożytku publicznego obowiązku sprawozdawczego za rok 2010 (stan na 3 czerwca 2011)

2011.06.03

Poniższa tabela przedstawia listę organizacji pożytku publicznego, które wywiązały się stosownie do art. 23 ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536) z obowiązku przekazania sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2010.

POBIERZ PLIK>>>


 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49

Przypomnienie dotyczące sprawozdawczości OPP

Departament  Pożytku Publicznego przypomina, że zgodnie ze znowelizowaną treścią art. 23 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) sprawozdanie merytoryczne wraz z sprawozdaniem finansowym organizacja pożytku publicznego zobowiązana jest przekazać ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.


 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49

KOMUNIKAT W SPRAWIE SPRAWOZDAŃ MERYTORYCZNYCH ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

2011.02.02

W związku z trwającymi pracami nad projektem rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego, Departament Pożytku Publicznego informuje, że sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 należy składać na wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529).

Jednocześnie Departament przypomina, że zgodnie ze znowelizowaną treścią art. 23 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) sprawozdanie merytoryczne wraz z sprawozdaniem finansowym organizacja pożytku publicznego zobowiązana jest przekazać ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

 


 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49

                                                                                                                 21 kwietnia 2010 r.

OBOWIˇZKI SPRAWOZDAWCZE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Stosownie do art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie znowelizowaną ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2010 nr 28 poz. 146), organizacja pożytku publicznego mają obowiązek przekazywania sprawozdań merytorycznych i finansowych ministrowi właściwemu ds. zabezpieczenia społecznego (obecnie Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej) w terminie 15 dni od zatwierdzenia tych sprawozdań.

Podmioty, których rok obrotowy jest zrównany z rokiem kalendarzowym, ostatecznym terminem sporządzenia sprawozdania finansowego jest dzień 31 marca następnego roku kalendarzowego. Termin ten wynika z treści art. 52 ust. 3 oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2004, Nr 76, poz. 694 ze zm.).

W takim przypadku, zarówno organizacje pożytku publicznego, które uzyskały status OPP do końca 2009 roku, jak i te, które nadal posiadają ten status (a uzyskały go w latach 2004-2008), mają obowiązek złożenia Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2009 r. w terminie 15 dni od zatwierdzenia. Stosownie do art. 53 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie póĽniej niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Należy podkreślić, że stosownie do art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości sprawozdania finansowe składa się z 3 elementów: bilansu, rachunku zysków i strat (rachunku wyników - dla podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Nie ma więc konieczności przekazywania do ministra takich załączników jak deklaracja CIT-8, która nie jest elementem sprawozdania finansowego.

W myśl art.  23 ust. 6 ustawy o działalności pożytku publicznego organizacja pożytku publicznego zamieszcza sprawozdanie finansowe i merytoryczne, w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.( http://www.pozytek.gov.pl/Opublikuj,sprawozdanie,w,bazie,>>,742.html)

Sprawozdania prosimy przesyłać w wersji papierowej na adres:
            Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
            Departament Pożytku Publicznego
            Ul. Nowogrodzka 1/3
            00-513 Warszawa            

Z dopiskiem "SPRAWOZDANIA OPP ZA ROK 2010"

  • 1. Sprawozdanie merytoryczne
  • 2. Sporządzanie:

Do zakresu sprawozdań merytorycznych z działalności stosuje się przepisy rozporządzenia ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dotyczące sprawozdania merytorycznego wydane na podstawie art. 23 ust. 8 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Od dnia 12 marca 2010 r. tj. wejścia w życie znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikują wszystkie organizacje pożytku publicznego poprzez stronę >> . Zamieszczenie plików sprawozdań w bazie Baza sprawozdań organizacji pożytku publicznego  jest nieodpłatne, czyli nie wiąże się z koniecznością ponoszenia przez opp żadnych dodatkowych opłat.

Natomiast, w stosunku do organizacji pożytku publicznego, prowadzących działalność gospodarczą i spełniających co najmniej dwa spośród trzech wymienionych w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości warunków, dodatkowo spoczywa obowiązek ogłaszania sprawozdania finansowego w „Monitorze Polskim B" oraz zastosowanie mają przepisy § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 paĽdziernika 2001 r. w sprawie wysokości opłat za ogłaszanie obwieszczeń i ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B" (Dz. U. z 2001 r., Nr 114, poz. 1216 ze zm.).

Art. 64 ust. 1 pkt 4 stanowi: Ogłaszaniu podlegają roczne sprawozdania finansowe jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 EURO,
c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 EURO.

Polecamy!

Publikacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej "Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego", Autor: Jacek Paluch.


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49

Przykładowe wzory sprawozdania finansowego

Wzory sprawozdania finansowego dla jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137, poz. 1539 z póĽn.zm.).

Wprowadzenie
          pobierz plik [31 KB] 

Bilans
          pobierz plik [20 KB]


Rachunek wyników
          pobierz plik [20 KB] 


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49

Wzory sprawozdania finansowego w formie uproszczonej dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą.

Sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej, mogą stosować jednostki prowadzące działalność gospodarczą kontynuujące ją na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, które w roku obrotowym poprzedzającym rok za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym, osiągnęły lub nie przekroczyły granicy dwóch z trzech następujących wielkości:
  • Średnioroczne zatrudnienie 50 osób, przeliczone na osoby pełnozatrudnione,
  • Suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego-równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro,
  • Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów, oraz operacji finansowych-równowartość w walucie polskiej 4.000.000 euro

Wprowadzenie 
           pobierz plik [31 KB] 

Bilans uproszczony 
           pobierz plik [20 KB]

Bilans uproszczony, powiązanie z planem kont 
           pobierz plik [25 KB]

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy
           pobierz plik [23 KB]

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy, powiązanie z planem kont 
           pobierz plik [23 KB]

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny 
           pobierz plik [23 KB]

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny,powiązanie z planem kont  
           pobierz plik [23 KB] 


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49

Informacja na temat obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego, wprowadzonego na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r.w sprawie obowiązku badania sprawozdań ...

 

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852), organizacje pożytku publicznego, które nie podlegają obowiązkowi badania sprawozdania finansowego, wynikającego z art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002, Nr 76, poz. 694), są zobligowane do badania swojego sprawozdania finansowego za rok obrotowy następujący po roku, w którym podmioty te spełniły łącznie następujące warunki:

 

  • realizują zadania publiczne zlecone, jako powierzone do wykonania lub do wspierania zadania publicznego;
  • otrzymały w roku obrotowym łączną kwotę dotacji na realizację zadań określonych w pkt 1 w wysokości co najmniej 50 000 zł;
  • osiągnęły w roku obrotowym przychody w wysokości co najmniej 3 000 000 zł.

Stosownie do § 2 rozporządzenia, jego treść ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych, sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2005 r.

Wobec powyższego, jeżeli w roku obrotowym, rozpoczynającym się w 2005 r. organizacja pożytku publicznego spełniła wszystkie ww. warunki, jej sprawozdanie finansowe za kolejny rok obrotowy (rozpoczynający się w 2006 r.) będzie podlegało obowiązkowi badania.

Jednocześnie, obowiązek badania sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy będzie powstawał każdorazowo, gdy w roku poprzedzającym ten rok obrotowy organizacja pożytku publicznego spełni 3 ww. warunki.


 

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49

Tagi:

Polecamy