Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

O projekcie

Projekt pn. „Konsultacje +”, realizowany jest w okresie od 1 marca 2017 r., do 31 marca 2018 r., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Caritas Polska.

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych, dotyczących zmiany ustaw w związku z wejściem w życie Uchwały Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Pogłębione konsultacje społeczne dotyczyć będą krajowego aktu prawnego: projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, prowadzone będą zgodnie z Wytycznymi do prowadzenia oceny wpływu i konsultacji publicznych w ramach procesu legislacyjnego. Konsultacje zostaną przeprowadzone z zastosowaniem co najmniej 4 różnych aktywnych metod konsultacji. Przewidziane konsultacje społeczne dotyczące zmian ustaw będą realizowane podczas szeregu konferencji połączonych z warsztatami oraz spotkań, zarówno o zasięgu krajowym, regionalnym jak i lokalnym. Konsultacje społeczne będą miały na celu wypracowanie najlepszych praktyk i wprowadzenie ich jako zmian do ustaw.

Wartość projektu wynosi 2 777 128,14 PLN, z czego środki pochodzące z Funduszy Europejskich to 2 340 563,59 zł, co stanowi 84,28% wartości projektu.SZCZEGÓŁY PROJEKTU

W ramach projektu zostaną przeprowadzone:

    1. Moderowane spotkania otwarte – zostaną zorganizowane 2 konferencje ogólnopolskie oraz 16 konferencji regionalnych, których tematem przewodnim będą konsultacje ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, w miejscach dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Podczas konferencji zagwarantowana zostanie opieka dla dzieci, których rodzice będą chcieli uczestniczyć w wydarzeniu. Ponadto zorganizowany będzie dojazd dla osób niepełnosprawnych, które zgłoszą taką potrzebę. Przewidziano także obecność tłumacza języka migowego.
    2. Bezpośrednie spotkania robocze - organizacja spotkań ze środowiskiem związanym ze Środowiskowymi Domami Samopomocy i Warsztatami Terapii Zajęciowej – osobami niepełnosprawnymi, opiekunami i rodzicami osób niepełnosprawnych, kadrą WTZ i ŚDS, przedstawicielami samorządów. Konsultacje będą polegać na odwiedzaniu przez przedstawicieli MRPiPS reprezentantów grup, na które projektowana regulacja może wywierać największy wpływ.
    3. Wywiady grupowe (fokusy) - wywiady grupowe zostaną wykorzystane jako forma konsultacji pośrednich. Skuteczne wdrożenie programu „Za Życiem” wymaga (obok działań wprost) zbudowania klimatu społecznego służącego pomocy rodzicom dzieci chorych. Wyniki zostaną wykorzystane w trakcie konsultacji z beneficjentami programu.
    4. Reprezentatywne badanie kwestionariuszowe - sondaż telefoniczny, prośba o opinię tj. kwestionariusz wypełniany przez stronę internetową - za pomocą strony możliwe jest wypełnienie specjalnego formularza konsultacyjnego. Strona jest dostosowana do osób niepełnosprawnych. Odbiorcy mają możliwość wyrażenia swojej opinii za pośrednictwem kwestionariusz on-line. Dostęp do wszystkich form konsultacji jest otwarty i równy dla obu płci.


Więcej informacji o przebiegu konsultacji oraz realizacji projektu można znaleźć na stronie internetowej - www.zazyciem.mrpips.gov.pl

Data utworzenia: 2017-06-05 10:50:58

Data utworzenia: 2017-06-05 10:50:58

Tagi:

Polecamy