Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

O projekcie

Celem głównym projektu „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych” było opracowanie i upowszechnienie wśród gmin i powiatów oraz organizacji pozarządowych (NGO) praktycznego podejścia do wdrażania współpracy finansowej poprzez zastosowanie takich instrumentów jak regranting, pożyczki, poręczenia i gwarancje, inicjatywa lokalna, dotacje inwestycyjne czy tryb małych zleceń.

Cele szczegółowe:

  1. Skatalogowane i udostępnione wszystkim zainteresowanym podmiotom „dobre praktyki” współpracy finansowej JST-NGOs.
  2. Pogłębiona i usystematyzowana wiedza z zakresu stosowania instrumentów współpracy finansowej między JST a NGO.
  3. Wdrożone instrumenty współpracy finansowej w wybranych 20 gminach i/lub powiatach.
  4. Upowszechnione efekty projektu wśród przedstawicieli JST, NGOs i innych zainteresowanych podmiotów, dotyczące korzystania z mechanizmów współpracy finansowej.

 

Projekt był realizowany w okresie styczeń 2014 r. – listopad 2015 r. w partnerstwie – liderem był Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, a partnerem Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) oraz Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK). Cele, które przyświecały Partnerstwu zostały realizowane poprzez następujące zadania:

1. Dobre praktyki współpracy finansowej pomiędzy JST i NGO

W pierwszym etapie zadania została przeprowadzona kwerenda istniejących dobrych praktyk w zakresie współpracy finansowej pomiędzy JST i NGO. Następnie przeprowadzono analizę sytuacji prawno-instytucjonalnej z uwzględnieniem dotychczasowego orzecznictwa oraz interpretacji prawa stosowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Regionalne Izby Obrachunkowe w tym zakresie. W ramach zadania także została zaprojektowana interaktywna mapa dobrych praktyk współpracy JST z NGO (mapa), mająca na celu promowanie najlepszych rozwiązań w tym zakresie. W kolejnym etapie zadania opracowano wytyczne Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące stosowania i wykorzystywania konkretnych mechanizmów (instrumentów) współpracy finansowej w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz umożliwiający sprawne udzielanie wsparcia dla sektora pozarządowego oraz zawierających informacje jak przygotować się do ich wdrożenia.

2. Zwiększenie kompetencji pracowników JST i NGO

W ramach zadania przeszkolono 960 przedstawicieli JST oraz NGO w zakresie stosowania różnych instrumentów współpracy finansowej.
Tematyka szkoleń obejmowała dla każdego instrumentu:

  • podstawy prawne stosowania instrumentu,
  • sposób przygotowania do jego wdrożenia, w tym niezbędne decyzje władz wykonawczych i uchwałodawczych,
  • sposób monitorowania i oceny jego stosowania,
  • przedstawienie jednego przykładu praktycznego stosowania instrumentu.


3. Wdrożenie instrumentów współpracy finansowej

W ramach projektu eksperci MSAP UEK oraz FRDL zapewnili wsparcie dla wybranych 20 gmin i/lub powiatów w zakresie wdrożenia wybranych instrumentów współpracy finansowej (wśród takich instrumentów jak: regranting, pożyczki, poręczenia i gwarancje, inicjatywa lokalna, dotacje inwestycyjne czy tryb małych zleceń).

 

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami opracowanymi w ramach projektu (dot. m.in. wdrażania instrumentów współpracy finansowej JST i NGO, a także propozycjami w zakresie systemu finansowania działalności NGO w Polsce) [PUBLIKACJE], a także innymi dokumentami wypracowanymi na etapie wdrożeń realizowanych w projekcie [PRODUKTY].


Projekt był realizowany w ramach priorytetu 5.4.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data utworzenia: 2016-01-19 15:23:12

Polecamy