Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

O Departamencie Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Departament Ekonomii Społecznej i SolidarnejDESiS

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej funkcjonuje od listopada 2017 r. Koncentruje się przede wszystkim na tworzeniu warunków rozwoju ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorczości społecznej oraz spółdzielni socjalnych, opracowaniu i monitorowaniu programu współpracy Ministerstwa z organizacjami pozarządowymi. Zajmuje się także realizacją zadań w obszarze zatrudnienia socjalnego i nadzorem nad fundacjami dla których Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest ministrem właściwym.

Departament Pożytku Publicznego powstał 1 kwietnia 2003 r. w ówczesnym Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej jako jednostka odpowiedzialna za wdrożenia i promocje rozwiązań przyjętych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873).

30 sierpnia 2016 r. zmieniła się nazwa departamentu na Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego, a od 30 listopada 2017 r. na Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej (DES).

Dyrektorem Departamentu jest Andżelika Wardęga. Zastępcą Dyrektora Departamentu jest Kamil Bobek.

 

Wydział Wdrażania Programów i Analiz.

Wydział Wdrażania programów i Analiz jest odpowiedzialny m.in. za:

 1. dokonywanie analiz, ocena oraz przygotowywanie opinii do aktualnie obowiązujących informacji, analiz, sprawozdań dotyczących wspierania rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej i przedsiębiorczości społecznej oraz funkcjonowania spółdzielni socjalnych i zatrudnienia socjalnego w zakresie problematyki współpracy ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego z tymi podmiotami; 

 2. współpracę przy opracowywaniu projektów odpowiedzi Ministra na zapytania, interpelacje poselskie, oświadczenia senatorów, wystąpienia posłów i senatorów, dotyczące ekonomii społecznej i solidarnej, w tym przedsiębiorczości społecznej i zatrudnienia socjalnego;

 3. przygotowanie programu współpracy Ministra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

 4. planowanie oraz realizacja procesu ewaluacji programów i innych prowadzonych działań w obszarze wspierania rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej, w tym przedsiębiorczości społecznej oraz spółdzielni socjalnych i zatrudnienia socjalnego;

 5.  inicjowanie i planowanie oraz realizacja badań w zakresie ekonomii społecznej i solidarnej, w tym przedsiębiorczości społecznej oraz spółdzielni socjalnych i zatrudnienia socjalnego;

 6. prowadzenie działań w zakresie gromadzenia, generowania i udostępniania danych i wiedzy z monitoringu i ewaluacji sektora ekonomii społecznej i solidarnej, w tym przedsiębiorczości społecznej oraz spółdzielni socjalnych i zatrudnienia socjalnego;

 7. sporządzanie opracowań zawierających ocenę skuteczności projektów realizowanych w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej, w tym przedsiębiorczości społecznej oraz funkcjonowania spółdzielni socjalnych i zatrudnienia socjalnego; 

 8. sporządzanie cyklicznej Informacji o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy o spółdzielniach socjalnych;

 9. sporządzanie cyklicznej Informacji z realizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej;

 10. współudział w realizacji polityki spójności w latach 2014-2020, w obszarze dotyczącym ekonomii społecznej i solidarnej oraz kompetencji społecznych młodzieży;

 11. przygotowywanie dokumentów programowych w obszarze zabezpieczenia społecznego, kompetencji społecznych młodzieży, w tym współpraca przy opracowaniu i realizowanie Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 (SRKS), Strategii Sprawne Państwo 2020, Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020;

 12. koordynacja wdrażania SRKS w Ministerstwie oraz koordynowanie celu 2 SRKS w procesie realizacji ww. dokumentu strategicznego;

 13. promowanie zasad i form współdziałania przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych i innych podmiotów ekonomii społecznej z administracją rządową i samorządową; 

 14. organizowanie, we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi, szkoleń, narad, seminariów i konferencji z zakresu ekonomii społecznej i solidarnej oraz współpracy Ministra z organizacjami pozarządowymi;

 15. prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową w obszarze działalności pożytku publicznego i wolontariatu oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Rozwoju Ekonomii Społecznej w odniesieniu do ekonomii społecznej i solidarnej, w tym przedsiębiorczości społecznej oraz spółdzielczości socjalnej i zatrudnienia socjalnego;

 16. współpraca z Wydziałem ds. Fundacji i Monitorowania OWES w tworzeniu, ocenie i doskonaleniu systemu kontroli zarządczej na poziomie Departamentu.

W Wydziale Wdrażania Programów i Analiz  pracują następujące osoby:

 • Magdalena Zwolińska - naczelnik,
 • Marta Chydrasińska,
 • Aleksandra Krugły,
 • Aleksandra Pawłowska,
 • Marta Bernacik,
 • Joanna Mikos,
 • Alicja Wasilewska.

Wydział Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Wydział Rozwoju Ekonomii Społecznej jest odpowiedzialny m.in. za:

 1. opracowywanie projektów programów i strategii dotyczących ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorczości społecznej oraz funkcjonowania spółdzielni socjalnych i zatrudnienia socjalnego;

 2. opracowywanie projektów stanowisk Ministra w sprawach dotyczących ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorczości społecznej oraz spółdzielczości socjalnej i zatrudnienia socjalnego;

 3. dokonywanie analiz i ocen aktualnie obowiązujących programów i strategii oraz rozwiązań prawnych dotyczących ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorczości społecznej oraz funkcjonowania spółdzielni socjalnych i zatrudnienia socjalnego we współpracy z Wydziałem Współpracy, Analiz i Ewaluacji;

 4. udział w opracowywaniu odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz wystąpienia parlamentarzystów, dotyczące ekonomii społecznej i solidarnej, w tym przedsiębiorczości społecznej oraz spółdzielczości socjalnej i zatrudnienia socjalnego;

 5. tworzenie warunków oraz wspieranie świadczenia usług społecznych użyteczności publicznej przez podmioty ekonomii społecznej i solidarnej;

 6. programowanie wsparcia dla tworzenia podmiotów ekonomii społecznej z wykorzystaniem środków P FIO, EFS i innych, tworzących warunki dla rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej, w tym przedsiębiorczości społecznej oraz spółdzielczości socjalnej i zatrudnienia socjalnego, m. in. działania edukacyjne, promocyjne, informacyjne;

 7. współudział w realizacji polityki spójności UE w latach 2007-2013 oraz 2014-2020 w obszarze dotyczącym wsparcia potencjału ekonomii społecznej i solidarnej, w tym przedsiębiorczości społecznej oraz funkcjonowania spółdzielni socjalnych i zatrudnienia socjalnego, jak również współpracy pomiędzy administracją publiczną i podmiotami ekonomii społecznej i solidarnej;

 8. prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową w obszarze ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorczości społecznej oraz funkcjonowania spółdzielni socjalnych i zatrudnienia socjalnego;

 9. współopiniowanie komunikatów Komisji Europejskiej dotyczących ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorczości społecznej oraz funkcjonowania spółdzielni socjalnych i zatrudnienia socjalnego, jak również Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR);

 10. współpraca z sejmowymi komisjami, podkomisjami oraz parlamentarnymi zespołami właściwymi ds. polityki społecznej, ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorczości społecznej, spółdzielczości socjalnej i zatrudnienia socjalnego

 11. udział w opracowywaniu projektów założeń projektów ustaw, projektów aktów normatywnych i oceny skutków regulacji (OSR) dotyczących ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym spółdzielczości socjalnej i zatrudnienia socjalnego oraz prowadzenie konsultacji tych aktów;

 12. przygotowywanie i uzgadnianie projektów zarządzeń Ministra dotyczących działań związanych z ekonomią społeczną i solidarną i przedsiębiorczością społeczną, w tym spółdzielczością socjalną i zatrudnieniem socjalnym;

 13. obsługa prawna ciał opiniodawczo-doradczych Ministra, Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Rady Zatrudnienia Socjalnego.

Prace w ramach Wydziału Rozwoju Ekonomii Społecznej wykonują następujące osoby:

 • Andrzej Radniecki - naczelnik,
 • Beata Kur,
 • Anna Moskwa-Wysokińska,
 • Małgorzata Saracyn,
 • Jakub Szewczyk,
 • Izabela Kaczyńska-Wasiak.

Wydział ds. Fundacji i Monitorowania OWES.

Wydział ds. Fundacji i Monitorowania OWEs jest odpowiedzialny m.in za:

 1. nadzór nad fundacjami dla których Minister jest ministrem właściwym ze względu na zakres jego działania oraz cele fundacji;
 2. badanie wniosków i wydawanie zezwoleń na utworzenie przedstawicielstw fundacji zagranicznych na terytorium RP;
 3. badanie wniosków i wydawanie zezwoleń na utworzenie przedstawicielstw fundacji zagranicznych na terytorium RP;

 4. przygotowywanie wniosków do sądów i innych pism procesowych, wynikających z nadzoru Ministra nad fundacjami;

 5. przygotowywanie zbiorczej informacji w zakresie sprawowanego nadzoru nad fundacjami ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;

 6. udział w pracach zespołów międzyresortowych zajmujących się problematyką ekonomii społecznej i solidarnej, przedsiębiorczości społecznej, w tym spółdzielczości socjalnej i zatrudnienia socjalnego;

 7. działania na rzecz zapewniania wysokiej jakości usług w ramach systemu wsparcia ekonomii społecznej, w tym współpraca z Komitetem Akredytacyjnym ds. systemu akredytacji standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, a także w ramach systemu akredytacji oraz standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej (AKSES);

 8. planowanie i koordynacja procesu przeprowadzania monitoringów OWES w celu weryfikacji spełniania standardów oraz jakości usług przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej ;

 9. opracowywanie zbiorczych informacji w zakresie przeprowadzanych monitoringów w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej w celu dostarczenia informacji o stopniu spełniania standardów przez te Ośrodki oraz przygotowania wniosków i rekomendacji dla dalszych działań;

 10. udział w pracach związanych z obsługą merytoryczną organów pomocniczych i opiniodawczo-doradczych Ministra, w sprawach związanych z nadzorem nad fundacjami, a także w ramach:

  a)         Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz utworzonych w jego ramach grup tematycznych,

  b)        Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz utworzonych w jej ramach zespołów stałych i doraźnych;

 11. udział w opracowywaniu projektów stanowisk Ministra w sprawach dotyczących ekonomii społecznej i solidarnej i przedsiębiorczości społecznej, w tym spółdzielczości socjalnej i zatrudnienia socjalnego;

 12. współudział z innymi komórkami organizacyjnymi Departamentu w przygotowywaniu i nadzorze nad realizacją budżetu, w tym budżetu zadaniowego, w zakresie działania Wydziału;

Prace w ramach Wydziału ds. Fundacji i Monitorowania OWES wykonują następujące osoby:

 • Krzysztof Zawiślak - naczelnik,
 • Katarzyna Getler,
 • Łukasz Niedźwiecki
 • Izabela Kamać,
 • Weronika Tomaszewska,
 • Ewa Wilk,
 • Monika Pilzak.

 Samodzielne Stanowisko Radców Prawnych i Legislacji.

Do zdań osób zatrudnionych na Samodzielnym Stanowisku Radców Prawnych i Legislacji należy m.in.

      1. sprawdzanie pod względem formalno-prawnym przedkładanych do akceptacji projektów umów, porozumień, decyzji,      postanowień i innych dokumentów przygotowywanych przez Departament;

      2. opracowywanie oraz sprawdzanie pod względem formalno-prawnym przedkładanych do akceptacji projektów umów, porozumień, decyzji i postanowień;

      3. sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa i orzecznictwa w sprawach prowadzonych przez Departament;

      4. wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami i występowanie przed urzędami w sprawach prowadzonych przez Departament;

      5. opiniowanie projektów aktów normatywnych i innych dokumentów opracowanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa lub inne ministerstwa i urzędy centralne;

      6. prowadzenie postępowań administracyjnych

      7. udział w uzgadnianiu projektów aktów prawnych na konferencjach uzgodnieniowych Komisji Prawniczej i posiedzeniach Sejmu i Senatu oraz komisji sejmowych i senackich

    

Na Samodzielnym Stanowisku Radców Prawnych i Legislacji pracują:

 • Marta Żołędowska,
 • Aneta Stachowicz,
 • Jan Karpowicz.

 

SEKRETARIAT:

Katarzyna Wiśniewska

KONTAKT:


Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

ul. Żurawia 4a
tel.: (+48 22) 461 61 30
fax.:(+48 22) 461 61 31
00-503 Warszawa       
e-mail:ekonomiaspoleczna@mrpips.gov.pl

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2017-12-01 13:55:30 przez: Filip Kołodziejski

Tagi:

Polecamy