Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Nowe rozwiązania w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Nowe rozwiązania w ustawie o zatrudnieniu socjalnym – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Z dniem 15 lutego 2022 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 218), które mają na celu m.in. poprawę sytuacji uczestników centrów i klubów integracji społecznej, a także ułatwienie funkcjonowania podmiotów zatrudnienia socjalnego.
W związku z tym, że zmieniają się zasady wypłaty świadczenia integracyjnego, a także jego wysokość, a przepisy w tym zakresie wchodzą w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r., Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej przygotował materiał mający ułatwić stosowanie nowych rozwiązań.
Przekazujemy Państwu pierwszą część opracowania. Na bieżąco zamieszczane będą kolejne zagadnienia.

najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 

najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi cz. 2

najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi cz. 3

Data utworzenia: 2019-01-23 10:57:08 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2022-02-09 08:42:23 przez: Weronika Tomaszewska

Zatrudnienie socjalne zostało uregulowane ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828, z 2018 r. poz. 650). Przepisy ustawy stosuje się w szczególności do:

 1. bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
  w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 2. uzależnionych od alkoholu,
 3. uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,
 4. chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 5. długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy,
 6. zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem,
  w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 7. uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów
  o pomocy społecznej,
 8. osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Data utworzenia: 2019-01-23 10:57:08 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2022-02-09 08:42:23 przez: Weronika Tomaszewska

Tagi:

Polecamy