Najczęściej zadawane pytania

1. Co należy wpisać w Generatorze w okienku pod rezultatami? W zeszłych edycjach tego okienka nie było.

To prawda. Jest to nowe pole. W karcie oceny merytorycznej zmieniły się pytania dotyczące merytorycznej zawartości Oferty. Jednym z nowych pytań jest: „w jakim stopniu projekt wpływa/oddziałuje na społeczności lokalne?”, drugim jest: „w jakim stopniu projekt przyczyni się do wzmocnienia potencjału Oferenta lub Partnera?”. Zgodnie z Instrukcją wypełniania Oferty w Generatorze Ofert w pytaniu III.10 (rezultaty) należy wyjaśnić obie te kwestie.

UWAGA:

W karcie oceny był błąd. W lewej kolumnie karty oceny znajdują się podpowiedzi gdzie należy szukać miejsca na zawarcie tych informacji. Dla obu pytań było odniesienie się do części III.8 zamiast III.10. Errata do „Zasad…” wprowadziła poprawkę w tym zakresie.

2. Czy dwie organizacje pozarządowe mogą zawrzeć partnerstwo dot. składanej oferty, ale nie w formule oferty wspólnej?

Formalne partnerstwo wewnątrzsektorowe możliwe jest jedynie w postaci oferty wspólnej. Możliwe jest jednak partnerstwo nieformalne dwóch organizacji. Tzn. sytuacja w której oferent deklaruje współpracę z inną organizacją pozarządową, ale nie przedstawia umowy partnerskiej.

3. Czy w załączniku 3.II Oferty należy wskazać podmioty z którymi planuje się partnerstwo nieformalne?

Zgodnie z „Zasadami…” nieprzesłanie umów partnerskich - w przypadku zadeklarowania partnerstwa w tej części załącznika - na etapie „ustalania ostatecznego kosztorysu i harmonogramu” skutkuje niepodpisaniem umowy o dofinansowanie. W związku z powyższym w załączniku 3.II Oferty należy zadeklarować jedynie te partnerstwa, które będą parterstwami formalnymi (publiczno-społeczne) i do których będzie można na etapie podpisania umowy przedstawić umowy partnerskie lub wyraĽnie zaznaczyć, że planowane partnerstwo ma charakter nieformalny.

4. Czy za partnerstwo nieformalne można uzyskać punkty w kryteriach horyzontalnych?

Tak. Zgodnie  z definicją partnerstwa w kryteriach horyzontalnych punkty można uzyskać „jeśli Oferent złoży Ofertę, w której wykaże planowaną współpracę z tymi podmiotami”. Jednakże eksperci oceniający poziom spełnienia tego kryterium (można zdobyć po 2 punkty od obu ekspertów) będą brali pod uwagę: zasadność partnerstwa / partnerstw, dobrze rozpisany podział obowiązków oraz charakter partnerstw (partnerstwo formalne jest wyżej cenione).

5. Czy w III kategorii kosztów (związanych z uczestnictwem bezpośrednich adresatów zadania) można umieszczać koszty inwestycyjne (np. laptopy za ponad 3,5 tys. zł. dla uczestników warsztatów komputerowych / instrumenty muzyczne warte ponad 3,5 tys. zł itp.)?

Nie. Wydatki inwestycyjne – przekraczające 3,5 tys. zł. są w ramach FIO niedopuszczalne. Ponadto koszty wyposażenia powinny być zakwalifikowane do kategorii V.

6. Czy podmioty, które otrzymały mikrodotacje w ramach komponentu regionalnego (FIO 2012), mogą oświadczyć, że „zadanie będzie realizowane przez podmiot, który od 2005 r. nie otrzymał dofinansowania w ramach FIO lub innych ogólnopolskich programów realizowanych ze środków publicznych”?

Tak. Konkursy w ramach komponentu regionalnego nie mają charakteru ogólnopolskiego, a otrzymanie dofinansowanie w ramach FIO odnosi się do bezpośredniego dofinansowania (umowa pomiędzy organizacją a Ministrem właściwym ds. zabezpieczenia społecznego).

7. Czy stowarzyszenie, które nie jest zarejestrowane w KRS, ale w rejestrze starosty, jest podmiotem uprawnionym do starania się o dotację?

Stowarzyszenia posiadające osobowość prawną są podmiotami uprawnionymi. Stowarzyszenia nie posiadające osobowości prawnej nie są podmiotami uprawnionymi (zgodnie z art. 47 ustawy o stowarzyszeniach, stowarzyszenia zwykłe nie mogą otrzymywać dotacji). Rejestracja w starostwie nie daje stowarzyszeniu osobowości prawnej, chyba, że inna ustawa niż prawo o stowarzyszeniach stanowi inaczej. Np. klub sportowy działający jako stowarzyszenie – niezarejestrowany w KRS – może starać się o środki z FIO, jeżeli posiada w świetle ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie osobowość prawną.

8. Czy organizacja, która otrzymała dofinansowanie na lata 2012-2013 w konkursie FIO 2012, może ubiegać się o dotację w konkursie 2013?

Tak, ograniczenie do złożenia jednej oferty dotyczy jednego konkursu.

9. Organizacja była partnerem w projekcie, który otrzymał dofinansowanie z funduszy norweskich, ale nie otrzymała środków. Czy dostanie punkty za I kryterium strategiczne?

Kluczową kwestią jest czy organizacja była stroną umowy o dofinansowanie, tzn. w przypadku, jeśli umowa została podpisana z liderem partnerstwa (a nie z organizacją, która jest oferentem FIO) to organizacja otrzymuje punkty za spełnienie tego kryterium. W przypadku oferty wspólnej w ramach FIO – organizacja nie spełniłaby I kryterium, gdyż była stroną umowy.

10. Czy wspólnota mieszkaniowa jest podmiotem uprawnionym do starania się o dotację z PO FIO?

Tak, w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie jest to organizacja pozarządowa. Należy jednak pamiętać, że działania przewidziane w projekcie muszą być zgodne ze statutem organizacji. Tzn. statut wspólnoty musiałby uwzględniać obszar w którym składana byłaby oferta.

11. Czy partner (publiczny) może być partnerem w więcej niż jednym projekcie?

Tak. Ograniczenie dotyczące udziału w 1 ofercie dotyczy tylko oferentów.

12. Czy oferent składający ofertę na realizację zadania do 40 tys. zł dotacji powinien wykazywać w kosztorysie wkład własny osobowy?

Nie ma takiego obowiązku, ale można tak zrobić. Należy jednak pamiętać, że przy dotacji powyżej 40 tys. zł. wymagane jest co najmniej 10% wkładu finansowego liczonego od wartości dotacji. Tymczasem wkład własny osobowy zwiększa wartość projektu. Tym samym zwiększając wymagany wkład własny finansowy. Możliwe jest wykazanie wkładu osobowego na poziomie 0 zł., jedynie w celu zasygnalizowania ekspertom, że wolontariusze będą realizować projekt (oczywiście udział wolontariuszy powinien być opisany także w opisie poszczególnych działań).

13. Czy wkład własny może pochodzić od partnera publicznego?

Tak, wkład własny finansowy może pochodzić od partnera. W tej sytuacji w ofercie (a póĽniej w umowie) trzeba zaznaczyć, że dane części zadania publicznego będą realizowane w partnerstwie. Musi być to partnerstwo formalne. Umożliwia to kwalifikowalność wydatków na podstawie faktur wystawionych na danego partnera.

14. Fundacja jest w trakcie rejestracji w KRS. Złożyła wniosek. Sąd jeszcze wpisał organizacji do KRS. Wpis być może nastąpi dopiero po 14 stycznia. Czy ta fundacja jest podmiotem uprawnionym?

Nie. Uprawniona jest fundacja, która ma osobowość prawną w chwili składania oferty. Fundacja nabywa osobowość prawną w momencie wpisania do KRS, a nie np. w momencie złożenia wniosku.

15. Czy w przypadku gdy projekt składa jednostka terenowa z gminy poniżej 40 tys. mieszkańców na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd główny np. z Warszawy to otrzymuje punkty za II kryterium strategiczne?

Nie. Punkty za II kryterium strategiczne otrzymuję jedynie te podmioty, które mają swoją siedzibę (podmiotu uprawnionego do otrzymania dotacji) w gminie poniżej 40 tys. mieszkańców. Z formalnego punktu widzenia to zarząd główny otrzymuje dotacje.

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49