Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Najczęściej Zadawane Pytania

1. Czy podmiot uprawniony może złożyć jedną ofertę w we wrześniu, a drugą w grudniu?

Obowiązuje ogólna zasada jednej oferty. Niemożliwe jest złożenie dwóch ofert w Konkursie Ogólnym. Tzn. np. w Priorytecie 2 we wrześniu oraz w Priorytecie 3 w grudniu. Należy podjąć decyzję, w którym naborze startować.

Od powyższej zasady są dwa wyjątki. Pierwszy to możliwość złożenia dodatkowej oferty w Komponencie Działań Systemowych albo w Komponencie Tematycznym. Oferta złożona tam nie wyczerpuje limitu złożenia oferty w konkursie ogólnym. Jednak w przypadku przeznaczenia do dofinansowania obu ofert Oferent zobowiązany jest do wskazania w ciągu 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu, którą ofertę wybiera do realizacji (niemożliwe jest otrzymanie dwóch dofinansowań).

Drugim wyjątkiem jest złożenie oferty przez oddział terenowy w imieniu jednostki macierzystej (to ona formalnie jest Oferentem). W takim przypadku organizacja może złożyć np. we wrześniu ofertę w Priorytecie 2 dotyczącą realizacji zadania przez oddział terenowy bez osobowości prawnej, a w grudniu w Priorytecie 3 dotyczącą realizacji zadania przez jednostkę macierzystą.

2. Organizacja posiada oddział terenowy bez osobowości prawnej, ale nie jest to uregulowane w KRS. Czy taki oddział może składać ofertę?

Tak. Jednakże w przypadku dofinansowania oferty, która dotyczy oddziału terenowego stowarzyszenia lub fundacji wymagany będzie wpis do KRS przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Obowiązek wpisu jednostki terenowej do KRS dotyczy fundacji i stowarzyszeń (art. 53a ustawy o KRS). Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia powołania jednostki terenowej (art. 22 ustawy o KRS). W przypadku podmiotów, które nie są rejestrowane w KRS wymagana będzie uchwała, lub inny akt o takim samym charakterze, o powołaniu takiej jednostki.

Na etapie składania oferty wystarczy odpowiedni zapis w statucie lub uchwała o powołaniu takiej jednostki.

W przypadku oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej zawsze niezbędne jest złożenie oświadczenia, iż Oferent posiada pełnomocnictwo szczególne do działania w ramach konkursu FIO 2017.

3. Czy istnieje możliwość, aby grupa nieformalna otrzymała wsparcie od Operatora bez udziału Patrona?

Tak. Operatorzy będą mogli wspierać grupy nieformalne pośrednio lub bezpośrednio. Wsparcie pośrednie realizowane będzie poprzez Patrona. Wsparcie bezpośrednie polegać będzie na pomocy w realizacji inicjatywy grupy nieformalnej. W takim przypadku Operator zawiera umowę na wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia przez grupę nieformalną z  liderem lub liderami grupy nieformalnej. Operator ponosi wtedy koszty zakupów towarów i usług nie przekazując środków grupie nieformalnej.

4. Czy organizacja, która ma siedzibę w gminie o wielkości 20 tys. mieszkańców i została założona w 2016 r. spełnia III. Kryterium strategiczne? Nie może się ona wykazać żadnym dokumentem określającym wysokość przychodu w 2015 r.

W takim przypadku kryterium to jest spełnione. Skoro organizacja nie istniała w 2015 r. należy przyjąć, iż nie przekroczyła przychodu w kwocie 100 tys. zł.

5. Czym się różni partnerstwo formalne od nieformalnego?

W przypadku, gdy Oferent zawrze umowę partnerską z podmiotem publicznym lub prywatnym mamy do czynienia z partnerstwem formalnym. Zawarcie umowy partnerskiej na potrzeby dokumentacji FIO potrzebne jest tylko w przypadku, gdy partner zapewnia do projektu wkład własny, który będzie wykazany w kosztorysie (wkład finansowy lub niefinansowy). Takie rozwiązanie umożliwia kwalifikowalność wydatków na podstawie faktur wystawionych na partnera, a także rozliczenie wkładu rzeczowego zapewnianego przez partnera, np. sali szkoleniowej. W takim przypadku umowa partnerska musi zostać przesłana na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu. Gdy w kosztorysie nie ma wykazanego wkładu własnego pochodzącego od partnera nie ma obowiązku przesyłania umowy partnerskiej do Instytucji Zarządzającej (ani nawet jej zawierania, choć zawarcie umowy jest zalecane, gdyż zwiększa stabilność partnerstwa).

Partnerstwo formalne lub nieformalne powinno być opisane w projekcie, gdyż podlega ocenie merytorycznej.

6. Organizacja została wpisana 2 lata temu do KRS. Środki z FIO otrzymała raz – było to dofinansowanie od Operatora wojewódzkiego w 2015 r. Czy w tym przypadku organizacja spełnia 4. Kryterium Strategiczne?

Tak, ponieważ organizacja została wpisana do właściwego rejestru nie później niż 12 miesięcy przed ogłoszeniem konkursu tj. przed 7 września 2015 roku, oraz nie otrzymała dofinansowania bezpośrednio z konkursu FIO (nie została dofinansowana przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego). Otrzymanie mikrodotacji od Operatora wojewódzkiego oznacza, że zadanie było finansowane w ramach konkursu regionalnego, a nie ogólnopolskiego. 

7. Organizacja planuje zatrudnienie osoby na zlecenie, która część swoich obowiązków wykonywałaby nieodpłatnie – na zasadzie wolontariatu. Czy takie rozwiązanie jest możliwe? Generator nie pozwala na połączenie wkładu finansowego z osobowym i podaje komunikat „Pozycja pokrywana z wkładu osobowego nie może być finansowana z innych źródeł.” Tymczasem w Regulaminie konkursu znajduje się zapis, że niedopuszczalne jest wykonywanie tych samych zadań w na podstawie umowy o pracę i porozumienia wolontariackiego.  

Takie rozwiązanie nie jest możliwe. Regulację uniemożliwiającą łączenie pracy i wolontariatu należy rozumieć szerzej niż tylko zakaz łączenia umowy o pracę i umowy wolontariackiej, które określałyby ten sam zakres obowiązków. Wkład osobowy to praca społeczna członków lub praca wolontariuszy, czyli jest to świadczenie nieodpłatne. W porozumieniu wolontariackim, które jest dokumentem potwierdzającym świadczenie wolontariatu, nie ma możliwości uwzględnienia wynagrodzenia. Niedopuszczalne jest, aby zakres zadań jednej osoby, realizowany w ramach zawartej z nią umowy cywilno-prawnej lub umowy o pracę, pokrywał się z zadaniami wpisanymi w porozumienie wolontariackie zawarte z tą osobą. Nie ma natomiast zakazu, aby jedna osoba zawierała z organizacją umową na podstawie której otrzyma wynagrodzenie i porozumienie wolontariackie o ile w ramach tym umów realizowane będą różne zadania.

8. Organizacja planuje partnerstwo społeczno-prywatne, gdzie partnerem będzie spółka non-profit. Czy jest to możliwe?

Tak, spółka non-profit może być partnerem prywatnym w planowanym projekcie. Wpisuje się w katalog prywatnych przedsiębiorców określony w Regulaminie konkursu, w podrozdziale dotyczącym partnerstwa. To, że jest jednocześnie  podmiotem uprawnionym do składnia oferty nie skreśla jej jako partnera. Należy jednak pamiętać, że przepływy finansowe od oferenta do partnera są nieuprawnione (niezależnie od tego, czy jest to partner publiczny, czy prywatny). Partnerzy powinni przyczyniać się do realizacji zadania, ale nie mogą sami wykorzystywać dotacji.

9. Organizacja chce upoważnić Pana X do reprezentowania organizacji, w tym do składania oferty w ramach konkursu FIO. Kiedy powinna to zrobić i kiedy powinna przesłać pełnomocnictwo?

Stosowne pełnomocnictwo powinno zostać przygotowane już przed złożeniem oferty, ale biorąc pod uwagę, że jedynym możliwym załącznikiem do oferty jest kopia umowy lub statutu spółki  (musi go załączyć oferent będący spółką prawa handlowego), pełnomocnictwo takie dostarczone musi być dopiero przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

10. Czy Oferent składający ofertę w Priorytecie 1, czyli potencjalny Operator powinien wpisać Patronów jako adresatów zadania?

Oferent ubiegający się o miano Operatora powinien opisać w ofercie m.in. to do jakich podmiotów skierowany będzie ogłaszany przez niego konkurs. Zgodnie z Regulaminem Operatorzy mogą udzielać wsparcia grupom nieformalnym za pośrednictwem Patronów. Oferent  powinien uwzględnić Patronów w opisie adresatów zadania jeśli przewiduje takie rozwiązanie. Drugą możliwością jest umożliwienie działania grupom nieformalnym poprzez bezpośrednie wsparcie realizacji lokalnych przedsięwzięć (w takiej sytuacji Operator nie przekazuje dotacji, lecz sam ponosi koszty zakupu towarów i usług związane z realizacją lokalnego przedsięwzięcia).

11. Czy – w przypadku oferty wspólnej – aby uzyskać dodatkowe punkty w ramach kryteriów strategicznych, obie organizacje muszą spełniać dane kryteria, czy wystarczy, że spełnia je tylko jedna organizacja?

W przypadku oferty wspólnej kryteria strategiczne uznaje się za spełnione tylko w przypadku, gdy wszyscy oferenci je spełniają.

12. Czy można złożyć jedną ofertę w Komponencie Tematycznym w Priorytecie 1, a drugą w Komponencie Działań Systemowych w Priorytecie 4?

Nie. Zgodnie z Regulaminem złożenie oferty w ramach Komponentu Tematycznego nie wyczerpuje limitu złożenia oferty w konkursie ogólnym. Analogiczny zapis obowiązuje dla Komponentu Działań Systemowych. Oznacza to, że możliwe jest złożenie oferty w ramach jednego z tych komponentów, a drugiej w konkursie ogólnym. Nie można jednak składać ofert w obu tych komponentach. Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie obowiązuje ogólna zasada jednej oferty, od której wyjątkiem jest złożenie oferty w jednym z tych komponentów, które nie uniemożliwia złożenia oferty w Konkursie Ogólnym. Podsumowanie możliwości składania więcej niż jednej oferty znajduje się w poniższej tabeli.

13. Czego dotyczy czwarta kolumna w harmonogramie „zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy". Czy należy tu wpisać działania partnerów, czy podwykonawców?

Pole to wynika z regulacji zawartych w art. 16 ust. 4 UoDPPioW, który stanowi, że zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, o której mowa w ust. 1, chyba że umowa ta zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot. Przede wszystkim należy uwzględnić tu opis zakresu usług, które planuje się zlecić przedsiębiorcom lub organizacjom pozarządowym (odpłatnie). Wskazane jest również zaznaczenie, czy część działania będzie realizowana w partnerstwie.

14. Zgodnie z Regulaminem, w przypadku Komponentu Regionalnego w Priorytecie 1 co najmniej 73,5% środków  musi być przeznaczone na mikrodotację oraz wsparcie inicjatyw nieformalnych. Np. w przypadku województwa opolskiego ta kwota to 271 950 zł. Z tego co najmniej 81 585 zł ma zostać przeznaczone na mikrodotacje, a 40 793 zł na inicjatywy grup nieformalnych. Na co może zostać przeznaczona różnica pomiędzy kwotą 271 950 a sumą tych dwóch mniejszych kwot (łącznie 122 378 zł.)? Na mikrodotacje i projekty grup nieformalnych, czy np. na animatora?

Różnica pomiędzy tymi kwotami, czyli 149 572 zł powinna zostać przeznaczona na realizację inicjatyw grup nieformalnych  lub na mikrodotacje na projekty młodych organizacji pozarządowych, czyli na jedną z tych kategorii, które mają minimalne progi na poziomie 15% i 30%. Oferenci ubiegający się o miano Operatorów mają pewną dowolność w planowaniu wsparcia, tzn. mogą zaplanować więcej środków dla grup nieformalnych, albo dla młodych organizacji pozarządowych. Łącznie na finansowanie tych przedsięwzięć powinno przeznaczyć się co najmniej 73,5% dotacji. Pozostałe pozycje merytoryczne, takie jak animator / szkoleniowiec  powinien być uwzględniony poza tą kwotą.

15. Czy wykazywanie wkładu rzeczowego w kosztorysie jest obowiązkowe, żeby uzyskać punkty za pytanie 5.3. określone w karcie oceny: „W jakim stopniu zasoby rzeczowe i lokalowe Oferenta są adekwatne do skali projektu?”

Wykazywanie wkładu rzeczowego w kosztorysie nie jest obowiązkowe, a jego niewykazanie  nie powinno wpłynąć na ocenę zasobów rzeczowych i lokalowych, gdyż można je opisać w polu "Inne informacje, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty".

16. Czy podmiot uprawniony do startowania w konkursie może być partnerem w projekcie?

Tak. Współpraca pomiędzy dwiema organizacjami przy realizacji projektu FIO może mieć charakter formalny (oferta wspólna) lub nieformalny (partnerstwo nieformalne). W pierwszym przypadku organizacja jako Oferent jest odpowiedzialna za realizację zadania i w przypadku dofinansowania może korzystać z otrzymanej dotacji, np. jest uwzględniona w kosztorysie. W drugim przypadku organizacja jako partner wspomaga oferenta w realizacji i nie korzysta z dotacji, tzn. nie jest uwzględniona w kosztorysie).

17. Oferent jest podatnikiem VAT, jednak nie ma możliwości odzyskiwania podatku VAT w zakresie działań realizowanych w projekcie. Czy powinien sporządzić kosztorys w kwotach netto, czy brutto?

W takiej sytuacji Oferent powinien sporządzić kosztorys w kwotach brutto. Oferent w pytaniu Czy oferent jest podatnikiem VAT? oświadcza - TAK. Natomiast w polu: Inne informacje, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych na końcu oferty Oferent powinien wskazać, że nie ma możliwości odzyskania podatku i wyjaśnić dlaczego, powołując też ku temu odpowiednią podstawę prawną. Dla przejrzystości oferty warto też w tym polu dodać informację, że kosztorys został sporządzony w kwotach brutto.

18. Oferent ma jedynie częściową możliwość odzyskiwania podatku VAT. Tzn. od części wydatków może odzyskać VAT a od innych nie może. Czy powinien sporządzić kosztorys w kwotach netto, czy brutto?

W takiej sytuacji Oferent powinien sporządzić cały kosztorys w kwotach netto.

19. Oferta składana przez organizację ma dotyczyć projektu realizowanego przez oddział terenowy bez osobowości prawnej. Jednostka macierzysta tej organizacji otrzymała dotację w ramach ogólnopolskiego konkursu FIO w 2015 r. Oddział terenowy, założony w 2014 r., którego dotyczy oferta nie otrzymał dotychczas dotacji z ogólnopolskiego konkursu FIO. Czy Oferent może złożyć oświadczenie, że ani razu nie otrzymał dofinansowania w ramach ogólnopolskiego konkursu FIO?

Tak, w sytuacji jeśli oferta dotyczy oddziału terenowego bez osobowości prawnej, takie oświadczenie jest uprawnione. Decydujące bowiem jest to, czy oddział terenowy, który ma realizować projekt otrzymał dofinansowanie, czy nie.

20. Oferent planuje wynająć maszynę, której wartość początkowa przekracza 3 500 zł brutto. Wynajęcie kosztowałoby jednak tylko 700 zł. Czy taki koszt jest kosztem kwalifikowalnym?

Nie. Kwalifikowalny jest koszt wypożyczenia składnika majątku, którego wartość początkowa nie przekracza kwoty 3500,00 zł brutto. W tym przypadku wartość początkowa przekracza 3 500 zł.


Data utworzenia: 2016-09-15 11:26:01 ; data modyfikacji: 2016-10-06 11:33:04

Tagi:

Polecamy