Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Najczęściej Zadawane Pytania

Najczęściej Zadawane Pytania – FIO 2016 – dotyczące konkursu ogólnego (bez komponentów).

1. Czy podmiot uprawniony może złożyć jedną ofertę w we wrześniu, a drugą w grudniu?

Nie. W ramach konkursu FIO 2016 są dwa nabory (dla P3 i P4 we wrześniu, dla P2 w grudniu/styczniu), ale wciąż obowiązuje ogólna zasada jednej oferty. Należy podjąć decyzję, w którym naborze startować.

Wyjątkiem od tej reguły jest możliwość złożenia dodatkowej oferty w Komponencie Działań Systemowych. Oferta złożona tam nie wyczerpuje limitu złożenia oferty w konkursie ogólnym. Jednak w przypadku przeznaczenia do dofinansowania obu ofert Oferent zobowiązany jest do wskazania w ciągu 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu, którą ofertę wybiera do realizacji (niemożliwe jest otrzymanie dwóch dofinansowań).

2. Organizacja posiada oddział terenowy bez osobowości prawnej, ale nie jest to uregulowane w KRS. Czy taki oddział może składać ofertę?

Tak. Jednakże w przypadku dofinansowania oferty, która dotyczy oddziału terenowego stowarzyszenia lub fundacji wymagany będzie wpis do KRS przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Obowiązek wpisu jednostki terenowej do KRS dotyczy fundacji i stowarzyszeń (art. 53a ustawy o KRS). Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia powołania jednostki terenowej (art. 22 ustawy o KRS). W przypadku podmiotów, które nie są rejestrowane w KRS wymagana będzie uchwała, lub inny akt o takim samym charakterze, o powołaniu takiej jednostki.

Na etapie składania oferty wystarczy odpowiedni zapis w statucie lub uchwała o powołaniu takiej jednostki.

3. Organizacja posiada dwa oddziały terenowe. Zarząd główny planuje złożyć ofertę w Priorytecie 2. Oddziały terenowe w Priorytecie 3. Czy możliwe jest takie rozwiązanie?

Tak. Decydujący jest limit jednej oferty zarządu głównego + dwóch ofert oddziałów terenowych w konkursie. W tej materii nie ma znaczenia, w którym naborze oferty będą składane.

4. Czy w punkcie 5.3. karty oceny „Zasoby rzeczowe i lokalowe oferenta i partnerów w odniesieniu do skali proponowanych działań.” brane będę również zasoby pozyskane na potrzeby realizacji projektu dzięki współpracy z partnerami nieformalnymi i społecznością lokalną w tym z grupami nieformalnymi?

Tak. Znaczenia mają tu wszystkie zasoby rzeczowe i lokalowe, którymi będzie dysponował oferent przy realizacji zadania.

5. Czy w związku z tym, iż z katalogu kosztów niekwalifikowalnych zostały wyłączone koszty procesów sądowych w sprawach prowadzonych w interesie publicznym możliwe do pokrycia z dotacji będą opłaty za czynności adwokackie?

Tak, na tej samej zasadzie. Decydować będzie to, czy sprawy prowadzone są w interesie publicznym (koszty kwalifikowalne), czy nie (koszty niekwalifikowalne). Oczywiście muszą być to koszty merytorycznie uzasadnione. Oceniać to będą eksperci odpowiadając na pytanie o racjonalność kosztów.

6. Organizacja planuje złożyć ofertę w Priorytecie 4, w kierunku działania 4.1. Zwiększanie kompetencji organizacji obywatelskich. Wspierane mają być koła gospodyń wiejskich. Część z nich ma osobowość prawną, a część nie. Czy te, które są niesformalizowane mogą być odbiorcami działań?

Tak. Adresatami działań (beneficjentami) w Priorytecie 4 mogą być osoby fizyczne, zaangażowane w działalność organizacji obywatelskich (w szczególności członkowie władz organizacji, członkowie stowarzyszeń, pracownicy organizacji), w tym także stowarzyszeń zwykłych. Ważne, aby wzrost kompetencji tych osób wpłynął pozytywnie na potencjał organizacji obywatelskich.

Jednocześnie należy podkreślić, iż zgodnie z ustawą o społeczno-zawodowych organizacjach rolników koła gospodyń wiejskich mogą funkcjonować jako jednostki organizacyjne kółek rolniczych lub samodzielne koła gospodyń wiejskich (tam, gdzie nie działają kółka rolnicze).

7. Czy podmiot uprawniony do startowania w konkursie może być partnerem w projekcie?

Tak. Współpraca pomiędzy dwiema organizacjami przy realizacji projektu FIO może mieć charakter formalny (oferta wspólna) lub nieformalny (partnerstwo nieformalne). W pierwszym przypadku organizacja jako Oferent jest odpowiedzialna za realizację zadania i w przypadku dofinansowania może korzystać z otrzymanej dotacji, np. jest uwzględniona w kosztorysie. W drugim przypadku organizacja jako partner wspomaga oferenta w realizacji i nie korzysta z dotacji, tzn. nie jest uwzględniona w kosztorysie).

8. Partner Oferenta może zapewnić wkład w postaci sali szkoleniowej. Czy, po oszacowaniu kosztów, jakie zostały dzięki temu zaoszczędzone, taki wkład własny może zostać uznany jako wkład własny do projektu?

Nie. Na wkład własny składać się może wkład finansowy (realnie poniesione wydatki) lub wkład osobowy (praca społeczna członków lub wolontariat). Wkład w postaci sali szkoleniowej powinien być uwzględniony w ofercie w punkcie V.2. Dzięki temu zostanie oceniony w punkcie 5.3. karty oceny „Zasoby rzeczowe i lokalowe oferenta i partnerów w odniesieniu do skali proponowanych działań”.

9. Organizacja planuje międzynarodowy obóz dla osób niepełnosprawnych? Czy adresatami projektu mogą być także obcokrajowcy?

Tak. Nie ma ograniczenia, z którego wynikałoby, iż beneficjentami muszą być osoby posiadające polskie obywatelstwo. Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z Regulaminem wszystkie wydatki z dotacji muszą być poniesione w Polsce, a suma wydatków poniesionych w projekcie w związku z realizacją zadania zagranicą, nie może przekraczać 30% całkowitej wartości projektu.

10. Biorąc pod uwagę zapis, iż „Złożenie oferty wspólnej wyklucza możliwość złożenia oferty indywidualnie przez podmiot, który bierze udział w ofercie wspólnej.”, czy złożenie oferty wspólnej przez oddział terenowy nieposiadający osobowości prawnej oznaczać będzie, że pozostałe oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej / zarząd główny nie będą mogły złożyć oferty.

Nie. Złożenie oferty wspólnej przez oddział terenowy nieposiadający osobowości oznacza, że ten właśnie oddział terenowy nie będzie uprawniony do złożenia oferty indywidualnej. W takiej sytuacji mogą być złożone jeszcze dwie oferty (przez zarząd główny i drugi oddział terenowy).

11. Czy wynagrodzenie pracownika partnera, który jest oddelegowany do realizacji projektu może stanowić wkład własny w ofercie? Pracownik zatrudniony jest na pełny etat, ale przy projekcie ma pracować na ½ etatu, a przez pozostałe ½ etatu będzie wykonywał swoje dotychczasowe obowiązki niezwiązane z projektem.

Tak. W takiej sytuacji partner powinien formalnie oddelegować pracownika do realizacji projektu na ½ etatu (pracodawca – partner powinien przygotować dokument potwierdzający ten fakt). Wtedy wynagrodzenie odpowiadające ½ etatu będzie mogło być zakwalifikowane jako wkład własny finansowy oferenta.

12. Czy wynagrodzenie pracownika partnera, który jest oddelegowany do realizacji projektu może być dofinansowane z dotacji?

Nie. Zgodnie z Regulaminem „niedozwolone są przepływy finansowe od oferenta do partnera”. Zapis ten odnosi się właśnie do dotacji. Wynagrodzenie przekazywanie może być jedynie osobom pracującym u oferenta (np. na podstawie umowy o pracę).

13. Czy jest możliwe łączenie w jednej pozycji wkładu własnego osobowego z pracą za wynagrodzeniem?

Nie, w FIO 2016 zablokowana została możliwość łączenia w jednej pozycji wkładu osobowego z finansowym. Wkład osobowy to praca społeczna członków lub praca wolontariuszy, czyli jest to świadczenie nieodpłatne. W porozumieniu wolontariackim, które jest dokumentem potwierdzającym świadczenie wolontariatu, nie ma możliwości uwzględnienia wynagrodzenia.

14. Czy beneficjenci projektu mogą pełnić w nim rolę wolontariuszy?

Tak, istnieje taka możliwość jeżeli jest to merytorycznie uzasadnianie. Przykładem może być projekt, w którym w pierwszej części beneficjenci otrzymują szkolenie z pewnego zakresu, a następnie pomagają w trakcie działań skierowanych do innej grupy beneficjentów (np. opiekunowie obozu przeszkoleni w pierwszej części projektu).

15. Czy podmioty, które otrzymały mikrodotację w ramach Priorytetu 1 od Operatora regionalnego mogą oświadczyć, że oferent w latach 2014-2015 ani razu nie otrzymał dofinansowania w ramach ogólnopolskiego konkursu FIO? Czy w związku z tym spełnia I Kryterium Strategiczne?

Tak. Konkursy ogłaszane przez Operatorów regionalnych nie mają charakteru ogólnopolskiego. Jeśli dotacja ze środków FIO nie została przekazana na podstawie umowy z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej to oświadczenie takie jest uprawnione, a punkty za spełnienie  I Kryterium Strategicznego zostaną przyznane.

16. W której kategorii kosztów powinien być zakwalifikowany laptop, który będzie używany przez prowadzącego podczas zajęć?

Laptop do prowadzenia szkolenia (taki, który jest obsługiwany przez trenera) powinien zostać wpisany do kategorii  II Koszty obsługi zadania publicznego. Jest to sprzęt, który staje się wyposażeniem Oferenta, a adresaci nie korzystają z niego bezpośrednio.

17. Organizacja planuje złożyć ofertę w Priorytecie 4. W projekcie chce wspierać organizacje ze swojego regionu. Jednym z partnerów w projekcie mogłoby być stowarzyszenie X, które może pomóc w marketingu i promocji projektu. Z drugiej strony działania projektowe realizowane przez Oferenta pozwoliłyby stowarzyszeniu X na podniesienie kompetencji. Czy stowarzyszenie X może być jednocześnie partnerem i adresatem projektu?

Tak, formalnie nie ma takiej przeszkody. Jeżeli jest to merytorycznie uzasadnione – tzn. spełnione są kryteria rekrutacyjne – to partner może być adresatem.

18. W punkcie III.6 oferty Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji w rubryce cel główny można opisać sposób realizacji celu. Czy w celach szczegółowych również trzeba napisać sposób realizacji?

Nie. W tym polu decydujące jest określenie celu głównego i celów szczegółowych. Sposób realizacji celu to właśnie cele szczegółowe oraz opis poszczególnych działań, który zawiera się w punkcie III.8.

19. Czy stowarzyszenia posiadające osobowość prawną – na podstawie innej ustawy niż prawo o stowarzyszeniach – są podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie FIO 2016?

Tak, wszystkie stowarzyszenia, które posiadają osobowość prawną są uprawnione do udziału w konkursie FIO 2016.

20. Czy analiza ryzyka w projekcie musi być przypisana do każdego z działań?

Nie ma konieczności, aby w Ofercie wyszczególnione zostało ryzyko do każdego z działań. Być może Oferent zakłada działania nieobarczone lub obarczone bardzo niskim ryzykiem.

Data utworzenia: 2015-09-04 07:36:55

Tagi:

Polecamy