Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Najczęściej Zadawane Pytania

Najczęściej Zadawane Pytania – FIO 2015 – dotyczące konkurs ogólnego (bez Komponentu Działań Systemowych).

 

1. Czy organizacja, która otrzymała dofinansowanie w konkursie FIO 2014 i realizuje w związku z tym projekt 2-letni jest podmiotem uprawnionym?

Tak. Jedynie organizacje, które realizują projekty 3-letnie dofinansowane w konkursie FIO 2014 są podmiotami nieuprawnionymi ze względu na realizację wcześniej dofinansowanego projektu FIO. Będą za to mogły aplikować w konkursie FIO 2016. Przy okazji warto zwrócić uwagę, iż dofinansowanie projektu 2-letniego w konkursie FIO 2015 oznaczać będzie, iż taka organizacja będzie nieuprawniona w konkursie FIO 2016.

2. Organizacja posiada 5 oddziałów terenowych. Łącznie planuje złożyć 6 ofert, gdyż zarząd główny składa oddzielną ofertę. Czy możliwe jest dofinansowanie wszystkich tych ofert?

Tak, jeżeli oddziały terenowe posiadają własną osobowość prawną. Jeżeli oddziały te nie mają własnej osobowości prawnej, to obowiązuje limit 5 ofert w tym maksymalnie 4 złożonych przez oddziały terenowe. Zarząd główny, który udziela pełnomocnictwa szczególnego powinien udzielić nie więcej niż 4 takich pełnomocnictw, gdyż w przypadku złożenia większej liczby ofert wszystkie zostaną ocenione negatywnie formalnie.

3. Organizacja posiada oddział terenowy, ale nie jest to uregulowane w KRS. Czy taki oddział może składać ofertę niezależnie od zarządu głównego?

Oddział może składać ofertę niewyczerpującą limitu złożenia 1 oferty przed podmiot, ale zależność od zarządu głównego wynika np.  z tego, że osoba upoważniona do reprezentowania oddziału musi dołączyć do oferty pełnomocnictwo szczególne do działania w ramach niniejszego konkursu. Oddział terenowy nie musi być wskazany w KRS. Może być wymieniony w innym dokumencie, np. w statucie.

4. Czy można być jednocześnie wnioskodawcą oraz partnerem w innej aplikacji?

Podmiot uprawniony składając ofertę staje się oferentem. Zgodnie z Regulaminem „Złożenie oferty wspólnej wyklucza możliwość złożenia oferty indywidualnie przez podmiot, który bierze udział w ofercie wspólnej”. Oferentem można być tylko w jednej ofercie. Natomiast oferent może być partnerem nieformalnym w drugiej ofercie.

5. Biorąc pod uwagę zapis, iż „Złożenie oferty wspólnej wyklucza możliwość złożenia oferty indywidualnie przez podmiot, który bierze udział w ofercie wspólnej.”, czy złożenie oferty wspólnej przez oddział terenowy nieposiadający osobowości prawnej oznaczać będzie, że pozostałe oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej / zarząd główny nie będą mogły złożyć oferty.

Nie. Złożenie oferty wspólnej przez oddział terenowy nieposiadający osobowości oznacza, że ten właśnie oddział terenowy nie będzie uprawniony do złożenia oferty indywidualnej.

6. Czy w przypadku partnerstwa publiczno-społecznego partner może zapewnić wkład własny do projektu?

Tak, wkład własny finansowy może pochodzić od partnera, ale tylko w przypadku partnerstwa formalnego. W tej sytuacji w ofercie (a później w umowie) trzeba zaznaczyć, że dane części zadania publicznego będą realizowane w partnerstwie. Umożliwia to kwalifikowalność wydatków na podstawie faktur wystawionych na danego partnera.

7. Na czym polega odformalizowanie partnerstwa, skoro do oferty należy załączyć umowę partnerską?

Nie ma obowiązku załączania umowy partnerskiej. Organizacja może to zrobić, ale nie jest to wymagane do podpisania umowy o dofinansowanie, a tym bardziej do pozytywnej oceny partnerstwa w ramach projektu. Umowę partnerską (na etapie podpisywania umowy) powinna przysłać organizacja, która planuje, że jakaś część jej wkładu własnego zostanie zapewniona przez partnera. W tej sytuacji możliwe będzie wpisanie do umowy o dofinansowanie zapisu pozwalającego na realizację części zadania przez tego partnera.

8. Czy punkty za partnerstwo można uzyskać dzięki złożeniu oferty wspólnej?

Nie. W przypadku złożenia oferty wspólnej organizacje mają status oferentów. Oferta wspólna ułatwia realizację projektu, przekładając się na zasoby rzeczowe i osobowe oferentów, i dzięki temu ma szanse na lepszą punktację w 5. części karty oceny. Tymczasem pytanie 5.5. odnosi się do partnerów, którzy wymienieni są przez oferenta w załączniku nr 3, w oświadczeniach w sprawie partnerstw, ewentualnie do partnerów nieformalnych w postaci innych organizacji pozarządowych. W tym pytaniu oceniana jest merytoryczna wartość takiego partnerstwa niezależnie od tego, czy planowane jest jego sformalizowanie, czy nie.

9. Organizacja planująca złożenie oferty posiada wyodrębnione jednostki organizacyjne, ale nie są one wymienione w statucie ani w KRS. Dokumentem potwierdzającym istnienie jednostki organizacyjnej jest uchwała o powołaniu. Jedna z tych jednostek chce złożyć oddzielną ofertę od oferty zarządu głównego. Czy to jest możliwe?

Tak. Taka wyodrębniona jednostka organizacyjna zostanie uznana za oddział terenowy. Wyodrębnienie w KRS nie jest wymagane.  Uchwałę o powołaniu takiej jednostki należy przesłać z ofertą w wersji papierowej lub – w przypadku odrzucenia oferty na etapie oceny formalnej – wraz z odwołaniem. To wystarczy do pozytywnej weryfikacji w tym zakresie.

10. Czy partner (publiczny) może być partnerem w więcej niż jednym projekcie?

Tak. Ograniczenie dotyczące udziału w 1 ofercie dotyczy tylko oferentów.

11. Organizacja planuje realizację projektu polegającą na wsparciu warsztatów terapii zajęciowej (działających w ramach organizacji pozarządowych oraz działających w ramach jednostek samorządu terytorialnego). Czy – skoro wsparcie jest kierowane również do jst – projekt taki może być dofinansowany w ramach Priorytetu 4?

Tak. W Priorytecie 4  projekty powinny przyczyniać się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, ale nie wyklucza to np. wspierania również warsztatów terapii zajęciowej działających w ramach jst. 

12. Czy oferent, który składa ofertę z partnerem prywatnym może przewidzieć zlecenie części realizacji zadania temu partnerowi?

Nie. Przepływy finansowe od oferenta do partnera są nieuprawnione (niezależnie od tego, czy jest to partner publiczny, czy prywatny). Partnerzy powinni przyczyniać się do realizacji zadania, ale nie mogą sami wykorzystywać dotacji.

Data utworzenia: 2014-12-24 11:44:19

Tagi:

Polecamy