Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Najczęściej Zadawane Pytania

1. Jeżeli ofertę składa oddział nieposiadający osobowości prawnej to czy w polu dotyczącym siedziby organizacji (w części I.6 oferty) powinien wpisać siedzibę centrali czy oddziału?

Należy wpisać siedzibę organizacji (zarządu głównego). Dane oddziału należy wpisać w części I.10. oferty (nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie).

2. Czy w takim przypadku oddział nieposiadający osobowości prawnej może uzyskać punkty za I kryterium strategiczne jeśli jego roczny budżet nie przekracza 25,4 tys. zł., a budżet zarządu głównego tę kwotę przekracza?

Tak, o ile ten oddział prowadzi odrębną księgowość i jest w stanie przedstawić sprawozdanie finansowe za 2013 r.

3. Czy w przypadku oferty składanej przez oddział nieposiadający osobowości prawnej, którego siedziba znajduje się w gminie nieprzekraczającej 25 tys. mieszkańców przyznane zostaną punkty za spełnienie II kryterium strategicznego nawet jeśli siedziba zarządu głównego („użyczającego” osobowości prawnej) znajduje się w gminie przekraczającej 25 tys. mieszkańców?

Tak w przypadku oddziałów nieposiadających osobowości prawnej decydująca będzie siedziba oddziału podana w części I.10 oferty.

4. Czy można być jednocześnie wnioskodawcą oraz partnerem w innej aplikacji?

Nie. W obu przypadkach taki podmiot jest oferentem. Zgodnie z Regulaminem „Złożenie oferty wspólnej wyklucza możliwość złożenia oferty indywidualnie przez podmiot, który bierze udział w ofercie wspólnej”.

5. Jeżeli prezes fundacji X prowadzi działalność gospodarczą Y, to czy może zawiązać partnerstwo między tymi podmiotami, które będzie punktowane w ramach kryteriów strategicznych?

Nie. Partnerstwo powinno być zawiązane między niezależnymi podmiotami, aby wykluczyć możliwość zaistnienia konfliktu interesów.

6. Organizacja planuje realizację projektu polegającą na wsparciu warsztatów terapii zajęciowej (działających w ramach organizacji pozarządowych oraz działających w ramach jednostek samorządu terytorialnego). Czy – skoro wsparcie jest kierowane również do jst – projekt taki może być dofinansowany w ramach Priorytetu 4?

Tak. W Priorytecie 4  projekty powinny przyczyniać się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, ale nie wyklucza to np. wspierania również warsztatów terapii zajęciowej działających w ramach jst.  

7. Czy dwie organizacje pozarządowe mogą zawrzeć partnerstwo dot. składanej oferty, ale nie w formule oferty wspólnej?

Formalne partnerstwo wewnątrzsektorowe możliwe jest jedynie w postaci oferty wspólnej. Możliwe jest jednak partnerstwo nieformalne dwóch organizacji. Tzn. sytuacja w której oferent deklaruje współpracę z inną organizacją pozarządową, ale nie przedstawia umowy partnerskiej.

8. Czy partner (publiczny) może być partnerem w więcej niż jednym projekcie?

Tak. Ograniczenie dotyczące udziału w 1 ofercie dotyczy tylko oferentów.

9. Co należy wpisać w Generatorze w okienku pod rezultatami?

Należy zwrócić uwagę na zmiany w karcie oceny. Zgodnie z nią oraz z Instrukcją wypełniania oferty w Generatorze Ofert w części III.10 oferty (rezultaty) należy wyjaśnić „w jakim stopniu projekt oddziałuje na społeczności lokalne/regionalne?” (pytanie 4.1 karty oceny) oraz  „w jakim stopniu projekt przyczyni się do wzmocnienia potencjału Oferenta lub Partnera?” (pytanie 2.10 katy oceny).

10. Czy w związku z tym, iż „listy projektów wieloletnich tworzone są przed listami projektów jednorocznych” projekty wieloletnie mają większą szansę na dofinansowanie?

Nie. Listy projektów wieloletnich tworzone są przed listami projektów jednorocznych, aby ustalić jaka kwota może zostać przeznaczona na projekty jednoroczne. Tzn. alokacja na drugie i trzecie transze została ustalona na określonym poziomie, ale wysokość środków przeznaczonych na pierwsze transze projektów wieloletnich – nie. Dlatego zależy ona od rozstrzygnięć i wyczerpania alokacji na drugie i trzecie transze. Decydujące będzie to, ile ofert wpłynie na projekty jednoroczne, a ile na wieloletnie. Należy jednak zwrócić uwagę, iż alokacja na drugie i trzecie transze jest ograniczona do 14% / 6%. Tzn. przy równej liczbie ofert dla projekty „jednoroczne”, „dwuletnie” i „trzyletnie” najłatwiej będzie uzyskać dotację na projekt „jednoroczny”.

11. Czy w przypadku partnerstwa publiczno-społecznego partner może zapewnić wkład własny do projektu?

Tak, wkład własny finansowy może pochodzić od partnera. W tej sytuacji w ofercie (a później w umowie) trzeba zaznaczyć, że dane części zadania publicznego będą realizowane w partnerstwie. Musi być to partnerstwo formalne. Umożliwia to kwalifikowalność wydatków na podstawie faktur wystawionych na danego partnera.

12. Czy Agencja Rozwoju Regionalnego, która jest spółką akcyjną, a większość jej akcji należy do jst może być partnerem w projekcie? Jeśli tak, to czy należy ją sklasyfikować jak podmiot prywatny, czy publiczny?

Jeżeli taka agencja „nie działa w celu osiągnięcia zysku, przeznacza całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznacza zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników” to powinna być drugim oferentem. Jeżeli nie spełnia warunków dla oferenta, to może być partnerem prywatnym jako, że nie jest jednostką sektora finansów publicznych.

13. Czy w ramach Konkursu FIO 2014 partnerem organizacji pozarządowej może być organizacja międzynarodowa (np. agendy ONZu mieszczące się w Polsce)?

Nie. Regulamin konkursu nie przewiduje takiej możliwości. Organizacja międzynarodowa nie jest podmiotem uprawnionym (nie może być oferentem), ani podmiotem publicznym, ani podmiotem prywatnym (nie może być partnerem).

14. Czy oferent, który składa ofertę z partnerem prywatnym może przewidzieć zlecenie części realizacji zadania temu partnerowi?

Nie. Przepływy finansowe od oferenta do partnera są nieuprawnione (niezależnie od tego, czy jest to partner publiczny, czy prywatny). Partnerzy powinni przyczyniać się do realizacji zadania, ale nie mogą sami wykorzystywać dotacji.

15. Fundacja jest w trakcie rejestracji w KRS. Złożyła wniosek. Sąd jeszcze nie wpisał organizacji do KRS. Wpis być może nastąpi dopiero po 7 marca. Czy ta fundacja jest podmiotem uprawnionym?

Nie. Uprawniona jest fundacja, która ma osobowość prawną w chwili składania oferty. Fundacja nabywa osobowość prawną w momencie wpisania do KRS, a nie np. w momencie złożenia wniosku.

16. Czy w przypadku oferty wspólnej, gdy jest dwóch oferentów i każdy z nich ma roczny przychód za 2013 r. poniżej mediany, ale łącznie ich roczny przychód przekracza wysokość mediany, spełnione jest I kryterium strategiczne?

Tak. Przychody za 2013 r. należy rozpatrywać oddzielnie dla każdego z oferentów. W tym przypadku jeżeli każdy z oferentów spełnia to kryterium, to przy składaniu oferty należy zaznaczyć „tak” przy pytaniu „Czy zadanie będzie realizowane przez podmiot, którego budżet za rok 2013 nie przekroczył 25,4 tys. zł”.

17. Czy adresatami zadania mogą być osoby przebywające w Polsce, nieposiadające polskiego obywatelstwa (np. imigranci), czy muszą być to polscy obywatele?

Imigranci mogą być adresatami działań projektowych. Nie ma ograniczenia do osób posiadających obywatelstwo.

18. Organizacja posiada oddział terenowy, ale nie jest to uregulowane w KRS. Czy taki oddział może składać ofertę niezależnie od zarządu głównego?

Oddział może składać ofertę niewyczerpującą limitu złożenia 1 oferty przed podmiot, ale zależność od zarządu głównego wynika np.  z tego, że osoba upoważniona do reprezentowania oddziału musi dołączyć do oferty pełnomocnictwo szczególne do działania w ramach niniejszego konkursu. Oddział terenowy nie musi być wskazany w KRS. Może być wymieniony w innym dokumencie, np. w statucie.

19. Czy oferent planujący zorganizowanie zajęć garncarskich może uwzględnić w kosztorysie zakup koła garncarskiego? Jeśli tak, to czy jest to koszt, który może być zakwalifikowany do kategorii III (koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów zadania), czy powinien znaleźć się w kategorii V (koszty wyposażenia związane z realizacją zadania)?

Taki zakup może być uwzględniony w kategorii III, gdyż bezpośrednio służy organizacji zajęć merytorycznych, w których będą brali udział beneficjenci.

20. Czy fundacja, która jest liderem nieformalnej koalicji organizacji pozarządowych (nieformalnej federacji) może uzyskać punkty za kryterium strategiczne?

Tak. To kryterium obowiązuje jednak tylko w Priorytecie IV. Może być ono spełnione nie tylko w przypadku organizacji, które mają w nazwie słowo „federacja”, czy przez związki stowarzyszeń działające na rzecz swoich członków. Charakter federacyjny jest określony przez zadania, które dana organizacja realizuje.

21. Jak określić „Planowaną liczba osób objętych zadaniem” w przypadku projektu polegającego m.in. na stworzeniu strony internetowej, z której będą korzystać osoby poszukujące informacji / wsparcia. Czy należy szacować planowaną liczbę odwiedzin strony?

Zgodnie z instrukcją wypełniania oferty należy uwzględnić tutaj bezpośrednich odbiorców działań projektowych (czyli tzw. „beneficjentów ostatecznych” a nie np. odbiorców kampanii promocyjnej czy informacyjnej). Tak więc nie należy liczyć osób, które jedynie „odwiedzają” daną stronę internetową. Jednakże jeżeli strona przewidywać będzie rejestrację użytkowników, to można ich uwzględnić (w takim przypadku wiarygodniejsze będzie udokumentowanie udziału tych adresatów). Należy pamiętać, iż ta część oferty nie podlega bezpośrednio ocenie. Tzn. nie ma potrzeby wpisywania tutaj wysokich wartości. Ważne, aby oferta była wewnętrznie spójna, tzn. w części opis grup adresatów zadania publicznego musi być wyjaśnione dlaczego taka wartość została podana, a także jakie inne grupy skorzystają z realizacji projektu.

22. Jak określić „Planowaną liczba osób objętych zadaniem” w przypadku projektu polegającego na przeprowadzeniu kampanii społecznej?

Jeżeli kampania społeczna jest jedynym elementem projektu kierowanym do beneficjentów, to należy wpisać „0”. Szacowana liczba osób, do których ma dotrzeć kampania społeczna powinna zostać ujęta w części opis grup adresatów zadania publicznego”.

23. Fundacja planuje zorganizować w ramach projektu wernisaż. Statut przewiduje, że organizacja wernisaży mieści się w ramach działalności pożytku publicznego (w statucie nie ma podziału na odpłatną i nieodpłatną, gdyż nie jest to OPP), jak również w ramach działalności gospodarczej. Czy taka oferta spełnia kryterium formalne i może być dofinansowana?

Tak, jeżeli oferta nie zakłada pobierania opłat od adresatów zadania. W tym przypadku jest to działalność nieodpłatna. Jeśli oferta zakładałaby opłaty od adresatów zadania niespełnione byłoby kryterium formalne „czy oferta zwiera zadania realizowana w ramach działalności odpłatnej, które mieszczą się w działalności gospodarczej prowadzonej przez wnioskodawcę?”.

24. Czy dofinansowanie uzyskanie w ramach konkursu ASOS może zostać uznane jako wkład własny?

Tak, jeśli jest to wkład projektowy, tzn. został uwzględniony w kosztorysie projektu z ASOS w kolumnie 8 (do pokrycia z dotacji) może zostać uwzględniony w kosztorysie projektu z FIO w kolumnie 9 (z innych źródeł). Oczywiście niezbędnym warunkiem jest to, aby taki koszt był niezbędny z punktu widzenia realizacji projektu. W ten sposób projekty uzupełniają się.

25. Czy koło garncarskie, o którym mowa w pytaniu 19 może kosztować ponad 3,5 tys. zł.?

Nie. Mimo, że zakup ten może zostać zakwalifikowany do kategorii III (koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów zadania), to limit 3,5 tys. zł jest obowiązujący. Przekroczenie tej kwoty oznaczałoby, iż jest to zakup środka trwałego, a zgodnie z listą kosztów niekwalifikowalnych zakup środków trwałych nie mogą być finansowane.

26. Organizacja X planuje złożyć ofertę w partnerstwie z podmiotem prywatnym (np. prywatną szkołą wyższą). Jaką liczbę powinna wpisać w pierwszym polu, które pojawia się w Generatorze – „podaj liczbę oferentów”?

Jeśli organizacja X nie planuje partnerstwa wewnątrzsektorowego, to powinna wpisać „1”. Partner prywatny / publiczny nie jest oferentem. Oferentami są tylko te podmioty, które mogą ubiegać się o dotacje.

27. W przypadku partnerstwa publiczno-społecznego lub prywatno-społecznego umowa partnerska ma zostać dołączona na etapie podpisywania umowy o realizację zadania publicznego, czyli po rozstrzygnięciu konkursu. Kiedy ta umowa powinna być podpisana? Czy musi być podpisana przed złożeniem oferty? Czy potrzebny jest list intencyjny?

Umowa partnerska nie musi być podpisana przed złożeniem oferty. Taki obowiązek mają oferenci składający oferty wspólne (dostarczają oni wraz z ofertą umowę między oferentami). Umowa partnerska musi zostać zawarta przed podpisaniem umowy o realizację zadania publicznego. Listy intencyjne nie są wymagane.

28. Organizacja X została założona w styczniu 2014 r. Oznacza to, że w 2013 r. nie miała żadnego przychodu (bo jeszcze nie istniała). Czy spełnia I kryterium strategiczne?

Tak. Należy przyjąć, że skoro nie miała w 2013 r. żadnych przychodów, to nie przekroczyła mediany, o której mowa w kryterium.

29. Czy stowarzyszenie, które nie jest zarejestrowane w KRS, ale w rejestrze starosty, jest podmiotem uprawnionym do starania się o dotację?

Stowarzyszenia posiadające osobowość prawną są podmiotami uprawnionymi. Stowarzyszenia nie posiadające osobowości prawnej nie są podmiotami uprawnionymi (zgodnie z art. 47 ustawy o stowarzyszeniach, stowarzyszenia zwykłe nie mogą otrzymywać dotacji). Rejestracja w starostwie nie daje stowarzyszeniu osobowości prawnej, chyba, że inna ustawa niż prawo o stowarzyszeniach stanowi inaczej. Np. klub sportowy działający jako stowarzyszenie – niezarejestrowany w KRS – może starać się o środki z FIO, jeżeli posiada w świetle ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie osobowość prawną.

30. Czy wydatkiem kwalifikowalnym może być stypendium dla beneficjenta np. na pokrycie części kosztów związanych z wynajmem mieszkania / wyżywieniem?

Tak, o ile jest to uzasadnione merytorycznie.

31. Jak rozumieć zapis, który pozwala oddziałom terenowym nieposiadającym osobowości prawnej składać oferty? Czy jeśli zarząd główny nie złoży oferty, oddziały terenowe mogą złożyć 5 ofert?

Nie. Oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej mogą złożyć najwyżej 4 oferty. 5 ofert w ramach jednej osobowości prawnej może być złożonych tylko w sytuacji, gdy ofertę składa zarząd główny i 4 oddziały terenowe.

32. Co w sytuacji, jeśli oferty w ramach jednej osobowości prawnej zostaną złożone przez więcej niż cztery oddziały terenowe nieposiadających osobowości prawnej?

W takiej sytuacji decydować będzie kolejność złożonych ofert. Tzn. o ile do wszystkich złożonych ofert takich oddziałów terenowych będą dołączone odpowiednie załączniki (pełnomocnictwo szczególne) to pierwsze 4 zostaną przyjęte, a kolejne odrzucone.

33. Czy rada sołecka możne być partnerem publicznym?

Tak. Jako organ doradczy sołtysa, który jest organem wykonawczym sołectwa, czyli jednostki pomocniczej gminy rada sołecka może być partnerem publicznym w projekcie FIO.

34. Czyj numer konta należy podać w ofercie w przypadku składania oferty przez oddział terenowy nieposiadający osobowości prawnej? Zarządu głównego, czy oddziału? Czy oddział terenowy powinien mieć subkonto?

Powinien być to numer konta bankowego osoby prawnej składającej ofertę. Może być to subkonto, z którego korzysta oddział. Nie jest to obowiązek, ale takie rozwiązanie jest zalecane.

35. Na kogo powinny być wystawiane faktury w przypadku realizacji projektu przez oddział terenowy nieposiadający osobowości prawnej, w przypadku gdy oddział terenowy na swój odrębny NIP?

W ofercie należy podać NIP podmiotu posiadającego osobowość prawną (zarządu głównego). Faktury powinny być wystawiane na ten podmiot, który posiada osobowość prawną.

36. Czy w ramach projektu FIO można w kosztorysie ująć zakup sprzętu komputerowego?

Tak. Standardowo sprzęt komputerowy powinien być wpisany w kategorii V (koszty wyposażenia związane z realizacją zadania). Jednakże, jeśli zakup planowany jest po to, aby korzystali z niego adresaci działań projektowych to może zostać uznany w kategorii III. Należy jednak wziąć pod uwagę, że może to wpłynąć na ocenę potencjału organizacji w odniesieniu do skali proponowanych działań. Preferowane będą rozwiązania ekonomiczne, czyli np. wypożyczenie takiego sprzętu. Z drugiej strony jeśli zakup sprzętu pozytywnie wpłynie na utrwalenie rezultatów projektu, to może być to wzięte pod uwagę.

37. Czy w załączniku 3 do oferty należy wskazać podmioty z którymi planuje się partnerstwo nieformalne?

Zgodnie z „Zasadami…” nieprzesłanie umów partnerskich - w przypadku zadeklarowania partnerstwa w tej części załącznika - na etapie „ustalania ostatecznego kosztorysu i harmonogramu” skutkuje niepodpisaniem umowy o dofinansowanie. W związku z powyższym w załączniku 3 do oferty należy zadeklarować jedynie te partnerstwa, które będą partnerstwami formalnymi (publiczno-społeczne, prywatno-społeczne) i do których będzie można na etapie podpisania umowy przedstawić umowy partnerskie.

38. Czy członkowie stowarzyszenia realizującego projekt na rzecz społeczności lokalnej mogą być beneficjentami projektu? Czy mogą np. brać udział w zajęciach organizowanych w ramach działań projektowych?

Tak, o ile jest to uzasadnione merytorycznie. Wskazane jest zaznaczenie w ofercie jaką część adresatów zadania będą stanowili członkowie stowarzyszenia.

39. Czy – w przypadku projektów wieloletnich – wkład własny musi być zapewniony dla każdego roku z osobna, czy dla całego projektu?

Wkład własny liczony jest łącznie dla całego projektu. Można go zapewnić w wybranym przez siebie roku, lub rozłożyć na lata. Generator sprawdza limity wkładu własnego tzn. nie ma możliwości, aby została złożona oferta nie spełniająca minimalnego wkładu własnego (przy składaniu / sprawdzaniu poprawności pojawi się informacja, iż wkład własny jest za niski).

40. Organizacja X planuje projekt polegający na wsparciu osób niepełnosprawnych (osoby indywidualne). Co należy wpisać w punkcie: „Planowana liczba organizacji objętych zadaniem?” Czy uwzględniać tam partnerów publicznych i prywatnych?

Nie. W takim przypadku w punkcie „Planowana liczba organizacji objętych zadaniem” należy wpisać „0”. W tym polu należy uwzględniać jedynie inne organizacje pozarządowe (obywatelskie), które będą adresatami projektu – np. w priorytecie 4.

Data utworzenia: 2014-02-14 16:42:41

Tagi:

Polecamy