Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Nabory na wolne stanowisko pracy

logo ue i power

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Departament Ekonomii Społecznej
i Pożytku Publicznego) poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko niemnożnikowe:
Specjalista/specjalistka ds. procesu akredytacji - stanowisko pracy
w projekcie pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Celem utworzenia stanowiska jest udział w realizacji działań związanych z wdrażaniem Systemu Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej – AKSES.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1
 • Umowa na czas określony. Czas obowiązywania umowy – do 31 grudnia 2020 r.

Adres urzędu:

 • ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Żurawia 4A, 00-503 Warszawa

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e:

 1. Wykształcenie: wyższe
 2. Znajomość poniższych zagadnień
  1. Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
  2. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  3. ustawy o spółdzielniach socjalnych,
  4. ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
  5. zasad Systemu Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej – AKSES,
  6. zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych UE,
  7. obsługi komputera: MS Office.
  8. Komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.

 

d o d a t k o w e:

 1. Dobra znajomość j. angielskiego,
 2. Doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
  w administracji publicznej lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych lub przy wdrażaniu projektów współfinansowanych w ramach EFS.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w opracowywaniu dokumentacji i wyborze wykonawców raportów/ekspertyz, etc.
 • odbiór wybranych produktów,
 • współpraca z Komitetem Akredytacyjnym,
 • uczestnictwo w spotkaniach Komitetu Akredytacyjnego,
 • organizacja spotkań i przygotowanie protokołów/raportów ze spotkań Komitetu Akredytacyjnego,
 • organizacja spotkań i przygotowanie protokołów/raportów ze spotkań konsultacyjno-informacyjnych,
 • organizacja i przygotowanie protokołów/raportów z warsztatów,
 • prowadzenie dokumentacji projektu w zakresie realizowanych zadań,
 • kontakt i współpraca z akredytowanymi Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej,
 • merytoryczna obsługa platformy e-learningowej, zarządzanie jej treścią,
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją zasady równości,
 • wsparcie Kierownika w zarządzaniu ryzykiem,
 • monitorowanie efektów rzeczowych zadań w projekcie,
 • przygotowywanie informacji o projekcie, poszczególnych produktach projektu, zatwierdzonych przez RP, do umieszczenia na podstronie internetowej,
 • umieszczanie informacji na podstronie projektu oraz jej aktualizacja,
 • udział w promowaniu projektu, udział w różnego rodzaju spotkaniach
  i informowanie o systemie akredytacji oraz o projekcie,
 • udzielanie informacji związanych z realizacją projektu,
 • zlecanie wydruku materiałów,
 • inne zadania zlecone przez Kierownika projektu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (kopie zaświadczeń o zatrudnieniu, o wykonaniu zlecenia/dzieła, itp. lub kopie świadectw pracy), w przypadku ich posiadania,
 • ­opcjonalnie - kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy kandydatek/kandydatów  zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
  Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Wyjazdy służbowe. Wynagrodzenie: ok. 3300 brutto miesięcznie. Możliwe są również nagrody kwartalne oraz szkolenia.

 

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Głównym problemem jest brak łazienki dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, umożliwiająca poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim. W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

 

Termin nadsyłania dokumentów: 8 września 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego lub wpływu do MRPiPS).

Adres, na który należy przesłać dokumenty w wersji papierowej:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

z dopiskiem: Nabór 6 - akredytacja

 

Prosimy także o przesłanie zgłoszenia w wersji elektronicznej (wyłącznie CV) na adres: beata.kur@mrpips.gov.pl, w tytule maila wpisując: Nabór 6 - akredytacja.

 

Inne informacje:

Etapy, metody oraz techniki naboru:
­- weryfikacja aplikacji pod względem spełniania wymagań formalnych,

- test sprawdzający wiedzę,
­- rozmowa kwalifikacyjna.

 

Punkt 1, wymieniony w punkcie dotyczącym wymagań, oceniany będzie w ramach oceny formalnej, na podstawie przesłanej przez kandydatów dokumentacji.

Punkt 2 oraz wymagania dodatkowe, dotyczące znajomości języka angielskiego, oceniane będą w trakcie testu sprawdzającego wiedzę.

Punkt 3 oceniany będzie w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której oceniana będzie również motywacja do podjęcia pracy na opisanym stanowisku.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie
z osobami, które spełniają wymagania formalne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Dodatkowych informacji udziela: Beata Kur, nr tel. 22 693 47 69, beata.kur@mrpips.gov.pl

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ue i power

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Departament Ekonomii Społecznej
i Pożytku Publicznego) poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko niemnożnikowe: Specjalista/-ka ds. badań i przygotowania ogólnodostępnego narzędzia informatycznego do monitorowania sektora ekonomii społecznej
- stanowisko pracy
w projekcie pn. Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Celem utworzenia stanowiska jest udział w realizacji działań związanych z wypracowaniem
i wdrożeniem ogólnopolskiego systemu monitorowania sektora ekonomii społecznej.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1
 • Umowa na czas określony. Czas obowiązywania umowy – do 30 czerwca 2020 r.

Adres urzędu

 • ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Żurawia 4A, 00-503 Warszawa

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e:

 1. wykształcenie: wyższe
 2. Znajomość poniższych zagadnień:

a)        problematyki ekonomii społecznej, w tym Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej,

b)       problematyki funkcjonowania trzeciego sektora,

c)       ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

d)      ustawy o spółdzielniach socjalnych,

e)       ustawy o zatrudnieniu socjalnym,

f)        zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych UE,

 1. Umiejętności analityczne.
 2. Komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.

d o d a t k o w e:

 1. doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
  w administracji publicznej lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych lub przy wdrażaniu projektów współfinansowanych w ramach EFS.

 

 1. Dobra znajomość j. angielskiego.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Prowadzenie prac badawczo-analitycznych dotyczących sektora ekonomii społecznej,
w szczególności w zakresie:

 • zapewnienia synergii monitoringu współpracy urzędów i ich jednostek podległych
  i nadzorowanych z sektorem pozarządowym, z monitoringiem sektora ekonomii społecznej,
 • współpracy przy opracowaniu i zasileniu danymi narzędzia internetowego służącego prezentacji danych dot. sektora ekonomii społecznej,
 • przygotowania, w tym merytorycznego, szkoleń dla pracowników instytucji publicznych z zakresu monitorowania sektora ekonomii społecznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (kopie zaświadczeń o zatrudnieniu, o wykonaniu zlecenia/dzieła, itp. lub kopie świadectw pracy),
 • ­opcjonalnie - kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy kandydatek/kandydatów  zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
  Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Wyjazdy służbowe. Wynagrodzenie: ok. 3300 brutto miesięcznie. Możliwe są również nagrody kwartalne oraz szkolenia.

 

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Głównym problemem jest brak łazienki dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, umożliwiająca poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim. W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

 

Termin nadsyłania dokumentów: 11 września 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego lub wpływu do MRPiPS).

Adres, na który należy przesłać dokumenty:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

z dopiskiem: Nabór – monitorowanie sektora es

 

Prosimy także o przesłanie zgłoszenia w wersji elektronicznej (wyłącznie CV) na adres: marta.bernacik@mrpips.gov.pl, w tytule maila wpisując: Nabór – monitorowanie sektora es.

Inne informacje:

Etapy, metody oraz techniki naboru:
­- weryfikacja aplikacji pod względem spełniania wymagań formalnych,

- test sprawdzający wiedzę,
­- rozmowa kwalifikacyjna.

 

Punkt 1 wymieniony w punkcie dotyczącym wymagań, oceniany będzie w ramach oceny formalnej, na podstawie przesłanej przez kandydatów dokumentacji.

Punkt 2 oraz wymagania dodatkowe, oceniane będą w trakcie testu sprawdzającego wiedzę.

Punkt 3-4 oceniany będzie w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której oceniana będzie również motywacja do podjęcia pracy na opisanym stanowisku.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie
z osobami, które spełniają wymagania formalne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 693 47 67.

Data utworzenia: 2017-07-19 15:10:21 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2017-09-01 09:12:03 przez: Katarzyna Bączkowska

Nabory na wolne stanowiska pracy.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Departament Ekonomii Społecznej Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego) poszukuje kandydatów/kandydatek na dwa wolne stanowiska pracy w projektach pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz pn. Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

- stanowisko niemnożnikowe: specjalista/-ka ds. ds. procesu akredytacji w projekcie pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

- stanowisko niemnożnikowe : specjalista/-ka ds. badań i przygotowania ogólnodostępnego narzędzia informatycznego do monitorowania sektora ekonomii społecznej w projekcie pn. Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej.

Termin składania dokumentów upływa 30 lipca 2017 r.

Szczegóły znajdą Państwo w treści ogłoszeń:

>>> Ogłoszenie o naborze projekt Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej <<<

>>> Ogłoszenie o naborze projekt Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej <<<

 

  

Data utworzenia: 2017-07-19 15:10:21 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2017-09-01 09:12:03 przez: Katarzyna Bączkowska

Tagi:

Polecamy