Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Nabór wniosków o przyznanie i przedłużenie akredytacji AKSES - edycja 2022

 

 

 

M I N I S T E R

RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE AKREDYTACJI „AKSES” - SYSTEM AKREDYTACJI I STANDARDÓW DZIAŁANIA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

EDYCJA 2022

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES” Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej, zwanym dalej: „OWES”.


Ogłoszenie o  naborze wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES” – system akredytacji i standardów działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej – edycja 2022 dotyczy przyznania akredytacji „AKSES” Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej na realizację projektów w ramach obecnej perspektywy finansowej tj. projektów realizowanych w Regionalnych Programach Operacyjnych na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA 

 

Załączniki do ogłoszenia:

1)     Standardy usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej;

2)     Zarządzenie nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji "AKSES" – tekst ujednolicony opracowany przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej, obejmujący następujące dokumenty:

a)     zarządzenie nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji "AKSES" (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21),

b)     zarządzenie nr 2 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania akredytacji "AKSES" (Dz. Urz. MRPiPS z 2018 r.  poz. 2),

c)     zarządzenie nr 26 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania akredytacji ,,AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2019 r., poz. 29);

3)     Wzór wniosku  o przyznanie akredytacji "AKSES";

4)     Wzór formularza samooceny; 

5)     Druk oświadczenia i zobowiązania partnerów;

6)     Informacja o projekcie;

7)     Mediany wojewódzkie dla wskaźników efektywnościowych z poprzednich naborów wniosków;

8)     Informacja o realizacji mechanizmu zakupowego OWES.

 

Data utworzenia: 2021-12-30 14:16:42 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2022-01-04 09:43:59 przez: Weronika Tomaszewska


M I N I S T E R

RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZEDŁUŻENIE AKREDYTACJI „AKSES” - SYSTEM AKREDYTACJI I STANDARDÓW DZIAŁANIA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

EDYCJA 2022

 

Proces przedłużania akredytacji „AKSES” odbywa się na podstawie Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji "AKSES" zwanego dalej: „Zarządzeniem”.

Zarządzenie nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” umożliwia Ministrowi – w szczególnie uzasadnionych przypadkachjednorazowe przedłużenie okresu obowiązywania przyznanej akredytacji „AKSES”.           

Przedmiotowe przedłużenie będzie przyznawane na maksymalnie 12 miesięcy, liczonych od daty zakończenia obowiązującej akredytacji.

Ogłoszenie o  naborze wniosków o przedłużenie akredytacji „AKSES” – system akredytacji i standardów działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej – edycja 202 dotyczy przedłużenia akredytacji „AKSES” Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej na realizację projektów w ramach obecnej perspektywy finansowej tj. projektów  realizowany w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województw na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sposób złożenia wniosku o przedłużenie akredytacji:   
Wniosek o przedłużenie akredytacji „AKSES” należy przesłać w postaci elektronicznej na adres: akses@mrpips.gov.pl.       
Nabór wniosków o przedłużenie  akredytacji trwa od dnia ogłoszenia do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wnioskodawca zobowiązany jest:

1. Złożyć wniosek w terminie nie później niż 21 dni przed upływem terminu obowiązywania aktualnej akredytacji;

2. Wniosek o przedłużenie akredytacji „AKSES” należy złożyć w formie elektronicznej (skan podpisany przez Wnioskodawcę) na adres: akses@mrpips.gov.pl.       
Oryginał wniosku należy przesłać na adres: Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

3. Do wniosku należy dołączyć dokument pn. „Informacja o projekcie” znajdujący się
w załącznikach do ogłoszenia;

4. Do wniosku należy dołączyć aktualną opinię ROPS – z datą wystawienia nie wcześniej niż 90 dni przed dniem złożenia wniosku.

Dla zachowania terminu złożenia wniosku (tj. nie później niż 21 dni przed upływem terminu obowiązywania aktualnej akredytacji) wystarczające jest wysłanie wniosku w wersji elektronicznej na adres: akses@mrpips.gov.pl.      

W procesie przyznawania akredytacji dopuszcza się, na wezwanie Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS, możliwość dokonywania uzupełnień braków formalnych wniosku i udzielenia przez Wnioskodawcę innych wyjaśnień niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procesu akredytacji .

2. Kryteria stosowane przy opiniowaniu złożonych wniosków o przedłużenie akredytacji .

O przedłużenie akredytacji mogą ubiegać się w szczególności OWES, którym aktualnie obowiązująca akredytacja jest niezbędna do dokończenia realizacji działań projektowych,
a o nową akredytację będą ubiegać się w zmienionej formule partnerskiej.

Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie oraz informację o stanie realizacji projektu/ów na usługi wsparcia ekonomii społecznej, realizowanych na podstawie przyznanej akredytacji,  współfinansowanych z EFS w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Przy ocenie wniosku komisja ds. oceny wniosku bierze pod uwagę w szczególności: uzasadnienie, opinię ROPS, dotychczas osiągnięte wskaźniki projektu, wyniki audytów oraz wizyt monitorujących, a w przypadku rekomendacji ze strony zespołu audytowego/ monitorującego w zakresie prowadzenia usług przez OWES - stopień wdrożenia zaleceń.

 

3. Załączniki do ogłoszenia:

1)     Standardy usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej;

2)     Zarządzenie nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji "AKSES" – tekst ujednolicony, obejmujący następujące dokumenty:

a)     zarządzenie nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji "AKSES" (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21),

b)     zarządzenie nr 2 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania akredytacji "AKSES" (Dz. Urz. MRPiPS z 2018 r.  poz. 2),

c)     zarządzenie nr 26 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania akredytacji ,,AKSES” (Dz. Urz. MRPiPS z 2019 r., poz. 29);

3)     Wniosek o przedłużenie akredytacji „AKSES”;

4)     Informacja o projekcie;

5)     Informacja o realizacji mechanizmu zakupowego OWES;

Data utworzenia: 2021-12-30 14:16:42 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2022-01-04 09:43:59 przez: Weronika Tomaszewska

Tagi:

Polecamy