Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Nabór wniosków o przyznanie akredytacji AKSES - edycja 2017/2018

Aktualizacja ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie akredytacji AKSES - edycja 2017/2018

 

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie pozytywnej rekomendacji Komitetu Akredytacyjnego, dokonał zmiany kryterium formalnego w ścieżce A w Ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES” - System Akredytacji i Standardów Działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - Edycja 2017/2018. Decyzja ta wynika m.in. z:

 • opóźnień w ogłaszaniu konkursów na usługi OWES w regionach przez Instytucje Zarządzające RPO;
 • porównywania 3 letniego okresu wykazywania wskaźników z okresem realizacji wskaźników wykazywanych od 2009 r. (w pierwszym i drugim naborze wniosków o przyznanie aklredytacji), wziętym pod uwagę przy obliczeniu mediany;
 • braku spójności pomiędzy brzmieniem wskaźników w ścieżce a wskaźnikami wymaganymi od OWES w projektach realizowanych w ramach RPO;
 • dysproporcji pomiędzy wartościami wskaźników określonymi w KPRES, a przyjętymi przez IZ RPO.

Zmiany w kryterium polegają na:

 • ograniczeniu badanych wskaźników do 3, spójnych z Wytycznymi dla CT9 (liczba grup inicjatywnych, liczba miejsc pracy, liczba utworzonych PES).
 • dostosowaniu procentowego poziomu osiągnięciu mediany na etapie przyznawania punktów do zmienionych wskaźników;
 • wydłużeniu okresu wykazywania wskaźników do 5 lat (dotychczasowo wykazywane były za 3 lata).

W związku z powyższym, prezentujemy zaktualizowane Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES” - System Akredytacji i Standardów Działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - Edycja 2017/2018, uwzględniające wskazane modyfikacje.

W załączeniu do ogłoszenia znajdują się mediany dla województw, uwzględniające wartości wskaźników, wskazywane przez OWES w ramach poprzednich naborów wniosków. Udostępniony został także aktualny Formularz Samooceny.

Data utworzenia: 2017-11-14 09:58:51 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2018-03-01 12:44:21 przez: Filip KołodziejskiOGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE AKREDYTACJI „AKSES” - SYSTEM AKREDYTACJI
I STANDARDÓW DZIAŁANIA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

EDYCJA 2017/2018

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES” Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej, zwanym dalej: „OWES”.

 

Proces przyznawania akredytacji „AKSES” odbywa się na podstawie Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. Min. Rodz. Prac.
i Pol. Społ. poz. 21) zwanego dalej: „Zarządzeniem”.

I.    Sposób złożenia wniosku.

 

Wniosek o przyznanie akredytacji „AKSES” składa się w postaci elektronicznej, przesyłając na adres: akses@mrpips.gov.pl. Nabór wniosków o przyznanie akredytacji trwa od dnia ogłoszenia do dnia 31.10.2018 r.[1]

Wnioskodawca zobowiązany jest:

 1. Przesłać w postaci elektronicznej wniosek o przyznanie akredytacji „AKSES”.
 2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty (zgodnie z przedstawioną poniżej tabelą):

L.p.

Nazwa dokumentu

Forma złożenia

1.

Statut lub inny odpowiadający mu akt wewnętrzny podmiotu uprawnionego lub podmiotów tworzących partnerstwo

elektroniczna (podpisany skan)

2.

Regulamin i schemat organizacyjny OWES

3.

Umowa partnerska (jeśli podmiot uprawniony zawarł partnerstwo)

4.

Zaświadczenie potwierdzające, iż osoba mająca pełnić funkcję Koordynatora merytorycznego OWES nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przeciwko obrotowi gospodarczemu, skierowane przeciwko systemowi bankowemu, przestępstwo karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych

5.

Zaświadczenie z tytułu niezalegania z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych – z datą wystawienia nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku o przyznanie akredytacji „AKSES” (w przypadku partnerstwa – wszystkie podmioty je tworzące)

6.

Zaświadczenie z tytułu niezalegania z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, z datą wystawienia nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku o przyznanie akredytacji „AKSES” (w przypadku partnerstwa – wszystkie podmioty je tworzące)

7.

Opinia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, właściwego ze względu na województwo, w którym ma działać OWES[2]

8.

Dokumenty stanowiące (np. statut etc.) oraz sprawozdania za ostatni rok działalności jednostki reintegracyjnej (tj. CIS, KIS, WTZ i ZAZ) lub spółdzielni socjalnej/innego PES prowadzącego działalność gospodarczą lub odpłatną pożytku publicznego (np. spółki non-profit) oraz dokumenty potwierdzające współpracę z jednostkami reintegracyjnymi – tylko w przypadku wyboru ścieżki B

9.

Formularz samooceny

elektroniczna

10.

Oświadczenia i zobowiązania

elektroniczna (podpisane skany) oraz papierowa na adres:

 

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa z dopiskiem „Wniosek o akredytację AKSES – nabór 2017/2018”.

 

II. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku.

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są:

 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy;
 2. partnerstwa, w których liderem jest organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

 

Podmiot uprawniony do złożenia wniosku realizuje usługi wsparcia ekonomii społecznej w rozumieniu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, tj.:

              a) usługi animacji lokalnej,

              b) usługi rozwoju ekonomii społecznej;

              c) usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych.

 

Podmiot uprawniony, składa wniosek samodzielnie lub w partnerstwie z innym podmiotem, w którym zamierza działać jako OWES co najmniej przez okres 2 lat od daty przyznania akredytacji „AKSES”.

 

WAŻNE!

 • Podmiot uprawniony, w ramach danego województwa, może złożyć jeden wniosek o przyznanie akredytacji „AKSES” w trwającym naborze.
 • Dane partnerstwo lub OWES może złożyć wniosek tylko w jednej ścieżce w trakcie aktualnego naboru.
 • W przypadku gdy wniosek zostanie odrzucony, możliwość złożenia go ponownie w drugiej ścieżce jest dopuszczalna nie wcześniej, niż po upływie 6-miesięcy.

 

Wyjątek: Podmiot uprawniony może złożyć drugi wniosek w ramach tego samego województwa pod warunkiem:

a)      złożenia go w partnerstwie z innymi podmiotami,

b)      wykazania, że dysponuje zasobami niezbędnymi do równoległego działania w ramach dwóch OWES,

c)      wykazania w każdym z wniosków odrębnych (nie pokrywających się) osiągniętych dotychczas rezultatów, o których mowa w dalszej części ogłoszenia (por. „Sposób oceny merytorycznej wniosków o akredytację”).

 

III.  Kryteria stosowane przy opiniowaniu złożonych wniosków.

 

1.      Ocena formalna wniosku:

 

Kryteria formalne:

1)      Wniosek o przyznanie akredytacji „AKSES” został złożony przez uprawniony podmiot.

2)      Podmiot uprawniony nie posiada zaległości z tytułu należności publiczno-prawnych wyszczególnionych w ustawie 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publiczno-prawnych od przedsiębiorców (Dz. U. Nr 155, poz. 1287, z późn. zm.) np. PIT, CIT, VAT, podatek akcyzowy, należności celne, składki ZUS.

3)      Podmiot uprawniony nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza całość zysku na działania OWES.

4)      Wskazano województwo, na terenie którego ma działać OWES.

5)      Podmiot uprawniony posiada przynajmniej 3-letnie doświadczenie w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej (PES) lub realizacji usług wsparcia PES w danym województwie (w przypadku partnerstwa kryterium to musi spełniać przynajmniej lider)[3] - ścieżka A.

ALBO

Podmiot uprawniony działa co najmniej 2 lata w danym województwie i posiada 3-letnie doświadczenie w działalności w obszarze ekonomii społecznej wykazywane np. poprzez działania w zakresie doradztwa, animacji lokalnej, wsparcia grup nieformalnych, informacji i promocji PES, posiada potwierdzoną współpracę z ROPS oraz aktywność w regionalnych zespołach, radach i komitetach w obszarze ekonomii społecznej, oceniane na podstawie opinii ROPS. Ponadto posiada co mniej 3 osoby pełniące funkcje kadry kluczowej zatrudnione na podstawie umowy o pracę, spełniające wymagania właściwe dla pełnionego stanowiska, określone w standardach. Kolejnym kryterium jest realizacja przedsięwzięć, których celem był prozatrudnieniowy charakter wsparcia oraz wsparcie PES w pozyskiwaniu zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych oraz prowadzenie minimum 1 PES w formie jednostki reintegracyjnej (tj. CIS, KIS, WTZ i ZAZ) i doświadczenie w działaniach reintegracyjnych i współpracy z jednostkami reintegracyjnymi lub współzałożenie spółdzielni socjalnej/innego PES prowadzącego działalność gospodarczą/odpłatną pożytku publicznego (np. spółki non-profit) - (w przypadku partnerstwa kryterium to musi spełniać przynajmniej lider) - ścieżka B.

6)      Podmiot uprawniony wykazuje następujące wskaźniki/działania osiągnięte w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku w województwie, na które składa wniosek:

 1. liczba grup inicjatywnych powstałych dzięki wsparciu podmiotu uprawnionego,
 2. liczba PES utworzonych dzięki wsparciu podmiotu uprawnionego,
 3. liczba miejsc pracy powstałych w PES. ścieżka A,

ALBO

 1. działania w obszarze: doradztwa, animacji lokalnej, wsparcia grup nieformalnych oraz informacji i promocji PES,
 2. potwierdzona współpraca z ROPS oraz aktywność w regionalnych zespołach, radach i komitetach w obszarze ekonomii społecznej, oceniana na podstawie opinii ROPS,
 3. posiadanie co najmniej 3 osób pełniących funkcje kadry kluczowej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, spełniających wymagania właściwe dla pełnionego stanowiska, określone w standardach,
 4. realizacja przedsięwzięć, których celem był prozatrudnieniowy charakter wsparcia oraz wsparcie PES w pozyskiwaniu zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych,
 5. prowadzenie minimum 1 PES w formie jednostki reintegracyjnej (tj. CIS, KIS, WTZ i ZAZ) i doświadczenie w działaniach reintegracyjnych i współpracy z jednostkami reintegracyjnymi lub współzałożenie spółdzielni socjalnej/innego PES prowadzącego działalność gospodarczą/odpłatną pożytku publicznego (np. spółki non-profit) – ścieżka B.

Ocena spełnienia wskaźników w poszczególnych ścieżkach:

a)      ścieżka A:

Maksymalna liczba punktów za ocenę wszystkich wskaźników wynosi 15. Aby uznać kryterium za spełnione, wnioskodawca powinien uzyskać minimum 9 pkt. (60% maksymalnej sumy punktów).

W przypadku nieosiągnięcia ww. minimum w odniesieniu do wskaźników efektywnościowych, komisja ds. oceny wniosków dla danego województwa nie podejmuje dalszej oceny merytorycznej wniosku o akredytację. W konsekwencji powyższego, ocena zostaje zakończona z rekomendacją ww. komisji ws. nieprzyznania akredytacji oraz przekazaniem informacji wnioskodawcy w tym zakresie.

Wartość danego wskaźnika dla województwa stanowi medianę wskaźników wykazanych przez wnioskodawców w ramach poprzednich naborów wniosków[4]. Punkty przyznawane są według poniższego schematu, w odniesieniu do przyjętej wartości wskaźnika dla danego województwa:

10%-20%

21%-40%

41%-60%

61%-80%

81%-100%

1 pkt.

2 pkt.

3 pkt.

4 pkt.

5 pkt.

 

b)     ścieżka B:

Maksymalna liczba punktów za ocenę wszystkich wskaźników wynosi 40. Aby uznać kryterium za spełnione, wnioskodawca powinien uzyskać minimum 24 pkt. (60% maksymalnej sumy punktów).

W przypadku nieosiągnięcia ww. minimum, komisja ds. oceny wniosków dla danego województwa nie podejmuje dalszej oceny merytorycznej wniosku o akredytację. W konsekwencji powyższego, ocena zostaje zakończona z rekomendacją ww. komisji ws. nieprzyznania akredytacji oraz przekazaniem informacji wnioskodawcy w tym zakresie.

Punkty przyznawane są dla poniższych kategorii:

Kategoria

Maksymalna liczba punktów

Działania w obszarze:

 • doradztwa,
 • animacji lokalnej,
 • wsparcia grup nieformalnych,
 • informacji i promocji PES.

10 pkt. (25% punktów możliwych do zdobycia ogółem), przy czym za każdy obszar: max. 2,5 pkt.

Potwierdzona współpraca z ROPS oraz aktywność w regionalnych zespołach, radach i komitetach w obszarze ekonomii społecznej, oceniana na podstawie opinii ROPS.

8 pkt. (20% punktów możliwych do zdobycia ogółem), przy czym:

 • współpraca z ROPS: max. 5 pkt.,
 • aktywność w regionalnych radach i komitetach w obszarze ekonomii społecznej: max. 3 pkt.

Posiada co mniej 3 osoby pełniące funkcje kadry kluczowej zatrudnione na podstawie umowy o pracę, spełniające wymagania. właściwe dla pełnionego stanowiska określone w standardach.

8 pkt. (20% punktów możliwych do zdobycia ogółem), przy czym:

 • minimum 3 pracowników: 4 pkt.,
 • 4 pracowników: + 1 pkt,
 • 5 pracowników: + 1 pkt,
 • 6 pracowników i więcej: + 2 pkt.

Realizacja przedsięwzięć których celem był prozatrudnieniowy charakter wsparcia oraz wsparcie PES w pozyskiwaniu zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych.

8 pkt. (20% punktów możliwych do zdobycia ogółem), przy czym:

 • prozatrudnieniowy charakter wsparcia: max. 4 pkt.,
 • wsparcie PES w pozyskiwaniu zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych: max. 4 pkt.

Prowadzenie minimum 1 PES w formie jednostki reintegracyjnej (tj. CIS, KIS, WTZ i ZAZ) i doświadczenie w działaniach reintegracyjnych i współpracy z jednostkami reintegracyjnymi lub współzałożenie spółdzielni socjalnej/innego PES prowadzącego działalność gospodarczą/odpłatną pożytku publicznego (np. spółki non-profit).

6 pkt. (15% punktów możliwych do zdobycia ogółem), przy czym:

 • prowadzenie minimum 1 PES w formie jednostki reintegracyjnej (tj. CIS, KIS, WTZ i ZAZ) i doświadczenie w działaniach reintegracyjnych i współpracy z jednostkami reintegracyjnymi: max. 4 pkt.,
 • współzałożenie spółdzielni socjalnej lub innego PES prowadzącego działalność gospodarczą/odpłatną pożytku publicznego (np. spółki non-profit): max. 2 pkt.

 

WAŻNE!

 • Dla podmiotów realizujących w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 projekty współfinansowane z EFS na usługi wsparcia ekonomii społecznej świadczone przez OWES dedykowana jest ścieżka A. Wniosek złożony przez taki podmiot w ścieżce B podlega automatycznemu odrzuceniu.
 • Dane partnerstwo lub OWES może złożyć wniosek tylko w jednej ścieżce w trakcie aktualnego naboru.
 • W przypadku gdy wniosek zostanie odrzucony, możliwość złożenia go ponownie w drugiej ścieżce jest dopuszczalna nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy w ramach danego naboru.
 • W przypadku niespełnienia kryteriów formalnych, o których mowa w cz. III ust. 1 pkt 1-4 ogłoszenia, wnioskodawca zostaje wezwany przez członków komisji ds. oceny wniosków dla danego województwa do uzupełnienia braków formalnych wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.
 • We wniosku o akredytację mogą w szczególności wystąpić następujące braki formalne:

- brak zapisu, że podmiot uprawniony nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza całość zysku na działania OWES,

- przesłanie niekompletnej dokumentacji do wniosku lub w niewłaściwym formacie (np. przesłanie edytowalnego pliku w formacie MS Office – np. .doc – zamiast wymaganego podpisanego skanu, nie załączenie zaświadczenia o niekaralności Koordynatora merytorycznego OWES),

- nieuzupełniony wniosek o akredytację (np. brak wpisanej osoby do kontaktu, brak wpisanej ścieżki),

- brak podpisów na załącznikach do wniosku, przy których są one wymagane (np. umowa partnerska, zaświadczenia z ZUS i US).

 • W przypadku nieuzupełnienia ww. braków w terminie, lub wystąpienia braków formalnych niepodlegających uzupełnieniu (np. niespełnienie progu minimum w odniesieniu do wskaźników efektywnościowych, o których mowa w cz. III ust. 1 pkt 6 ogłoszenia), wniosek zostaje odrzucony.

 

2.      Ocena merytoryczna wniosku:

 

Sposób oceny merytorycznej wniosków o akredytację:

2.1.  Audyt.

Audytorzy zostaną wyłonieni przez Ministerstwo w drodze przetargu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.).

Audyt przeprowadza zespół składający się z audytora oraz eksperta ds. ekonomii społecznej. Czynności audytowe w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej trwają łącznie nie krócej niż 3 dni i nie dłużej niż 5 dni.

Podjęcie czynności audytowych nastąpi w uzgodnionym z zespołem audytorskim terminie, nie później niż do 7 dni od daty zlecenia audytu w danym OWES.

Audyt odbywa się na podstawie dokumentów dołączonych do wniosku, w tym wypełnionego przez podmiot uprawniony formularza samooceny, oraz informacji uzyskanych w siedzibie OWES od Wnioskodawcy. Zadaniem zespołu audytorskiego jest dokonanie oceny spełniania każdego standardu zgodnie z kryteriami określonymi w karcie audytu oraz metodologii pomiaru standardów efektywnościowych.

Audyt kończy się wynikiem pozytywnym, jeżeli OWES uzyska ocenę co najmniej:

a)      90% możliwych punktów dla standardów A i B, o których mowa w karcie audytu,

b)     75% możliwych punktów łącznie dla standardów C, D, E i F – przy czym w każdej z tych grup standardów spełnia nie mniej niż 65% możliwych punktów, o których mowa w ww. karcie.

Po zakończeniu czynności audytowych w OWES, zespół audytorski przeprowadza wywiady osobiste i telefoniczne (m.in. z klientami OWES, oraz podmiotami współpracującymi tj. przedstawicielami JST).

Zespół audytorski przygotowuje raport z oceną spełnienia standardów oraz wnioskami z audytu, a następnie:

 1. Raport jest przekazywany do komisji ds. oceny wniosków dla danego województwa oraz do Wnioskodawcy, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia wizyty audytowej.
 2. W terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania Wnioskodawcy raportu z audytu, może on wnieść wyjaśnienia/uwagi do treści raportu.
 3. W terminie 3 dni roboczych od przekazania wyjaśnień/uwag do treści raportu, zespół audytorski może dokonać zmian w raporcie na ich podstawie.
 4. Po wprowadzeniu zmian w raporcie, zespół audytorski prześle, w wersji elektronicznej, raport do komisji ds. oceny wniosków o akredytację w ramach danego województwa.
 5. Po zatwierdzeniu raportu, zespół audytorski niezwłocznie przesyła, drogą pocztową, podpisany raport ze zrealizowanego audytu.
 6. Komisja ds. oceny wniosków o akredytację w ramach danego województwa przesyła zaakceptowany raport do Wnioskodawcy.

WAŻNE!

 • Komisja ds. oceny wniosków dla danego województwa może podjąć decyzję o przeprowadzeniu wizyty monitorującej zamiast audytu akredytacyjnego. W takim przypadku audyt zostanie przeprowadzony w trakcie obowiązywania akredytacji.
 • Opis wizyty monitorującej znajduje się poniżej.

 

2.2.  Wizyta monitorująca.

 

 1. Wizyta monitorująca jest przeprowadzana przez członków komisji ds. oceny wniosków o akredytację w ramach danego województwa.
 2. Ze strony Wnioskodawcy w wizycie monitorującej powinni wziąć udział przedstawiciele kadry kluczowej, na którą składają się: animator, kluczowy doradca, kluczowy doradca biznesowy, pracownik wspierający doradców, pracownik monitorujący działania PES i PS, pracownik odpowiedzialny za koordynowanie działań partnerskich.
 3. Wnioskodawca będzie zobowiązany przygotować listę dokumentów, z którymi będą chcieli się zapoznać członkowie zespołu monitorującego. Przedmiotowe dokumenty zostały wyodrębnione ze Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Przedmiotowa lista dokumentów zostanie przesłana Wnioskodawcy przed wizytą monitorującą.
 4. Ustalenia z przeprowadzonej wizyty monitorującej OWES dokumentowane są w karcie monitoringu, która zawiera wnioski i rekomendacje z monitoringu.

 

2.3.   Zaproszenie przedstawicieli OWES na posiedzenie komisji ds. oceny wniosków o akredytację.

 

Kolejnym etapem oceny merytorycznej może być posiedzenie komisji ds. oceny wniosków o akredytację w ramach danego województwa. Spotkanie, które przygotowuje zespół oceniający, jest możliwością zaprezentowania dotychczasowej i bieżącej działalności oraz planów dotyczących dalszej działalności OWES, jak również wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z oceną wniosku, które pojawiły się po audycie lub wizycie monitorującej.

Posiedzenie odbywa się w miejscu wskazanym przez przewodniczącego komisji. Docelowo takim miejscem będą pomieszczenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w szczególności Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego.

Przygotowując protokół ze spotkania, zespół oceniający bierze pod uwagę np. następujące kryteria:

1)      doświadczenie OWES i kadry wskazanej we wniosku;

2)      dotychczasowe efekty działania OWES;

3)      plan działań OWES, ze szczególnym naciskiem na koncepcję doskonalenia usług.

Zespół oceniający sporządza protokół z rekomendacjami i wnioskami z przebiegu posiedzenia wraz z uzasadnieniem i przekazuje go przewodniczącemu komisji niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia spotkania.

 

2.4.   Opinia komisji ds. oceny wniosków w ramach danego województwa oraz rekomendacje dla Ministra.

 

Komisja ds. oceny wniosków o akredytację w ramach danego województwa dokonuje podsumowania przebiegu oceny merytorycznej wniosków w formie protokołu zbiorczego obejmującego daną turę oceny.

 

IV.   Załączniki do ogłoszenia:

 

a)      Standardy usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej;

b)      Zarządzenie nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji "AKSES" (Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21);

c)      Treść ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES” - system akredytacji i standardów działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Edycja 2017/2018;

d)     Wniosek o przyznanie akredytacji "AKSES";

e)      Formularz samooceny

f)       Wzór oświadczeń i zobowiązań.

g)      Mediany wojewódzkie dla wskaźników efektywnościowych z poprzednich naborów wniosków.

 

 

 [1] Kolejne nabory będą ogłaszane sukcesywnie.

[2] Opinia w oparciu o brzmienie Standardu A 1.5, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • włączania się OWES w działania dotyczące ekonomii społecznej na poziomie regionalnym,
 • współpracy z instytucjami regionalnymi i innymi OWES,
 • oceny jakości i skuteczności prowadzonych przez OWES działań.

[3] Spełnianie kryterium może zostać wykazane np. poprzez:

- udział w projekcie finansowanym/dofinansowanym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w poddziałaniu 7.2.2, 6.2, 5.4.1 lub 5.4.2;

- udział w projekcie finansowanym/dofinansowanym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w obszarze ekonomii społecznej;

- udział w projektach dofinansowanych z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich lub Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich skierowanych do PES/związanych z ekonomią społeczną;

- udział w projektach lub działaniach finansowanych z innych źródeł (np. budżetu państwa lub jst) w obszarze ekonomii społecznej;

- udział w projektach lub działaniach z zakresu realizacji wsparcia dla utworzenia lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną, zapewniających w ramach projektu:

 • · dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych;
  • · doradztwo (indywidualne i grupowe, m. in. w postaci centrów lub punktów doradztwa, inkubatorów społecznej przedsiębiorczości tworzących wspólną infrastrukturę rozwoju), w tym doradztwo w zakresie pozyskiwania przez PES zewnętrznych źródeł finansowania np. w postaci pożyczek;
  • · szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej;
   • · usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m. in. poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju PES);
   • · promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej;
   • · innowacyjne formy usług społecznych – coaching, tutoring, mentoring, webinaria i inne.

[4] Pierwszy nabór wniosków o akredytację AKSES, ogłoszony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 28 stycznia 2015 r. oraz drugi nabór wniosków o akredytację AKSES, ogłoszony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dnia 17 czerwca 2016 r.

 

Data utworzenia: 2017-11-14 09:58:51 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2018-03-01 12:44:21 przez: Filip Kołodziejski

Tagi:

Polecamy