Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Nabór wniosków o przyznanie akredytacji AKSES - 2016 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE AKREDYTACJI „AKSES” - SYSTEM AKREDYTACJI I STANDARDÓW DZIAŁANIA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII  SPOŁECZNEJ

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES” Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej, zwanym dalej: „OWES”.

Proces przyznawania akredytacji „AKSES” odbywa się na podstawie Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. Min. Rodz. Prac. i Pol. Społ. poz. 21), zwanego dalej: „Zarządzeniem”.

 

I.       Sposób złożenia wniosku

Wniosek o przyznanie akredytacji „AKSES” składa się w postaci elektronicznej, przesyłając na adres: akses@mrpips.gov.pl. Nabór wniosków o przyznanie akredytacji trwa od dnia ogłoszenia do dnia 30 listopada 2016 r.[1]

Wnioskodawca zobowiązany jest:

 1.  Przesłać w postaci elektronicznej wniosek o przyznanie akredytacji „AKSES”.
 2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

2.1.W postaci elektronicznej (podpisane skany):

a)      statut lub inny odpowiadający mu akt wewnętrzny podmiotu uprawnionego lub podmiotów tworzących partnerstwo,

b)      regulamin i schemat organizacyjny OWES,

c)      umowa partnerska, jeśli podmiot uprawniony zawarł partnerstwo,

d)     zaświadczenie potwierdzające, iż osoba mająca pełnić funkcję Kierownika OWES nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przeciwko obrotowi gospodarczemu, skierowane przeciwko systemowi bankowemu, przestępstwo karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

e)      zaświadczenie z tytułu niezalegania z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych –  z datą wystawienia nie wcześniej niż  30 dni przed dniem złożenia wniosku o przyznanie akredytacji „AKSES”,

f)       zaświadczenie z tytułu niezalegania z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, z datą wystawienia nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku o przyznanie akredytacji „AKSES”,

g)      opinia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, właściwego ze względu na województwo, w którym ma działać OWES[2].

2.2. Formularz samooceny - w postaci elektronicznej.

 

2.3. Oświadczenia i zobowiązania - w postaci elektronicznej (podpisane skany) oraz w postaci papierowej.

 

II.         Podmioty uprawnione do złożenia wniosku

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są :

1. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

 

2. partnerstwa, w których liderem jest organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

 

Podmiot uprawniony do złożenia wniosku realizuje usługi wsparcia ekonomii społecznej w rozumieniu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, tj.:

              a) usługi animacji lokalnej,

              b) usługi rozwoju ekonomii społecznej;

              c) usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych.

 

Podmiot uprawniony, składa wniosek samodzielnie lub w partnerstwie z innym podmiotem, w którym zamierza działać jako OWES co najmniej przez okres 2 lat od daty przyznania akredytacji „AKSES”.

 

Podmiot uprawniony, w ramach danego województwa, może złożyć jeden wniosek o przyznanie akredytacji „AKSES”.

Podmiot uprawniony może złożyć drugi wniosek w ramach tego samego województwa pod warunkiem:

a)      złożenia go w partnerstwie z innymi podmiotami;

b)      wykazania, że dysponuje zasobami niezbędnymi do równoległego działania w ramach dwóch OWES;

c)      wykazania w każdym z wniosków odrębnych (nie pokrywających się) osiągniętych dotychczas rezultatów, o których mowa w dalszej części ogłoszenia (por. „Sposób oceny merytorycznej wniosków o akredytację”).

 

III.      Kryteria stosowane przy opiniowaniu złożonych wniosków

 1. Ocena formalna wniosku:

Kryteria formalne:

1. Wniosek o przyznanie akredytacji „AKSES” został złożony przez uprawniony podmiot;

2. W przypadku partnerstwa – tworzą je podmioty, pomiędzy którymi nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1);

3. Podmiot uprawniony nie posiada zaległości z tytułu należności publiczno-prawnych wyszczególnionych w ustawie 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publiczno-prawnych od przedsiębiorców (Dz. U. Nr 155, poz. 1287, z późn. zm.) np. PIT, CIT, VAT, podatek akcyzowy, należności celne, składki ZUS;

4. Podmiot uprawniony nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza całość dochodu na działania OWES;

5. Podmiot uprawniony posiada przynajmniej 3-letnie doświadczenie w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej (PES) lub realizacji usług wsparcia PES w danym województwie (w przypadku partnerstwa kryterium to musi spełniać przynajmniej lider)[3] - ścieżka A;

ALBO

Podmiot uprawniony działa co najmniej 2 lata w danym województwie i dysponuje kadrą zarządzającą oraz kadrą kluczową, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem
w tworzeniu PES oraz realizacji usług wsparcia na rzecz PES (w przypadku partnerstwa kryterium to musi spełniać przynajmniej lider)[4] - ścieżka B.

6. Wskazano województwo, na terenie którego ma działać OWES.

W przypadku niespełnienia ww. kryteriów formalnych, wnioskodawca zostaje wezwany do uzupełnienia braków formalnych wniosku. W przypadku nieuzupełnienia ww. braków
w terminie, lub wystąpienia braków formalnych niepodlegających uzupełnieniu, wniosek zostaje odrzucony.

 

2.      Ocena merytoryczna wniosku:

Sposób oceny merytorycznej wniosków o akredytację:

Maksymalna liczba punktów: 100.

Kryteria merytoryczne (każde z kryteriów należy spełnić na minimalnym poziomie 60%):

 

2.1. Ocena efektów dotychczasowego działania albo ocena kadry podmiotu uprawnionego – w zależności od wybranej ścieżki;

Ocena merytoryczna:

1)      Podmiot uprawniony wykazuje następujące wskaźniki osiągnięte w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku w województwie na które składa wniosek:

a)liczba grup inicjatywnych powstałych dzięki wsparciu podmiotu uprawnionego,

b) liczba PES, które dzięki wsparciu podmiotu uprawnionego podjęły działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą,

c) liczba PES utworzonych dzięki wsparciu podmiotu uprawnionego,

d) liczba PES utworzonych dzięki wsparciu podmiotu uprawnionego działających co najmniej 18 miesięcy,

e) spółdzielnie socjalne, utworzone przez podmiot uprawniony poprzez przekazanie dotacji,

f) spółdzielnie socjalne utworzone przez podmiot uprawniony poprzez przekazanie dotacji działające co najmniej 18 miesięcy,

g) utworzone organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy prowadzące działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą,
h) liczba miejsc pracy powstałych w PES.

 

 

Maksymalna liczba punktów za ocenę wszystkich wskaźników wynosi 40. Aby uznać kryterium za spełnione, wnioskodawca powinien uzyskać minimum 24 pkt. (60% maksymalnej sumy punktów). Wartość danego wskaźnika dla województwa stanowi medianę wskaźników wykazanych przez wnioskodawców w ramach poprzedniego naboru[5]. Punkty przyznawane są według poniższego schematu, w odniesieniu do przyjętej wartości wskaźnika dla danego województwa:

 

50%-75%

76%-100%

101% - 150%

151% - 200%

201% +

1 pkt.

2 pkt.

3 pkt.

4 pkt.

5 pkt.

 

2)      Ocena kadry OWES:

Maksymalna liczba punktów = 40

 

By uznać kryterium za spełnione wnioskodawca powinien uzyskać minimum 24 pkt
z oceny kadry OWES (60% maksymalnej sumy punktów, czyli z 40).

Kadrę OWES stanowią następujące rodzaje stanowisk:

a)      kierownik OWES –  maks. 10 pkt,

b)      animatorzy – maks. 10 pkt,

c)      kluczowi doradcy – maks. 10 pkt,

d)     doradcy biznesowi – maks. 10 pkt,

 

W przypadku kadry OWES oceniane będą następujące elementy:

a)      wykształcenie (poziom oraz powiązanie z funkcją pełnioną w OWES),

b)      doświadczenie zawodowe powiązanie z funkcją pełnioną w OWES,

c)      doświadczenie w zakresie ekonomii społecznej,

d)     w przypadku stanowisk wskazanych w lit. b-d  ocenie podlega także liczba wykazanych osób,

e)      maksymalna liczba punktów może zostać przyznana wyłącznie w przypadku zatrudnienia  co najmniej 50% osób z danego rodzaju stanowisk (animatorzy, kluczowi doradcy, doradcy biznesowi) na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę[6].

Ocena kadry OWES będzie sporządzana w następujący sposób:

Kadra zgodna z właściwym standardem

Kadra posiadająca kompetencję i wiedzę wyższą niż wymagania określone w standardzie

Kadra posiadająca kompetencję i wiedzę wyższą niż wymagania określone w standardzie i  kadra zatrudniona na podstawie umowy o pracę

6 pkt.

7-8 pkt.

9- 10 pkt.

 

2.2. Ocena poziomu spełnienia standardów – analiza formularza samooceny.

Maksymalna liczba punktów = 60

 

Analiza odbywa się na podstawie wypełnionego przez podmiot uprawniony formularza samooceny, który stanowi załącznik do wniosku. Komisja na podstawie uzasadnienia wskazanego przez podmiot uprawniony, uznaje standard za spełniony, spełniony z zastrzeżeniami bądź nie spełniony. Na podstawie tej analizy określony zostanie procentowy poziom spełnienia standardów. Wówczas zostanie przydzielona odpowiednia liczba punktów, z 60 przewidzianych dla tej kategorii. Aby uznać kryterium za spełnione, wnioskodawca musi osiągnąć co najmniej 60% sumy punktów dla każdej z grup standardów (od A do F).

 

3. Dodatkowe czynności dokonywane przez Komisję:

W toku dokonywania oceny merytorycznej wniosku Komisja może:

a)      wezwać podmiot uprawniony do pisemnych wyjaśnień,

b)      wezwać przedstawicieli podmiotu uprawnionego na rozmowę,

c)      przeprowadzić monitoring lub audyt, o których mowa w zarządzeniu nr 21 Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” ,

d)     po przeprowadzeniu powyższych czynności, Komisja dokonuje ostatecznej oceny wniosku o przyznanie akredytacji „AKSES”(sporządza opinię w formie protokołu).

 

Jeżeli Komisja nie zleciła przeprowadzenia audytu, to audyt przeprowadza się w akredytowanym OWES w okresie obowiązywania akredytacji.


 Do pobrania:

1. Załącznik do ogłoszenia:

a) Standardy usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.

 2. Inne dokumenty:

a) Zarzązenie nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji "AKSES".

 

[1] Kolejne nabory będą ogłaszane sukcesywnie.

[2] Opinia z uwzględnieniem:

 • włączania się OWES w działania dotyczące ekonomii społecznej na poziomie regionalnym,
 • współpracy z instytucjami regionalnymi i innymi OWES,
 • oceny jakości i skuteczności prowadzonych przez OWES działań.

[3] Spełnianie kryterium może zostać wykazane np. poprzez:

- udział w projekcie finansowanym/dofinansowanym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w poddziałaniu 7.2.2, 6.2, 5.4.1 lub 5.4.2;

- udział w projektach dofinansowanych z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich lub Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich skierowanych do PES/związanych z ekonomią społeczną;

- udział w projektach lub działaniach finansowanych z innych źródeł (np. budżetu państwa lub jst) w obszarze ekonomii społecznej;

- udział w projektach lub działaniach z zakresu realizacji wsparcia dla utworzenia lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną, zapewniających w ramach projektu: 

 • dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych;
  • doradztwo (indywidualne i grupowe, m. in. w postaci centrów lub punktów doradztwa, inkubatorów społecznej przedsiębiorczości tworzących wspólną infrastrukturę rozwoju), w tym doradztwo w zakresie pozyskiwania przez PES zewnętrznych źródeł finansowania np. w postaci pożyczek;
  • szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej;
   • usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m. in. poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju PES);
   • promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej;
   • innowacyjne formy usług społecznych – coaching, tutoring, mentoring, webinaria i inne.

[4] Podmiot uprawniony wykazuje kadrę zarządzającą oraz kadrę kluczową. Podmiot uprawniony wykazuje kadrę którą dysponuje (aktualnie zatrudnioną bądź zobowiązaną do współpracy wraz ze wskazaniem formy, wymiaru i zakresu zaangażowania na danym stanowisku).

[5] Pierwszy nabór wniosków o akredytację AKSES, ogłoszony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej  dnia 28 stycznia 2015 r.

[6] W przypadku kierownika OWES, maksymalna liczba punktów (zakres 9-10 pkt.) zostaje przyznana w sytuacji zatrudnienia na umowę o pracę.  

 

 

 

 

 

 

Data utworzenia: 2016-07-15 10:33:09 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2016-07-15 10:37:09 przez: Jakub Szewczyk

Tagi:

Polecamy