Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Nabór partnera do projektu w ramach PO WER

Nabór partnerów do Projektu pozakonkursowego, partnerskiego w ramach Działania 2.9 „Rozwój ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Typ projektu: Budowa i rozwój istniejących znaków jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego wspierających rozwój ekonomii społecznej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

działając zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.), ogłasza nabór partnera do Projektu pozakonkursowego partnerskiego, w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, typ projektu: Budowa i rozwój istniejących znaków jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego wspierających rozwój ekonomii społecznej.

Projekt, którego beneficjentem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, będzie wdrażany w Partnerstwie w latach 2017-2020, a jego szacunkowa wartość wynosi: 5 750 000 zł. Liderem projektu będzie Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (DPP MRPiPS). Jednocześnie DPP MRPiPS  będzie odgrywać kluczową rolę w zakresie nadzoru merytorycznego nad projektem oraz wyznaczania kierunków działań.

Partnerem instytucjonalnym w projekcie będzie Bank Gospodarstwa Krajowego, który jako jednostka sektora finansów publicznych nie podlega procedurze naboru.

       I.        Cel partnerstwa

Wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu pozakonkursowego w formule partnerstwa, typ projektu: Budowa i rozwój istniejących znaków jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego wspierających rozwój ekonomii społecznej, mającego na celu wdrożenie i upowszechnienie znaków jakości i innych programów promujących odpowiedzialne zachowania konsumentów oraz zmierzających do budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorczości społecznej i wskazywanie korzyści płynących
z zakupów w tym sektorze.

      II.        Zakres tematyczny partnerstwa

W ramach partnerstwa przewiduje się wspólną realizację Projektu, który składać się będzie z działań obejmujących przedstawione poniżej etapy. Realizacja poszczególnych zadań w projekcie została wstępnie określona.  Podmioty odpowiedzialne zostały określone w nawiasie przy każdym działaniu (lider - MRPiPS, partner 1 - BGK, partner 2 – podmiot wybierany w niniejszym naborze),
z zastrzeżeniem, że podział zadań między liderem a partnerami został określony kierunkowo. Jego ostateczny kształt zostanie zweryfikowany i dopracowany na etapie prac nad wnioskiem
o dofinansowanie.

1. Koncepcja budowy i rozwoju znaku jakości dla dwóch kategorii dla PES obejmujących zasięgiem cały kraj (3 m-ce od rozpoczęcia projektu)

Budowa i rozwój systemu certyfikacji obejmie co najmniej następujące działania:

 • analizę istniejących systemów certyfikacji jednostek samorządu terytorialnego
  w obszarze spraw społecznych (eksperckie prace analityczno-koncepcyjne) , (BGK)
 • analizę istniejących systemów certyfikacji produktów i/lub usług podmiotów ekonomii społecznej, w tym pod kątem możliwości ich rozwoju, z uwzględnieniem dobrych praktyk stosowanych w innych państwach członkowskich UE (eksperckie prace analityczno-koncepcyjne) (BGK)
 • opracowanie i przygotowanie do wdrożenia systemu (dla znaku jakości
  w 2 kategoriach), przygotowanie wstępnej propozycji zasad udzielania licencji przez MRPiPS na realizację systemu certyfikacji po zakończeniu realizacji projektu, (BGK, MRPiPS)
 • utworzenie Kapituły, złożonej z grupy interesariuszy (co najmniej: przedstawiciele samorządu regionalnego i innych jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej, administracji publicznej – w tym ministra właściwego
  ds. zabezpieczenia społecznego), (BGK, MRPiPS)
 • zidentyfikowanie obszarów w których mogłyby być przyznawane znaki jakości
  w pozostałych trzech kategoriach, np. za produkt, usługę, innowację (eksperckie prace analityczno-koncepcyjne) (BGK, MRPiPS)

Przy opracowywaniu koncepcji systemu certyfikacji, zostaną wzięte pod uwagę rezultaty projektu pt. „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” - w szczególności dotyczące promocji marki 

ES, konkursu na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne roku, strategii promocyjnej itp.

 2. Ogólnokrajowy system certyfikacji w obszarze ekonomii społecznej pozwalający na przyznanie znaku jakości dla dwóch kategorii (8 m-cy od rozpoczęcia projektu)

Zadanie 1: Ogłoszenie procesu naboru i oceny wniosków o udzielenie certyfikatu.

Zadanie obejmie co najmniej następujące działania:

 • Budowa elektronicznej platformy, która będzie narzędziem wspomagającym funkcjonowanie systemu certyfikacji (w tym obsługi naboru wniosków, ich oceny oraz komunikacji z wnioskodawcami) (Partner 2)
 • Komunikacja – działania informacyjno – promocyjne dotyczące naboru wniosków (Partner 2, MRPiPS, BGK)
 • Doradztwo dla wnioskodawców (BGK)

Zadanie 2. Ocena i wybór wniosków do certyfikacji przez członków Kapituły.

Zadanie obejmie co najmniej następujące działania:

 • prowadzenie procedur związanych z oceną, (BGK)
 • prace eksperckie związane z oceną jakości produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej (BGK)
 • organizacyjna obsługa procesu weryfikacji i organizacja prac kapituły (BGK)
 • merytoryczna obsługa prac kapituły (MRPiPS)

Zadanie 3. Przyznanie certyfikatów znaku jakości w 2 kategoriach

Zadanie obejmie co najmniej następujące działania:

 • opracowanie raportu podsumowującego proces oceny z częścią upowszechniającą (zawierającą np. przegląd certyfikowanych podmiotów etc.) (Partner 2)
 • prace organizacyjne związane z przeprowadzeniem procesu przyznawania
  i przekazywania certyfikatów (Partner 2)

 

3. Kompleksowy ogólnopolski system certyfikacji w obszarze ekonomii społecznej pozwalająca na przyznanie znaku jakości dla 5 kategorii. (15 m-cy od rozpoczęcia projektu)

Zadanie obejmie co najmniej następujące działania:

 • Eksperckie prace analityczno-koncepcyjne związane ze sformułowaniem rekomendacji dotyczących modyfikacji w istniejącym systemie przyznawania certyfikatów (BGK, MRPiPS)
 • Opracowanie i wdrożenie koncepcji docierania do potencjalnych klientów (indywidualnych, biznesowych i jst) podmiotów posiadających znak (Partner 2)
 • Opracowanie zasad zarządzania systemem certyfikacji, procedur oceny jakości produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej – w tym proces weryfikacji, zasady współpracy i obsługi Kapituły, a także zasady wydawania certyfikatów (BGK, MRPiPS)

4. Upowszechnienie i zwiększenie widoczności systemu oraz promocja certyfikatu i podmiotów posługujących się nim (46 m-cy od rozpoczęcia projektu)

Zadanie obejmie co najmniej następujące działania:

 • Opracowanie i wdrożenie strategii upowszechniania certyfikacji (z uwzględnieniem m.in. budowy marki znaku na rynku, działań promujących korzyści płynące z certyfikacji wśród potencjalnych wnioskodawców) (Partner 2)
 • Prace organizacyjne związane z przeprowadzeniem procesu przekazywania certyfikatów (Partner 2)
 • Analiza i ocena skuteczności wypracowanego i wdrożonego w ramach projektu systemu certyfikacji, z uwzględnieniem strategii upowszechniania  (MRPiPS)

 

Lider projektu zastrzega sobie udział w zadaniach realizowanych przez Partnerów, 

m. in. poprzez uczestniczenie w procesach decyzyjnych dotyczących kierunków prac koncepcyjnych i merytorycznych, udział w spotkaniach wewnętrznych Partnera, udział w konsultowaniu roboczych wersji dokumentów przygotowywanych przez Partnera. 

 

Oferent powinien uwzględnić w ofercie powyższy podział zadań pomiędzy Lidera, Partnera 1 (BGK) oraz Partnera 2 poprzez propozycję rozwinięcia zadań przewidzianych dla Partnera 2. Ostateczny podział zadań zostanie określony w umowie partnerskiej.

III.       Liczba partnerów

Projekt będzie realizowany przez lidera, tj. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Bank Gospodarstwa Krajowego jako partnera instytucjonalnego oraz partnera wyłonionego w ramach niniejszego naboru.

IV.       Forma prawna partnera

Partner zostanie wyłoniony spośród podmiotów należących do katalogu wskazanego jako „Typ beneficjenta” w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER dla typu projektu nr 4, tj.:

 

• administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz  nadzorowane,

• jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

• stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,

• organizacje pozarządowe,

• podmioty ekonomii społecznej,

• federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,

• związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości,

• samorząd gospodarczy i zawodowy,

• partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,

• uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,

• jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,

• przedsiębiorcy.

 

Umowa partnerska potwierdzi podział zadań pomiędzy partnerami oraz wkład zasobów ludzkich, organizacyjno-technicznych i finansowych. Realizacja projektu w partnerstwie przyczyni się do osiągnięcia planowanych rezultatów projektu i wypracowania produktów najwyższej jakości. 

V.       Wymagania

O udział w postępowaniu może ubiegać się kandydat na partnera o formie prawnej określonej w pkt IV, który spełnia następujące wymagania:

 1. Zgodność działalności statutowej potencjalnego Partnera z działaniami zaplanowanymi w projekcie – ocena na podstawie statutu lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny kandydata na partnera.
 2. Doświadczenie w realizacji ogólnopolskich działań upowszechniających
  i promocyjnych w obszarze spraw społecznych.
 3. Doświadczenie w realizacji projektów, których grupami docelowymi byli przedstawiciele sektora ekonomii społecznej i jego otoczenia oraz reprezentanci JST.
 4. W zespole projektowym Partnera znajdą się co najmniej 2 osoby legitymujące się
  co najmniej 3 letnim doświadczeniem w obszarze ekonomii społecznej.
 5. Uczestnictwo Partnera w realizacji projektu na każdym jego etapie, w tym wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie, wspólne zarządzanie projektem (przy czym Partner może uczestniczyć w realizacji wszystkich lub tylko wybranych zadań w projekcie)
 6. Dyspozycyjność zespołu projektowego Partnera na terenie Warszawy przez pełen okres przygotowania i realizacji projektu, a także w przypadku konieczności prowadzenia prac związanych z rozliczaniem projektu po okresie jego realizacji. Zawarcie informacji w zgłoszeniu, że kandydat na partnera dysponuje potencjałem kadrowym umożliwiającym realizację działań określonych w pkt. II. Potencjał kadrowy oznacza osoby powiązane z partnerem, które zostaną zaangażowane w realizację projektu, w szczególności dotyczy osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, które zostaną oddelegowane do realizacji projektu oraz – przede wszystkim – kwalifikacji posiadanych przez te osoby. Wykazywane kwalifikacje lub kompetencje powinny pozostawać w oczywistym związku z celami projektu. Jako potencjał kadrowy nie będą brane pod uwagę osoby planowane do zaangażowania w okresie realizacji projektu w oparciu o procedury związane ze zleceniem zadania bądź wykonaniem określonej usługi przez podmiot zewnętrzny.
 7. Zawarcie informacji w zgłoszeniu, dotyczącej potencjału finansowego (zdolność do zapewnienia płynnej obsługi finansowej projektu), technicznego i organizacyjnego zapewniającego sprawną realizację projektu.
 8. Nie stanowi potencjału technicznego partnera sprzęt, jakiego partner nie posiada, ale dopiero planuje zakupić ze środków projektu. Nie stanowi go również sprzęt, który nie będzie wykorzystywany do celów realizacji projektu.
 9. Zawarcie informacji w zgłoszeniu, że kandydat na partnera nie jest podmiotem powiązanym w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014
  z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187
  z 26.06.2014, str. 1, jak również w rozumieniu zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020).
 10. Zawarcie informacji w zgłoszeniu, że kandydat na partnera nie jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania

Zgłoszenie należy przygotować na wzorze formularza stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Formularz należy wypełnić w języku polskim, komputerowo.

W załączniku nr 1 należy uwzględnić przedsięwzięcia ściśle związane z zakresem planowanego do realizacji projektu.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 1. Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących;
 2. Statut lub inny równorzędny dokument potwierdzający spełnienie wymagań określonych w pkt IV.
 3. Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za ostatni rok Pisemne oświadczenie
  o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec innych podmiotów.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przygotowanie fachowe osób odpowiedzialnych za realizację działań projektowych (w podziale na zadania zarządcze i merytoryczne).
 5. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.


VI.          Sposób i termin składania zgłoszeń

 1. Termin do składania zgłoszeń wynosi 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.efs.mrpips.gov.pl oraz www.ekonomiaspoleczna.gov.pl. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, bądź data nadania zgłoszenia w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529).
 2. W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, o którym mowa w pkt. 1 pozostawia się je bez rozpatrzenia.
 3. Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki do zgłoszenia powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania kandydata na partnera zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z publicznych rejestrów lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem. Podpisy na zgłoszeniu w postaci papierowej należy złożyć w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (podpis czytelny lub pieczęć imienna). W razie zaistnienia, w trakcie procedury wyłaniania ofert do realizacji, zmian osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, należy niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować o tym fakcie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz załączyć kopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem, dokumentu potwierdzającego tę zmianę

VII.        Miejsce składania zgłoszeń

Zgłoszenia, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia, należy:

 • w postaci papierowej wraz z wersją zapisaną na nośniku elektronicznym złożyć w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub przesłać na adres:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

ul.  Nowogrodzka 1/3/5

00-513Warszawa

 

oraz

 •  w postaci elektronicznej (skany oryginałów) przesłać na adres mailowy: aleksandra.krugly@mrpips.gov.pl

VIII.        Uwagi

 

  1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do podpisania umowy partnerskiej z kandydatem na partnera, którego zgłoszenie zostało najwyżej ocenione oraz unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
  2. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do wezwania kandydata na Partnera do złożenia dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień.
  3. W przypadku unieważnienia naboru Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
  4. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej MRPiPS.
  5. Ocenie podlegać będą zgłoszenia spełniające wymagania określone w pkt V ogłoszenia.
  6. W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, pozostawia się je bez rozpatrzenia.
  7. Kandydat na partnera może złożyć jedno zgłoszenie w ramach naboru.
  8. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem zostanie podpisana umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy przygotowaniu i realizacji Projektu.
  9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa z wybranym w wyniku naboru partnerem, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.
  10. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.

Załącznik nr 1. - wzór formularza

Data utworzenia: 2017-11-23 15:16:06 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2017-12-21 16:39:03 przez: Jakub Schimanek

Tagi:

Polecamy