Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Nabór na wolne stanowisko pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej) poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko niemnożnikowe:

 

 Specjalista/-ka ds. badań i przygotowania ogólnodostępnego narzędzia informatycznego do monitorowania sektora ekonomii społecznej 

- stanowisko pracy 
w projekcie pn. Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Celem utworzenia stanowiska jest udział w realizacji działań związanych z wypracowaniem 
i wdrożeniem ogólnopolskiego systemu monitorowania sektora ekonomii społecznej.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1
 • Umowa na czas określony. Czas obowiązywania umowy – do 30 czerwca 2020 r.

Adres urzędu

 • ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Żurawia 4A, 00-503 Warszawa

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e:

 1. wykształcenie: wyższe
 2. Znajomość poniższych zagadnień:

a) problematyki ekonomii społecznej, w tym Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej,

b) problematyki funkcjonowania trzeciego sektora,

c) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

d) ustawy o spółdzielniach socjalnych,

e) zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych UE,

 1. Umiejętności analityczne.
 2. Komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.

d o d a t k o w e:

1. doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Prowadzenie prac badawczo-analitycznych dotyczących sektora ekonomii społecznej, 
w szczególności w zakresie:

 • zapewnienia synergii monitoringu współpracy urzędów i ich jednostek podległych 
  i nadzorowanych z sektorem pozarządowym, z monitoringiem sektora ekonomii społecznej,
 • współpracy przy opracowaniu i zasileniu danymi narzędzia internetowego służącego prezentacji danych dot. sektora ekonomii społecznej,
 • przygotowania, w tym merytorycznego, szkoleń dla pracowników instytucji publicznych z zakresu monitorowania sektora ekonomii społecznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo 
  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa 
  lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (kopie zaświadczeń o zatrudnieniu, o wykonaniu zlecenia/dzieła, itp. lub kopie świadectw pracy).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy kandydatek/kandydatów  zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
  Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Wyjazdy służbowe.

 

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Głównym problemem jest brak łazienki dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. 
Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, umożliwiająca poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim. W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

 

Termin nadsyłania dokumentów: 28 lutego 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego lub wpływu do MRPiPS).

Adres, na który należy przesłać dokumenty:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

z dopiskiem: Nabór – monitorowanie sektora es

 

Prosimy także o przesłanie zgłoszenia w wersji elektronicznej (wyłącznie CV) na adres: aneta.stachowicz@mrpips.gov.pl, w tytule maila wpisując: „Nabór – monitorowanie sektora es”.

Inne informacje:

Etapy, metody oraz techniki naboru:
- weryfikacja zgłoszeń pod względem spełniania wymagań formalnych,

- test sprawdzający wiedzę,
- rozmowa kwalifikacyjna.

 

Punkt 1 wymieniony w punkcie dotyczącym wymagań, oceniany będzie w ramach oceny formalnej, na podstawie przesłanej przez kandydatów dokumentacji.

Punkt 2 oraz wymagania dodatkowe, oceniane będą w trakcie testu sprawdzającego wiedzę.

Punkt 3-4 oceniany będzie w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której oceniana będzie również motywacja do podjęcia pracy na opisanym stanowisku.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie 
z osobami, które spełniają wymagania formalne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 461 61 55.

Data utworzenia: 2018-02-16 12:46:48 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2018-03-01 12:43:59 przez: Filip Kołodziejski

Tagi:

Polecamy