Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Nabór kandydatów do obsługi programów FIO i MSwD

Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej poszukuje 3 osób do wsparcia procesu obsługi otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 oraz Programu Młodzież Solidarna w Działaniu na lata 2016-2019 (umowa cywilnoprawna)

Główne zadania:

-  udział w procedurze naboru ofert konkursowych i ogłaszania wyników konkursów;

- prowadzenie obsługi informacyjnej organizacji uczestniczących w naborze ofert i realizujących projekty;

- organizacja i obsługa spotkań informacyjnych i szkoleniowych dotyczących realizowanych konkursów;

- rejestracja ofert i sprawozdań z realizacji projektów oraz sprawdzanie ich prawidłowości i kompletności;

- uczestniczenie w procesie podpisywania i aneksowania umów o dofinansowanie;

- uzupełnianie danych i obsługę programu informatycznego/Generatora ofert i sprawozdań;

- sporządzenie opracowań, zestawień liczbowych i graficznych danych dotyczących projektów realizowanych w ramach Programów;

- współpraca z ekspertami analizującymi i oceniającymi oferty i sprawozdania;

- kontakt ze zleceniobiorcami w sprawie sprawozdań z realizacji projektów;

- inne zlecone prace administracyjno-biurowe.

Wymagania konieczne:

- wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów;

- wiedza dotycząca funkcjonowania  i wspierania organizacji pozarządowych;

- znajomość przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

- znajomość Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 oraz Programu Młodzież Solidarna w Działaniu na lata 2016-2019 oraz zasad realizacji konkursów dla organizacji pozarządowych;

- dobra znajomość programu Microsoft Excel w ramach pakietu MS Office.

Wymagania dodatkowe:

- wykształcenie wyższe;

- doświadczenie zawodowe w obrębie problematyki związanej z funkcjonowaniem  i wspieraniem organizacji pozarządowych;

- doświadczenie zawodowe przy realizacji Programów i konkursów dotacyjnych dla organizacji pozarządowych.

Złożenie oferty:

Oferty należy przekazać do dnia 17 maja 2016 r. w wersji elektronicznej na adres mailowy: magdalena.zwolinska@mrpips.gov.pl.

Na ofertę Zleceniobiorcy składać się będą:

  1. życiorys Oferenta zawierający co najmniej następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane adresowe, adres poczty elektronicznej,  informacje na temat wykształcenia (uczelnia, kierunek) i doświadczenia zawodowego (wraz ze wskazaniem rodzaju wykonywanych prac), odbytych praktyk i staży;
  2. oświadczenie nt. spełniania ww. wymagań koniecznych oraz posiadania ww. kwalifikacji i umiejętności; 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niniejszego naboru ofert (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych, t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182,  z późn. zm.)”.

Oferty nadesłane po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Departament zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Departament zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego naboru bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje:

Wybór Zleceniobiorców odbędzie się w oparciu o weryfikację ofert pod względem spełniania wymagań formalnych (wymienionych w punkcie wymagania konieczne i złożenie oferty), pisemny sprawdzian wiedzy oraz rozmowę kwalifikacyjną.

Forma prawna wykonywania zadań: umowa cywilnoprawna

Maksymalny termin zakończenia realizacji umowy: 31 grudnia 2016 r.

Data utworzenia: 2016-05-12 14:25:48 ; data modyfikacji: 2016-05-20 12:55:19

Tagi:

Polecamy