Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Nabór ekspertów ds. ekonomii społecznej oraz ekspertów ds. audytu

 

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór ekspertów ds. ekonomii społecznej oraz ekspertów ds. audytu do realizacji audytów w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej
w ramach projektu „Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług
Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”


1. Informacje podstawowe.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje zadania mające na celu podniesienie jakości usług wsparcia ekonomii społecznej świadczonych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) poprzez wdrożenie systemu akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej AKSES. System
ten w profesjonalny i efektywny sposób wspiera wybór i realizację projektów z zakresu wspierania podmiotów ekonomii społecznej a ponadto przyczynia się do podniesienia ich wartości merytorycznej.

Działania zaplanowane w projekcie to między innymi: cykliczny przegląd i aktualizacja poszczególnych grup standardów i usług OWES, podnoszenie sprawności obsługi administracyjno-organizacyjnej procesu akredytacji i wprowadzenie standardów kwalifikacji dla pracowników OWES. Efektem tych działań ma być zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na wsparcie ekonomii społecznej a także profesjonalizacja i rozwój potencjału w zakresie zarządzania OWES.

W ramach przedmiotowego projektu przewidziano do stworzenia bazę ekspertów –  ds. audytu
i ds. ekonomii społecznej. Osoby, które zostaną umieszczone w bazie ekspertów, będą otrzymywały zlecenia na realizację audytów w OWES, posiadających akredytację AKSES oraz o nią się ubiegających. Każdy audyt jest realizowany w zespole 2-osobowym – składającym się z eksperta
ds. audytu oraz eksperta ds. ekonomii społecznej. Jednocześnie, w trakcie realizacji projektu, przewidziano szkolenia dla osób znajdujących się na liście ekspertów. Ekspertom będą zlecane także realizacje wizyt monitoringowych w OWES.

Procedura audytu opiera się na Standardach Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, stanowiących załącznik nr 1 do ogłoszenia. Procedura akredytacji OWES jest przeprowadzana na podstawie Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (załącznik nr 2) oraz Ogłoszenia
o naborze (załącznik nr 3). Audyty w OWES mogą być przeprowadzane w trakcie nadawania akredytacji oraz w trakcie jej obowiązywania. W związku z powyższym, niemożliwe jest na tym etapie określenie ilości audytów przypadających średniorocznie na osobę. Projekt „Zintegrowany system zapewniania wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” przewidziany jest do realizacji do końca 2020 roku.

Spośród zgłoszeń zostaną wyłonieni eksperci w największym stopniu spełniający wymagania określone w ogłoszeniu, a następnie umieszczeni w bazie ekspertów prowadzonej przez DPP MRPiPS na potrzeby procesu akredytacji. Wyłonione osoby będą zobowiązane do uczestnictwa w co najmniej trzech dwudniowych szkoleniach rocznie. Uczestnictwo w ww. szkoleniach będzie elementem koniecznym do przydzielania audytów. Udział w szkoleniach będzie bezpłatny. Organizator zapewni zakwaterowanie i wyżywienie w trakcie trwania szkolenia, natomiast nie będą pokrywane koszty dojazdu.

 

2.      Wybór województwa i konflikt interesów.

W formularzu zgłoszeniowym znajduje się pole dotyczące wskazania województw, które wybierają Państwo do przeprowadzania audytu. Wybór ten będzie także uwzględniany na etapie przyporządkowywania osób do konkretnych audytów. Jednocześnie wybrane województwa mogą okazać się czynnikiem istotnym przy wyborze osób do bazy ekspertów.[1]

Przed każdym zleconym audytem osoby wchodzące w skład zespołu audytowego będą zobowiązane do podpisania oświadczenia o zachowaniu bezstronności i braku konfliktu interesów. Przyjęto zasadę, iż w przypadku wystąpienia konfliktu interesów z jednym z podmiotów wchodzących w skład OWES na terenie danego województwa, osoba nie może przeprowadzać czynności audytowych w żadnym OWES na terenie tego województwa. Wykaz akredytowanych OWES znajduje się w załączniku nr 5. Podczas wskazywania województw należy uwzględnić możliwość wystąpienia konfliktu interesów w dotychczas akredytowanych OWES. Konflikt interesu występuje wówczas, gdy osoby:

 1. pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo
  są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z pełnomocnikiem lub członkami władz podmiotów składających wniosek, albo pozostają w podległości służbowej
  z pełnomocnikiem lub członkami władz podmiotów składających wniosek lub posiadających akredytację;
 2. w okresie trzech lat przed dniem ogłoszenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pozostawały
  w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotami składającymi wniosek lub posiadającymi akredytację albo były członkami jego władz.

 

3.      Koszt audytu.

Kwota przewidziana na jedną osobę za jeden audyt to: 5 tys. zł. Na czynności audytowe składa się
w szczególności:

 • przeprowadzenie wizyty audytowej i wykonanie audytu jakościowego[2] w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej;
 • przeprowadzenie wywiadów z kadrą OWES i przedstawicielami innych podmiotów
  i instytucji realizowanych w ramach audytu jakościowego w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej, na podstawie narzędzi przekazanych przez Zamawiającego;
 • sporządzenie raportu z audytu akredytacyjnego, uwzględniającego wyniki wywiadów.

Należy przyjąć, iż usługa audytu będzie realizowana przez zespół audytowy składający się z audytora oraz eksperta ds. ekonomii społecznej. W związku powyższym, raport z audytu, przygotowany wspólnie przez zespół audytowy, będzie odbierany jako jeden produkt. W ramach kwoty przewidzianej na jedną osobę za jeden audyt należy uwzględnić (m.in. koszty dojazdu
i zakwaterowania). Wizyta audytowa trwa przynajmniej dwa dni. Ww. kwota jest stała
i nie różnicowana ze względu na miejsce przeprowadzania audytu, liczbę podmiotów tworzących OWES oraz liczbę dni poświęconych na audyt.


 

4.      Wymagania wobec kandydatów.

 

W związku z tym ogłasza się nabór na:

- ekspertów ds. ekonomii społecznej

oraz

- ekspertów ds. audytu.

 

Wymagania niezbędne wobec kandydatów na ekspertów ds. ekonomii społecznej:

 • znajomość systemu AKSES (m.in. Zarządzenia nr 21 MRPiPS, Standardów oraz Ogłoszenia o naborze wniosków),
 • wykształcenie wyższe,
 • niekaralność,[3]
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przedsiębiorczości społecznej lub realizacji projektów w obszarze ekonomii społecznej,

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w zakresie realizacji audytów jakościowych (ISO, bądź podobne).

Wymagania wobec kandydatów na ekspertów ds. audytu:

 • znajomość celów wdrażania systemu AKSES,
 • wykształcenie wyższe,
 • niekaralność[4],
 • udokumentowane doświadczenie w samodzielnej realizacji przynajmniej dwóch audytów jakościowych (ISO, bądź podobne) lub przynajmniej dwuletniego doświadczenia przy realizacji audytów jakościowych,

Wymagania pożądane:

 • realizacja audytów w organizacjach pozarządowych i podmiotach wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • doświadczenie w kierowaniu organizacją pozarządową (np. zasiadanie w organie zarządu) lub jej oddziałem/komórką organizacyjną lub koordynowanie projektami w obszarze ekonomii społecznej.

 

Zakwalifikowane mogą zostać jedynie osoby, które w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem aplikacji
w niniejszym naborze nie były formalnie związane (umowa o pracę, umowa zlecenie, świadczenie usług w ramach własnej działalności gospodarczej, członkostwo w podmiocie tworzącym) z OWES posiadającym aktualną akredytację, ani nie są członkami Komitetu Akredytacyjnego lub żadnej z  grup roboczych Komitetu Akredytacyjnego.

Kwestionariusz osobowy prosimy wypełniać elektronicznie i przesyłać na adres filip.kolodziejski@mrpips.gov.pl do dnia 15 grudnia 2016 roku.
W temacie maila należy wpisać „nabór ekspertów ds. ekonomii społecznej” albo „nabór ekspertów
ds. audytu”.

DPP MRPiPS zastrzega sobie prawo do weryfikacji wiedzy kandydatów w formie testu lub rozmów kwalifikacyjnych.

Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane drogą elektroniczną i poproszone o niezwłoczne dostarczenie kompletu dokumentów potwierdzających spełnione wymagania. Osoby, które spełnią kryteria formalne, ale nie zostaną wyłonione w naborze ze względu na spełnianie wymagań
w mniejszym stopniu zostaną zakwalifikowane na listę rezerwową.

 

Zgłoszenia złożone po terminie oraz zgłoszenia nie spełniające kryteriów podanych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.
 3. Zarządzenie nr 21 Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r.
  w sprawie nadawania akredytacji „AKSES”
  .
 4. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES”.
 5. Wykaz akredytowanych OWES.


[1] Na obecnym etapie w każdym województwie funkcjonują co najmniej dwa akredytowane OWES. W związku z powyższym, lista ekspertów musi zapewniać możliwość przeprowadzenia audytu w każdym z województw.

[2] Przez audyt jakościowy Zamawiający rozumie: wykonanie usługi audytu mającej na celu weryfikację podmiotu/projektu pod względem organizacyjnym (ocena efektywności gospodarowania podmiotu/projektu) oraz weryfikację wymagania w zakresie jakości realizowany usług.

[3] Zgodnie z treścią określoną w oświadczeniu zawartym w kwestionariuszu osobowym.

[4] Zgodnie z treścią określoną w oświadczeniu zawartym w kwestionariuszu osobowym.

Data utworzenia: 2016-11-23 15:53:33 ; data modyfikacji: 2016-12-20 10:42:53

Tagi:

Polecamy