Nabór ekspertów FIO

logo FIO

30 sierpnia 2016 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór na ekspertów dokonujących oceny sprawozdań, które będą składane w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w latach 2014 - 2020.

Kandydaci na ekspertów powinni spełniać następujące kryteria:

 • posiadać wykształcenie wyższe magisterskie,
 • posiadać 2-letnie doświadczenie zawodowe na przestrzeni ostatnich 4 lat w ocenianiu
  i analizie sprawozdań z realizacji zadań dofinansowanych ze środków dotacji celowych, w szczególności na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.

Kandydaci na ekspertów powinni gwarantować rzetelność, bezstronność i poufność oceny sprawozdań,  brać  udział w szkoleniach przed rozpoczęciem oceny sprawozdań oraz mieć możliwość oceny sprawozdań w formie elektronicznej. Sprawozdania będą oceniane przy użyciu formularza elektronicznego.

 

Przewidywany termin przeprowadzenia oceny sprawozdań to IV kwartał 2016 r. - I kwartał 2017 r. Ocena sprawozdań będzie odbywać się za wynagrodzeniem.

WAŻNE! Wymagana będzie wysoka dyspozycyjność ze względu na spodziewaną dużą liczbę sprawozdań. Eksperci zostaną przeszkoleni (o terminie szkolenia Departament Pożytku Publicznego poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem).

Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane drogą mailową i poproszone o możliwie najszybsze dostarczenie do MRPiPS kompletu dokumentów:

 • podpisanego kwestionariusza osobowego,
 • dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 • dokumentów potwierdzających kompetencje kandydata\kandydatki  (np. referencje, dyplomy i zaświadczenia o szkoleniach itp.)
 • oświadczenia o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności
  do czynności prawnych.

Kwestionariusz osobowy prosimy wypełniać elektronicznie, na załączonym formularzu
w wersji edytowalnej i przesłać na adres: Joanna.Drzewowska-Rachwal@mrpips.gov.pl
do 12.09.2016 r. Kwestionariusz znajduje się w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Osoby, które przesłały komplet wymaganych dokumentów oraz spełniają ww. kryteria zostaną zaproszone na szkolenie, które zakończy się sprawdzeniem wiedzy i umiejętności.
O wyniku postępowania kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową.

Kwestionariusz osobowy i oświadczenie należy pobrać ze strony internetowej http://www.pozytek.gov.pl/ (dokumenty do pobrania poniżej).

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie oraz zgłoszenia, które nie spełniają wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.

Do pobrania:

Załącznik 1 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY >>>

Do wglądu:

Załącznik 2 OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI >>>

Dodatkowych informacji udziela Pani Joanna Drzewowska-Rachwał (Joanna.Drzewowska-Rachwal@mrpips.gov.pl).


Data utworzenia: 2016-07-26 12:30:45 ; data modyfikacji: 2016-08-30 13:25:19

logo FIO

26 lipca 2016 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór na ekspertów dokonujących oceny ofert, które będą składane w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w latach 2014 - 2020.

Kandydaci na ekspertów powinni spełniać następujące kryteria:

 • posiadać wyższe wykształcenie,
 • posiadać co najmniej 2-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w obrębie problematyki związanej z działalnością III sektora,
 • posiadać doświadczenie w ocenianiu i weryfikacji wniosków / ofert z programów grantowych  finansowanych  np. z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Europejskiego Funduszu Społecznego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, środków administracji publicznej z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W pierwszej kolejności wybrane zostaną osoby posiadające największe doświadczenie w zakresie oceny i weryfikacji wniosków / ofert.

Kandydaci na ekspertów powinni gwarantować rzetelność, bezstronność i poufność oceny ofert, brać  udział w szkoleniach przed rozpoczęciem oceny ofert oraz mieć możliwość oceny ofert w formie elektronicznej. Oferty do oceny będą przesyłane drogą elektroniczną i oceniane przy użyciu formularza elektronicznego, dlatego w zgłoszeniu należy podać również aktualny adres e-mail.

Przewidywany termin przeprowadzenia oceny merytorycznej to IV kwartał br. Ocena ofert będzie odbywać się za wynagrodzeniem.

WAŻNE! Wymagana będzie wysoka dyspozycyjność ze względu na spodziewaną dużą liczbę ofert, które zostaną złożone w ramach konkursu, a tym samym przekazane do oceny merytorycznej. Eksperci zostaną przeszkoleni (o terminie szkolenia Departament Pożytku Publicznego poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem, szkolenie będzie obowiązkowe).

Kwestionariusz osobowy prosimy wypełniać elektronicznie, na załączonym formularzu – w wersji edytowalnej (bez podpisu) i przesłać na adres: ekspert.fio@mrpips.gov.pl do 09.08.2016 r. Kwestionariusz znajduje się w załączniku nr 1. Przesłanie innych załączników może spowodować odrzucenie zgłoszenia.

Osoby zakwalifikowane zostaną o tym poinformowane drogą mailową i poproszone
o możliwie najszybsze dostarczenie do MRPiPS kompletu dokumentów:

 • podpisanego kwestionariusza osobowego,
 • dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 • dokumentów potwierdzających kompetencje kandydata\kandydatki(np. referencje, dyplomy i zaświadczenia o szkoleniach itp.)
 • oświadczenia o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

Kwestionariusz osobowy, oświadczenie i deklarację należy pobrać ze strony internetowej http://www.pozytek.gov.pl/ (dokumenty do pobrania poniżej).

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie oraz zgłoszenia, które nie spełniają wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.

Do pobrania:

Załącznik 1 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY >>>

Do wglądu:

Załącznik 2 OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI >>>

Dodatkowych informacji udziela Pani Izabela Molenda (izabela.molenda@mrpips.gov.pl) tel. 22 693 48 82 oraz Pani Bernadeta Pyrka (bernadeta.pyrka@mrpips.gov.pl) tel. 22 692 46 12

Data utworzenia: 2016-07-26 12:30:45 ; data modyfikacji: 2016-08-30 13:25:19