Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Nabór do Komisji Konkursowej FIO 2017

Ogłoszenie o naborze członków do komisji konkursowej

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych wymienionych w art.
3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
do udziału w pracach komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zgłoszenia kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej należy przesłać w terminie do 17 stycznia 2017 roku elektronicznie na adres: fio@mrpips.gov.pl w temacie wiadomości wpisując „Zgłoszenie do Komisji konkursowej – P FIO 2017”, oraz na adres Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa – z dopiskiem „zgłoszenie do komisji konkursowej –P FIO 2017”

Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

Kandydaci na członków komisji konkursowej powinni spełniać wymienione poniżej wymagania:

 • reprezentować organizację pozarządową lub inny podmiot wymieniony
  w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie,
 • korzystać z pełni praw publicznych, oraz być obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadać doświadczenie w przygotowaniu i/lub realizacji projektów,
 • przyjąć warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.

Zadaniem członka komisji konkursowej będzie:

 • dokonanie oceny merytorycznej ofert złożonych w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,
 • zaopiniowanie ministrowi właściwemu ds. zabezpieczenia społecznego złożonych ofert.

UWAGA: Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej w danym roku nie mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie P FIO.

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego, po ukończeniu naboru, przedstawi listę kandydatów do zatwierdzenia przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  Informacja zostanie także zamieszczona na stronie internetowej MRPiPS oraz Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego.

Komisja konkursowa zostanie powołana na podstawie zarządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Załącznik:

Formularz zgłoszeniowy do komisji konkursowej

Data utworzenia: 2017-01-10 15:41:18 przez: Katarzyna Bączkowska

Tagi:

Polecamy