Mapa serwisu

Strona główna
.
 O Departamencie Ekonomii Społecznej i Solidarnej
.
 Staż, praktyki i wolontariat w DES
.
 Komunikat o przedłużonym terminie naboru na członków...
.
 Aktualności
.
 Nabór kandydatów do Komitetu Monitorującego RPO...
.
 Konsultacje "Paktu publiczno-społecznego na rzecz...
.
 Dwudziesty dziewiąty numer kwartalnika Trzeci Sektor
.
 Infolinia dot. badania monitoring współpracy urzędów...
.
 Informacja o spotkaniu dla projektodawców...
.
 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej - zapraszamy...
.
 Decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie...
.
 Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce....
.
 Nabór na specjalistę/tkę ds. obsługi Rady Partnerów...
.
 Jak mądrze wspierać organizacje pozarządowe?
.
 Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu...
.
 Konferencja konsultacyjna ws. projektu rozporządzenia w...
.
 Ogłoszenie o naborze wolontariusza/praktykanta
.
 Zaproszenie organizacji społeczeństwa obywatelskiego do...
.
 Kongres pt. Wsparcie spółdzielczości socjalnej w...
.
 Prezentacja dotycząca uczestnictwa społeczeństwa w...
.
 Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego...
.
 Nabór na eksperta/kę/tów do opracowania ekspertyz
.
 Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do...
.
 Informacja o przystąpieniu do procedury wyłaniania...
.
 Informacja o Informatorze Obywatelskim - nowym serwisie...
.
 Informacja o naborze firmy szkoleniowej, która zajmie...
.
 Spotkania informacyjne dla projektodawców w ramach...
.
 Ósmy numer półrocznika "Ekonomia Społeczna"
.
 Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych
.
 Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej...
.
 Ogłoszenie o naborze na niezależnych ekspertów...
.
 Zaproszenie na panel obywatelski (debatę publiczną)...
.
 Zaproszenie do udziału we wdrożeniach instrumentów...
.
 Zaproszenie na spotkanie pozarządowej strony RDPP z...
.
 Informacja o przedłużeniu projektu systemowego...
.
 Zaproszenie na VI Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości...
.
 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług cateringowych w...
.
 Zaproszenie na spotaknie pozarządowej strony RDPP z...
.
 Zaproszenie na seminarium eksperckie organizowane w...
.
 Nabór na specjalistę/tkę ds. upowszechniania i ankiety...
.
 Informacja o wyborze firmy, która świadczyć będzie w...
.
 Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do 1%...
.
 Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do 1%...
.
 Zaproszenie na spotkanie pozarządowej strony RDPP z...
.
 Zapytanie ofertowe - moderowanie warsztatu w ramach...
.
 Zaproszenie do wzięcia udziału w warsztacie...
.
 Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie dot. tego jak...
.
 Wyniki oceny formalnej w Komponencie Działań...
.
 Ogłoszenie o naborze na członków Rady Działalności...
.
 Zaproszenie do udziału w konferencji w dniu 29 kwietnia...
.
 Rada Ministrów przyjęła dokument Wytyczne do...
.
 Zaproszenie na spotkanie pozarządowej strony RDPP z...
.
 Konferencja upowszechniająca
.
 Informacja o wydłużeniu terminu naboru partnera do...
.
 Informacja o wyborze partnera do projektu
.
 Nabór na stanowisko Specjalisty/-ki ds. badań i...
.
 Problemy techniczne - brak kontaktu telefonicznego z...
.
 Nabór na wolne stanowisko pracy
.
 Międzynarodowy projekt w zakresie przedsiębiorczości...
.
 Nabór na wolne stanowisko pracy
.
 Informacja o systemie STRATEG
.
 Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów...
.
 Nowe zadania DES
.
 EFS 2021-2027. Spotkanie odbędzie się 17 lipca br.
.
 Aktualności
.
 Trzecie wydanie Biuletynu Ośrodków Wsparcia Ekonomii...
.
 Ekonomia Społeczna i Solidarna
.
 Aktualności
.
 Bezpłatne szkolenia nt. kwestii prawno-organizacyjnych...
.
 Zapraszamy na profil projektu dot. mechanizmów...
.
 Komunikat dla powiatowych urzędów pracy z dnia 25 marca...
.
 Zapowiedź prac nad projektem regulacji prawnych...
.
 Zapraszamy do zapoznania się z Krajowym Programem...
.
 Social Enterprise: Blended Learning - ankieta British...
.
 Przedłużenie terminu składania wniosków o przyznanie...
.
 Informacja dotycząca stanu prac nad projektem Krajowego...
.
 Seminaria upowszechniające stosowanie klauzul...
.
 Konsultacje publiczne projektu zarządzenia Ministra...
.
 Konsultacje publiczne projektu zarządzenia Ministra...
.
 Zaproszenie na spotkania dotyczące Systemu Akredytacji i...
.
 Szacowanie wartości zamówienia dotyczącego...
.
 Inauguracja trzeciej edycji Konkursu na Innowacje...
.
 Ponowne zapytanie ofertowe na realizację warszatów
.
 Zapytanie ofertowe
.
 Ponowne zapytanie ofertowe - szkolenie i wizyta studyjna
.
 Nabór ekspertów ds. ekonomii społecznej oraz...
.
 Nabory na wolne stanowisko pracy
.
.
 Nabór na wolne stanowisko pracy
.
 Informacja nt. sprawozdań FIO
.
 Prawo
.
 Ustawa o spółdzielniach socjalnych
.
.
 Rozporządzenia
.
.
 Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku spółdzielni...
.
.
 Komentarz do ustawy
.
.
 Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o...
.
.
 FAQ – najczęściej zadawane pytania
.
 Projekt ustawy o es
.
 Wstępny projekt założeń do ustawy o es
.
 Debaty dot. nowej regulacji prawnej w obszarze ES
.
 Konsultacje projektu ustawy o es
.
 Przetargi i Zapytania ofertowe
.
 Przetargi
.
 Zapytanie ofertowe na opracowanie ekspertyzy pn....
.
 Archiwum
.
 Ogólnopolska Baza Danych Spółdzielni Socjalnych
.
 Aktualności
.
 W dniu 29 grudnia 2017 r. Prezydent RP podpisał...
.
 Informacje o finansowaniu
.
 Wsparcie finansowe na założenie spółdzielni socjalnej
.
 Wsparcie w funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych
.
 Wsparcie spółdzielni socjalnych przy zlecaniu zadań...
.
 Rozmaitości
.
 film o sps
.
 Przydatne linki
.
 Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej
.
 Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Krajowego...
.
 Skład Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej II...
.
 Posiedzenia KKRES II kadencji
.
 Uchwały
.
 Grupa ds. strategicznych i programowych
.
 Grupa ds. prawnych
.
 Grupa ds. finansowych
.
 Grupa ds. edukacyjnych
.
 Grupa ds. monitorowania i ewaluacji
.
 Grupa ds. koordynacji ekonomii społecznej w regionach
.
 Akredytacja OWES
.
 Zarządzenia MRiPS dot. systemu akredytacji
.
 Komitet Akredytacyjny
.
 Skład Komitetu Akredytacyjnego
.
 Uchwały
.
 Archiwum
.
 Wykaz akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii...
.
 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania...
.
 Nabór na wolne stanowisko pracy
.
 Archiwalne nabory wniosków
.
 Nabór wniosków o przyznanie akredytacji AKSES - edycja...
.
 Nabór wniosków o przyznanie akredytacji AKSES - 2016 r.
.
 Nabór wniosków o przyznanie akredytacji AKSES - edycja...
.
 Standardy OWES
.
 Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Systemu...
.
 Nabory wniosków o przyznanie i przedłużenie...
.
 Model kompetencyjny pracowników OWES
.
 Informacja o wideokonferencji Zespołu Specjalistów,...
.
 Informacja o spotkaniu Zespołu specjalistów,...
.
 Strategie, Programy i Fundusze
.
 Strategie
.
 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego
.
 Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego
.
 Strategia Sprawne Państwo
.
 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
.
 Zaproszenie na spotkanie, którego przedmiotem będzie...
.
 Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
.
 Power 2014-2020
.
 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
.
 Fundusze norweskie i EOG 2009-2014
.
 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej
.
 KPRES na lata 2014-2023 - konsultacje
.
 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023...
.
 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata...
.
 Sprawozdanie z realizacji KPRES
.
 Archiwum
.
 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015
.
 Konsultacje PO KL raport MPiPS
.
 NPR na lata 2007-2013
.
 PO Społeczeństwo Obywatelskie na lata 2007-2013
.
 Konsultacje PO Społeczeństwo Obywatelskie 2007-2013
.
.
 Przebieg konferencji w Poznaniu 30 listopada 2005 r.
.
.
 Przebieg konferencji w Krakowie 22 listopada 2005 r.
.
 Krajowy Fundusz Szkoleniowy
.
 Archiwum
.
 Studia Podyplomowe z Ekonomii Społecznej
.
 Zespół ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii...
.
 Aktualności
.
 Skład Zespołu
.
 Podstawy prawne funkcjonowania Zespołu
.
 Protokoły z posiedzeń Zespołu
.
 Sprawozdania z realizacji zadań Zespołu
.
 Equal
.
 IW Equal - W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii...
.
 IW Equal - Tu jest praca
.
 Rekomendacje Ministra Rodziny Pracy i Polityki...
.
 Biblioteka Ekonomii Społecznej i Solidarnej
.
 Biuletyn Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)....
.
 Nabór partnera do projektu w ramach PO WER
.
 Kalendarz projektów PO WER 2.9.
.
 Znaki jakości
.
 Wybór partnera do projektu w ramach PO WER
.
 Projekty PO WER 2.9
.
 Koordynacja
.
 Laboratorium Ekonomii Społecznej
.
 Artykuły
.
 OFESiS
.
 Zaproszenie do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym...
.
 Spotkania Partnerów
.
.
 ROPS Poznań
.
 Akredytacja
.
 Monitorowanie
.
 Projekty nadzorowane przez DES - zakończone
.
 Rekrutacja na ogólnopolskie spotkanie sieciujące OWES
.
 Instrumenty zwrotne dla podmiotów ekonomii społecznej
.
 Projekty nadzorowane przez DES
.
 Interaktywna Baza przedsiębiorstw społecznych
.
 Dokumentacja
.
 Lista przedsiębiorstw społecznych
.
 Jak sobie radzić w trakcie pandemii i pomagać...
.
 Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej
.
.
 Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 -...
.
.
 Laureaci i certyfikowani 2018-2019
.
.
 Laureaci i certyfikowani 2020
.
.
 Laureaci i certyfikowani 2021
.
.
 Organizacja udziału w Targach Branżowych
.
.
 Poprzednie edycje
.
.
.
 Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018 -...
.
.
.
 Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019 -...
.
 Inne Działania
.
 Sprawozdania merytoryczne fundacji za 2020 rok.
.
 FAQ - pytania i odpowiedzi dot. fundacji nadzorowanych...
.
 Komunikat dla Fundacji nadzorowanych przez MRPiPS
.
 Obowiązki fundacji związane z wejściem w życie...
.
 Wykaz fundacji nadzorowanych przez MRiPS
.
 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
.
 Program współpracy MRPiPS z organizacjami...
.
 Sprawozdania z realizacji programu i monitoring jego...
.
 Program współpracy MRPiPS z organizacjami...
.
 Konsultacje projektu Programu współpracy
.
 Sprawozdania z realizacji Programu współpracy
.
 Przyjęcie Programu współpracy z organizacjami...
.
 Program współpracy MRiPS z organizacjami pozarządowymi...
.
 Konsultacje +
.
 O projekcie
.
 Konsultacje Za życiem - konferencje regionalne
.
 Rozpoznanie rynku na emisje materiałów w telewizji
.
 Ewaluacja projektu
.
 Młodzież Solidarna w Działaniu
.
 Nabór ekspertów - Program Młodzież Solidarna w...
.
 Regulaminu konkursu w 2016 r. w ramach Programu...
.
 Podsumowanie konsultacji społecznych Programu Młodzież...
.
 Zapytanie ofertowe - opracowanie koncepcji systemu...
.
 Spotkanie konsultacyjne dot. rekomendacji zmian w...
.
 Perspektywy dialogu obywatelskiego w Polsce
.
 Konsultacje Programu Młodzież Solidarna w Działaniu na...
.
 Zatrudnienie socjalne
.
 Zatrudnienie socjalne
.
.
 Prawo
.
.
 Informacja o KIS i CIS
.
.
 Programy i konkursy
.
.
 Od wykluczenia do aktywizacji - wyniki konkursu
.
.
 Wyniki otwartego konkursu ofert „Od wykluczenia do...
.
.
 Od wykluczenia do aktywizacji - ogłoszenie o konkursie...
.
.
 Od wykluczenia do aktywizacji - ogłoszenie o konkursach...
.
.
 Konkurs Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020.
.
.
 Rada Zatrudnienia Socjalnego II kadencji
.
.
 Protokoły z posiedzeń RZS
.
.
 Projekty
.
.
 W dniu 30 listopada br. Rada Ministrów przyjęła...
.
 Archiwum
.
 RDPP
.
 Aktualności RDPP
.
 Podstawowe informacje
.
 Kalendarz prac RDPP
.
 RDPP 2015-2018
.
 Komunikaty
.
 Uchwały
.
 Ogłoszenia
.
 Członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego...
.
 Informacje o pracach Rady
.
.
 Zespół ds. Społecznych
.
.
 Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa...
.
.
 Zespół ds. Gospodarki i Rozwoju
.
.
 Zespół ds. Rozwoju Dialogu Obywatelskiego
.
.
 Zespołu ds. Polityki na Rzecz Młodzieży
.
.
 Zespół ds. Interwencji
.
.
 Zespół doraźny ds. monitoringu realizacji ustawowych...
.
.
 Zespół doraźny ds. przygotowania Programu współpracy...
.
.
 Zespół doraźny ds. regulaminu i praktyki działania Rady
.
.
 Zespół doraźny ds. wskazania kandydatów do TVP i PR
.
 RDPP 2012-2015
.
 Komunikaty
.
 Uchwały
.
 Ogłoszenia
.
 Informacja o przystąpieniu do procedury wyłaniania...
.
 Wybory do Komitetów Monitorujących na lata 2014 - 2020
.
 Konsultacje społeczne ordynacji wyborczej
.
 Procedura wyborcza
.
 Wybory do Komitetów Monitorujących Programy Operacyjne...
.
.
 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
.
.
 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
.
.
 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 2014-2020
.
.
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
.
.
 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020
.
.
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego...
.
.
 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
.
.
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
.
 Archiwum
.
 Archiwum
.
.
 RDPP 2009-2012
.
.
 Komunikaty
.
.
 Uchwały
.
.
 Ogłoszenia
.
.
 RDPP 2006-2009
.
.
 Komunikaty
.
.
 Uchwały
.
.
 Sami o sobie
.
.
 Pierwszy rok funkcjonowania RDPP II kadencji
.
.
 RDPP 2003-2005
.
.
 Komunikaty
.
.
 Komunikat z ostatniego posiedzenia RDPP I kadencji
.
.
 Uchwały
.
.
 Zastrzeżona strona RDPP
.
.
 Zastrzeżona strona RDPP 2008
.
.
 Prezentacja dotycząca uczestnictwa społeczeństwa w...
.
.
 Spotkania informacyjne dot. konkursu w ramach Działania...
.
.
 Nabór ekspertów do Programu Operacyjnego Wiedza...
.
.
 Czwarta errata do Regulaminu konkursu FIO w 2014
.
.
 Wyniki ankiety dla reprezentantów organizacji...
.
.
 ogłoszenie o wyborze partnera
.
.
 Zaproszenie na spotkanie regionalne z cyklu Bliżej...
.
.
 Badanie diagnostyczne wszystkich podmiotów reintegracji...
.
.
 Zaproszenie do składania wniosków o wsparcie finansowe...
.
.
 Konsultacje projektu Krajowego Planu Odbudowy (KPO)
.
.
 Zapytanie ofertowe - Generator Ofert i Sprawozdań,...
.
.
 Konsultacje projektu ustawy o ekonomii społecznej
.
.
 Logowanie dla członków RDPP i dla ekspertów FIO
.
 Kontakt z RDPP
.
 Organizacje pozarządowe
.
 Forum Dialogu Obywatelskiego - transmisja na żywo
.
 Informacja o naborze wniosków o dofinansowanie w...
.
 Podstawowe pojęcia
.
 Organizacje Pożytku Publicznego
.
 OPP - co to jest?
.
 OPP - uzyskanie statusu
.
 OPP - obowiązki i przywileje
.
 OPP - obowiązki sprawozdawcze
.
 Nowy wzór sprawozdania finansowego dla jednostek mikro
.
 Opublikuj sprawozdanie w bazie
.
 OPP - zestawienia
.
 Rachunki bankowe OPP
.
 Wykaz OPP 2015
.
 Zlecanie realizacji zadań
.
 Współpraca z samorządem
.
 Zasady tworzenia programów współpracy
.
 Wybrane programy
.
 Dobre przykłady
.
 Standardy działań fundacji korporacyjnych
.
 Archiwum
.
.
 INFORMACJA W SPRAWIE ZASAD PROMOCJI 1% PODATKU
.
.
.
 1% podatku - aktualności
.
.
.
 Wykaz OPP
.
.
.
 1% - opinia DPP w sprawie nowych zasad przekazywania
.
.
.
 1% - raporty
.
.
.
 1% w mediach
.
 Baza OPP/Wykaz
.
 Informacje związane z działaniem Systemu spawozdań...
.
 Niedostępność systemu Organizacji Pożytku Publicznego
.
 Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego
.
 Zaktualizowany wykaz OPP
.
 Wymagania techniczne
.
 Przypomnienie o obowiązku publikacji sprawozdań...
.
 Przejrzyj sprawozdania organizacji pożytku publicznego...
.
 Przejrzyj sprawozdania organizacji pożytku publicznego...
.
 Podręcznik użytkownika Bazy OPP
.
 Modyfikacja bazy sprawozdań OPP
.
 Modyfikacja bazy sprawozdań OPP
.
 Archiwum
.
.
 Archiwum
.
.
.
 Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego
.
.
.
 Publikacja sprawozdań
.
.
.
 Aktualności
.
 Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego
.
 Informacje ogólne
.
 Nr rachunku bankowego Funduszu Wspierania Organizacji...
.
 Obowiązki organizacji pożytku publicznego
.
 Prawo
.
 Aktualności
.
 Uczestnictwo organizacji pozarządowych w wykonywaniu...
.
 Zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i...
.
 Znowelizowana ustawa o działalności pożytku...
.
 Rozporządzenia
.
 Komentarz do ustawy
.
 Projekty aktów prawnych
.
 FAQ – najczęściej zadawane pytania
.
 Ustawa o fundacjach
.
 Ustawa o fundacjach
.
 Prawo o stowarzyszeniach
.
 Ustawa o zbiórkach publicznych
.
 Archiwum
.
 Badania i analizy
.
 Aktualności
.
 Archiwum Aktualności
.
 Raporty z badań i ekspertyzy
.
 Monitoring ustawy
.
 Monitoring działania ustawy - wyniki badań 2016
.
 Ankieta monitorująca współpracę urzędów z...
.
 Monitoring działania ustawy - wyniki badań 2014-2015
.
 Monitoring działania ustawy - wyniki badań 2012
.
 Aktualności
.
 Broszura informacyjna
.
 Ankieta dla ministerstw
.
 Ankieta dla urzędów wojewódzkich i administracji...
.
 Ankieta dla urzędów jesdnostek samorządu terytorialnego
.
 Ankieta dla urzędów centralnych
.
 Podziękowanie
.
 Monitoring działania ustawy - wyniki badań 2010
.
 Monitoring działania ustawy - wyniki badań 2009
.
 Monitoring działania ustawy - wyniki badań 2008
.
 Monitoring działania ustawy - wyniki badań 2007
.
 Monitoring działania ustawy - wyniki badań 2006
.
 Monitoring działania ustawy - wyniki badań 2005
.
 Monitoring działania ustawy - wyniki badań 2004
.
 Sprawozdanie z działania ustawy o pożytku za 2004 r.
.
 III sektor w statystyce publicznej
.
 III sektor w statystyce międzynarodowej
.
 Standardy współpracy administracji publicznej z...
.
 FIO
.
 FIO 2017 - informacja o terminie ogłoszenia wyników I...
.
 Archiwum Aktualności
.
 Spotkania informacyjne dotyczące zasad sporządzania...
.
 Konsultacje Regulaminu konkursu FIO w 2014 r.
.
 Informacja o przerwie w działaniu Infolinii FIO
.
 Apel do organizacji startujących w konkursie FIO 2014.
.
 Wstępne założenia Regulaminu konkursu FIO w 2015 r.
.
 Regulamin Konkursu FIO w 2015 r.
.
 Nabór kandydatów do obsługi programów FIO i MSwD
.
 FIO 2017
.
 Aktualności FIO
.
 Konsultacje Regulaminu konkursu FIO w 2017 r.
.
 Nabór ekspertów FIO
.
 Dokumenty do pobrania
.
 Spotkania informacyjne dla oferentów FIO 2017
.
 Uzupełniający nabór ofert na realizację zadań w...
.
 Informacja o wydłużeniu terminu na składanie ofert FIO...
.
 Generator Ofert
.
 Najczęściej Zadawane Pytania
.
 Wyniki oceny formalnej FIO 2017
.
 Wyniki odwołań od oceny formalnej FIO 2017
.
 htyhtry
.
 Nabór do Komisji Konkursowej FIO 2017
.
 Wyniki konkursu FIO 2017
.
 Wyniki oceny formalnej FIO 2017 Priorytet 3 i 4
.
 Wyniki konkursu FIO 2017 w Priorytecie 2
.
 FIO 2016
.
 Konsultacje Regulaminu konkursu FIO w 2016 r.
.
 Dokumenty do pobrania
.
 Spotkania informacyjne dla oferentów FIO 2016
.
 Ogłoszenie o konkursie FIO 2016
.
 Nabór uzupełniający ofert na realizację zadań w...
.
 Przypomnienie o zbliżającym się drugim naborze ofert w...
.
 Start drugiego naboru ofert w konkursie FIO 2016...
.
 Generator Ofert
.
 Najczęściej Zadawane Pytania
.
 Przewodnik dla organizacji
.
 Wyniki oceny formalnej FIO 2016
.
 Wyniki odwołań od oceny formalnej FIO 2016
.
 Wyniki konkursu FIO 2016
.
 Udostępnienie kart ocen FIO 2016
.
 FIO 2015
.
 Wyniki konkursu
.
 Wyniki oceny formalnej FIO 2015
.
 Wyniki odwołań od oceny formalnej FIO 2015
.
 Spotkania informacyjne dla oferentów FIO 2015
.
 Konsultacje społeczne projektu Regulaminu Konkursu FIO 2015
.
 Dokumenty do pobrania
.
 Ogłoszenie o konkursie FIO 2015
.
 Informacja o wydłużeniu terminu na składanie ofert FIO...
.
 Informacja w sprawie potwierdzeń złożonych ofert FIO 2015
.
 Generator ofert
.
 Najczęściej Zadawane Pytania
.
 Zestawienie uwag z konsultacji Regulaminu Konkursu FIO w...
.
 Informacja dla oferentów dofinansowanych w konkursie...
.
 Udostępnienie kart oceny FIO 2015
.
 Program FIO 2014-2020
.
 Program FIO przyjęty przez Radę Ministrów.
.
 Komitet Sterująco-Monitorujący Program FIO na lata...
.
 Posiedzenia
.
 Zaproszenie KSM P FIO 2014-2020
.
 Logo FIO - pliki do pobrania
.
 Dodatkowy nabór ekspertów FIO
.
 Dodatkowy nabór ekspertów FIO
.
 Mapa dotacji FIO
.
 Zamówienia publiczne
.
 FIO - Archiwum
.
 FIO 2014
.
 FIO 2014 - Zestawienie uwag z konsultacji Regulaminu...
.
 Dokumenty do pobrania
.
 Ogłoszenie konkursu FIO
.
 Infolinia w okresie naboru ofert
.
 Generator Ofert
.
 Najczęściej Zadawane Pytania
.
 Wyniki oceny formalnej
.
 Wyniki konkursu FIO 2014
.
 Sprawozdania
.
 PO FIO 2013
.
 Wyniki konkursu
.
 Korekta decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej z...
.
 Wyniki oceny formalnej
.
 Najczęściej zadawane pytania
.
 Panel eksperta
.
 Ogłoszenie
.
 Generator Ofert
.
 Dokumenty do pobrania
.
 Infolinia - składanie ofert
.
 PO FIO 2012
.
 Wyniki oceny formalnej
.
 FAQ - pytania i odpowiedzi - Komponent Wolontariatu...
.
 Ogłoszenie
.
 Infolinia - składanie ofert
.
 Dokumenty do pobrania
.
 Generator Ofert
.
 Generator Sprawozdań
.
 Wyniki oceny formalnej
.
 Rozstrzygnięcie konkursu
.
 FAQ - Pytania i odpowiedzi dot. składania ofert
.
 Panel Eksperta
.
 PO FIO 2011
.
 Sprawozdanie z realizacji zadania
.
 Wyniki oceny formalnej
.
 Dokumenty dla Beneficjentów
.
 Rozstrzygnięcie konkursu
.
 Ogłoszenie i dokumenty do pobrania
.
 Generator Ofert
.
 FAQ PO FIO 2011
.
 Panel Eksperta
.
 PO FIO 2010
.
 Aneksy
.
 Sprawozdanie z realizacji zadania
.
 Daty podpsiania umów PO FIO 2010
.
 Ogłoszenie i dokumenty do pobrania
.
 Rozstrzygnięcie konkursu
.
 Generator Wniosków
.
 Panel eksperta
.
 FAQ - najczęściej zadawane pytania PO FIO 2010
.
 PO FIO 2009
.
 Ankieta dla Beneficjentów
.
 Wzór sprawozdania z realizacji zadania w ramach PO FIO...
.
 Wyniki konkursu
.
 Ogłoszenie i dokumenty do pobrania
.
 FAQ - najczęściej zadawane pytania
.
 PO FIO 2009-2013
.
 Komitet Monitorujący PO FIO 2009-2013
.
 FIO 2008
.
 Wzór sprawozdania z realizacji zadania w ramach FIO 2008
.
 FIO 2008: wyniki konkursu
.
 Wyniki oceny formalnej - FIO 2008
.
 FAQ - najczęściej zadawane pytania FIO 2007...
.
 Ogłoszenie i niezbędne dokumenty do pobrania
.
 Rozporządzenie Rady Ministrów - FIO 2008
.
 FIO 2008 - nabór ekspertów do oceny merytorycznej
.
 FIO 2007
.
 Informacja o numerze rachunku do dokonywania zwrotów...
.
 Wzory sprawozdań z realizacji zadań w ramach FIO 2007
.
 FIO 2007 - Lista wniosków przeznaczonych do dofinansowania
.
 Wyniki oceny formalnej - FIO 2007
.
 Dokumenty programowe i operacyjne
.
 Ogłoszenie i niezbędne dokumenty do pobrania
.
 FAQ - najczęściej zadawane pytania
.
 Infolinia
.
 II transza środków w ramach FIO 2006-2007
.
 FIO 2006
.
 Wzory sprawozdań z realizacji zadań w ramach FIO 2006
.
 Wyniki oceny merytorycznej - FIO 2006
.
 Wyniki oceny formalnej - FIO 2006
.
 Uwaga! Ważna informacja dla Wnioskodawców FIO 2006.
.
 Uwaga dotycząca Partnerstwa
.
 Uwaga! Ważna informacja dotycząca załączników do...
.
 Ogłoszenie i niezbędne dokumenty
.
 Kryteria oceny formalnej i merytorycznej wniosku
.
 FAQ - odpowiedzi na zadawane pytania
.
 FIO 2005
.
 Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu Fundusz...
.
 Procedury
.
 Rozliczanie dotacji
.
 Operatorzy Regionalni FIO na lata 2014-2016
.
 Zamówienia Publiczne
.
 Ewaluacja
.
 Forum dla ekspertów
.
 Mapa FIO
.
 Wolontariat
.
 Wolontariat w Polsce
.
 Zaangażuj rodziny we wspólne pomaganie – wolontariat...
.
 Wolontariat pracowniczy
.
 2011 - Europejski Rok Wolontariatu
.
 ERW 2011 - aktualne wydarzenia
.
 ERW 2011 - Krajowy Plan Działania
.
 Międzysektorowy Zespół Roboczy ds. Europejskiego Roku...
.
 ERW 2011 w mediach
.
 Logotyp ERW 2011
.
 Kampania komunikacyjna
.
 ERW 2011 w internecie
.
 EYV 2011 Tour
.
 Przetarg na wykonawcę kampanii komunikacyjnej ERW 2011 w...
.
 ERW 2011 - Konkurs grantowy
.
 Zespół ds. opracowania Długofalowej polityki w...
.
 Staż, praktyki i wolontariat w DPP
.
 Ogłoszenie o naborze stażysty/stażystki
.
.
 Ogłoszenie o naborze stażysty/stażystki
.
 Aktualności
.
 Pomoc dla Ukrainy
.
 Aktualności
.
 Materiały
.
 Projekty systemowe DPP
.
 Archiwum
.
 Mechanizmy współpracy
.
 Aktualności
.
 O projekcie
.
 Partnerzy
.
 Instrumenty współpracy
.
 Produkty projektu
.
 Wdrożenia
.
 Konferencja upowszechniająca
.
 Kontakt
.
 Mapa współpracy
.
 PPIO
.
.
 Co nowego?
.
.
 Cel projektu
.
.
 Pierwsze spotkanie Komitetu Konsultacyjnego
.
.
 Drugie spotkanie Komitetu Konsultacyjnego
.
.
 Pierwsze, inauguracyjne śniadanie prasowe
.
.
 Kilka słów o Koncepcji badawczej
.
.
 Informacja o badaniach...
.
.
 Materiały promocyjne PPIO
.
.
 ZBPO - Działania projektowe
.
.
 Publikacje z zakresu poradnictwa prawnego...
.
.
 Rozmowa z Krzysztofem Więckiewiczem na temat PPIO
.
.
 Rozszerzenie zespołu ekspertów w ZBPO
.
.
 Pracujemy nad propozycją reformy systemu PPIO
.
.
 Standardy w poradnictwie prawnym i obywatelskim
.
.
 ISP podsumowuje badania
.
.
 Opracowanie definicji poradnictwa prawnego...
.
.
 Porady prawne w Polsce: sugestie wynikające z praktyki...
.
.
 Mechanizm świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej
.
.
 Przegląd literatury na temat dostępności i korzystania...
.
.
 Drugie spotkanie Grupy Roboczej PPIO
.
.
 Nieodpłatna pomoc prawna - przegląd badań...
.
.
 Rozważania ekonomisty i próba operacjonalizacji
.
.
 Przegląd projektów ustaw dotyczących PPIO
.
.
 Trzecie spotkanie Grupy Roboczej pracującej nad modelem...
.
.
 Wnioski z analizy danych zastanych dotyczących PPIO
.
.
 Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych...
.
.
 Zagraniczne modele świadczenia porad prawnych i...
.
.
 Wybrane krajowe i zagraniczne instytucje zajmujące się...
.
.
 Badania ewaluacyjne w ramach programu PPIO
.
.
 Przegląd przepisów zawierających odniesienia...
.
.
 Poradnictwo prawne i obywatelskie a nowe technologie
.
.
 Raport z analizy danych zastanych dotyczących PPIO
.
.
 Grupa Robocza pracuje nad wariantami modelu PPIO
.
.
 Mapa poradnictwa prawnego
.
.
 ONZ przyjęła bardzo ważny dokument dotyczący pomocy...
.
.
 Wersja beta mapy poradnictwa w fazie testów
.
.
 Piąte spotkanie Grupy Roboczej pracującej nad modelem PPiO
.
.
 ZBPO przeprowadziło już pięć z dziesięciu...
.
.
 Spotkanie Grupy Roboczej pracującej nad opracowaniem...
.
.
 Działania zmierzające do upowszechnienia idei projektu.
.
.
 Po poradę nie tylko do prawnika
.
.
 Reforma dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej -...
.
.
 Trwa nabór organizacji pozarządowych na konsultacje...
.
.
 Zapraszamy na spotkania konsultacyjne z przedstawicielami...
.
.
 Zapraszamy na spotkania konsultacyjne z przedstawicielami...
.
.
 Pierwsze konsultacje dot. PPIO w ramach XIX OKUPP...
.
.
 Drugie konsultacje modelu systemu nieodpłatnego...
.
.
 INPRIS organizuje seminarium z udziałem wybitnych...
.
.
 Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie – już są...
.
.
 Mapa poradnictwa już dostępna
.
.
 Zapraszamy do udziału w szkoleniu trenerskim "T4T"
.
.
 Nowa publikacja Instytutu Spraw Publicznych dotycząca...
.
.
 Poradnictwo obywatelskie nad Tamizą
.
.
 Raport z badania poradnictwa ISP zaprezentowany na...
.
.
 Zapraszamy do obejrzenia spotu...
.
.
 O potrzebie rozwoju poradnictwa obywatelskiego w Polsce
.
.
 Już wkrótce ukaże się drukiem poradnik dla Doradców...
.
.
 Sprawozdania z konsultacji z organizacjami pozarządowymi
.
.
 Nowa publikacja Instytutu Spraw Publicznych dotycząca...
.
.
 Jak popularyzować wiedzę na temat bezpłatnego...
.
.
 Śniadanie prasowe ISP na temat popularyzowania wiedzy...
.
.
 Konferencja : Bezpłatne poradnictwo prawne i...
.
.
 FUPP i ZBPO zapraszają na szkolenie dotyczące modelu...
.
.
 Poradnik opracowany przez Ekspertki ZBPO, a skierowany do...
.
.
 Bezpłatne poradnictwo prawne
.
.
 Nabór na eksperta/kę/tów do opracowania ekspertyz
.
.
 Zapraszamy do zapoznania się z serią czterech...
.
.
 Zakończyły się trzecie - ostatnie konsultacje FUPP...
.
.
 Pierwsze szkolenia dla osób reprezentujących...
.
.
 Uwaga!!! Nabór eksperta/ki/ów do opracowania 2...
.
.
 Nowa publikacja ISP poświęcona potrzebie rozwiązan...
.
.
 Zorganizowaliśmy już pierwsze tegoroczne szkolenia dla...
.
.
 Nabór na ekspertów prowadzących zajęcia warsztatowe...
.
.
 FUPP zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu...
.
.
 Nowa publikacja Instytutu Spraw Publicznych poświęcona...
.
.
 FUPP zakończyła serię 11-tu szkoleń dla osób...
.
.
 Pierwsze szkolenie dla przedstawicieli jednostek...
.
.
 ZBPO zakończył prowadzenie serii 10-ciu szkoleń dla...
.
.
 Kolejne szkolenia dla przedstawicieli jednostek...
.
.
 Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą serią...
.
.
 Pozostała jeszcze tylko jedna możliwość wzięcia...
.
.
 Nowa publikacja Instytutu Spraw Publicznych dotycząca...
.
.
 Ostatnia szansa dla przedstawicieli JST na wzięcie...
.
.
 Kongres Regionów 2014
.
.
 Relacja z seminarium "E-sądy - szansa czy zagrożenie...
.
.
 FUPP zakończyła prowadzenie serii 5-ciu szkoleń dla...
.
.
 Już wkrótce ukaże się drukiem podręcznik...
.
.
 Realizacja Projektu zmierza ku końcowi - podsumowanie cz. I
.
.
 Działania Partnerów - podsumowanie cz. II
.
.
 Produkty Projektu - podsumowanie cz. III
.
.
 Monografia dotycząca systemu poradnictwa prawnego i...
.
.
 Ubodzy dostaną wsparcie prawne w gminie
.
.
 FUPP zaprasza jeszcze przedstawicieli jednostek...
.
.
 Zaproszenie do wzięcia udziału w Kongresie Poradnictwa,...
.
.
 INPRIS dziękuje za udział w Kongresie Poradnictwa...
.
.
 O nas
.
.
 Nasz zespół
.
.
 Partnerzy projektu
.
.
 O projekcie
.
.
 Media o projekcie
.
.
 Kolejne obietnice uregulowania pomocy prawnej pro bono
.
.
 Bezpłatne poradnictwo prawne - inauguracja projektu
.
.
 Ministerstwo Pracy ws. poradnictwa prawnego
.
.
 Bezpłatne porady prawne dzięki Unii
.
.
 Wsparcie dla poradnictwa: rusza projekt pod egidą MPiPS
.
.
 Bezpłatna pomoc prawna w Polsce
.
.
 O poradę łatwiej w miastach
.
.
 Mapa bezpłatnego poradnictwa już dostępna
.
.
 ISP: Najtrudniejsze są sprawy cywilne
.
.
 Mapa bezpłatnych porad prawnych
.
.
 Jak uniknąć wizyty w sądzie?
.
.
 Darmowe porady prawne
.
.
 Poradnictwo prawne najczęstsze w sprawach cywilnych
.
.
 ISP: nie wszyscy mają dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej
.
.
 MS ma kolejny projekt ws. poradnictwa prawnego
.
.
 3/4 Polaków bez większych problemów prawnych
.
.
 ISP: poradnictwo prawne musi być wsparte przez ADR
.
.
 Marcin Waszak: warto wiedzieć, że w Polsce istnieje...
.
.
 Dla kogo bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie?
.
.
 Poczta pantoflowa, a nie prasa jest źródłem porad
.
.
 FAQ
.
.
 Multimedia
.
.
 Zdjęcia
.
.
 Konferencja prasowa
.
.
 I Konsultacje PPIO - FUPP
.
.
 Konferencja prasowa - Mapa Poradnictwa
.
.
 Konferencja dotycząca PPiO
.
.
 Szkolenia - Warszawa: 16-17 XI 2013
.
.
 Szkolenia - Szczecin: 16-17 XI 2013
.
.
 Szkolenia - Wrocław: 23-24 XI 2013
.
.
 Szkolenia - Kraków: 5-9 XII 2013
.
.
 Szkolenia - Łódź: 7-8 XII 2013
.
.
 Szkolenia - Katowice: 11-12 I 2014
.
.
 Szkolenia - Lublin: 11-12 I 2014
.
.
 Szkolenia - Rzeszów: 8-9 II 2014
.
.
 Szkolenia - Sopot: 22-23 II 2014
.
.
 Szkolenia - Białystok: 1-2 III 2014
.
.
 Szkolenia - Opole: 22-23 III 2014
.
.
 Wideo
.
.
 Kontakt
.
.
.
 Partnerzy
.
 Nasze publikacje
.
.
 Biblioteka Pożytku Publicznego
.
.
 Publikacje - Mechanizmy współpracy
.
.
 Produkty - PPiO
.
.
 Publikacje z zakresu poradnictwa prawnego...
.
.
 Mechanizm świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej
.
.
 Poradnictwo obywatelskie nad Tamizą
.
.
 O potrzebie rozwoju poradnictwa obywatelskiego w Polsce
.
.
 Poradnik dla doradców Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego
.
.
 Notatki ze szkoleń T4T przeprowadzonych przez FUPP
.
.
 Notatki ze szkoleń FUPP dla organizatorów placówek...
.
.
 Notatki ze szkoleń ZBPO dla doradców dotyczących...
.
.
 Notatki ze szkoleń FUPP dla przedstawicieli jednostek...
.
.
 Publikacje - Ekonomia Społeczna
.
.
.
 Oblicza ekonomii społecznej
.
.
.
.
 Przydatne linki
.
 Kontakt
.
 Inne
.
 Konkurs
.
 Nowości w serwisie
.
 Lektury
.
 Polecamy
.
 Możliwości uproszczenia księgowości osób prawnych...
.
 Galia Chimiak publikacja
.
 Przedsiębiorstwa społeczne we Włoszech
.
 Nowe zasady orzekania nawiązek
.
 Poborowi
.
 Zaproszenia
.
 Konkursy
.
 Aktualności europejskie
.
 Wyszukiwarka
.
 Mapa serwisu
.
.
 Ankiety do sprawozdania za rok 2005
.
.
 Ankiety do sprawozdania za rok 2005
.
 Logowanie
.
 Mapa serwisu
.
 Konferencja Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie...
.
 Zaproszenie na kongres pt. Wsparcie spółdzielczości...
.
 Infolinia dotycząca OPP
.
 Regulamin Konkursu FIO w 2014 r.
.
 Zaproszenie na spotkania informacyjne FIO 2014
.
 Informacja o erracie do Regulaminu Konkursu FIO w 2014 r.
.
 Informacja o drugiej erracie do Regulaminu Konkursu FIO w...
.
 Informacja o trzeciej erracie do Regulaminu Konkursu FIO...
.
 Nabór na ekspertów prowadzących zajęcia warsztatowe...
.
 Nabór eksperta/ki do merytorycznego wsparcia w...
.
 Zaproszenie na spotkanie pozarządowej RDPP z...
.
 Zaproszenie do zgłaszania chęci uczestnictwa w pracach...
.
 Uruchomienie drugiego numeru Infolinii FIO 2014
.
 Zaproszenie do współpracy przy opracowania programu...
.
 Informacja o wyborze firmy, która zajmie się...
.
 Informacja o naborze moderatora prowadzącego spotkania...
.
 Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do...
.
 Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sal na spotkania...
.
 Ogłoszenie o naborze na wolontariat do DPP
.
 Szkolenie dla przedstawicieli jednostek samorządu...
.
 Badanie wpływu PO FIO 2009-2013 na wzrost aktywności...
.
 Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych na...
.
 Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu...
.
 Przerwa techniczna Systemu sprawozdań OPP w dniu 10...
.
 Nabór na specjalistę/tkę ds. upowszechniania i ankiety...
.
 Informacja o wyborze wykonawcy badania pt. Badanie...
.
 Raport z konsultacji społecznych projektu Programu...
.
 Program współpracy Ministra Pracy i Polityki...
.
 Konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Pracy i...
.
 Prośba o wsparcie zbiórki zorganizowanej przez Polskie...
.
 Konferencja Dobre rządzenie - Realizacja Priorytetu V...
.
 Pismo członków pozarządowej strony RDPP dot....
.
 Baza organizacji pozarządowych, które wyraziły chęć...
.
 Zaproszenie na spotkanie pozarządowej strony RDPP z...
.
 Zapytanie ofertowe ws. przygotowania informacji...
.
 Infolinia FIO 2015
.
 Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach (w tym w...
.
 Nowa zakładka na stronie głównej MPiPS pn. Program...
.
 Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020
.
 Ostanie dni na złożenie sprawozdania FIO
.
 Wyniki ankiety dla reprezentantów organizacji...
.
 Komitet Sterująco-Monitorujący P FIO 2014-2020 (II...
.
 Ogłoszenie o naborze konsultantów ds. metodologii...
.
 Informacja o obowiązku składania przez fundacje,...
.
 Zaproszenie na spotkanie regionalne "Bliżej Funduszy...
.
 Zaproszenie na spotkanie regionalne "Bliżej Funduszy...
.
 Zaproszenie na spotkanie regionalne "Bliżej Funduszy...
.
 Zaktualizowany wykaz akredytowanych Ośrodków Wsparcia...
.
 Zaproszenie na spotkanie regionalne "Bliżej Funduszy...
.
 Przedłużenie terminu na składanie ofert w konkursie...
.
 Zaproszenie na spotkanie regionalne "Bliżej Funduszy...
.
 Zaproszenie na spotkanie regionalne "Bliżej Funduszy...
.
 "Rola sektora non-profit w dostarczaniu usług...
.
 Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu w ramach...
.
 Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Krajowego...
.
 Zaproszenie na spotkanie regionalne z cyklu Bliżej...
.
 Zaproszenie na spotkanie regionalne z cyklu Bliżej...
.
 Wyniki naboru na członków Krajowego Komitetu Rozwoju...
.
 Skład Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej II...
.
 Lista przedsiębiorstw społecznych za wrzesień 2018
.
 Zaproszenie na spotkanie regionalne z cyklu Bliżej...
.
 Zapytanie ofertowe dot. utworzenia interaktywnej bazy...
.
 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie. Rekomendacje...
.
 Wydłużenie naboru wniosków w ramach konkursu pt....
.
 Ruszyła druga edycja European Social Economy Regions...
.
 Informacja o projekcie INSPIRE Introducing Social...
.
 Raport z oceny funkcjonowania systemu zamówień publicznych
.
 Ustawa o spółdzielniach socjalnych. Komentarz. Wydanie...
.
 Spotkanie konsultacyjne dotyczące założeń koncepcji...
.
 Rozpoczęto rekrutację na szkolenia z dostępności dla...
.
 Rekomendacje Ministra Rodziny Pracy i Polityki...
.
 Konkurs pn. Zmniejszenie bezrobocia wśród młodzieży:...
.
 Spotkanie sieciujące dla doradców kluczowych OWES - 12...
.
 Wykaz zrzeszonych Banków Spółdzielczych, które...
.
 Ogłoszenie o II uzupełniających konkursach ofert w...
.
 Zachęcamy do zapoznania się z programem III...
.
 Zaproszenie do udziału w spotkaniu makroregionalnym...
.
 Zaproszenie do udziału w kolejnym spotkaniu...
.
 Ogłoszenie o naborze na członków Rady Zatrudnienia...
.
 Zaproszenie do udziału w konsultacjach koncepcji dot....
.
 Bezpłatne studia podyplomowe i MBA dla pracowników...
.
 Zaproszenie do udziału w trzecim spotkaniu...
.
 Informacja o naborze na stanowisko starszego specjalisty...
.
 Zaproszenie do udziału w czwartym spotkaniu...
.
 Informacja o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia...
.
 Informacja o projekcie INSPIRE dot. wsparcia...
.
 Business for Nature: Upewnij się, że Twoja firma jest...
.
 Informacja o spotkaniu Zespołu Specjalistów,...
.
 Informacja o spotkaniu Zespołu Specjalistów,...
.
 Zaproszenie do wzięcia udziału w webinarium "Od...
.
 Ogłoszenie o konkursie w ramach programu "Od wykluczenia...
.
 Nagranie z webinarium dotyczącego konkursu "Od...
.
 Program Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy...
.
 Zaproszenie na konferencje Perspektywy dla rozwoju...
.
 Infolinia konkursu Od wykluczenia do aktywizacji.
.
 Komunikat
.
 Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania...
.
 Informacja o wydłużeniu terminu na składanie wniosków...
.
 Informacja o spotkaniu Zespołu Specjalistów,...
.
 Zapytanie ofertowe dot. wyboru ekspertów oceniających...
.
 Zmiana terminu IV Ogólnopolskiego Forum Ekonomii...
.
 Konkurs "Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020" -...
.
 Wsparcie ekonomii społecznej i solidarnej w obliczu...
.
 Wyniki oceny formalnej ofert w konkursie "Od wykluczenia...
.
 Korekta wyników oceny formalnej ofert w konkursie "Od...
.
 Przenieś swoją firmę do Internetu - zarabiaj na e-handlu.
.
 Zamówienia produktów i usług w podmiotach ekonomii...
.
 Zachęcamy do zapoznania się z kampanią informacyjną...
.
 Informacja o konkursie pn. Wyposażenie podmiotów...
.
 Informacja o możliwym otwarciu po 24 maja br. wszelkich...
.
 Badanie wybranych typów spółdzielni prowadzone przez...
.
 Od czerwca będzie można skorzystać ze środków...
.
 Zaproszenie na ostatnią z cyklu czterech debat dot....
.
 Wydatkowanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego...
.
 Zachęcamy do składania wniosków o wsparcie finansowe...
.
 Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. kapituły (poza...
.
 Informacja o wideokonferencji Zespołu Specjalistów,...
.
 Zaproszenie na robocze spotkanie dotyczące opracowania...
.
 Komisja Europejska uruchomiła biuletyn ekonomii...
.
 Informacja o wideokonferencji Zespołu Specjalistów i...
.
 Komunikat dla Podmiotów Zatrudnienia Socjalnego
.
 Informacja o wideokonferencji Zespołu Specjalistów i...
.
 Ogłoszenie wyników konkursu Znak Jakości Ekonomii...
.
 Laureaci i podmioty certyfikowane w konkursie MRiPS Znaki...
.
 Informacja o wideokonferencji Zespołu Specjalistów i...
.
 Ogłoszenie o konkursie w ramach programu Od wykluczenia...
.
 Z dniem 1 stycznia 2021 roku wchodzą w życie przepisy...
.
 Infolinia konkursu Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja...
.
 Wywiad z Panem Przemysławem Piechockim, zastępcą...
.
 Zaproszenie na spotkanie informacyjne online dot....
.
 Informacja o wideokonferencji Zespołu Specjalistów i...
.
 Informacja o wideokonferencji Zespołu Specjalistów,...
.
 Konkurs "Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021" -...
.
 Informacja o uruchomieniu narzędzia informatycznego...
.
 Informacja o wideokonferencji Zespołu Specjalistów i...
.
 Wyniki konkursu "Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021"
.
 Biuletyn OWES 4/2020
.
 Informacja o wideokonferencji Zespołu Specjalistów i...
.
 Komunikat dla CIS i KIS dot. szczepienia osób z...
.
 Zaproszenie na V Ogólnopolskie Forum Ekonomii...
.
 Debata konsultacyjna nt. projektu ustawy o ekonomii...
.
 Informacja o wideokonferencji Zespołu Specjalistów,...
.
 Konsultacje projektu ustawy o zatrudnieniu socjalnym
.
 Informacja o wideokonferencji Zespołu Specjalistów i...
.
 Rozpoczęliśmy konsultacje Krajowego Programu Rozwoju...
.
 Informacja o wideokonferencji Rady Partnerów,...
.
 Wydłużenie terminu konsultacji Krajowego Programu...
.
 Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds....
.
 Informacja o wideokonferencji Rady Partnerów i Zespołu...
.
 Badanie kondycji przedsiębiorstw społecznych, w tym...