Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Jesteś tutaj: Strona główna / Inne / Lektury
  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Lektury

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym na portalu www.ngo.pl opublikowany został wywiad z Panem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, w trakcie którego poruszono m.in. temat nowego Programu FIO.

Serdecznie zapraszamy do lektury !

Poniżej znajduje się link, który przekieruje Państwa do wywiadu:

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/848313.html


 

Czwarty numer Biuletynu Informacyjnego Europejskiego Funduszu Społecznego

 Książka jest komentarzem do art 1- 27 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  Ponadto, praca zawiera inne akty prawne przydatne w tworzeniu i prowadzeniu organizacji pozarzadowych (oprócz pozostalych przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego również rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Rady Działalności Pożytku Publiczneg. W książce można znaleść również przykłady poprawnie wypełnionych wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego (m.in formularzy Z 20 wraz z niezbędnymi załącznikami, KRS- Z30, KRS-Z21 i inne.

Norbert Kowal jest sędzią sądu rejenowego, kierownikiem sekcji II w Wydziale XII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowegow Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieście w Krakowie.

 

Wydanie: I
Rok wydania: 2005
Liczba stron: 186
Format: 155x210 mm
Wydawnictwo: Zakamycze


 Książka zawiera obszerne objaśnienie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Informuje, krok po kroku, w jaki sposób organizacja pozarządowa może uzyskać status organizacji pożytku publicznego, a także wyjaśnia podstawowe obowiązki i uprawnienia przynależne opp. Dodatkowo, praca zawiera teksty najważniejszych aktów prawnych regulujacych działalność organizacji pożytku publicznego (m.in ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, rozporządzenie Ministra Finansów z 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego i inne) oraz oraz wzory wniosków do KRS niezbędnych przy zakładaniu organizacji pożytku publicznego (wniosek o rejestrację podmiotu, o zmianę danych podmiotu i inne).

Andrzej Ceglarski jest referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy. Autor publikuje prace o charakterze naukowym i publicystycznym z zakresu organizacji pozarządowych, a w szczególnosci prawa stowarzyszeń i fundacji.

Wydanie: I
Rok wydania: 2005
Liczba stron: 191
Format: 145x205 mm
Wydawnictwo: LexisNexis

 


wzory zatrudnieniaOpracowanie zostało wydane w ISP w ramach projektu „Wzory zatrudnienia w trzecim sektorze - analiza zjawiska elastycznych form zatrudnienia oraz kierunków jego rozwoju w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego", dofinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Część pierwsza zawiera wnioski z prowadzonych w drugiej połowie 2005 roku badań nad zatrudnieniem w organizacjach pozarządowych osób z grupy defaworyzowanych na rynku pracy. Zaprezentowano także wnioski dotyczące tworzenia miejsc pracy i form zatrudnienia w trzecim sektorze, ścieżek karier w organizacjach pozarządowych oraz wyzwań, stojących przed ich kadrą zarządzającą.
Na część drugą opracowania składają się wnioski dla organizacji trzeciego sektora w zakresie zatrudniania pracowników oraz rekomendacje dla grantodawców i sponsorów organizacji pozarządowych, jak również uwagi dotyczące zarządzania wolontariatem
.

 Wydanie: 1
Rok Wydania:
2005
Liczba stron:
27
Format:
235 x 160 mm
Wydawnictwo: Instytut Spraw Publicznych

 


Komentarz jest pierwszym całościowym opracowaniem poruszajacym istotne problemy wynikajace z obowiązywania ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie. W książce znajduje się omówienie m.in:
- postępowania sądowego w przedmiocie uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego,
- klasyfikacja działalności pożytku publicznego i nadzoru nad taką działalnością,
-zasad współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną,
-instytucji 1% i wolontariatu. Komentarz jest pierwszym całościowym opracowaniem poruszajacym istotne problemy wynikajace z obowiązywania ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie. W książce znajduje się omówienie m.in:- postępowania sądowego w przedmiocie uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego,- klasyfikacja działalności pożytku publicznego i nadzoru nad taką działalnością,-zasad współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną,-instytucji 1% i wolontariatu.

 

Wydanie: 1
Rok wydania: 2005
Liczba stron: 261
Format: 191 x 125 mm
Wydawnictwo: C.H.Beck

 


Funkcjonowanie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, niezwykle istotnego aktu prawnego normującego wzajemne relacje samorządu terytorialnego, jak i całej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, pokazuje, że na temat stosowania tej ustawy wiemy stosunkowo mało.
Celem książki jest przybliżenie organizacjom pozarządowym, przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego, studentom studiów politologicznych, socjologicznych i wszystkim zainteresowanym tematyką współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi i wolontariatem, materii unormowanej ustawą. Te trudne zagadnienia zostały omówione i wyjaśnione na przykładach.
Książka zawiera aktualny stan prawny oraz odwołuje się do praktyki stosowania ustawy (...)".

Wydanie: 1
Rok wydania: 2005
Liczba stron: 125
Format:
155 x 225 mm
Wydawnictwo: Difin

 

 

 


 

Książka w obszerny sposób przedstawia rozwój dwóch zasadniczych koncepcji dotyczących idei społeceństwa obywatelskiego: klasycznej tradycji republikańskiej i indywidualistycznej tradycji liberalnej.

Wydanie: 1
Rok wydania: 2004
Liczba stron: 350
ISBN: 83-229-2459-3
Format: 145 x 205 mm
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Polecamy