Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Laboratorium Ekonomii Społecznej

LES 1

Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej – wnioski i zagadnienia do dalszej pracy (15 grudnia 2017 r.)

Sesja laboratorium koncentrowała się wokół kwestii i wniosków, jakie pojawiły się w toku debaty i warsztatów prowadzonych podczas I OFESiS. Podkreślono silnie wyartykułowaną podczas Forum konieczność redefiniowania (w tym modyfikacji języka) ekonomii społecznej w obliczy zmian, jakie zaszły w Polsce i na świecie w ciągu ostatnich lat, czego praktycznym wymiarem i symbolem jest spadek bezrobocia, a co za tym idzie ograniczenie lub zmiana charakteru wykluczenia społecznego. W tym kontekście sugerowano działania na rzecz otwarcia systemu (wsparcia udzielanego np. przez OWES) na wszystkich ludzi, którzy chcą być przedsiębiorczy i wrażliwi na społeczne wartości (a nie tylko wykluczonych społecznie). Praktyczne przykłady PES prezentowane na forum mocno akcentowały też znaczenie wyjścia poza język korzyści ekonomicznych na rzecz pozaekonomicznych zmian w życiu ludzi.


LES 2

Długofalowe ramy poznawczo-analityczne obserwacji i rozwoju systemu ekonomii społecznej i solidarnej w Polsce

(21 grudnia 2017 r.)

Sesja laboratorium poświęcona była wypracowaniu długofalowej ramy poznawczo-analitycznej, dotyczącej obserwacji i rozwoju systemu ekonomii społecznej i solidarnej w Polsce w latach 2018-2021. Podczas sesji LES praca koncentrowała się wokół trzech zagadnień: (1) kwestii definicyjno-pojęciowych zakreślających pole systemu ekonomii społecznej, (2) różnych nurtów rozwojowych ESiS, (3) rozumienia istoty pojęcia „system”, (4) ramy poznawczo-analitycznej systemu ESiS. Podkreślono wagę testowania (nowych) rozwiązań w małej skali, tak by poznać rzeczywisty mechanizm reakcji użytkowników. Dzięki temu pomysły systemowe lepiej będą przystawać do rzeczywistości, będzie też można zauważyć ewentualne niedociągnięcia zanim zmiany zostaną wprowadzone na pełną skalę, a w przypadku chybionego rozwiązania zredukowane zostaną straty, koszty i zakłócenia na poziomie całego kraju czy systemu. Rezultatem pracy jest propozycja matrycy poznawczo-analitycznej, która posłuży do dalszej pracy laboratorium.


LES 3

W poszukiwaniu społecznej wartości dodanej (13 marca 2018 r.)

Tematyka sesji laboratorium nawiązuje do fundamentalnego zagadnienia ekonomii społecznej określanego w literaturze fachowej jako „społeczna wartość dodana“.  Wywiedzione – na zasadzie analogii – ze słownika ekonomicznego pojęcie ma na celu zdefiniowanie i oszacowanie społecznych korzyści płynących z inwestycji w przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej. Doświadczenia europejskie i przynajmniej 20-letnia historia polskich poszukiwań praktycznych i metodologicznych w tym zakresie przyniosła owoce niejednoznaczne. Z jednej strony zostały opracowane rozmaite narzędzia mierzenia różnie pojmowanej społecznej wartości dodanej, ale z drugiej - nie są one powszechnie stosowane.

Uczestnicy laboratorium poszukiwali przyczyn tej sytuacji, próbując odpowiedzieć na następujące pytania: Czy problem leży w narzędziach do mierzenia i braku kompetencji w ich stosowaniu? Czy należy przedefiniować rozumienie korzyści społecznych wytwarzanych przez PES? Czy mamy do czynienia z nową racjonalnością ekonomii społecznej w ramach polityki społecznej i na czym ona polega?


LES 4

Partnerstwo społeczno-publiczne w obszarze ekonomii społecznej – w którą stronę zmierzamy? (5 czerwca 2018 r.)

Partnerstwo społeczno-publiczne to wielki potencjał rozwojowy ekonomii społecznej i solidarnej. W partnerstwie widzi się formułę współpracy i pewien typ synergicznej struktury organizacyjnej, która pozwala przeprowadzać działania w sposób jednocześnie kreatywny i efektywny. Tworzenie partnerstw jest świadomym procesem, prowadzącym do utworzenia nowego systemu instytucjonalnego. Ma on  być pozbawiony obciążeń dobrze znanych ze „starych” instytucji. Zawierająca ekonomiczny wymiar kooperacja partnerska może być także swoistą szkołą demokracji, gdyż w praktyczny, angażujący wszystkich zainteresowanych sposób pozawala połączyć we wspólnym działaniu samorząd lokalny i organizacje pozarządowe/podmioty ekonomii społecznej. Niestety obraz praktyk partnerskich współpracy, jaki wyłania się na podstawie prezentowanych podczas sesji badań realizowanych przez Fundację Fundusz Współpracy jest mało optymistyczny i pokazuje raczej przejawy braku kompetencji w tym zakresie. Interesującym polem instytucjonalnego partnerstwa wydaje się być spółdzielnia osób prawnych, co zostało przedstawione na przykładzie tego typu podmiotu - „Centrum Usług Środowiskowych”. Jednocześnie przykład ten pokazał, że istniejące rozwiązania prawno-finansowe oraz pewna kultura uprawiania lokalnej polityki społecznej wymuszają odejście od zinstytucjonalizowanego partnerstwa społeczno-publicznego na rzecz nieformalnej współpracy. Ważnym wyzwaniem w obszarze partnerstwa są także Lokalne Grupy Działania. Prezentacje doświadczeń w tym zakresie wskazały, że potrzebna jest duża inwestycja ze strony systemu wsparcia (OWES), by można było liczyć na większe efekty w wykorzystaniu kultury partnerskiej LGD na rzecz rozwoju  przedsiębiorczości społecznej.

 

Data utworzenia: 2018-07-10 09:41:04 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2018-10-02 13:37:13 przez: Filip Kołodziejski

Tagi:

Polecamy