Kryteria oceny formalnej i merytorycznej wniosku

Poniżej zaprezentowano kryteria oceny formalnej i merytorycznej wniosku określone w dokumencie „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2006"

Na etapie oceny formalnej wniosku, sprawdzeniu podlegać będzie:

1.      Liczba przesłanych egzemplarzy wniosku (powinny być dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz egzemplarz w wersji elektronicznej, na zabezpieczonej dyskietce);

2.      Poprawność numeracji cele-obszary-kierunki działań, (dopuszcza się złożenie jednego wniosku na jeden cel w ramach odrębnych kierunków działań, tzn. sprawdzeniu będzie podlegać, czy organizacja złożyła również inny wniosek, a jeśli tak, to czy wniosek ten został złożony na inny cel i jednocześnie na inny kierunek działań);

3.      Zgodność wymaganych podpisów;

4.      Procentowy udział środków własnych w stosunku do kwoty wnioskowanej dotacji z uwzględnieniem rozróżnienia na małe i duże projekty;

5.      Kompletność, poprawność i zgodność wymaganych załączników.

 

Etap oceny merytorycznej

Kryteria oceny merytorycznej wniosku określa Załącznik 1 do dokumentu „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2006" (do pobrania tutaj)

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49