Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia solidarności społecznej

Rada Ministrów przyjęła dokument pn. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej (KPRES).

Aktualizacja KPRES oznacza nowe szanse na zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz większą dostępność lepiej zaplanowanych usług społecznych, które będą świadczone bliżej odbiorców. Ponadto wzmocni się konkurencyjność podmiotów nastawionych na realizowanie celów społecznych.

W przygotowanie zmian KPRES od samego początku zaangażowani byli członkowie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, w którym poza przedstawicielami administracji rządowej zasiadają również reprezentanci władz samorządowych, związków zawodowych, świata nauki i instytucji finansowych oraz, co kluczowe, przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej. KPRES podlegał też szerokim konsultacjom publicznym, dzięki którym możliwe było dopasowanie zawartych w nim rozwiązań do potrzeb i możliwości różnych partnerów, których dotyczy dokument.

Program w nowym kształcie.

KPRES po zmianach obowiązywać będzie trzy lata dłużej tj. do 2023 r. Program uzupełniono także o definicję ekonomii solidarnej. To ważne ponieważ dotyczy ona kluczowych zagadnień z perspektywy polityki publicznej w obszarze ekonomii społecznej, jakim są reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz tworzenie dla nich miejsc pracy wysokiej jakości w podmiotach ekonomii społecznej. W tej grupie mieszczą się np. długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni, seniorzy czy też osoby opuszczające pieczę zastępczą. W programie mocno zaakcentowano wpisanie nowych instrumentów i podmiotów w dotychczasowy system wsparcia osób, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Rozwinięto także wątki dotyczące współpracy między podmiotami ekonomii społecznej oraz biznesem i administracją publiczną. 

Cztery obszary.

Działania przewidziane w KPRES ujęto w czterech obszarach tematycznych.

Solidarna wspólnota lokalna. Obszar ten dotyczy współpracy podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną, a w szczególności samorządową. Przewidziane w nim działania pozwolą zmienić zasady współpracy między samorządem a podmiotami ekonomii społecznej tak, aby mieszkańcy wspólnot samorządowych mieli dostęp do lepiej zaplanowanych i dopasowanych do indywidualnych potrzeb usług społecznych, świadczonych w szczególności przez podmioty działające lokalnie.

Solidarny rynek pracy. W tym obszarze zebrane zostały działania dotyczące reintegracji społecznej i zawodowej realizowanej przez różne podmioty ekonomii społecznej (np.: CIS, KIS, WTZ, ZAZ przedsiębiorstwa społeczne). Określone zostały również warunki niezbędne do uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego oraz najważniejsze instrumenty wsparcia zatrudnienia w tych podmiotach. Wszystkie te działania przyczynią się do zwiększenia szans na pracę i pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym dla osób w szczególnej sytuacji życiowej (np. bezrobotnych, niepełnosprawnych, ubogich).

Konkurencyjna przedsiębiorczość społeczna. Obszar ten obejmuje działania, dzięki którym podmioty ekonomii społecznej będą mogły efektywniej konkurować z innymi przedsiębiorcami i wzmacniać swoją samodzielność. Dzięki temu bardziej stabilne będą miejsca pracy tworzone w tych podmiotach. W KPRES przewidziano m.in. dedykowane dla podmiotów ekonomii społecznej wsparcie doradcze, pożyczki,  a także działania wspierające powstawanie sieci i partnerstw.

Solidarne społeczeństwo. W tym obszarze znalazły się działania edukacyjne i promujące ekonomię społeczną. Będą one skierowane w szczególności do osób młodych. Ponadto przewidziano także upowszechnianie wiedzy o ekonomii społecznej wśród przedstawicieli władz publicznych.

Aktualizacja KPRES ma na celu wzmocnienie procesów dotyczących zwiększania spójności i solidarności społecznej, a także rozwoju lokalnego i społeczno-gospodarczego, w szczególności w wymiarze wspólnot lokalnych i samorządowych.

 >>>POBIERZ_KPRES<<<

Data utworzenia: 2019-02-28 08:49:53 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2019-04-08 13:27:44 przez: Anna Moskwa