Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Krajowy Plan Odbudowy

Podziękowania za udział w konsultacjach publicznych projektów dokumentów dotyczących Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025.

Dziękujemy za udział w konsultacjach publicznych dotyczących projektów dokumentów:          
1. Program „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025,
2. Regulamin naboru wniosków w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025.       

W dniu 9 listopada 2022 roku zakończyliśmy konsultacje publiczne projektów dokumentów pn. Program „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025 Regulamin naboru wniosków w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej
i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025.      

Uwagi do dokumentów były przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na formularzach wskazanych w ogłoszeniu o konsultacjach zamieszczonym na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej:

https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Krajowy,Plan,Odbudowy,KPO,4305.html


Uczestnikami konsultacji byli przedstawiciele sektora ekonomii społecznej. W trakcie konsultacji uwagi do projektów dokumentów zgłosiło 6 przedstawicieli sektora, a najczęściej zgłaszane dotyczyły zapisów odnoszących się m.in. do: kwestii
demarkacji i przeciwdziałania podwójnemu finansowaniu, uspójnienia zapisów dotyczących zachowania poziomu zatrudnienia przez podmiot ubiegający się o wsparcie w ramach Programu przez okres 12 miesięcy, kwestii terminu złożenia wniosków w ramach naboru w Programie oraz terminu realizacji przedsięwzięcia finansowanego w ramach Programu, zwiększenia premii punktowej w ramach kryterium strategicznego dla podmiotów ekonomii społecznej posiadających status Przedsiębiorstw Społecznego. 

Część zgłoszonych uwag zostało uwzględnionych. Nieuwzględnione zostały uwagi, które odnosiły się do zmian sprzecznych z zapisami wynikającymi z wytycznych m.in. KE i IK dotyczących realizacji  KPO oraz niezgodnych z zapisami  stanowiącymi podstawę prawną realizacji Programu oraz naboru wniosków w ramach ww. 

TABELA_ZESTAWIENIE UWAG I ODPOWIEDZI NA UWAGI_PROGRAM

TABELA_ZESTAWIENIE UWAG I ODPOWIEDZI NA UWAGI_REGULAMIN

Składamy serdeczne podziękowania za Państwa udział i uwagi przekazane w ww. konsultacjach.

 

 

Data utworzenia: 2022-10-26 14:57:14 przez: Weronika Tomaszewska ; data modyfikacji: 2022-11-29 08:38:05 przez: Anna Moskwa

Ogłoszenie o konsultacjach publicznych projektów dokumentów: Program „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025 oraz Regulamin naboru wniosków w ramach Program „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025.

 Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych projektów dokumentów:

  1. Program „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025,
  2.  Regulamin naboru wniosków  w ramach Program „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025.

Program realizuje ujętą w KPO inwestycję określoną w części A4.3.1. pn. Programy wsparcia inwestycyjnego umożliwiające w szczególności rozwój działalności, zwiększenie udziału w realizacji usług społecznych oraz poprawę jakości reintegracji w podmiotach ekonomii społecznej.   

Regulamin jest dokumentem wdrożeniowym Programu i zawiera warunki ubiegania się o wsparcie udzielane w trybie naboru wniosków, o którym mowa w art. 33 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1812).

Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem odpowiedniego formularza – oddzielnie dla każdego z ww. dokumentów, przesyłając na adres  e-mail: kpo.es@mrips.gov.pl do dnia 09.11.2022 r.

 Załączniki:

  1. Formularz zgłaszania uwag – Program „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025,
  2. Formularz zgłaszania uwag - Regulamin naboru wniosków.
Data utworzenia: 2022-10-26 14:57:14 przez: Weronika Tomaszewska ; data modyfikacji: 2022-11-29 08:38:05 przez: Anna Moskwa

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów w ramach Programu „Odporność i rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022–2025.

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór kandydatów na ekspertów opiniujących wnioski i/lub sprawozdania składane przez podmioty ekonomii społecznej w ramach Programu „Odporność i rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022–2025.

Zgłoszenie należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: kpo.es@mrips.gov.pl

z dopiskiem:    EKSPERT - Program „Odporność i rozwój ekonomii społecznej
i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022–2025
.       

Na zgłoszenia oczekujemy do dnia 31 października 2022 r. , do końca dnia.

Szczegółowych informacji w zakresie naboru udziela Pani Karolina Staszewska,
e-mail: karolina.staszewska@mrips.gov.pl, telefon: 538 117 137.

Ogłoszenie o naborze ekspertów_KPO.    

Załączniki:

1. Formularz zgłoszeniowy.

2. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. Oświadczenie o bezstronności.

4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Data utworzenia: 2022-10-26 14:57:14 przez: Weronika Tomaszewska ; data modyfikacji: 2022-11-29 08:38:05 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy