Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2022 r.

W 2022 r. po raz czwarty środki z krajowego funduszu szkoleniowego będą przeznaczone między innymi na priorytet dedykowany podmiotom ekonomii społecznej.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało propozycje priorytetów wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2022 r, a Rada Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowała między innymi  temat dotyczący pracowników zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej:

Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.

Priorytet realizowany będzie w ramach tzw. puli ministra, która wyniesie 177 470 tys. zł

>>>PRIORYTETY WYDATKOWANIA KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W 2022<<<

Data utworzenia: 2018-10-29 12:58:41 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2021-12-01 10:44:00 przez: Anna Moskwa

Dlaczego warto skorzystać z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2020 r.?

Przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne i zakłady aktywności zawodowej będą mogły w tym roku skorzystać z dedykowanego priorytetu KFS wspierającego kształcenie ustawiczne pracowników. Inaczej niż w ubiegłym roku z tego wsparcie to dostępne jest nie tylko dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dlaczego warto?

  • O tematyce szkoleń kursów i innych form kształcenia, a także o wyborze wykonawcy decydują sami wnioskodawcy.
  • Nie ma ograniczeń dotyczących liczby pracowników, których można przeszkolić korzystając z KFS.
  • Dotacja na jedną osobę to nawet 14,5 tys. zł.
  • KFS pokrywa do 100% kosztów szkoleń pracowników mikroprzedsiębiorstw i do 80% kosztów szkoleń pozostałych firm.

Co trzeba zrobić?

Na początku warto zorientować się na jakim etapie jest przygotowanie naboru wniosków na wsparcie w ramach KFS w powiatowym urzędzie pracy. Warto też przyjrzeć się dokumentacji z 2019 r. Jeżeli wniosek lub warunki aplikowania o wsparcie wydają się niejasne najlepiej zgłosić się do OWES, które powinny pomóc w formalnościach. Środki z KFS cieszą się dużym zainteresowaniem dlatego już teraz warto się przygotować.

 

KFS

Data utworzenia: 2018-10-29 12:58:41 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2021-12-01 10:44:00 przez: Anna Moskwa

Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2020 r. 

W 2020 r. po raz drugi środki z krajowego funduszu szkoleniowego będą przeznaczone między innymi na priorytet dedykowany podmiotom ekonomii solidarnej. 

Co się wydarzyło?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało propozycje priorytetów wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2020 r, a Rada Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowała między innymi dwa tematy dotyczące pracowników zatrudnionych w podmiotach ekonomii solidarnej:

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej.

W rezultacie pierwszy z powyższych priorytetów realizowany będzie w ramach tzw. puli ministra, a drugi w ramach priorytetów rady rynku pracy dla rezerwy KFS. 

Co to oznacza dla PES? 

KFS stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy i jest przeznaczony na wsparcie pracodawców inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i swoje własne. Co roku środki na KFS (w 2019 to ponad  246,5 mln zł) dzielona są na część, dla której priorytety określa minister (80%) oraz rezerwę, dla której główne wyzwania określa RRP (20%). Pula środków na realizację priorytetów ministra wyniesie w 2020 r. przeszło 195,2 mln zł. Środki te będą do dyspozycji PUP i będą mogły być przeznaczone m.in. na kształcenie ustawiczne pracowników Przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych, oraz ZAZ (szczegóły dotyczące podziału środków https://www.gov.pl/web/rodzina/kfs-2020). 

Na co można przeznaczyć środki z KFS? 

KFS to instrument związany z podnoszeniem kompetencji pracowników i pracodawców. Środki finansowe mogą być przeznaczone m.in. na kursy i studia podyplomowe egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających kwalifikacji lub uprawnień zawodowych. 

Ile wynosi dofinansowanie?

Przedsiębiorcy zatrudniający do 10 pracowników nie muszą wnosić wkładu własnego (w pozostałych przypadkach wkład własny to 20% kosztów), a maksymalna wysokość środków na jednego pracownika, którą można uzyskać z KFS to 300% przeciętnego wynagrodzenia za pracę. W przybliżeniu (bazując na danych za II kw. 2019 r.) z KFS można było uzyskać nawet 14,5 tys. zł. 

Dla których pracowników dostępne będzie wsparcie?

W 2020 roku (inaczej niż w roku 2019) możliwe będzie uzyskanie wsparcia na kształcenie ustawiczne pracowników PS, a także pracowników i członków spółdzielni socjalnych bez względu na to czy należą oni do grupy pracowników zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społęcznym. Takie rozwiązanie powinno ułatwić aplikowanie o środki, a także w bardziej elastyczny sposób odpowiadać na potrzeby tych podmiotów ekonomii społecznej. Podnosić swoje kwalifikacje, dzięki wsparciu z KFS, będą mogli również wszyscy pracownicy ZAZ. 

Gdzie aplikować i szukać informacji?

Środki z KFS rozdzielają powiatowe urzędy pracy. Dlatego już teraz warto zapoznać się z zasadami korzystania z funduszu, które obowiązują w 2019 r., zapewne w wielu przypadkach regulacje na przyszły rok będą podobne. O możliwość korzystania z KFS warto także zapytać w PUP. Trzeba również pamiętać, że zasady korzystania z KFS mogą być różne w zależności od PUP. Różnice te mogą dotyczyć szczególnie terminów, liczby naborów i innych ważnych kwestii organizacyjnych. Z tego powodu warto przygotować się do aplikowania ośrodki już na początku 2020 r. Ogólne zasady na których uzyskać można wsparcie z KFS można znaleźć tu http://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy. Z pewności będzie można również liczyć na fachowe wsparcie OWES. 

Co z pracownikami CIS, KIS i WTZ? 

Priorytet dotyczący pracowników CIS, KIS i WTZ jest tzw. priorytetem RRP. Oznacza to, że ta grupa pracodawców będzie mogła skorzystać z KFS, po wyczerpaniu się w danym PUP środków z tzw. puli ministra.

KFS

Data utworzenia: 2018-10-29 12:58:41 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2021-12-01 10:44:00 przez: Anna Moskwa

Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2019 r.

W 2019 r. środki z KFS zostały przeznaczone między innymi na priorytet związany kształceniem ustawicznym pracowników zatrudnionych w podmiotach ekonomii solidarnej.

Co się wydarzyło?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) przygotowało propozycje priorytetów wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na 2019 r. W dn. 20 września br. odbyło się posiedzenie Rady Rynku Pracy (RRP), w trakcie którego Rada pozytywnie zaopiniowała między innymi dwa tematy dotyczące pracowników zatrudnionych w podmiotach ekonomii solidarnej (krótka informacja o obradach RRP https://www.mpips.gov.pl/praca/naczelna-rada-zatrudnienia-/rada-rynku-pracy/).

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej (ZAZ).
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej (CIS), Klubów Integracji Społecznej (KIS), Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ).

W rezultacie pierwszy z powyższych priorytetów realizowany będzie w ramach tzw. puli Ministra, a drugi w ramach priorytetów RRP dla rezerwy KFS.

Co to oznacza dla PES?

KFS to wydzielona część Funduszu Pracy i jest przeznaczony na wsparcie pracodawców inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i swoje własne. Co roku środki na KFS (w 2019 to ponad 228 mln zł) dzielona są na część, dla której priorytety określa Minister (80%) oraz rezerwę, dla której główne wyzwania określa RRP (20%). Pula środków na realizację priorytetów ministra wyniesie w 2019 r. przeszło 180,6 mln zł. Środki te będą do dyspozycji Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) i będą mogły być przeznaczone m.in. na kształcenie ustawiczne pracowników przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych, oraz ZAZ (szczegóły dotyczące podziału środków https://www.mpips.gov.pl/praca/fundusz-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy/rok-2019/).

Na co można przeznaczyć środki z KFS?

KFS to instrument związany z podnoszeniem kompetencji pracowników i pracodawców. Środki finansowe mogą być przeznaczone m.in. na kursy i studia podyplomowe, egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje lub uprawnienia zawodowe.

Ile wynosi dofinansowanie?

Przedsiębiorcy zatrudniający do 10 pracowników nie muszą wnosić wkładu własnego (w pozostałych przypadkach wkład własny to 20% kosztów), a maksymalna wysokość środków na jednego pracownika, którą można uzyskać z KFS to 300% przeciętnego wynagrodzenia za pracę. W przybliżeniu (bazując na danych za II kw. 2018 r.) z KFS można było uzyskać nawet 13,5 tys. zł.

Dla których pracowników dostępne będzie wsparcie?

W przypadku przedsiębiorstw społecznych możliwe będzie uzyskanie wsparcia na podnoszenie kwalifikacji pracowników zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. W przypadku spółdzielni socjalnych ze wsparcia skorzystają pracownicy, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych. Podnosić swoje kwalifikacje, dzięki wsparciu z KFS, będą mogli wszyscy pracownicy ZAZ.

Gdzie aplikować i szukać informacji?

Środki z KFS rozdzielają PUP. Dlatego już teraz warto zapoznać się z zasadami korzystania z funduszu, które obowiązują w 2018 r., zapewne w wielu przypadkach regulacje na przyszły rok będą podobne. O możliwość korzystania z KFS warto także zapytać w PUP. Trzeba również pamiętać, że szczegółowe zasady korzystania z KFS mogą się różnić w zależności od PUP. Różnice te mogą dotyczyć np. terminów, liczby naborów i innych ważnych kwestii organizacyjnych. Z tego powodu warto przygotować się do aplikowania ośrodki już na początku 2019 r. Ogólne zasady na których uzyskać można wsparcie z KFS można znaleźć tutaj http://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy. Z pewności będzie można również liczyć na fachowe wsparcie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES).

Co z pracownikami CIS, KIS i WTZ?

Priorytet dotyczący pracowników (kadry) CIS, KIS i WTZ jest tzw. priorytetem RRP. Oznacza to, że ta grupa pracodawców będzie mogła skorzystać z KFS, po wyczerpaniu się w danym PUP środków z tzw. puli Ministra.

 

Data utworzenia: 2018-10-29 12:58:41 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2021-12-01 10:44:00 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy