Konsultacje społeczne ordynacji wyborczej

Rada Działalności Pożytku Publicznego przekazuje do konsultacji projekt ordynacji wyborczej, określającej zasady wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komitetów monitorujących krajowe i regionalne programy operacyjne na lata 2014-2020. Ordynacja została opracowana w oparciu o  zapisy ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz projektu wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczących komitetów monitorujących na lata 2014-2020. Ostateczny kształt ordynacji w znacznym stopniu zależeć będzie od rozwiązań przyjętych w wytycznych, w których pozostają nierozstrzygnięte kwestie dotyczące m.in.: kadencyjności, liczby miejsc gwarantowanych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz możliwości odwołania członka komitetu przez organizację, która zgłosiła jego kandydaturę. W związku z powyższym końcowe brzmienie ordynacji wyborczej może ulec zmianie (spotkanie podsumowujące robocze konsultacje wytycznych zaplanowano na koniec sierpnia).

Biorąc pod uwagę ograniczenia czasowe wynikające ze zbliżającego się terminu zatwierdzenia przez Komisję Europejską pierwszych krajowych programów operacyjnych, a co za tym idzie koniecznością powołania komitetów monitorujących i przeprowadzenia wyborów oraz w trosce o zapewnienie zainteresowanym możliwości zapoznania się z ordynacją konieczne jest poddanie jej konsultacjom społecznym już na tym etapie. Jeżeli ustalenie ostatecznego kształtu ordynacji zakończy się w terminie pozwalającym na jej ponowną ocenę przez interesariuszy, oraz jeżeli w związku z tym dalsze prace nad dokumentem nie będą zagrażać procedurze wyborczej, planowane jest przeprowadzenie ponownych konsultacji społecznych.

 

Prosimy o zgłaszanie uwag poprzez wypełnienie formularza i przesłanie go na adres: marta.szymczyk@mpips.gov.pl

Uwagi można zgłaszać do 24 sierpnia 2014 r.

 

Ordynacja wyborcza (doc)

Ordynacja wyborcza (pdf)

Formularz zgłaszania kandydatów

Karta do głosowania

Formularz zgłaszania uwag


Zestawienie uwag z konsultacji społecznych projektu ordynacji określającej zasady wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komitetów monitorujących krajowe i regionalne programy operacyjne na lata 2014-2020

 

Konsultacje społeczne projektu ordynacji wyborczej, określającej zasady wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komitetów monitorujących krajowe i regionalne programy operacyjne na lata 2014-2020 odbyły się w dniach 11 – 24 sierpnia 2014 r.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe zestawienie uwag wraz z uzasadnieniem o przyjęciu, bądź odrzuceniu uwagi przez RDPP.

Uprzejmie dziękujemy za zgłoszone uwagi. 

 

>>ZESTAWIENIE<<

 

 

 

Data utworzenia: 2014-08-11 15:50:47 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2014-09-01 15:29:14 przez: Jakub Szewczyk