Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Konsultacje programu Przedsiębiorstwo PLUS Społeczne

Konsultacje programu Przedsiębiorstwo PLUS Społeczne

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu resortowego programu Przedsiębiorstwo PLUS Społeczne. Ze wsparcia w ramach programu skorzystać mogą przedsiębiorstwa społeczne, a także podmioty ekonomii społecznej, które zdecydują się taki status uzyskać.

Środki finansowe z funduszu pracy i funduszu solidarnościowego będzie można uzyskać na wsparcie zatrudnienia, pokrycie kosztów bieżących i reintegrację pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Uwagi ujęte w tabeli uwag można przesyłać na adres: jakub.szewczyk@mrips.gov.pl do 27 marca br.

PROGRAM

TABELA UWAG

Data utworzenia: 2013-09-24 16:33:18 ; data modyfikacji: 2023-03-17 12:11:53 przez: Weronika Tomaszewska

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu online pt. Udzielanie ulg we wpłatach na PFRON przez przedsiębiorstwa społeczne.

Ulgi we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), tj. ulgi za zakupy, są regulowane w art. 22 ustawy dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.). Polegają one na tym, że uprawniony sprzedający (podmiot zatrudniający niektóre grupy osób niepełnosprawnych) oferuje wytworzone przez siebie odpłatne usługi lub produkcję innym podmiotom. Jeżeli podmioty te zapłącą terminowo za zakup, to sprzedający wystawia im informację INF-U, dzięki której nabywca skorzysta z ulgi przy rozliczaniu się z wpłat na PFRON.


Dzięki wystawianiu ulg sprzedający dodatkowo zachęca nabywców do korzystania z usług lub produkcji sprzedającego oraz zwiększa prawdopodobieństwo terminowego dopływu środków ze sprzedaży, więc rozwiązanie to jest korzystne dla obu stron kooperacji.
Dla obu stron wiąże się jednak nie tylko z uprawnieniami ale i obowiązkami. Obowiązki te dotyczą wystawiania ulg oraz wypełniania i przesyłania do PFRON miesięcznej informacji INF-1.
Wraz wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. poz. 1812) został rozszerzony krąg podmiotów uprawnionych do udzielania ulg we wpłatach na PFRON (ulgi za zakupy). Jedną z nowych grup uprawnionych sprzedających są przedsiębiorstwa społeczne o co najmniej 10-etatowym zatrudnieniu ogółem i co najmniej 30-procentowym wskaźniku zatrudnienia osób o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o stopniu umiarkowanym z niektórymi schorzeniami.

Szkolenie odbędzie się 11 stycznia 2023 r. w godzinach 9:30 - 17:00


Szkolenie organizuje Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MRiPS we współpracy z Departamentem Wpłat PFRON.


Dzięki temu w sposób praktyczny dowiedzą się Państwo np. o tym:
jak wykonać obowiązki
jak najkorzystniej ułożyć swoje sprawy w tym zakresie
jak wypełniać formularze i jak zarejestrować się w systemie ePFRON2 i jak go obsługiwać,
jak kwalifikować usługi i produkcję
jak zarządzać procesem płatności
jak obliczać dane niezbędne do ustalenia statusu sprzedającego i do obliczenia kwoty ulgi
jak obliczyć i korygować ulgi.
Jest to ważne zarówno, gdy obecnie spełniają Państwo warunki dla uprawnionych sprzedających, jak i w przypadku, gdy zamierzają Państwo spełniać te warunki. Zapraszamy wszystkie przedsiębiorstwa społeczne i wnioskujących o status PS!

Prosimy o wypełnianie załączonej karty zgłoszenia (w Acrobat Reader), nagranie jej i przysłanie na adres badania.bon@mrips.gov.pl do 10 stycznia 2023 r. do godz. 10:00.
(prosimy o przesłanie wypełnionego pliku a nie jego wydruku).

KARTA ZGŁOSZENIA

Data utworzenia: 2013-09-24 16:33:18 ; data modyfikacji: 2023-03-17 12:11:53 przez: Weronika Tomaszewska

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej ogłasza nabór kandydatów na stanowisko specjalisty ds. audytu w projekcie Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej PO WER. 

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem. 

Data utworzenia: 2013-09-24 16:33:18 ; data modyfikacji: 2023-03-17 12:11:53 przez: Weronika Tomaszewska

Strategie, Programy i Fundusze

08.11.2017

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia

Rozpoznanie rynku na emisje materiałów w telewizji

24.07.2017

Zapraszamy do zapoznania się z wyborem wykonawcy na emisje w telewizji materiałów dotyczących konsultacji ustaw wdrażających Program "Za Życiem" w ramach projektu "Konsultacje +".

Spotkania informacyjne dot. konkursu w ramach Działania 2.6 PO WER 2014-2020

17.07.2015

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza na spotkania informacyjne dla projektodawców, którzy zamierzają składać wnioski o dofinansowanie realizacji projektów w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15 ogłoszony w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych (Priorytet Inwestyc

Nowa zakładka na stronie głównej MPiPS pn. Program współpracy z NGO.

19.05.2015

Zachęcamy do odwiedzania nowej zakładki poświęconej Programowi współpracy i regulacjom dot. konsultacji.

Polecamy