Konkurs Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020.

FAQ - najczęściej zadawane pytania podczas naboru w ramach konkursu "Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020."

 

 1. Jakie są priorytety Programu?

W ramach zmienionego programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022” wspierane będą działania w ramach pięciu nowych priorytetów:

I. Usługi reintegracyjne.

W tym priorytecie realizować można różnorodne działania, które podniosą jakość usług świadczonych przez podmioty zatrudnienia socjalnego. Oznacza to przede wszystkim możliwość sfinansowania w ramach programu nowych usług świadczonych na rzecz uczestników oraz kierowania działań do nowych kategorii osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

II. Ścieżki reintegracji.

W tym priorytecie możliwe jest sfinansowanie dostosowania oferty w zakresie reintegracji zawodowej do potrzeb pracodawców działających na lokalnym rynku pracy, w tym w szczególności podmiotów ekonomii społecznej (PES). Ponadto priorytet ten dotyczy przedsięwzięć obejmujących zacieśnianie współpracy między podmiotami zatrudnienia socjalnego, a pracodawcami, szczególnie spółdzielniami socjalnymi i podmiotami ekonomii społecznej, dzięki któremu uczestnicy będą mogli płynnie przechodzić od zajęć w CIS i KIS do zatrudnienia.

III. Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych.

Działania finansowane w ramach tego priorytetu powinny umożliwić podmiotom zatrudnienia socjalnego ściślejszą współpracę z konsorcjum spółdzielni socjalnych. Współpraca ta może dotyczyć zarówno przepływu uczestników do zatrudnienia w spółdzielniach, jak również kwestii ekonomicznych oraz osiągania wspólnych celów gospodarczych.

IV. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży

W tym priorytecie mieszczą się działania skierowane do osób młodych,  a zwłaszcza do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Powinny one służyć nabywaniu umiejętności do współpracy, dialogu, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, ale także profilaktyki, konstruktywnych form spędzania czasu wolnego, czy też promowania wolontariatu i przedsiębiorczości społecznej.

V. Ogólnopolskie forum dialogu PZS.

W tym priorytecie realizowane będą działania umożliwiające wspólny dialog, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk podmiotów zatrudnienia socjalnego.

Szczegółowy opis konkretnych działań, które wpisują się w poszczególne priorytety i mogą uzyskać dofinansowanie znajduje się w Regulaminie konkursu w rozdziale V. Przeznaczenie środków programu (s.10).

 1. Kto może ubiegać się o przyznanie dotacji?

O dofinansowanie projektów w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty prowadzące podmioty zatrudnienia socjalnego (dalej: PZS),  których mowa w art. 3 ust 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Centra i Kluby Integracji Społecznej), a we wskazanych priorytetach również (samodzielnie lub w ramach oferty wspólnej) organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej: UDPPiW):

- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

- spółdzielnie socjalne;

- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.):

Priorytet

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację

I

 1. podmioty prowadzące PZS,
 2. organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej

II

 1. podmioty prowadzące PZS,

 b) organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej

III

 1. podmioty prowadzące PZS

IV

 1. podmioty prowadzące PZS,
 2. samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW

V

 1. podmioty prowadzące PZS,
 2. samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW.

 

 1. Czy jest możliwość składania oferty wspólnej przez więcej niż jeden podmiot uprawniony?

Składanie ofert wspólnych jest dopuszczalne w ramach wszystkich priorytetów. Niedopuszczalne jest jednak składanie ofert wspólnych, w których Oferentami są oddziały terenowej tej samej organizacji.

Oferta wspólna powinna zawierać następujące informacje dodatkowe: sposób reprezentacji podmiotów wobec administracji publicznej oraz określenie, jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego wykonywać będą poszczególne podmioty.

W przypadku oferty wspólnej podmioty składające ofertę mają obowiązek zawrzeć między sobą umowę o wspólną realizację projektu/zadania.

Złożenie oferty wspólnej wyklucza możliwość złożenia oferty indywidualnej przez podmiot, który bierze udział w ofercie wspólnej w ramach tego samego priorytetu.

Niedozwolone są przepływy finansowe między Oferentami realizującymi zadanie w ramach oferty wspólnej.

 1. Jak długo może trwać realizacja projektu?

Możliwa jest realizacja projektów rocznych. Projekty muszą rozpocząć się w 2020 r. (wydatki będą uznawane za kwalifikowalne najwcześniej od dnia 1 marca 2020 r.) oraz zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2020 r.

 1. Czy oferent musi wnieść wkład własny do projektu?

Wymagane jest wniesienie wkładu własnego finansowego lub osobowego lub rzeczowego w wysokości minimum 10% całkowitej kwoty planowanej na realizację zadania publicznego.

Powyższy wymóg należy rozumieć w ten sposób, że Oferent może wnieść:

a) wyłącznie wkład własny finansowy we wskazanej wysokości lub większy,

b) wyłącznie wkład własny osobowy we wskazanej wysokości lub większy ,

c) wyłącznie wkład własny rzeczowy we wskazanej wysokości lub większy,

d) połączyć wartość dwóch lub trzech typów wkładów, aby łącznie stanowiły co najmniej wskazane minimum.

W przypadku wniesienia wkładu osobowego lub wkładu rzeczowego konieczne jest zawarcie w ofercie uzasadnienia dokonanej wyceny wkładu.

 1. Na jakie wydatki można przeznaczyć środki z dotacji?

Środki finansowe stanowiące kwotę dofinansowania mogą zostać przeznaczone przez Oferenta na:

 1. Koszty realizacji działań poniesione przez Oferenta, bezpośrednio związane z realizacją zadania publicznego, w szczególności na:
 • koszty wynagrodzeń osób realizujących cele projektu (np. pracowników socjalnych, psychologów, trenerów, instruktorów itp.);
 • finansowanie kosztów uczestnictwa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym będących nowymi uczestnikami CIS lub KIS;
 • koszty podnoszenia kompetencji kadry CIS/KIS
 • koszty szkolenia uczestników CIS/KIS poza strukturą jednostki;
 • zakup podstawowych materiałów, narzędzi, wyposażenia oraz sprzętu technicznego przeznaczonych do realizacji projektów oraz zakup przedmiotów i środków niezbędnych
  do organizacji zaplanowanych działań projektowych na rzecz osób wykluczonych społecznie
   i zawodowo, zakwalifikowanych do udziału w projekcie (w klasyfikacji księgowej nie może
  to być środek trwały);
 • remonty, dostosowanie pomieszczeń, stanowisk pracy;
 • zakup przedmiotów i środków bhp niezbędnych do udziału uczestników w kursach
  i szkoleniach zawodowych (np.: odzież i obuwie ochronne, środki czystości i higieny);
 • koszty upowszechniania wiedzy o ofercie PZS, w tym działania mające na celu docieranie
  z ofertą do nowych środowisk i grup;
 1. Koszty administracyjne związane z koordynacją projektu, jego obsługą finansową i prawną,
  w szczególności na:
 • wynagrodzenie koordynatora projektu,
 • wynagrodzenie obsługi księgowej związanej z wykonaniem zadań w ramach projektu,
 • wydatki przeznaczone na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań.

Koszty administracyjne nie mogą być wyższe niż 10% całkowitej kwoty planowanej na realizację zadania publicznego.

 1. Jakich wydatków nie można ponosić w ramach wydatkowania przyznanego dofinansowania?

Zakres dofinansowania nie obejmuje:

 • inwestycji związanych z budową nowych obiektów;
 • pokrycia kosztów utrzymania biura Wykonawcy projektu (w tym także wydatków
  na wynagrodzenia pracowników), o ile nie służą one bezpośrednio realizacji zadań w ramach projektu;
 •  kosztów związanych ze świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • spłaty zaległych zobowiązań finansowych Wykonawcy projektu;
 • kosztów obsługi rachunku bankowego (nie dotyczy kosztów przelewów);
 • podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli może zostać odliczony w oparciu o ustawę z dnia
  11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.);
 • zakupu nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej;
 • zakupu środków trwałych tj. wydatków powyżej 10 tys. złotych (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.) oraz art. 16a ust. 1 w zw. z art. 16d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.);
 • amortyzacji;
 • leasingu;
 • rezerw na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;
 • odsetek z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;
 • kosztów kar i grzywien;
 • kosztów procesów sądowych (z wyjątkiem spraw prowadzonych w interesie publicznym);
 • nagród, premii i innych form bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania;
 • zakupu napojów alkoholowych (jest to niezgodne z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm);
 • podatków i opłat z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, składek
  na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • kosztów wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, chyba że umowa ta określa zasady i sposób podróży służbowych.

  8. Czy środki dotacyjne mogą być przeznaczone na  certyfikowane szkolenia dla Uczestników CIS przeprowadzone przez instytucje zewnętrzne?

Część zadania realizowanego przez oferenta może być zlecona innemu podmiotowi przedsiębiorcy. W takiej sytuacji kluczowe znaczenie dla uznania takiego działania za kwalifikowane będzie miało uzasadnienie oraz proporcje w stosunku do innych zadań realizowanych przez PZS. Informacja nt. zlecenia takiego działania powinna być wyraźnie zaznaczona w cz. III.4 oferty tj. plan i harmonogram działań, w ostatniej kolumnie dot. zakresu działania realizowanego przez podmiot nie będący stroną umowy.

9. Czy środki finansowe mogą być przeznaczone na doposażenie sekcji już istniejących, np. zakup dodatkowych urządzeń lub wymianę już wyeksploatowanych? (głównie chodzi o wyposażenie sekcji gastronomicznej oraz zakup całościowego fantoma do sekcji opiekun osób starszych).

Zadanie pierwsze w priorytecie pierwszym dotyczy przed wszystkim wdrażania nowych rozwiązań w zakresie usług reintegracyjnych. Ocena takiego wydatku zależy w decydującym stopniu od kontekstu zaplanowanych działań i uzasadnienia. Jeżeli na podstawie oferty będzie go można uznać za element niezbędny do wprowadzenia nowych usług to będzie również możliwe sfinansowanie go w ramach projektu. Najbardziej uzasadnione wydaje się planowanie takiego wydatku w przypadku oferty składanej w Priorytecie 2 zadanie 1. Jednak powinno to być związane z dostosowywaniem lub uzupełnianiem oferty reintegracyjnej PZS do potrzeb konkretnego pracodawcy. Co także powinno wynikać z oferty.

10. Czy w przypadku zakupu sprzętu, którego koszt jednostkowy przekraczałby wartość 10 tysięcy zł, można pokryć część (10 tys) ze środków dotacyjnych a pozostałą kwotę ze środków własnych? (chodzi o kocioł gazowy do gastronomii)?

Decydującą rolę odgrywa koszt jednostkowy, a nie źródło finansowania. Jeżeli koszt ten przekracza 10 tys. zł to jest to koszt niekwalifikowany i nie można sfinansować go z dotacji, nawet jeżeli udział dotacji w tym wydatku byłby niższy niż 10 tys. zł.

 11. Czy wystarczy by wskaźnikiem był udział w szkoleniu certyfikowanym Uczestników CIS?

 Realizując zadanie w priorytecie 1 należy wykazać realizację rezultatów określonych dla tego priorytetu w programie (niekoniecznie wszystkich). W programie sformułowano m.in. wskaźnik dotyczący liczby osób, które skorzystały z usług PZS. Warto mieć jednak na uwadze, że  zewnętrzne szkolenie nie powinno być jedynym działaniem CIS na rzecz uczestników, które będzie finansowane z projektu i wykazywane jako jego rezultat.

12. Jeśli możliwe jest doinwestowanie istniejących już sekcji to czy doinwestowaniem może być remont pomieszczeń?

Remonty są kwalifikowane, natomiast we wniosku należy wykazać, że wiąże się on z poszerzeniem zakresu usług reintegracyjnych dla uczestników, a także że jest bezpośrednio związany z realizacją zadania publicznego.

Generalnie projekty w ramach tego Programu to nie są projekty inwestycyjne. Wydatki takie jak niewielkie remonty albo zakupy sprzętów do 10 tys. są dopuszczalne i kwalifikowalne, ale jako działania uzupełniające/poboczne. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie były to główne/największe/najważniejsze koszty zadania. Każdorazowo należy też uzasadnić w jaki sposób koszty te są związane (bezpośrednio) z realizacją zadania publicznego i wspierają osiągnięcie rezultatów.

 13. Czy środki finansowe na świadczenia integracyjne mogą stanowić wkład własny oferenta?

Tak

14. Czy w ramach projektu można sfinansować wyżywienie uczestników?

Tak, z wyjątkiem zakupu napojów alkoholowych.

15. Czy w ramach projektu można sfinansować utworzenie strony internetowej?

TAK

16. Czy widniejący w części poświęconej wydatkom niekwalifikowalnym zapis dotyczący nie obejmowania zakresem dofinansowania zakupu środków trwałych, tj. wydatków powyżej 10 tys. złotych (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) odnosi się do sumy wydatków na środki trwałe? Czy wskazana kwota dotyczy ceny jednostkowej? 

Dotyczy ceny jednostkowej ( nie może przekroczyć 10 000 zł za jedną rzecz)

 

Data utworzenia: 2020-02-27 13:55:55 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2020-03-02 13:57:12 przez: Anna Moskwa

OGŁOSZENIE KONKURSU


2 lutego br. ogłoszony zostal konkurs "Od wykluczenia do aktywizacji. Edyjac 2020". Nbaór potrwa do 2 marca br. Szczegłówe informacje i dokumenty konkursowe znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej: 

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-programu-od-wykluczenia-do-aktywizacji-edycja-2020

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data utworzenia: 2020-02-27 13:55:55 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2020-03-02 13:57:12 przez: Anna Moskwa