Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Konkurs - Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022

Decyzja o dofinansowaniu oferty ze środków uwolnionych

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu "Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022” (część A rozdział IX Dysponowanie środami uwolnionymi), w celu zagospodarowania środków wynikających z rezygnacji z realizacji zadania przez podmiot, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 36 250,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) otrzymuje oferta nr 185 pn. ."Aktywizacja społeczna i zawodowa w CIS skutecznym narzędziem w drodze do zatrudnienia", złożona przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie w Priorytecie I.

>>>Decyzja Ministra<<<

Data utworzenia: 2019-02-07 15:17:25 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2022-06-21 13:03:43 przez: Anna Moskwa

Decyzja o dofinansowaniu oferty ze środków uwolnionych

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu "Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022” (część A rozdział IX Dysponowanie środami uwolnionymi), w celu zagospodarowania środków wynikających z rezygnacji z realizacji zadania przez podmiot, który otrzymał dofinansowanie, dofinansowanie w wysokości 93 300,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych) otrzymuje oferta nr 82 pn. „Rozszerzenie oferty reintegracji Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku", złożona przez Fundację „Nadzieja Rodzinie” w Priorytecie I.

>>>Decyzja Ministra<<<

Data utworzenia: 2019-02-07 15:17:25 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2022-06-21 13:03:43 przez: Anna Moskwa

Wyniki otwartego konkursu ofert „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022”

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 6 grudnia 2021 r., w dniu 28 lutego 2022 r. został rozstrzygnięty konkurs „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022”, wdrażany w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu i listami podmiotów dofinansowanych w  poszczególnych priorytetach:

Priorytet I. Usługi reintegracyjne. POBIERZ WYNIKI >>>

Priorytet II. Ścieżki reintegracji. POBIERZ WYNIKI >>>

Priorytet III. Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych. POBIERZ WYNIKI >>>

Priorytet IV. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży. POBIERZ WYNIKI >>>

Priorytet V. Ogólnopolskie forum dialogu PZS. POBIERZ WYNIKI >>>

W związku z wyższą alokacją w poszczególnych priorytetach niż suma dotacji wszystkich projektów dofinansowanych, pozostały nierozdysponowane środki przeznaczone na dotacje. Środki nierozdysponowane przesunięto do Priorytetu I. Usługi reintegracyjne oraz
do Priorytetu IV. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży i dofinansowano w nich dodatkowe oferty, których lista znajduję się poniżej:

Lista projektów dofinansowanych ze środków nierozdysponowanych. POBIERZ WYNIKI >>>

Podmioty, których oferty otrzymały dofinansowanie, zostaną w najbliższych dniach poinformowane drogą mailową, na adresy wskazane w ofertach, o dalszych etapach procedury zmierzającej do zawarcia umów o dofinansowanie.

W związku z  potrzebą pomocy dla obywateli Ukrainy, dofinansowane podmioty będą miały możliwość dostosowania ofert do aktualnej sytuacji. Wytyczne w tym zakresie zostaną przekazane w ww. informacji mailowej.

Data utworzenia: 2019-02-07 15:17:25 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2022-06-21 13:03:43 przez: Anna Moskwa

Wyniki oceny formalnej ofert w konkursie "Od wykluczenia do aktywizacji edycja 2022"

Przedstawiamy listę ofert odrzuconych formalnie podczas oceny ofert złożonych w ramach konkursu "Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022". Zgodnie z regulaminem konkursu w niektórych sytuacjach możliwe jest uzupełnienie braków formalnych.  Dokumenty uzupełniające należy wysłać w terminie 5 dni roboczych od dnia opublikowania listy ofert odrzuconych formalnie na stronie https://www.ekonomiaspołeczne.gov.pl, czyli do dnia 3 lutego br.

Dokumenty uzupełniające należy przesłać skanem na adres poczty elektronicznej: konkurs_pzs@mrips.gov.pl, w tytule wiadomości proszę wpisać numer oferty z tabeli oraz "Konkurs Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022 - uzupełnienie".

Oryginały dokumentów będą wymagane na etapie zawierania umowy na realizację zadania publicznego. Nieprzesłanie uzupełnienia lub przesłanie po terminie spowoduje odrzucenie oferty.

Prosimy o niezwłoczne uzupełnienie braków formalnych w celu jak najszybszego przekazania ofert do oceny merytorycznej. Istnieje możliwość odwołania od oceny formalnej.

Lista ofert odrzuconych formalnie 

 
Data utworzenia: 2019-02-07 15:17:25 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2022-06-21 13:03:43 przez: Anna Moskwa

Infolinia konkursu "Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022"

Do 12 stycznia br. trwa nabór ofert w ramach programu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”. Zapraszamy do korzystania z infolinii konkursu (22) 661 16 60 w godzinach od 9:00 do 11:00.

Data utworzenia: 2019-02-07 15:17:25 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2022-06-21 13:03:43 przez: Anna Moskwa

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zdawane pytania FAQ dotyczące trwającego właśnie konkursu "Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022". Przypominamy, że oferty można składać za pośrednictwem Generatora Ofert i Sprawozdań dostępnego na stronie https://zs.mrips.gov.pl/  do 12 stycznia 2022 r. do godz. 16:00.

>>>POBIERZ FAQ<<<

Data utworzenia: 2019-02-07 15:17:25 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2022-06-21 13:03:43 przez: Anna Moskwa

Ogłoszenie konkursu "Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022"

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022” w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020–2022” i zaprasza do składania ofert  na wsparcie finansowe projektów. 

Głównym celem programu jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki programowi podmioty zatrudnienia socjalnego, czyli centra i kluby integracji społecznej, mogą podnosić jakość swojej oferty na rzecz tych osób.

Program składa się z 5 Priorytetów. Są to:

Priorytet I Usługi reintegracyjne – zwiększanie dostępności dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do usług reintegracyjnych.

Priorytet II Ścieżki reintegracji – zwiększanie szans na zatrudnienie absolwentów podmiotów zatrudnienia socjalnego.

Priorytet III Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych.

Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży – wsparcie oraz zintegrowanie młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze środowiskiem lokalnym.

Priorytet V Ogólnopolskie forum dialogu podmiotów zatrudnienia socjalnego – wsparcie ogólnopolskiej współpracy, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk podmiotów zatrudnienia socjalnego.

Jak złożyć ofertę?

Nabór ofert do konkursu na rok 2022 rozpoczyna się 6 grudnia br. i zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Generatora Ofert i Sprawozdań dostępnego na stronie https://zs.mrips.gov.pl/, i potrwa do 12 stycznia 2022 r. do godz. 16:00.

Jak było wcześniej?

W 2020 r. Program był wdrażany w formie otwartego konkursu ofert o puli 3 mln zł. Z uwagi na sytuację pandemiczną zrezygnowano z naboru ofert w Priorytecie V. Wpłynęło 149 ofert, spośród których dofinansowano 26, w których wsparciem objęto ponad 500 uczestników.

W 2021 r. budżet również wyniósł 3 mln zł. Spośród 239 złożonych ofert dofinansowano 30. Podobnie jak rok wcześniej, z uwagi na sytuację pandemiczną zrezygnowano z naboru ofert w Priorytecie V. Projekty aktualnie są w realizacji.

MATERIAŁY

>>>OGŁOSZENIE KONKURSU<<<

>>>PROGRAM KONKURSU<<<

>>>REGULAMIN KONKURSU<<<

>>>JAK DZIAŁA GENERATOR_INSTRUKCJA DLA OFERENTA<<<

Data utworzenia: 2019-02-07 15:17:25 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2022-06-21 13:03:43 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy