Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Konkurs - Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020

Wyniki otwartego konkursu ofert „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”

W nawiązaniu do ogłoszenia o konkursie „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020" z dnia 10 lutego 2020 r., w dniu 30 kwietnia 2020 r. został rozstrzygnięty konkurs „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”, wdrażany w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu i listami podmiotów dofinansowanych dla poszczególnych priorytetach konkursu:

Priorytet I. Usługi reintegracyjne. POBIERZ WYNIKI >>>

Priorytet II. Ścieżki reintegracji. POBIERZ WYNIKI >>>

Priorytet III. Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych. – POBIERZ WYNIKI >>>

Priorytet IV. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży. POBIERZ WYNIKI >>>

Rezygnacja z dofinansowywania oferty w priorytecie V wynika z braku możliwości realizacji zadania polegającego na organizacji ogólnopolskiego Konwentu KIS/CIS w związku z panującą epidemią oraz ograniczeniami zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań.

W związku z wyższą alokacją w poszczególnych priorytetach niż suma dotacji wszystkich projektów dofinansowanych oraz rezygnacją z udzielenia dofinansowania w priorytecie V, pozostały nierozdysponowane środki przeznaczone na dotacje.

Ze względu na największą liczbę ofert złożonych w ramach 2 priorytetów, świadczącą o dużym zapotrzebowaniu na realizację działań w tych obszarach, środki nierozdysponownane przesunięto do Priorytetu 1. Usługi reintegracyjne oraz do Priorytetu 4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży.

Lista projektów dofinansowanych ze środków nierozdysponowanych. POBIERZ WYNIKI >>>

Podmioty, których oferty otrzymały dofinansowanie, zostaną w najbliższych dniach poinformowane drogą mailową, na adresy wskazane w ofertach, o dalszych etapach procedury zmierzającej do zawarcia umów o dofinansowanie.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w związku ze stanem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 ww. podmioty, będą proszone o dostosowanie ofert do aktualnej sytuacji. Wytyczne w tym zakresie zostaną przekazane w ww. informacji mailowej.

Data utworzenia: 2019-08-05 13:04:44 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2022-01-11 10:14:42 przez: Anna Moskwa

FAQ - najczęściej zadawane pytania podczas naboru w ramach konkursu "Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020."

 

 1. Jakie są priorytety Programu?

W ramach zmienionego programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022” wspierane będą działania w ramach pięciu nowych priorytetów:

I. Usługi reintegracyjne.

W tym priorytecie realizować można różnorodne działania, które podniosą jakość usług świadczonych przez podmioty zatrudnienia socjalnego. Oznacza to przede wszystkim możliwość sfinansowania w ramach programu nowych usług świadczonych na rzecz uczestników oraz kierowania działań do nowych kategorii osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

II. Ścieżki reintegracji.

W tym priorytecie możliwe jest sfinansowanie dostosowania oferty w zakresie reintegracji zawodowej do potrzeb pracodawców działających na lokalnym rynku pracy, w tym w szczególności podmiotów ekonomii społecznej (PES). Ponadto priorytet ten dotyczy przedsięwzięć obejmujących zacieśnianie współpracy między podmiotami zatrudnienia socjalnego, a pracodawcami, szczególnie spółdzielniami socjalnymi i podmiotami ekonomii społecznej, dzięki któremu uczestnicy będą mogli płynnie przechodzić od zajęć w CIS i KIS do zatrudnienia.

III. Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych.

Działania finansowane w ramach tego priorytetu powinny umożliwić podmiotom zatrudnienia socjalnego ściślejszą współpracę z konsorcjum spółdzielni socjalnych. Współpraca ta może dotyczyć zarówno przepływu uczestników do zatrudnienia w spółdzielniach, jak również kwestii ekonomicznych oraz osiągania wspólnych celów gospodarczych.

IV. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży

W tym priorytecie mieszczą się działania skierowane do osób młodych,  a zwłaszcza do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Powinny one służyć nabywaniu umiejętności do współpracy, dialogu, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, ale także profilaktyki, konstruktywnych form spędzania czasu wolnego, czy też promowania wolontariatu i przedsiębiorczości społecznej.

V. Ogólnopolskie forum dialogu PZS.

W tym priorytecie realizowane będą działania umożliwiające wspólny dialog, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk podmiotów zatrudnienia socjalnego.

Szczegółowy opis konkretnych działań, które wpisują się w poszczególne priorytety i mogą uzyskać dofinansowanie znajduje się w Regulaminie konkursu w rozdziale V. Przeznaczenie środków programu (s.10).

 1. Kto może ubiegać się o przyznanie dotacji?

O dofinansowanie projektów w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty prowadzące podmioty zatrudnienia socjalnego (dalej: PZS),  których mowa w art. 3 ust 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Centra i Kluby Integracji Społecznej), a we wskazanych priorytetach również (samodzielnie lub w ramach oferty wspólnej) organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej: UDPPiW):

- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

- spółdzielnie socjalne;

- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.):

Priorytet

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację

I

 1. podmioty prowadzące PZS,
 2. organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej

II

 1. podmioty prowadzące PZS,

 b) organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej

III

 1. podmioty prowadzące PZS

IV

 1. podmioty prowadzące PZS,
 2. samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW

V

 1. podmioty prowadzące PZS,
 2. samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW.

 

 1. Czy jest możliwość składania oferty wspólnej przez więcej niż jeden podmiot uprawniony?

Składanie ofert wspólnych jest dopuszczalne w ramach wszystkich priorytetów. Niedopuszczalne jest jednak składanie ofert wspólnych, w których Oferentami są oddziały terenowej tej samej organizacji.

Oferta wspólna powinna zawierać następujące informacje dodatkowe: sposób reprezentacji podmiotów wobec administracji publicznej oraz określenie, jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego wykonywać będą poszczególne podmioty.

W przypadku oferty wspólnej podmioty składające ofertę mają obowiązek zawrzeć między sobą umowę o wspólną realizację projektu/zadania.

Złożenie oferty wspólnej wyklucza możliwość złożenia oferty indywidualnej przez podmiot, który bierze udział w ofercie wspólnej w ramach tego samego priorytetu.

Niedozwolone są przepływy finansowe między Oferentami realizującymi zadanie w ramach oferty wspólnej.

 1. Jak długo może trwać realizacja projektu?

Możliwa jest realizacja projektów rocznych. Projekty muszą rozpocząć się w 2020 r. (wydatki będą uznawane za kwalifikowalne najwcześniej od dnia 1 marca 2020 r.) oraz zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2020 r.

 1. Czy oferent musi wnieść wkład własny do projektu?

Wymagane jest wniesienie wkładu własnego finansowego lub osobowego lub rzeczowego w wysokości minimum 10% całkowitej kwoty planowanej na realizację zadania publicznego.

Powyższy wymóg należy rozumieć w ten sposób, że Oferent może wnieść:

a) wyłącznie wkład własny finansowy we wskazanej wysokości lub większy,

b) wyłącznie wkład własny osobowy we wskazanej wysokości lub większy ,

c) wyłącznie wkład własny rzeczowy we wskazanej wysokości lub większy,

d) połączyć wartość dwóch lub trzech typów wkładów, aby łącznie stanowiły co najmniej wskazane minimum.

W przypadku wniesienia wkładu osobowego lub wkładu rzeczowego konieczne jest zawarcie w ofercie uzasadnienia dokonanej wyceny wkładu.

 1. Na jakie wydatki można przeznaczyć środki z dotacji?

Środki finansowe stanowiące kwotę dofinansowania mogą zostać przeznaczone przez Oferenta na:

 1. Koszty realizacji działań poniesione przez Oferenta, bezpośrednio związane z realizacją zadania publicznego, w szczególności na:
 • koszty wynagrodzeń osób realizujących cele projektu (np. pracowników socjalnych, psychologów, trenerów, instruktorów itp.);
 • finansowanie kosztów uczestnictwa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym będących nowymi uczestnikami CIS lub KIS;
 • koszty podnoszenia kompetencji kadry CIS/KIS
 • koszty szkolenia uczestników CIS/KIS poza strukturą jednostki;
 • zakup podstawowych materiałów, narzędzi, wyposażenia oraz sprzętu technicznego przeznaczonych do realizacji projektów oraz zakup przedmiotów i środków niezbędnych
  do organizacji zaplanowanych działań projektowych na rzecz osób wykluczonych społecznie
   i zawodowo, zakwalifikowanych do udziału w projekcie (w klasyfikacji księgowej nie może
  to być środek trwały);
 • remonty, dostosowanie pomieszczeń, stanowisk pracy;
 • zakup przedmiotów i środków bhp niezbędnych do udziału uczestników w kursach
  i szkoleniach zawodowych (np.: odzież i obuwie ochronne, środki czystości i higieny);
 • koszty upowszechniania wiedzy o ofercie PZS, w tym działania mające na celu docieranie
  z ofertą do nowych środowisk i grup;
 1. Koszty administracyjne związane z koordynacją projektu, jego obsługą finansową i prawną,
  w szczególności na:
 • wynagrodzenie koordynatora projektu,
 • wynagrodzenie obsługi księgowej związanej z wykonaniem zadań w ramach projektu,
 • wydatki przeznaczone na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań.

Koszty administracyjne nie mogą być wyższe niż 10% całkowitej kwoty planowanej na realizację zadania publicznego.

 1. Jakich wydatków nie można ponosić w ramach wydatkowania przyznanego dofinansowania?

Zakres dofinansowania nie obejmuje:

 • inwestycji związanych z budową nowych obiektów;
 • pokrycia kosztów utrzymania biura Wykonawcy projektu (w tym także wydatków
  na wynagrodzenia pracowników), o ile nie służą one bezpośrednio realizacji zadań w ramach projektu;
 •  kosztów związanych ze świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • spłaty zaległych zobowiązań finansowych Wykonawcy projektu;
 • kosztów obsługi rachunku bankowego (nie dotyczy kosztów przelewów);
 • podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli może zostać odliczony w oparciu o ustawę z dnia
  11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.);
 • zakupu nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej;
 • zakupu środków trwałych tj. wydatków powyżej 10 tys. złotych (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.) oraz art. 16a ust. 1 w zw. z art. 16d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.);
 • amortyzacji;
 • leasingu;
 • rezerw na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;
 • odsetek z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;
 • kosztów kar i grzywien;
 • kosztów procesów sądowych (z wyjątkiem spraw prowadzonych w interesie publicznym);
 • nagród, premii i innych form bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania;
 • zakupu napojów alkoholowych (jest to niezgodne z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm);
 • podatków i opłat z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, składek
  na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • kosztów wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, chyba że umowa ta określa zasady i sposób podróży służbowych.

  8. Czy środki dotacyjne mogą być przeznaczone na  certyfikowane szkolenia dla Uczestników CIS przeprowadzone przez instytucje zewnętrzne?

Część zadania realizowanego przez oferenta może być zlecona innemu podmiotowi przedsiębiorcy. W takiej sytuacji kluczowe znaczenie dla uznania takiego działania za kwalifikowane będzie miało uzasadnienie oraz proporcje w stosunku do innych zadań realizowanych przez PZS. Informacja nt. zlecenia takiego działania powinna być wyraźnie zaznaczona w cz. III.4 oferty tj. plan i harmonogram działań, w ostatniej kolumnie dot. zakresu działania realizowanego przez podmiot nie będący stroną umowy.

9. Czy środki finansowe mogą być przeznaczone na doposażenie sekcji już istniejących, np. zakup dodatkowych urządzeń lub wymianę już wyeksploatowanych? (głównie chodzi o wyposażenie sekcji gastronomicznej oraz zakup całościowego fantoma do sekcji opiekun osób starszych).

Zadanie pierwsze w priorytecie pierwszym dotyczy przed wszystkim wdrażania nowych rozwiązań w zakresie usług reintegracyjnych. Ocena takiego wydatku zależy w decydującym stopniu od kontekstu zaplanowanych działań i uzasadnienia. Jeżeli na podstawie oferty będzie go można uznać za element niezbędny do wprowadzenia nowych usług to będzie również możliwe sfinansowanie go w ramach projektu. Najbardziej uzasadnione wydaje się planowanie takiego wydatku w przypadku oferty składanej w Priorytecie 2 zadanie 1. Jednak powinno to być związane z dostosowywaniem lub uzupełnianiem oferty reintegracyjnej PZS do potrzeb konkretnego pracodawcy. Co także powinno wynikać z oferty.

10. Czy w przypadku zakupu sprzętu, którego koszt jednostkowy przekraczałby wartość 10 tysięcy zł, można pokryć część (10 tys) ze środków dotacyjnych a pozostałą kwotę ze środków własnych? (chodzi o kocioł gazowy do gastronomii)?

Decydującą rolę odgrywa koszt jednostkowy, a nie źródło finansowania. Jeżeli koszt ten przekracza 10 tys. zł to jest to koszt niekwalifikowany i nie można sfinansować go z dotacji, nawet jeżeli udział dotacji w tym wydatku byłby niższy niż 10 tys. zł.

 11. Czy wystarczy by wskaźnikiem był udział w szkoleniu certyfikowanym Uczestników CIS?

 Realizując zadanie w priorytecie 1 należy wykazać realizację rezultatów określonych dla tego priorytetu w programie (niekoniecznie wszystkich). W programie sformułowano m.in. wskaźnik dotyczący liczby osób, które skorzystały z usług PZS. Warto mieć jednak na uwadze, że  zewnętrzne szkolenie nie powinno być jedynym działaniem CIS na rzecz uczestników, które będzie finansowane z projektu i wykazywane jako jego rezultat.

12. Jeśli możliwe jest doinwestowanie istniejących już sekcji to czy doinwestowaniem może być remont pomieszczeń?

Remonty są kwalifikowane, natomiast we wniosku należy wykazać, że wiąże się on z poszerzeniem zakresu usług reintegracyjnych dla uczestników, a także że jest bezpośrednio związany z realizacją zadania publicznego.

Generalnie projekty w ramach tego Programu to nie są projekty inwestycyjne. Wydatki takie jak niewielkie remonty albo zakupy sprzętów do 10 tys. są dopuszczalne i kwalifikowalne, ale jako działania uzupełniające/poboczne. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie były to główne/największe/najważniejsze koszty zadania. Każdorazowo należy też uzasadnić w jaki sposób koszty te są związane (bezpośrednio) z realizacją zadania publicznego i wspierają osiągnięcie rezultatów.

 13. Czy środki finansowe na świadczenia integracyjne mogą stanowić wkład własny oferenta?

Tak

14. Czy w ramach projektu można sfinansować wyżywienie uczestników?

Tak, z wyjątkiem zakupu napojów alkoholowych.

15. Czy w ramach projektu można sfinansować utworzenie strony internetowej?

TAK

16. Czy widniejący w części poświęconej wydatkom niekwalifikowalnym zapis dotyczący nie obejmowania zakresem dofinansowania zakupu środków trwałych, tj. wydatków powyżej 10 tys. złotych (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) odnosi się do sumy wydatków na środki trwałe? Czy wskazana kwota dotyczy ceny jednostkowej? 

Dotyczy ceny jednostkowej ( nie może przekroczyć 10 000 zł za jedną rzecz)

 

Data utworzenia: 2019-08-05 13:04:44 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2022-01-11 10:14:42 przez: Anna Moskwa

Ogłoszenie o konkursie w ramach programu "Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020"

10.02.2020

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

na podstawie art. 23 ust. l pkt 7a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów:

 1. Priorytet I Usługi reintegracyjne
 • podmioty prowadzące PZS,
 • organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej,
 1. Priorytet II Ścieżki reintegracji
 • podmioty prowadzące PZS,
 • organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej,
 1. Priorytet III Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych
 • podmioty prowadzące PZS,
 1. Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży
 • podmioty prowadzące PZS,
 • samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW,
 1. Priorytet V Ogólnopolskie forum dialogu PZS
 • podmioty prowadzące PZS
 • samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW,

w ramach otwartego konkursu ofert ogłaszanego na podstawie Programu Od wykluczenia do aktywizacji Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022.

1) Rodzaj zadania

Zakres możliwych do zrealizowania w ramach konkursu działań obejmuje sferę pożytku publicznego określoną w art. 4 ust. 1 pkt 2 UDDPiW tj. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z pięciu Priorytetów:

Priorytet I Usługi reintegracyjne.

Priorytet II Ścieżki reintegracji.

Priorytet III Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych.

Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży.

Priorytet V Ogólnopolskie forum dialogu PZS.

Składane oferty mają realizować cel główny programu, jakim jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym.

2) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na rok 2020 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dalej: Minister), na realizację Konkursu „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020” przeznaczył łącznie kwotę 3 000 000 złotych (słownie: trzy miliony złotych), z czego na realizację projektów w ramach:

 1. Priorytetu I - 1 050 000 zł
 2. Priorytetu II – 1 050 000 zł
 3. Priorytetu III – 350 000 zł
 4. Priorytetu IV – 450 000 zł
 5. Priorytetu V – 100 000 zł

 

3) Zasady przyznawania dotacji

W ramach poszczególnych priorytetów Minister określa minimalne i maksymalne kwoty dofinansowania jakie mogą zostać przyznane na realizację zadania publicznego:

 1. Priorytet I i II:

minimalna kwota dofinansowania - 20 tys. zł,

maksymalna kwota dofinansowania – 200 tys. zł

 1. Priorytet III i IV:

minimalna kwota dofinansowania – 20 tys. zł,

maksymalna kwota dofinansowania – 100 tys. zł

 1. Priorytet V kwota dofinansowania wynosić będzie 100 tys. zł.

 

Postępowanie konkursowe odbywać się będzie na podstawie art. 23 ust. l pkt 7a ustawy o pomocy społecznej oraz zgodnie z trybem przeprowadzania otwartego konkursu ofert na podstawie UDPPiW, a także z uwzględnieniem wymagań rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

Wymagane jest wniesienie wkładu własnego finansowego lub osobowego lub rzeczowego w wysokości minimum 10% całkowitej kwoty planowanej na realizację zadania publicznego.

4) Terminy i warunki realizacji zadania

Możliwa jest realizacja projektów rocznych. Projekty muszą rozpocząć się w 2020 r. (wydatki będą uznawane za kwalifikowalne najwcześniej od dnia 1 marca 2020 r.) oraz zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2020 r.

5) Termin składania ofert

Ofertę wraz z oświadczeniami wymienionymi w części IV.3. regulaminu należy złożyć w 1 egzemplarzu w terminie do 2 marca 2020 r.

6) Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

Ofertę należy złożyć do Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dalej: Ministerstwo):

 • w formie listu poleconego z dopiskiem na kopercie Konkurs Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020 – adres: ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego), lub
 • osobiście w Kancelarii Ministerstwa.

Oferty niekompletne lub złożone na niewłaściwym formularzu nie będą rozpatrywane.

Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie po upływie terminu ich składania. Nie dotyczy to załączanych do oferty oświadczeń oraz oczywistych omyłek pisarskich.

Złożenie oferty na wsparcie finansowe projektu nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.

Każda oferta złożona w konkursie „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020” musi spełnić kryteria formalne określone w regulaminie konkursu. Ocenie merytorycznej podlegają oferty spełniające kryteria formalne.

Ocena merytoryczna dokonywana jest przez Ministra, na podstawie opinii komisji konkursowej. Opinia komisji konkursowej ma postać punktacji wraz z uzasadnieniem oraz propozycją kwoty dofinansowania. Kryteria merytoryczne określone zostały w regulaminie konkursu.

7) Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty

W roku 2019 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartych konkursów ofert realizowanych z Programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo” przekazał dotacje w wysokości 3 018 205,60 zł.

 

Materiały

Regulamin konkursu

Program

Oświadczenie oferenta

Wzór oferty

Wzór oferty z omówieniem

Narzędzie do sprawdzenia limitów w budżecie

Data utworzenia: 2019-08-05 13:04:44 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2022-01-11 10:14:42 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy