Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Komunikaty

Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 20 stycznia 2009 r.

W dniu 20 stycznia 2009 r. odbyło się posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego, podsumowujące prace II kadencji Rady.

Na początku spotkania Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Współprzewodniczący RDPP, powitał zebranych, dziękując członkom Rady za współpracę. Teresa Hernik, Współprzewodnicząca Rady z ramienia strony pozarządowej, dokonała podsumowania prac Rady II kadencji, wśród sukcesów wymieniając m. in. prace nad przygotowaniem Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 2007-2013 i SWRSO 2009-2015 oraz prace przy tworzeniu systemu wdrażania i monitorowaniu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2005-2008 i Programu Operacyjnego FIO 2009-2013, prace nad nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje ustawy w formie konferencji regionalnych, nawiązanie współpracy z Podkomisją Stałą ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi działającą w ramach Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Parlamentarnym Zespołem ds. Organizacji Pozarządowych, a także nawiązanie współpracy z Trójstronną Komisją ds. Dialogu Społecznego.

Następnie głos zabrali przewodniczący stałych zespołów problemowych RDPP. Marcin Dadel, Przewodniczący Zespołu ds. Prawnych i Monitoringu poinformował, że do najistotniejszych zadań zespołu należały zwłaszcza prace nad projektem nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Za najistotniejsze wyzwanie, stojące przed członkami Rady III kadencji, uznał m. in. uproszczenie zasad księgowości dla małych organizacji.

Marzena Mendza-Drozd, Przewodnicząca Zespołu ds. Programów i Funduszy wymieniła wśród najistotniejszych kwestii, jakie podejmował zespół, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, w formule programu wieloletniego i programu operacyjnego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz Fundusz Norweski oraz Fundusz Szwajcarski.

Następnie Tomasz Schimanek, Przewodniczący Zespołu ds. Dialogu i Współpracy podsumował krótko prace zespołu. Poinformował, że nawiązano współpracę z Prezydium Trójstronnej Komisji ds. Dialogu Społeczno-Gospodarczego. Wśród istotnych kwestii, które należy rozwiązać wymienił nowelizację regulaminu i wzmocnienie znaczenia harmonogramu prac jako jednego z głównych instrumentów działania RDPP.

Członkowie Rady dyskutowali także na temat usytuowania Rady, nowych koncepcji formuły jej funkcjonowania, usprawnień, które można byłoby wprowadzić, a także na temat ogólnej oceny prac Rady II kadencji.

Kolejnym punktem programu była dyskusja na temat konsekwencji nowelizacji kodeksu pracy i przepisów BHP dla organizacji zatrudniających pracowników, w tym kosztów szkoleń z zakresu przepisów przeciwpożarowych.

Następnie Anna Mazgal, reprezentująca Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych, poinformowała zebranych na temat działań podjętych, we współpracy z Departamentem Pożytku Publicznego, przez organizacje pozarządowe w celu promowania mechanizmu 1% w roku ubiegłym oraz planów na rok bieżący. Anna Mazgal poinformowała również, że nieformalna koalicja, skupiająca m. in. organizacje: Forum Darczyńców, Fundacja dla Śląska, Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Fundacja Urszuli Jaworskiej, Greenpeace, Instytut Spraw Publicznych, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce wystosowała list otwarty do organizacji pożytku publicznego, z apelem o dobrowolne ujawnianie wysokości środków, jakie wpłynęły na ich konta z tytułu odpisu 1% oraz o promowanie przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji, bez wskazywania konkretnego celu czy też indywidualnej osoby, na rzecz której wykorzystane miałyby być środki. Podstawową kwestią, dodała Anna Mazgal, jest promowanie samego mechanizmu, nie zaś konkretnych organizacji.

Krótką informację na temat planowanej akcji promocyjnej dotyczącej mechanizmu 1% zaprezentował także Konrad Wojterkowski, reprezentujący Krajowe Centrum Kompetencji.

Maciej Kaczorowski (DPP) przedstawił w kolejnym punkcie posiedzenia stan prac nad dokumentami programowymi PO FIO 2009-2013 oraz omówił uwagi zgłoszone przez członków RDPP.

W kolejnym punkcie Magdalena Zaraś (DPP) poinformowała członków Rady o zadaniach i usytuowaniu Komitetu Koordynacyjnego Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 2009-2015.

Następnie Andżelika Wardęga (DPP) przedstawiła informację na temat stanu realizacji Działania 5.4 Rozwój potencjału III sektora PO KL.

Paulina Chodyra (DPP) zaprezentowała informację o trybie wyboru kandydatów na członków Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej. Rekomendację RDPP otrzymali - Barbara Sadowska, Krzysztof  Margol, Ks. Stanisław Słowik.

Członkowie RDPP podjęli także decyzję o rekomendowaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających w obszarze ochrony środowiska do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2007-2013 oraz  KM RPO Województwa Lubelskiego 2007-2013 oraz zaakceptowali protokół z przebiegu głosowania na kandydatów organizacji pozarządowych na członków PKM PO KL Województwa Zachodniopomorskiego wraz z listą wybranych kandydatów.


Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniach 15 - 16 września 2008 r.

W dniach 15-16 września 2008 r. w miejscowości Dębe k/Warszawy odbyło się kolejne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego. W spotkaniu udział wzięli członkowie Rady, pracownicy Departamentu Pożytku Publicznego oraz Dariusz Zielecki, Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej w Najwyższej Izbie Kontroli.

Program posiedzenia w dniu 15 września obejmował: informację na temat Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, dyskusję na temat PO FIO 2009-2013, mechanizmu 1%, zbiórek publicznych oraz omówienie koncepcji deklaracji współpracy organizacji pozarządowych z mediami.

Marzena Mendza-Drozd przedstawiła w skrócie kalendarium V Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. Poinformowała zebranych, że organizatorzy położyli nacisk nie tylko na stronę merytoryczną wydarzenia, ale także na ciekawą formę prezentacji. Do udziału w OFIP zaproszeni zostali przedstawiciele rządu i samorządu terytorialnego.

Następnie dyskutowano na temat Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013. Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor DPP, podkreślił, że w najbliższym czasie najistotniejsze będzie opracowanie przejrzystych zasad wdrażania programu. Członkowie RDPP dyskutowali na temat ukierunkowania systemu wsparcia w ramach FIO, usprawnienia procedur przyznawania dotacji oraz monitorowania przebiegu realizacji.

Po przerwie omówiono problematykę zbiórek publicznych. Podkreślona została konieczność aktualizacji przepisów prawnych w tym zakresie.

Dyskusja dotycząca mechanizmów finansowego wsparcia działań organizacji obejmowała także problemy związane z mechanizmem 1% - podniesiony został temat możliwości wskazywania w zeznaniu podatkowym konkretnego celu, na jaki podatnik chciałby przekazać odpis 1% podatku oraz problem wykluczenia z obwieszczenia organizacji zajmujących się działalnością gospodarczą, wymagającą koncesji.

Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor DPP, poinformował także członków Rady o koncepcji stworzenia elektronicznego systemu, w którym organizacje pożytku publicznego, zamieszczałyby informacje - w tym numery kont bankowych - niezbędne do dokonywania przelewów przez Urzędy Skarbowe.

Na koniec posiedzenia podjęto temat dostępu organizacji pozarządowych do czasu antenowego w mediach publicznych. Zaakcentowano przede wszystkim konieczność udziału przedstawicieli organizacji w radach programowych mediów, przygotowania przedstawicieli organizacji do profesjonalnej współpracy z dziennikarzami oraz uzyskania przez organizacje dostępu do czasu antenowego, w myśl przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W programie posiedzenia w dniu 16 września przewidziane zostały następujące punkty: kwestia wprowadzenia do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przedstawiciela III sektora w charakterze obserwatora, rekomendacje przedstawicieli organizacji, zajmujących się zagadnieniami środowiska naturalnego do KM RPO Woj. Śląskiego i Woj. Łódzkiego, dyskusja na temat projektu Planu Działania na rok 2009 dla Poddziałania 5.4.1 w ramach PO KL, omówienie raportu NIK Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli prawidłowości udzielania i rozliczania przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Obrady rozpoczęły się od omówienia koncepcji uczestnictwa przedstawiciela III sektora w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w charakterze obserwatora. Argumentowano, że byłby to dobry sposób na usprawnienie przepływu informacji pomiędzy administracją publiczną a sektorem pozarządowym, zwłaszcza w sprawach dotyczących współpracy międzysektorowej.

W kolejnym punkcie posiedzenia rekomendację do KM RPO Województwa Łódzkiego otrzymali przedstawiciele Fundacji „Nasze Zoo" oraz Stowarzyszenia „Film - Przyroda - Kultura". Członkowie RDPP postanowili także o przełożeniu rekomendacji do KM RPO Woj. Śląskiego i przesłaniu do Urzędu Marszałkowskiego prośby o uzupełnienie dokumentów.

Następnie Izabela Halik i Paulina Chodyra (DPP) zaprezentowały zebranym wstępną wersję Planu Działania na rok 2009 dla Poddziałania 5.4.1 w ramach PO KL, z uwzględnieniem projektów systemowych i konkursowych.

Członkowie RDPP zdecydowali o przedyskutowaniu ww. kwestii na spotkaniu roboczym w dniu 24 września.

Na zakończenie obrad Dariusz Zielecki, Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej w Najwyższej Izbie Kontroli, przedstawił członkom Rady wyniki kontroli prawidłowości udzielania i rozliczania przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Kontrolą objęte zostały 93 jednostki samorządu terytorialnego oraz 93 podmioty spoza sektora finansów publicznych. Do najczęstszych uchybień należały błędy w ogłoszeniach konkursowych, ofertach - w tym brak kalkulacji kosztów, brak uzasadnienia wyboru oferty, uczestniczenie przez osoby związane z organizacją składającą ofertę w komisjach konkursowych, niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie dotacji, nierzetelelność w prowadzeniu księgowości i sprawozdawczości, brak kontroli realizacji zadań przez samorządy.


Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 30 lipca 2008 r.

W dniu 30 lipca 2008 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się kolejne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego. W spotkaniu udział wzięli członkowie Rady oraz pracownicy Departamentu Pożytku Publicznego.

Program posiedzenia obejmował uzupełnienie stanowiska Rady ws. nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informację na temat realizacji FIO 2008 oraz PO FIO 2009 - 2013, informację na temat projektu systemowego pt.: Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej (Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej) oraz rekomendacje przedstawicieli III sektora na członków Komitetów Monitorujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego i Województwa Podkarpackiego.

Spotkanie rozpoczęło się od dyskusji na temat stanowiska Rady dotyczącego artykułów projektu nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które nie zostały dotąd omówione. Rozważano między innymi problem wydatkowania środków pochodzących z odpisu 1%, które pozostają niewykorzystane w wypadku utraty przez organizację statusu organizacji pożytku publicznego. Ostatecznie postanowiono zarekomendować rozwiązanie polegające na sądowej decyzji przekazania środków na rzecz innej organizacji, na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, po zasięgnięciu opinii Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Ponadto przedmiotem dyskusji była nowa formuła funkcjonowania Rady Działalności Pożytku Publicznego. Rada zarekomendowała dwie alternatywne koncepcje - usytuowania RDPP przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z Prezesem Rady Ministrów jako Współprzewodniczącym lub pozostawienie RDPP przy Ministerstwie Pracy Polityki Społecznej, z zagwarantowaniem koordynacji międzyresortowej poprzez rozszerzenie kompetencji ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego.

Przy okazji omawiania artykułu dotyczącego bezpłatnego dostępu organizacji pożytku publicznego do czasu antenowego w telewizji publicznej członkowie Rady zwrócili uwagę na konieczność silniejszego zaakcentowania problematyki szeroko rozumianej aktywności obywatelskiej w mediach publicznych. Wyrazili przy tym gotowość wzięcia udziału w toczącej się dyskusji na temat definicji misji mediów publicznych. Zwrócono także uwagę na istotne problemy wiążące się z koniecznością profesjonalnego przygotowania organizacji do współpracy z przedstawicielami mediów. W dyskusji poruszono także kwestię braku przedstawicieli III sektora w radach programowych mediów publicznych.

Uzupełnienie stanowiska w sprawie nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostało przyjęte przez obecnych członków Rady.

Po przerwie Maciej Kaczorowski (DPP) poinformował zebranych na temat realizacji FIO 2008. Przy okazji dyskutowano na temat formuły Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013, którą przedstawił Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego.

Krzysztof Balon poruszył kwestię konieczności zweryfikowania celu strategicznego FIO, którym powinno być intensyfikowanie działań organizacji w regionach najmniej aktywnych.

Tomasz Bilicki podkreślił, że istotą FIO powinno być pobudzanie inicjatyw, nie mających szans na inne dofinansowanie, a nie dotowanie zadań publicznych.

Krzysztof Balon zaproponował stworzenie miękkich instrumentów, takich jak pozytywne i negatywne kryteria oceny w celu wyselekcjonowania najbardziej nowatorskich, pilotażowych projektów.

Ks. Stanisław Słowik przedstawił koncepcję finansowania z FIO wkładów własnych organizacji, niezbędnych do realizacji projektów z innych programów i funduszy. Wyraził opinię, iż przyczyniłoby się to do tworzenia bardziej kompleksowych, profesjonalnych projektów.

Członkowie Rady podkreślali także konieczność zapewnienia ciągłości finansowania FIO oraz konieczności wspierania przez FIO małych organizacji, nie mających szans na pozyskanie środków z innych źródeł.

Następnie Paulina Chodyra (DPP) przedstawiła uczestnikom spotkania informację na temat projektu systemowego pt. Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej (Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

W kolejnym punkcie obrad obecni na posiedzeniu członkowie Rady udzielili rekomendacji przedstawicielom organizacji pozarządowych, zajmujących się problematyką środowiska naturalnego na członków i stałych zastępców członków w komitetach monitorujących.

Rekomendację do KM RPO Województwa Podkarpackiego otrzymali przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii „HORYZONTY", do KM RPO Województwa Mazowieckiego - WWF Polska - Światowego Funduszu Na Rzecz Przyrody.


Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 24 kwietnia 2008 r.

W dniu 24 kwietnia 2008 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego. W spotkaniu udział wzięli członkowie Rady, pracownicy Departamentu Pożytku Publicznego oraz zaproszeni goście.

Przedmiotem obrad była przede wszystkim propozycja stanowiska Rady wobec projektu nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 9 kwietnia br. Dyskutowano także na temat kwestii podatkowych dotyczących organizacji pozarządowych (w tym VAT) oraz projektu nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Spotkanie rozpoczęło się od zainicjowania dyskusji na temat sytuacji prawnej organizacji pozarządowych w zakresie podatków pośrednich i bezpośrednich. Nowo powołana członkini RDPP, Elżbieta Chojna-Duch, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, wprowadziła zebranych w problematykę podatkową, odnoszącą się do działalności organizacji pozarządowych. Przedstawiła także perspektywy zmian w tym zakresie w prawie polskim, wynikających z konieczności implementacji dyrektyw unijnych. W dyskusji wzięli także udział: Dariusz Niestrzębski, Zastępca Dyrektora Podatków Dochodowych oraz Stanisław Rurka, Zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów. Poruszono m. in. problem zwolnienia od podatku VAT wysyłania sms'ów, z których dochód przekazywany jest na cele charytatywne.

Tomasz Schimanek odniósł się do kwestii wskazywania w zeznaniu podatkowym preferencji podatnika dotyczących rozdysponowania przez organizację pożytku publicznego odpisu 1% podatku. Wyraził opinię, iż rozwiązanie to rodzi zagrożenie nadużyć i wykorzystania środków z mechanizmu 1% do celów partykularnych.

Punktem kolejnym posiedzenia była dyskusja na temat stanowiska Rady, wypracowanego przez zespół stały Rady Działalności Pożytku Publicznego ds. prawnych i monitoringu, wobec projektu nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Piotr Kontkiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, przedstawił zarys zmian w nowelizacji, dokonanych w czasie konsultacji wewnątrzresortowych.

Następnie dyskutowano na temat nowej formuły Rady Działalności Pożytku Publicznego i rad wojewódzkich oraz zmian wprowadzonych do projektu nowelizacji w czasie konsultacji z departamentami MPiPS - koncepcji czasowego ograniczenia funkcjonowania partnerstwa publiczno - społecznego oraz usunięcia możliwości uczestniczenia spółdzielni socjalnych w otwartych konkursach ofert.

Tomasz Bilicki zaproponował zorganizowanie konferencji konsultacyjnych na poziomie regionalnym, dotyczących nowelizacji. 

Rada przyjęła częściowe stanowisko dotyczące nowelizacji ustawy, jako rezultat dotychczasowych prac zespołu ds. prawnych i monitoringu. Ustalono, że artykuły dotyczące Rady Działalności Pożytku Publicznego i rad wojewódzkich oraz dotąd nie omówione zostaną przeanalizowane na kolejnym posiedzeniu zespołu.

W kolejnym punkcie posiedzenia Cezary Miżejewski, radca ministra w Departamencie Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, przedstawił założenia poselskiego projektu nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Następnie członkowie RDPP przyjęli jednomyślnie uchwałę dotyczącą rekomendacji prac nad Strategią Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz programem wieloletnim Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Rada rekomendowała ponowne przekazanie kluczowych dla funkcjonowania sektora pozarządowego w Polsce dokumentów - Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 2007 - 2013 (SWRSO) oraz programu wieloletniego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009 - 2013 (FIO) - z uwzględnieniem nowego okresu funkcjonowania - pod obrady Komitetu Rady Ministrów.

W końcowej części posiedzenia członkowie Rady udzielili w głosowaniach rekomendacji przedstawicielom organizacji zajmujących się problematyką środowiska naturalnego:

- Stowarzyszeniu na rzecz Ekorozwoju „AGRO - GROUP" do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013,

- Polskiemu Towarzystwu Ochrony Ptaków do Komitetu Monitorującego RPO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.

Rekomendację do Komitetu Monitorującego dla Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy otrzymał Marcin Dadel i Teresa Hernik, jako przedstawiciele Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.


Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 6 lutego 2008 r.

W dniu 6 lutego 2008 r. odbyło się kolejne posiedzenie plenarne Rady Działalności Pożytku Publicznego. W spotkaniu udział wzięli: Pani Jolanta Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej, członkowie Rady oraz pracownicy Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Przedmiotem obrad była dyskusja na temat kształtu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w perspektywie najbliższych lat.

Pani Jolanta Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej, przedstawiła zgromadzonym koncepcję kontynuowania formuły programu rządowego w roku 2008, ze względu na konieczność szybkiego rozpoczęcia konkursu oraz prowadzenia równolegle prac nad kształtem Programu Operacyjnego FIO 2009 - 2013 i jego umocowaniem ustawowym.

Członkowie Rady wyrazili niezadowolenie z powodu rezygnacji z przyjęcia gotowego już dokumentu PO FIO 2008 - 2013. Marcin Dadel stwierdził, że program operacyjny, w przeciwieństwie do programu rządowego, zakłada długofalowe cele i wskaźniki ich realizacji. Ponadto odnosi się do szerszego kontekstu Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Tomasz Schimanek zaznaczył, że nowelizacja ustawy lub przyjęcie nowej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może nastąpić z opóźnieniem, dlatego też przyjęcie Rządowego Programu FIO 2008 nie daje gwarancji jego kontynuacji w latach kolejnych.

Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor DPP poinformował, że dokumenty programowe będą w najbliższym czasie przedmiotem obrad Komitetu Rady Ministrów, a następnie zostaną przekazane Radzie Ministrów.

Ostatecznie członkowie Rady przyjęli stanowisko, że w roku bieżącym należy jak najszybciej przyjąć Rządowy Program FIO 2008 w celu sprawnego wydatkowania środków. W latach kolejnych FIO:

 • powinien przyjąć formułę programu operacyjnego,
 • zostać umocowany ustawowo,
 • powinien zostać przyjęty wraz ze Strategią Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Dyskutowano również na temat zasad przyznawania i rozliczania dotacji w ramach FIO. Marcin Dadel zwrócił uwagę, iż zasadne byłoby silniejsze wzmocnienie instytucjonalne organizacji w ramach FIO.

Członkowie Rady wyrazili opinię, iż kryteria podejmowania decyzji przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego o przyznaniu dotacji na realizację konkretnych projektów powinny być przejrzyste i podane do wiadomości publicznej przed ogłoszeniem konkursu. Ponadto możliwości dofinansowania nie powinny mieć projekty ocenione negatywnie.

Dyskutowano także na temat naboru ekspertów, zajmujących się oceną merytoryczną wniosków oraz innych kwestii szczegółowych.


Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 23 stycznia 2008 r.

W dniu 23 stycznia 2008 r. odbyło się posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego. W spotkaniu wzięli udział: Jolanta Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, członkowie RDPP oraz pracownicy Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS.

Głównym przedmiotem obrad była agenda prac Rady Działalności Pożytku Publicznego w roku 2008 w kontekście prac Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie pożytku publicznego. Dyskutowano także na temat wdrożenia dyrektywy unijnej o usługach na rynku wewnętrznym 2006/UE, mechanizmu 1% oraz formuły Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Na wstępie Jolanta Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej powitała zebranych, wyrażając jednocześnie nadzieję na efektywną współpracę z członkami RDPP.

Teresa Hernik, Współprzewodnicząca RDPP, przedstawiła krótko dotychczasowe dokonania Rady, zwłaszcza w obszarze prac nad nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawą o fundacjach, Rządowym Programem Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2006 i 2007, zapisami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Współprzewodnicząca wyraziła jednocześnie nadzieję na polepszenie współpracy między stroną reprezentującą administrację publiczną a przedstawicielami III sektora w ramach prac RDPP.

Tomasz Schimanek stwierdził, że kierunek i przedmiot prac Rady powinien zostać określony przez rząd, będący gospodarzem dialogu obywatelskiego. Wyraził także nadzieję, iż uda się wyeliminować wszelkie problemy w funkcjonowaniu Rady oraz opracować bardziej efektywną formułę jej funkcjonowania.

Następnie Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w MPiPS przedstawił harmonogram prac Ministerstwa w zakresie pożytku publicznego na rok 2008. Obejmuje on przede wszystkim:

- przygotowanie nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- przygotowanie Sprawozdania z działania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2006,

- realizację projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego, dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności zarządzania sferą pożytku publicznego w ramach Priorytetu V (Działanie 5.4) PO KL,

- opracowanie formuły Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i przeprowadzenie konkursu,

- prowadzenie kontroli i nadzoru nad organizacjami pożytku publicznego.

W kolejnym punkcie posiedzenia Tomasz Schimanek przedstawił proponowaną tematykę prac RDPP na rok 2008. Wśród planowanych działań wymienił monitoring prac legislacyjnych z zakresu ustawodawstwa społecznego, prace nad kwestiami legislacyjnymi dotyczącymi finansowania działań organizacji (mechanizm 1%, VAT, uproszczenie księgowości dla małych organizacji), wypracowanie strategii promocji dobroczynności, nawiązanie współpracy z Trójstronną Komisją ds. Dialogu Społecznego oraz Stałą Podkomisją ds. Organizacji Pozarządowych, działającą w ramach Sejmowej Komisji Polityki Społecznej, monitorowanie postępów w realizacji projektów systemowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (w tym wypracowania standardów działania III sektora).

Następnie głos zabrał Tadeusz Tomaszewski, przewodniczący Podkomisji Stałej ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Wyraził chęć współpracy z członkami RDPP oraz przedstawił plan prac Podkomisji na najbliższy okres, w tym: przegląd aktów wykonawczych do ustaw, prace nad nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz nowelizacją ustawy o spółdzielniach socjalnych, prace informacyjno-interwencyjne dot. m.in. mechanizmu 1% oraz stanu prac nad formułą i wdrażaniem Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

W kolejnym punkcie posiedzenia Piotr Kontkiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS zapoznał obecnych z problematyką wynikającą z procesu wdrożenia dyrektywy unijnej o usługach na rynku wewnętrznym 2006/UE w odniesieniu do polskiej regulacji usług świadczonych przez podmioty sektora pozarządowego zawartej w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedmiotem kolejnego punktu obrad był mechanizm 1%. Dariusz Niestrzębski, Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów, poinformował członków Rady, iż w przypadku niezgodności numeru KRS z nazwą organizacji pożytku publicznego podatnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień. Przedstawił także techniczną stronę przekazania 1% podatku organizacjom pożytku publicznego przez Urzędy Skarbowe.

Na zakończenie posiedzenia dyskutowano nad formułą Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Poinformowano zebranych, że w wyniku uwag Ministerstwa Finansów, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, projektowany jako program operacyjny, prawdopodobnie przyjmie formułę programu rządowego. Członkowie Rady, reprezentujący trzeci sektor, wyrazili zaniepokojenie oraz opinię, że formuła PO FIO 2008 - 2015 została opracowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz środowisko organizacji pozarządowych jako odpowiedź na potrzebę nadania wsparciu rozwoju trzeciego sektora, udzielanemu przez państwo, charakteru strategicznego oraz planowego. Podkreślili także, że przesunięcie terminu rozpoczęcia konkursu, wynikające ze zmiany formuły FIO, może spowodować trudności w efektywnym wydatkowaniu środków, przewidzianych na ten cel w roku budżetowym 2008.


Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 12 września 2007 r.

W dniu 12 września 2007 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego. Przedmiotem obrad były następujące punkty: rekomendowanie przedstawicieli III sektora do udziału w pracach Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2007-2013, Pre-Komitetu Monitorującego Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 oraz Pre-Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, zaopiniowanie list przedstawicieli III sektora wybranych do uczestnictwa w Podkomitetach Monitorujących Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, głosowanie ws. zmiany regulaminu Rady Działalności Pożytku Publicznego, informacja na temat prac nad Strategią Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Programem Operacyjnym Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2008-2013, informacja na temat stanu realizacji Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2007, informacja na temat stanu prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw, informacja na temat kontroli organizacji pożytku publicznego, dyskusja na temat relacji organizacji pożytku publicznego z urzędami skarbowymi.

Teresa Hernik, Współprzewodnicząca RDPP, otwierając posiedzenie, powitała w gronie członków Rady Kazimierza Kuberskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

W pierwszym punkcie posiedzenia Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poinformował zebranych na temat stanu prac nad Strategią Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2007-2013 oraz Programem Operacyjnym Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2008-2013. Omówione zostały przede wszystkim uwagi zgłoszone w ramach konsultacji międzyresortowych i społecznych.

Następnie Maciej Kaczorowski (DPP) zaprezentował dane liczbowe dotyczące realizacji Programu Rządowego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2007. W toku dyskusji poruszono między innymi kwestie dotyczące transparentności procedury wyboru dofinansowanych projektów oraz sposobów jej usprawnienia w perspektywie projektowanego PO FIO 2008-2013.

W kolejnym punkcie obrad Rada debatowała nad udzieleniem rekomendacji przedstawicielom organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2007-2013, Pre-Komitetu Monitorującego Lubuski Program Regionalny na lata 2007-2013 oraz Pre-Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

W wyniku głosowania rekomendację Rady otrzymały następujące organizacje:

 • do udziału w Komitecie Monitorującym PO PT 2007-2013:
 • 1. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
 • 2. Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
 • do udziału w Pre-KM LRPO 2007-2013:
 • 1. Lubuskie Centrum Aktywizacji i Wsparcia „VERTE"
 • 2. Liga Ochrony Przyrody.

Rada Działalności Pożytku Publicznego postanowiła nie rekomendować kandydatów zgłoszonych do uczestnictwa w pracach Pre-KM PO IG w charakterze obserwatorów ze względu na niewystarczającą ilość zgłoszeń organizacji zajmujących się problematyką Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

W następnym punkcie posiedzenia członkowie RDPP zapoznali się z listami przedstawicieli III sektora powołanych w skład Podkomitetów Monitorujących Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Rada zaopiniowała pozytywnie listy nadesłane z następujących województw: Wielkopolskiego, Podkarpackiego, Pomorskiego, Opolskiego, Świętokrzyskiego, Podlaskiego, Śląskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Lubuskiego i Lubelskiego.

RDPP poprosiła Instytucję Zarządzającą o wyjaśnienia wątpliwości dotyczących list z województw Mazowieckiego oraz Warmińsko-Mazurskiego.

Przedmiotem kolejnego punktu była krótka informacja na temat stanu prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw, którą przedstawił Piotr Kontkiewicz, Zastępca Dyrektora DPP.

Następnie Paweł Cymer (DPP) podał zebranym dane dotyczące kontroli organizacji pożytku publicznego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Poruszona problematyka wzbudziła dyskusję na temat sposobów dyscyplinowania organizacji, które nie wywiązują się z obowiązku składania corocznych sprawozdań z działalności w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Wskazywano także, iż ilość kontroli jest nieproporcjonalna w stosunku do zwiększającej się liczby organizacji pożytku publicznego.

W przedostatnim punkcie posiedzenia Dariusz Niestrzębski, Zastępca Dyrektora w Departamencie Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów, przedstawił obecnym wstępne informacje dotyczące tegorocznych rezultatów funkcjonowania mechanizmu przekazywania przez podatników 1% podatku na rzecz organizacji pozarządowych.

Omówił także sposób funkcjonowania Krajowej Informacji Podatkowej, mającej na celu między innymi ujednolicenie wykładni prawa podatkowego przez konkretne urzędy skarbowe, także w kwestiach dotyczących funkcjonowania organizacji pożytku publicznego.

Na zakończenie obrad odbyła się dyskusja dotycząca spraw bieżących. Obejmowała między innymi temat form wymiany doświadczeń z Chińskim Stowarzyszeniem na Rzecz Międzynarodowego Porozumienia.

Zaznaczono także konieczność nawiązania ściślejszej współpracy z partnerami społecznymi, która to potrzeba została zasygnalizowana w czasie spotkań dotyczących konsultacji zapisów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.


Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego 20 czerwca 2007 r.

W dniu 20 czerwca 2007 r. odbyło się posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego, obejmujące następujące punkty: zmiana regulaminu Rady w zakresie dotyczącym głosowania, wskazanie pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Koordynacyjnego NSRO 2007-2013, rekomendowanie pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, rekomendowanie dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013, rekomendowanie pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych do Pre-Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, głosowanie w sprawie rekomendacji na członka rady warmińsko- mazurskiego oddziału NFZ.

Na wstępie obrad członkowie RDPP zapoznali się z propozycją zmiany regulaminu RDPP dotyczącą głosowania obiegowego, wprowadzającą możliwość wstrzymania się od głosu. Temat zakończono konkluzją, iż najlepszym sposobem weryfikacji będzie wypróbowanie proponowanego rozwiązania w praktyce.

Następnym punktem posiedzenia był wybór pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych, rekomendowanych przez RDPP do Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Piotr Stronkowski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego zasugerował członkom Rady, by wzięli pod uwagę główne obszary tematyczne Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013. Wśród nich wymienił: innowacje, przedsiębiorczość, rozwój regionalny, rozwój zasobów ludzkich, środowisko. Członkowie Rady zadeklarowali, iż nie będą oddawać głosów na reprezentowane przez siebie organizacje w czasie wszystkich głosowań. W wyniku dyskusji zakończonej głosowaniem rekomendację RDPP otrzymały następujące organizacje:

 • 1. Caritas Polska
 • 2. Związek Harcerstwa Polskiego
 • 3. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • 4. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
 • 5. Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości i Nauki

Punkt trzeci obrad stanowił wybór reprezentantów III sektora do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Przy wyborze brano pod uwagę kryteria określone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: ogólnopolski zasięg działalności, wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz dwuletni okres działalności statutowej, obejmującej działania na rzecz wzrostu poziomu zatrudnienia i spójności społecznej, zmniejszenia obszarów wykluczenia społecznego, podniesienia poziomu wykształcenia społeczeństwa, zredukowania różnic regionalnych. W wyniku głosowania rekomendację RDPP do uczestnictwa w KM POKL 2007-2013 otrzymały następujące organizacje:

 1. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
 2. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
 3. Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS
 4. Stała Konferencja Ekonomii Społecznej reprezentowana formalnie przez Fundację Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych
 5. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

Przedmiotem kolejnego punktu posiedzenia był wybór dwóch reprezentantów organizacji pozarządowych do Pre-Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013. Rekomendację otrzymały organizacje:

 1. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
 2. Związek Banków Polskich

Następnie członkowie RDPP zapoznali się z kandydaturami na członkostwo w Pre-Komitecie Monitorującym Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Rada w drodze głosowania udzieliła rekomendacji następującym organizacjom, reprezentującym pięć sektorów kluczowych dla PO IŚ:

 • 1. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć- sektor ochrony środowiska
 • 2. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej- sektor infrastruktury energetycznej
 • 3. Caritas Polska- sektor bezpieczeństwa zdrowotnego i systemu ochrony zdrowia
 • 4. Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy- sektor transportu
 • 5. Związek Harcerstwa Polskiego- sektor kultury i dziedzictwa kulturowego

W dalszej części posiedzenia członkowie RDPP zapoznali się z wynikami konkursu na członka rady warmińsko-mazurskiego oddziału NFZ. W wyniku głosowania rekomendację Rady otrzymała Barbara Baturo-Warszawska.

Następnie dyskutowano na temat wyboru przedstawicieli III sektora do komitetów monitorujących regionalne programy operacyjne. W związku z nadesłaniem zgłoszeń z województwa śląskiego, Rada postanowiła rekomendować do KM RPO Śląskie Forum Organizacji Socjalnych KAFOS. Poruszono także kwestię wyboru Pre-KM RPO w województwie podlaskim z pominięciem konsultacji Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz szerszego środowiska organizacji pozarządowych.

W kolejnym punkcie obrad Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor DPP wyjaśnił wątpliwości zebranych związane z rozstrzygnięciem konkursu Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) 2007. Poinformował, iż zasady konkursu nie przewidują konieczności publikacji liczby punktów otrzymanych przez organizacje, którym przyznano dotacje. Stosunkowo nieduża liczba dotowanych wniosków zdeterminowana była przez całkowitą kwotę przeznaczoną na dofinansowanie, wynoszącą w przybliżeniu 11 mln 600 tys. zł. Informacja o wysokości kwoty była podana do wiadomości publicznej w momencie ogłoszenia konkursu. Zaznaczył także, iż zredukowanie kosztów dofinansowania projektów pozwoliło na wygospodarowanie środków na dotacje dla większej liczby beneficjentów. Krzysztof Więckiewicz przekazał także członkom Rady informacje dotyczące wniosku o przyznanie dodatkowych 20 mln zł na dotacje z tytułu FIO 2007 z rezerwy budżetowej. Wniosek nie stanął jak dotąd na Radzie Ministrów. Pojawiły się także wątpliwości, zgłaszane przez przedstawicieli innych resortów, czy środki z ogólnej rezerwy, przeznaczone z założenia na wydatki nieprzewidziane, wynikające ze zdarzeń losowych, mogą zostać przeznaczone na dofinansowanie projektów organizacji pozarządowych, w ramach realizowanego Rządowego Programu FIO 2007.


Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniach 9-10 maja 2007 r.

W dniach 9-10 maja w miejscowości Dębe k/Warszawy odbyło się posiedzenie plenarne Rady Działalności Pożytku Publicznego. W obradach wzięli udział członkowie RDPP oraz pracownicy Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS.

Porządek obrad w dniu 9 maja obejmował: wypracowanie stanowiska Rady wobec propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej zmiany celów w Priorytecie V PO KL, relację z przebiegu prac w ramach konkursu FIO 2007, prezentację Sprawozdania z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2005 r., wybór członków do rad wojewódzkich oddziałów NFZ oraz informację na temat prac nad Strategią Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 2007-2013 oraz Programem Operacyjnym Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2008-2013.

Na wstępie omówiono przebieg konsultacji społecznych oraz uwagi Komisji Europejskiej dotyczące Priorytetu V PO KL. Członkowie RDPP zdecydowali o poparciu propozycji uzgodnionych na spotkaniu w MRR z partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi.

W następnym punkcie posiedzenia Maciej Kaczorowski (DPP) poinformował zebranych na temat stanu realizacji Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2007.

W Departamencie Pożytku Publicznego zarejestrowano 2898 wniosków na łączną kwotę ponad 183,5 mln zł. Pozytywnie ocenę formalną przeszło 2360 wniosków na kwotę ponad 152,7 mln zł.

Poinformowano również, że 24 kwietnia br. Anna Kalata Minister Pracy i Polityki Społecznej zwróciła się do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o uruchomienie środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa na realizację Programu FIO w 2007 roku w kwocie co najmniej 20 mln zł.

RDPP zadecydowała o udzieleniu poparcia dla wniosku.

Następnie Anna Strzała i Jacek Jaworski (DPP) zaprezentowali Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2005 rok, opracowane na podstawie autorskiego badania ankietowego dotyczącego współpracy organów administracji publicznej z sektorem pozarządowym, danych zgromadzonych w wyniku współpracy DPP z Głównym Urzędem Statystycznym, Ministerstwem Sprawiedliwości i Ministerstwem Finansów oraz informacji gromadzonych przez DPP w ramach realizowania bieżących zadań i kompetencji. Wśród trudności w realizacji badania autorzy wymienili między innymi brak komplementarności danych krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON Głównego Urzędu Statystycznego (w którym zarejestrowanych było 66 040 stowarzyszeń i 7 648 fundacji) oraz Krajowego Rejestru Sądowego (analogicznie 40 139 stowarzyszeń i 6 232 fundacji).

Prezentacja wywołała żywą dyskusję, dotyczącą tak formalnej jak i merytorycznej strony sprawozdania, w wyniku której Rada podjęła decyzję o wystosowaniu do GUS postulatu umieszczenia w Programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 tematyki sektora pozarządowego.

Dyskusję zakończono konkluzją, że badania sektora są niezbędne m.in. ze względu na ich diagnostyczną i edukacyjną funkcję.

Przedmiotem kolejnego punktu obrad był wybór członków wojewódzkich rad oddziałów NFZ województwa warmińsko-mazurskiego i dolnośląskiego w związku z rezygnacją dotychczasowych jej członków rekomendowanych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego na mocy art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135).

W związku z faktem, iż na konkurs ogłoszony w województwie warmińsko-mazurskim nie wpłynęły żadne oferty, RDPP podjęła decyzję o ponownym rozpisaniu konkursu i zamieszczeniu ogłoszenia na portalu internetowym organizacji pozarządowych http://www.ngo.pl/, portalu województwa warmińsko-mazurskiego, stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej http://www.mps.gov.pl/ oraz Departamentu Pożytku Publicznego http://www.pozytek.gov.pl/ .

Rekomendację RDPP na członka rady dolnośląskiego oddziału NFZ otrzymał Zbigniew Biernacki.

Ostatni punkt posiedzenia dotyczył Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 2007- 2013. Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor DPP, w nawiązaniu do ustaleń z zespołem ds. programów i funduszy, którego spotkanie odbyło się w marcu, poinformował o dostosowaniu Strategii do Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 na podstawie Analizy zgodności strategii sektorowej ze Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015, z uwzględnieniem wymogów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w oparciu o wytyczne otrzymane z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Członkowie RDPP zapoznali się także z zarysem Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2008-2013.

Posiedzenie RDPP w dniu 10 maja rozpoczęło się od ustalenia trybu działania w sprawie wskazania przez Radę pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Koordynacyjnego NSRO 2007-2013, zgodnie z Zarządzeniem Nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego.

Członkowie RDPP zwrócili uwagę na zapis dotyczący konieczności wskazania przez Radę przynajmniej jednego przedstawiciela organizacji ekologicznej i jednego reprezentującego kościół i związki wyznaniowe, jako ograniczający autonomiczność decyzji i wprowadzający sztuczny podział na sfery działalności organizacji jako mniej lub bardziej istotne.

RDPP podjęła decyzję o publikacji ogłoszenia o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Koordynacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 na portalu organizacji pozarządowych http://www.ngo.pl/ , stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej http://www.mps.gov.pl/ oraz Departamentu Pożytku Publicznego http://www.pozytek.gov.pl/ .

Ustalono, iż wybór przedstawicieli III sektora do KK NSRO odbędzie się na posiedzeniu RDPP pod koniec maja.

W kolejnym punkcie obrad członkowie Rady zapoznali się z informacją na temat sposobu i harmonogramu wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych w skład komitetu monitorującego krajowy program operacyjny oraz komitetów monitorujących regionalne programy operacyjne na podstawie Wytycznych nr 3 dotyczących komitetów monitorujących w ramach NSRO 2007- 2013.

Marzena Mendza-Drozd zajęła stanowisko, iż decyzje dotyczące programów regionalnych powinny ulec decentralizacji, ze względu na brak kompetencji Rady do oceny kandydatur na członków komitetów monitorujących regionalne programy operacyjne.

Dyskusja obejmowała także temat wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna.

Podjęto decyzję, iż RDPP będzie dokonywać wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do wyżej wymienionych komitetów na posiedzeniu 20 czerwca.

Następnie członkowie RDPP dyskutowali na temat projektu Zarządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie powołania Pre-Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Marzena Mendza-Drozd zwróciła uwagę, iż sektor pozarządowy jest niedoreprezentowany w  formule komitetu zaproponowanej przez MRR. Stanowisko to zostało poparte przez pozostałych obecnych.

Następnie dyskutowano na temat procedury podejmowania przez Radę decyzji i ustalania wspólnego stanowiska.

Na zakończenie obrad Katarzyna Kołodziej (DPP) przedstawiła członkom Rady projekt ustawy o pomocy zagranicznej z prośbą o zapoznanie się z nim i wypracowanie ewentualnych uwag RDPP jako organu opiniodawczo- doradczego ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego. Zwróciła się także z prośbą do członków RDPP o udostępnienie wszelkich informacji na temat wolontariatu młodzieżowego, które mogłyby zostać włączone do raportu narodowego na temat wolontariatu młodzieżowego w Polsce opracowywanego dla Komisji Europejskiej.


Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego - 6 marca 2007 r.

We wtorek 6 marca 2007 r. odbyło się posiedzenie plenarne Rady Działalności Pożytku Publicznego. W obradach wzięli udział członkowie Rady, przedstawiciele Fundacji Fundusz Współpracy oraz firmy Ecorys, pracownicy Departamentu Pożytku Publicznego oraz obserwator (przedstawicielka Instytutu Spraw Publicznych).

Porządek spotkania obejmował: dyskusję na temat problemów związanych z funkcjonowaniem RDPP, informacje nt. stanu prac nad nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nowelizacją Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz nową koncepcją FIO.

Podczas spotkania przedstawiono także informacje związane z konkursami ogłaszanymi w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, realizowanymi w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Na wstępie omawiano trudności, jakie pojawiły się w funkcjonowaniu Rady. Rozpoczynając dyskusję, Współprzewodniczący Bogdan Socha, odnosząc się do listów otwartych oraz informacji umieszczonych przez członków Rady na portalu organizacji pozarządowych http://www.ngo.pl/, poprosił zebranych o zgłaszanie kwestii problemowych. Wyraził także swoje ubolewanie w związku z tak przebiegającą komunikacją pomiędzy członkami RDPP.

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na problem rzadkich okazji wymiany poglądów między członkami Rady, reprezentującymi organizacje pozarządowe, a członkami reprezentującymi stronę rządową, wskazali na brak informacji zwrotnych, dotyczących uwzględniania lub przyczyn odrzucenia uwag Rady, odnoszących się do projektów ustaw i innych aktów prawnych (Tomasz Schimanek), zbyt ogólne odniesienia co do uwag. Zgłoszono także zastrzeżenia co do terminów wykonania zleconych ekspertyz (Marcin Dadel).

Ks. Stanisław Słowik zwrócił się z prośbą o udostępnianie większej liczby dokumentów do konsultacji członkom Rady oraz zespołów.

W odpowiedzi na argumenty przedmówców, Podsekretarz Socha odniósł się do regulaminu działania Rady. Przypomniał, iż RDPP jest organem opiniodawczym i doradczym, w związku z czym jego prerogatywy są ograniczone. Wyraził także pogląd, iż nie wszystkie podnoszone opinie są w pełni zasadne.

Grażyna Frister wskazała potrzebę systemowego rozwiązania, umożliwiającego sprawne funkcjonowanie i wykonywanie zadań RDPP, przez usprawnienie komunikacji. Zaapelowała o holistyczne postrzeganie problemów, wybiegające poza interesy środowiska, reprezentowanego przez poszczególnych członków Rady.

Głos w dyskusji zabrał także Minister Rozwoju Regionalnego Jerzy Kwieciński. Podsumowując dyskusję, potwierdził, iż problem komunikacji i przepływu informacji jest istotny, gdyż w znacznym stopniu determinuje efektywność działania RDPP. Wskazał na główny instrument działania, którym są zespoły. Istotną rolę w organizacji działań powinien mieć także elastyczny harmonogram, umożliwiający uwzględnianie potrzeb i problemów bieżących. Zaapelował także o zwrócenie uwagi na szersze spektrum aktów prawnych, dotyczących niekiedy pośrednio problematyki organizacji pozarządowych.

Następnie Agnieszka Mazur - Barańska, reprezentująca Fundację Fundusz Współpracy przekazała informacje nt. konkursu - komponent Demokracja i Społeczeństwo Obywatelski, realizowanego w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, a  finansowanego ze środków NMF i MF EOG. Zapowiedziała także konferencję otwierającą na 24 kwietnia b.r.

Rafał Szakalinis przedstawił koncepcję Ecorysu w kwestii realizacji projektów w ramach komponentów „Zrównoważony Rozwój Środowiska" oraz „Równanie Szans i Integracja Społeczna". Podkreślił przede wszystkim chęć współpracy i konsultacji ze środowiskiem organizacji pozarządowych ze względu na możliwość uzupełnienia i dopracowania końcowej formuły projektu.

Kolejnym punktem obrad było głosowanie nad harmonogramem, który to został przyjęty.

Następnie Teresa Hernik, Współprzewodnicząca RDPP poinformowała zebranych, że dobiegły końca prace nad społecznym projektem ustawy o fundacjach, przygotowywanym pod patronatem Rady. Opracowany dokument zostanie przekazany do Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, Przewodniczącego Zespołu Parlamentarnego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

W dalszej części spotkania Piotr Kontkiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego oraz Marcin Saduś z Wydziału Prawnego DPP przedstawili stan prac nad ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Poinformowano m.in., iż projekt został zaakceptowany przez Komitet Rady Ministrów. Udzielano także odpowiedzi na pytania w zakresie dwóch nowych rozdziałów projektu ustawy dotyczących partnerstwa publiczno-społecznego oraz zlecania zadań podmiotom zagranicznym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

W kolejnym punkcie posiedzenia Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor DPP podjął temat nowelizacji Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz nowej koncepcji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich jako programu komplementarnego do PO Kapitał Ludzki. Podkreślił przede wszystkim konieczność uzupełnienia diagnozy Strategii, wskaźników i prognoz oraz wyraził opinię, iż konieczne jest podjęcie prac we współpracy z RDPP nad koncepcją krajowego Programu Operacyjnego FIO.

Następnie Renata Michrowska (DPP) przedstawiła informację nt. działań Departamentu wynikających z uprawnień nadzorczych Ministra Pracy i Polityki Społecznej nad organizacjami pożytku publicznego, fundacjami i projektami realizowanymi w ramach FIO 2005. Wśród głównych nieprawidłowości sprawozdań nadsyłanych przez fundacje i opp wymieniła brak ewidencji księgowej, brak podziału na działalność odpłatną i nieodpłatną, niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego, działania niezgodne z przepisami prawa. Podobne wyniki przyniosła kontrola NIK w zakresie tworzenia i działalności fundacji, których fundatorami są Skarb Państwa lub Jednostki Sektora Finansów Publicznych.

Jeśli chodzi o sprawozdania z realizacji projektów dofinansowanych w ramach FIO 2005, większość z nich została przyjęta. Głównymi problemami były odstępstwa od umów, błędy rachunkowe, niedozwolone zmiany, niezachowanie proporcji środków własnych.


Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego - 6 grudnia 2006 r.

Podsumowanie prac RDPP w 2006 r. oraz harmonogram prac RDPP na przyszły rok, a także stan prac nad nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Rządowym Programem Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  w 2007 r., były głównymi tematami kolejnego posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego, które odbyło się 6 grudnia 2006 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Otwierając posiedzenie, Anna Kalata, Minister Pracy i Polityki Społecznej podkreśliła znaczenie prac RDPP oraz  zadeklarowała wparcie dla działań na rzecz wzmacniania dialogu obywatelskiego m.in. poprzez nawiązanie współpracy RDPP z Komisją Trójstronną.

Teresa Hernik, Współprzewodnicząca RDPP, podsumowała pracę RDPP w 2006 r., podkreślając wagę i znaczenie Rady w budowaniu dialogu obywatelskiego.  Następnie Tomasz Schimanek przedstawił propozycję harmonogramu prac RDPP na 2007 r. W 2007 r. RDPP planuje zająć się m.in. następującymi kwestiami:

 • kształt Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) na lata 2008 - 2013;
 • monitoring zagadnień związanych z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • nowa formuła funkcjonowania RDPP;
 • rozwój współpracy RDPP z Komisją Trójstronną oraz innymi ciałami dialogu społecznego, w tym Regionalnymi Radami Pożytku Publicznego;
 • kontrola organizacji pożytku publicznego;
 • standardy świadczenia usług publicznych;
 • zmiany w ustawie o rachunkowości (uproszczenie dla małych organizacji);
 • kształt ustawy o fundacjach;

Piotr Kontkiewicz, zastępca Dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego poinformował, że w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt  nowelizacji znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych. Członkowie Rady dyskutowali na temat sposobów przeprowadzenia dalszych  konsultacji z organizacjami pozarządowymi, wskazując na możliwość skorzystania z formuły  wysłuchania publicznego.

Wyjaśnień w zakresie stanu prac nad Rządowym Programem „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich" w 2007 r.  udzieliła Andżelika Wardęga - naczelnik Wydziału Programów, Analiz i Współpracy w Departamencie Pożytku Publicznego. Poinformowała, że DPP,  pracuje nad dokumentami operacyjnymi na rok 2007.

Cezary Miżejewski, radca Ministra w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego poinformował, że 6 grudnia 2006 r. Sejm przyjął Ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Nadmienił również, że Strategia Rozwoju Kraju została przyjęta przez Radę Ministrów 29 listopada 2006 r.  Następnie RDPP dyskutowała kwestie dotyczące zasad powoływania Komitetów Monitorujących w latach 2007-2013.

W dalszej części dyskusji poruszono także zagadnienia związane z informowaniem o możliwości  przekazywania 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Ostatnim punktem posiedzenia były prace nad Regulaminem Rady. Zespół ds. prawnych i monitoringu, opracowujący zmiany dokumentu, zaproponował m.in. wprowadzenie zapisów wykluczających sytuacje konfliktu interesów i podejrzeń o interesowność w głosowaniach oraz konieczność uregulowania kwestii uczestnictwa członka RDPP w postępowaniach kontrolnych.

Zdecydowano również, że sprawami kierowanymi do RDPP, będą zajmowały się,  odpowiednio do tego utworzone, zespoły problemowe, które przedstawią wypracowane stanowisko na forum RDPP. Wszystkie sprawy będą poddane pod głosowanie Rady.

Kolejne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego zaplanowano na 21 lutego 2007 r.  


Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego - 28 lipca 2006 r.

W piątek 28 lipca 2006 r. odbyło się posiedzenie plenarne Rady Działalności Pożytku Publicznego. W obradach wzięli udział członkowie Rady, przedstawiciele Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, pracownicy Departamentu Pożytku Publicznego oraz obserwator (przedstawiciel Instytutu Spraw Publicznych).

Porządek spotkania obejmował: dyskusję na temat planowanych i dokonywanych zmian w zakresie prawa podatkowego w Polsce, a dotyczącego funkcjonowania organizacji pozarządowych, informacje nt. prac nad Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, przekazanie wyjaśnień związanych z realizowaniem Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na wstępie Jarosław Nenneman - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz członek RDPP krótko poinformował zebranych o stanie prac nad ustawami podatkowymi. W toku dyskusji na temat opodatkowania darowizn rzeczowych zaznaczył, że nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług nie jest priorytetem. Ponadto oznajmił, iż resort nie jest przekonany co do wprowadzenia zwolnień z podatku VAT, głównie ze względu na obawę przed powiększeniem się szarej strefy (sprzedaż towaru zadeklarowanego do przekazania organizacji pozarządowej) oraz analizy przypadków państw UE, gdzie zwolnienia dotyczą bardzo niskich kwot.

Poruszono także temat przekazywania 1 % na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jak poinformował Minister, zgodnie z rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazania 1% dokonywano by na rzecz jednej instytucji, za pośrednictwem urzędu skarbowego, w zeznaniu rocznym. Członkowie Rady zapytali również o możliwość przekazywania 1% przez przedsiębiorców opodatkowanych 19% podatkiem od osób fizycznych (tzw. liniowcy) oraz osoby rozliczane przez ZUS. Minister oświadczył, że propozycja rządu daje ,,liniowcom" możliwość przekazania 1%. Natomiast kwestia emerytów i rencistów wymaga rozpatrzenia. Poinformował również zebranych, iż w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych likwiduje się odpis z tytułu darowizn przekazywanych na rzecz organizacji społecznych.
Teresa Hernik, Współprzewodnicząca RDPP, zaproponowała, by Rada sformułowała listę zapytań z omawianego zakresu i przekazała ją Ministrowi w celu ustalenia stanu rzeczy.
Tomasz Schimanek zaproponował również współpracę w sferze podatkowej z Parlamentarnym Zespołem ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 

Następnie Cezary Miżejewski - radca Ministra w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego wskazał na najważniejsze punkty harmonogramu prac nad Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. Do 15 sierpnia planuje się zakończenie prac nad Załącznikiem do PO KL, który spełnia funkcję analogiczną do Uzupełnienia Programu 2004-2006 (to dokument zawierający typy projektów, grupy beneficjentów i wskaĽniki), natomiast do 28 września - konsultacje społeczne dokumentu. Cezary Miżejewski wymienił trzy grupy problemów konstruowania dokumentu: rozgraniczenie działalności III sektora w zakresie integracji społecznej na poziomie centralnym (tu beneficjentami mają być w szczególności grupy rozproszone np. uchodĽcy osoby z pobytem tolerowanym) i regionalnym; rozwiązania w zakresie Priorytetu VI regionalnego (kwestia przyznawania środków - w ramach bądĽ ścieżki systemowej, bądĽ konkursowej), współpraca miedzy instytucjami działającymi na poziomie gminy i powiatu. WypowiedĽ przedstawiciela MRR wywołała również dyskusję na temat nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Jak podkreślił rozmówca, opracowywane zmiany mają charakter wieloletni i wymagają stopniowego wprowadzania.
Andżelika Wardęga - naczelnik Wydziału Programów, Analiz i Współpracy w Departamencie Pożytku Publicznego udzieliła wyjaśnień na temat aktywności Departamentu w zakresie prac nad PO KL. Jak poinformowała, DPP pracuje nad zapisami dwóch działań w Priorytecie Dobre Państwo - Dz. 4.4 Państwo Partnerskie i Dz. 4.5 Rozwój potencjału III sektora. Zaznaczyła, że szczególnie trudne jest określenie wskaĽników realizacji zadań. Problem tkwi również w podziale budżetu pomiędzy działania pozostające w gestii MSWiA oraz działania MPiPS.

Piotr Kontkiewicz, zastępca Dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego poinformował, że nadal trwają prace nad ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Jednocześnie dodał, że ustawa w sierpniu trafi do uzgodnień międzyresortowych, a w paĽdzierniku będzie przedmiotem obrad Rady Ministrów (zgodnie z harmonogramem prac Rady Ministrów). Zebrani uzgodnili, że Rada przygotuje swoje stanowisko odnośnie zaproponowanych zapisów.

Wyjaśnień w zakresie realizacji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich udzielił Krzysztof Więckiewicz, radca Ministra w Departamencie Pożytku Publicznego. Jak poinformował, w najbliższym tygodniu na stronie http://www.pozytek.gov.pl/ zostanie opublikowana lista wniosków przeznaczonych do realizacji, wraz z wysokością dotacji. Środki otrzymają wszystkie organizacje, które pomyślnie przeszły ocenę formalną oraz uzyskały dwie pozytywne oceny ekspertów (ponad 700 wniosków).
Dyskutowano również nad nową koncepcją Funduszu. Planuje się m.in. dualistyczną formułę, w ramach której realizowany jest dotychczasowy konkurs, a druga jego część przeznaczona miałaby zostać na wkład własny wymagany w ramach funduszy europejskich. Prace nad kolejną edycją rozpoczną się jesienią, tak by jak najszybciej rozpocząć realizację programu w roku 2007. Witold Monkiewicz wyraził opinię, iż konieczna jest zmiana procedury powoływania ekspertów.
Krzysztof Więckiewicz poinformował również, że na wniosek Sejmowej Komisji Polityki Społecznej przygotowane zostanie sprawozdanie z dotychczasowej realizacji Rządowego Programu FIO.

Kolejnym punktem posiedzenia były prace nad Regulaminem Rady. Zespół opracowujący zmiany dokumentu (Grażyna Frister, Magda Nowakowska, Tomasz Schimanek) zaproponował m.in. wprowadzenie rotacyjnej kadencji Współprzewodniczących, rozwiązania w zakresie podejmowania uchwał oraz wyrażania opinii przez członków RDPP, wprowadzenie zapisów wykluczających sytuacje konfliktu interesów i podejrzeń o interesowność w głosowaniach  oraz konieczność uregulowania kwestii uczestnictwa członka RDPP w postępowaniach kontrolnych.

Członkowie Rady podczas posiedzenia zgłosili również propozycję zlecenia opracowania ekspertyz nt. wyjaśnienia procedur wyłaniania kandydatów na członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego, uproszczenia księgowości organizacji pozarządowych, konsekwencji zmian zapisów wprowadzających zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pożytku publicznego oraz analizy porównawczej zapisów Strategii Rozwoju Kraju, Narodowej Strategii Spójności z Programem Obywatelskim Kapitał Ludzki.

Kolejne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego zaplanowano na pierwszą połowę września br.


Komunikat z posiedzenia RDPP - 8.06.2006

W czwartek 8 czerwca br. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się kolejne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji.

Głównymi punktami spotkania było nawiązanie współpracy z Parlamentarnym Zespołem do spraw Współpracy z Organizacji Pozarządowymi, realizacja Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Na wstępie pani Teresa Hernik, Współprzewodnicząca Rady, przedstawiła zebranym nowego członka RDPP pana Bogdana Sochę, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Jako przedstawiciel resortu, którego Rada jest organem pomocniczym i opiniodawczo - doradczym, pan Minister Socha został Współprzewodniczącym Rady, reprezentującym stronę administracji rządowej i samorządowej.

Posiedzenie rozpoczęła relacja Pawła Chorążego (Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego), zastępującego w spotkaniu pana Ministra Jerzego Kwiecińskiego (MRR), dotycząca prac nad Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. Przedstawiono w niej stopień zaawansowania prac nad Programem oraz sposób i terminy konsultacji społecznych oraz spotkań z organizacjami pozarządowymi. Pan Dyrektor Chorąży poinformował zebranych, iż 26 czerwca br. rozpoczynają się konsultacje społeczne PO KL, a na 3 lipca br. zaplanowano spotkanie konsultacyjne ze środowiskiem pozarządowym, z udziałem pani Minister Grażyny Gęsickiej (MRR). Dodał również, iż do 3 lipca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego czeka na stanowisko organizacji pozarządowych odnośnie działania Komitetów Monitorujących oraz procedury wyłaniania ich kandydatów.

Gościem posiedzenia był marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Witając Pana Marszałka, Współprzewodniczący dziękowali za przybycie oraz wyrazili nadzieję, iż Rada oraz Zespół rozpoczynają okres współpracy na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego. Pan Marszałek oświadczył, że jest zwolennikiem rozszerzania sektora, zapewnił członków RDPP o swoim wsparciu w dziedzinie legislacji, oczekując natomiast od Rady pomocy w postaci informacji, inicjatyw i materiałów. Ustalono, że przedstawiciele Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi będą informowani o działaniach Rady i zapraszani na jej posiedzenia.

Podczas spotkania zaprezentowano dotychczasową działalność zespołów problemowych RDPP. Prace zespołu ds. prawnych i monitoringu koncentrowały się wokół zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zespołu ds. programów i funduszy - wokół Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, a zespół ds. współpracy i dialogu  podjął działania zmierzające do umacniania instytucji dialogu obywatelskiego ( planuje się nawiązanie współpracy z Komisją Trójstronną i Wojewódzkimi Komisjami Dialogu Społecznego).

W kolejnej części spotkania członkowie Rady zapoznali się ze stanem realizacji programu FIO. Pan Maciej Kaczorowski, przedstawiciel Departamentu Pożytku Publicznego poinformował członków Rady o liczbie wniosków, które napłynęły w ramach konkursu, które zostały przyjęte i odrzucone w trakcie oceny formalnej. Przeanalizowano najczęstsze przyczyny odrzucenia wniosków z przyczyn formalnych oraz podjęto ustalenia zmierzające do zapewnienia jasnych reguł oceny merytorycznej. Rada uzgodniła też zasady swojego udziału w tworzeniu listy rankingowej wniosków: zostanie ona przeanalizowana na posiedzeniu zespołu ds. funduszy, a następnie skierowana do konsultacji wszystkich członków Rady.

Kolejna cześć spotkania poświęcona została pracom nad ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Piotr Kontkiewicz (zastępca dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego) przedstawił propozycje i uwagi dotychczas zgłoszone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach uzgodnień wewnątrzresortowych. Członkowie Rady zdecydowali się wypracować oficjalne stanowisko odnośnie zapisów nowelizacyjnych. Dyskutowano również sposób przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi, zgłoszono propozycje wysłuchania publicznego i konferencji. Ustalono również, ze projekt ustawy zostanie zaprezentowany na stronie http://www.pozytek.gov.pl/ z prośbą o wnoszenie uwag przez III sektor.

W ostatniej części spotkania omawiano sprawy różne, podniesione przez członków RDPP.
Pani Teresa Hernik zaproponowała zaproszenie na następne posiedzenie Rady przedstawiciela Ministerstwa Finansów, z którym przedyskutowano by możliwość zmian w regulacjach dotyczących podatku VAT dla organizacji pozarządowych oraz w zakresie przekazywania 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Zastanawiano się również nad zasadami współpracy z osobami rekomendowanymi przez Radę, spośród przedstawicieli sektora pozarządowego, do prac w różnych instytucjach publicznych.
Pan Tomasz Bilicki podniósł kwestię standardów realizacji usług publicznych. Zaproponował m.in. utworzenie grupy roboczej na rzecz wypracowania takich standardów oraz sformułowanie standardów w ramach FIO oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zdecydowano się również powołać zespół do prac nad regulaminem Rady.
Ustalono, że następne posiedzenie Rady odbędzie się w lipcu br.


Komunikat z inauguracyjnego posiedzenia RDPP - 15.02.2006

Szanowni Państwo, przed Wami, przed Nami wielkie wyzwania. Bilans otwarcia zawiera punkty - ważne, strategiczne dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, dla umacniania idei i instytucji, które zostały wypracowane przez sektor i administrację w zakresie pożytku publicznego - nowelizacja ustawy, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki - mówił Krzysztof Michałkiewicz, Minister Pracy i Polityki Społecznej, otwierając pierwsze posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji.

W środę, 15 lutego, w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji, podczas którego Krzysztof Michałkiewicz, Minister Pracy i Polityki Społecznej  wręczył akty powołania członkom Rady. Zgodnie z ustawą ta kadencja RDPP trwać będzie 3 lata (2006-2009).

W swoim przemówieniu Minister Michałkiewicz krótko podsumował działalność RDPP I kadencji, wyrażając się z szacunkiem o jej dokonaniach. Doświadczenia dwóch lat funkcjonowania poprzedniej Rady dowodzą istoty partnerstwa, dialogu obywatelskiego oraz partycypacji w rozwiązywaniu najważniejszych dla misji sektora organizacji pozarządowych oraz dla administracji publicznej problemów. I dalej W swoich działaniach Rada zdecydowanie wykroczyła poza zakres obowiązków, przypisanych jej ustawą i aktami wykonawczymi. Tym samym utrwaliła swoje miejsce w rzeczywistości społeczno - politycznej, w zakresie podejmowania decyzji - w toku konsultacji oraz dialogu.
W pierwszej części spotkania na współprzewodniczącą Rady, reprezentującą sektor pozarządowy jednogłośnie wybrano panią Teresę Hernik - naczelniczkę ZHP. Członkowie motywowali swój wybór, zwracając uwagę na doświadczenie zawodowe i społeczne pani Hernik, a przede wszystkim jej udział w pracach Rady I kadencji, również na stanowisku współprzewodniczacego. 

Następnie Krzysztof Więckiewicz, dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego - odpowiedzialnego za obsługę biurowo - administracyjną Rady - przedstawił Sekretarza Rady, panią Magdalenę Zaraś, pracownika DPP.  Sekretarz Rady krótko omówiła zasady korzystania z aplikacji internetowej, wspomagającej prace RDPP.

W drugiej części posiedzenia członkowie rozpoczęli dyskusję nad projektem regulaminu Rady. Najwięcej uwag zgłoszono co do paragrafu 5 dokumentu, regulującego kwestie wyrażania opinii za pomocą aplikacji elektronicznej. W rezultacie, Uchwałą nr 1 przyjęto Regulamin Rady.

W dalszej części posiedzenia dyrektor Krzysztof Więckiewicz zaproponował powołanie trzech stałych zespołów problemowych - zespołu ds. prawnych i nadzoru, zespołu ds. programów i funduszy oraz zespołu ds. współpracy i dialogu. Pani Współprzewodnicząca Teres Hernik wyraziła opinię, że powołanie takich zespołów jest w pełni zasadne.

Pan Marcin Dadel (Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Słupskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych) wystąpił z zapytaniem o zadania zespołu ds. współpracy. W toku dyskusji ustalono, że zajmować się on będzie dialogiem społecznym i obywatelskim, kwestią budowania lokalnych programów współpracy, współpracą z resortami w zakresie działania organizacji pozarządowych oraz współpracą międzynarodową.

Pan Tomasz Bilicki (Centrum Służby Rodzinie, ŁódĽ) argumentując, że RDPP nie sprawuje nadzoru, zaproponował nazwanie zespołu prawnego - zespołem ds. prawnych i monitoringu.

Uchwałą nr 2 członkowie RDPP powołali trzy stałe zespoły problemowe:

 1. Zespół ds. prawnych i monitoringu.
 2. Zespół ds. programów i funduszy.
 3. Zespół ds. współpracy i dialogu.

Podczas dalszych obrad członkowie zgłosili swój akces do poszczególnych zespołów.

Pan Marcin Dadel wystąpił z wnioskiem, by jak najszybciej zwołać spotkania zespołu ds. programów i funduszy, w związku z przygotowaniami do ogłoszenia kolejnej edycji konkursu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Ustalono również, że konieczne jest zebranie zespołu ds. prawnych i monitoringu. Wymaga tego kalendarz prac nad nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Po przerwie gościem posiedzenia był pan Paweł Chorąży, dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Pan dyrektor Chorąży zaprezentował członkom Rady Program Operacyjny Kapitał Ludzki, a w szczególnie priorytet IV Państwo Sprawne i Partnerskie, zwracając szczególną uwagę na miejsce organizacji pozarządowych. Poinformował również, iż pierwsza wersja programu gotowa będzie do końca marca, a wiosną rozpoczną się konsultacje. Obecnie trwają prace nad typami projektów, wskaĽnikami i Ľródłami finansowania.

Informacja przedstawiciela MRR stała się przyczynkiem do dyskusji na temat udziału RDPP w pracach nad Programem Operacyjnym. Pan Chorąży zaproponował, by 2 członkowie Rady wzięli udział w pracach grupy roboczej ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

W dalszej kolejności rozmawiano o nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przyjęto, iż członkowie Rady zapoznają się z materiałem przygotowanym przez pracowników Departamentu Pożytku Publicznego - kierunki zmian w ustawie, a w najbliższym czasie (jeszcze w lutym) zbierze się zespół ds. prawnych i monitoringu.

Następnie dyrektor Więckiewicz przedstawił kierunki zmian w Rządowym Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Poinformował, że sprawna pracy Rady nad dokumentem przygotowanym w Departamencie Pożytku Publicznego oraz tryb nadzwyczajny jego przyjęcia umożliwią ogłoszenie konkursu w marcu br. Spotkanie zespołu ds. programów i funduszy odbędzie się 17 lutego br.

W ostatnim punkcie spotkania, omówiono sprawy różne. Pani Marzena Mendza - Drozd (Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych) podniosła sprawę udziału RDPP w konsultacjach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, wystąpienia do Funduszu Współpracy z prośbą o udostępnienie informacji nt. programów realizowanych z funduszy Phare, a skierowanych do organizacji pozarządowych oraz wybór przedstawicieli do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego.

Pan Marcin Dadel podniósł również kwestię kontroli opp. W odpowiedzi dyrektor Więckiewicz poinformował, że departament przygotowuje harmonogram kontroli. Przez kontrolę rozumie on kontrolę opp, pieczę nad fundacjami oraz kontrolę wydatkowania środków z FIO.

Na koniec podjęto sprawę instytucji 1%. Ustalono, iż Rada wystąpi z pismem do Ministra Finansów z propozycją udziału w pracach nad uproszczeniem procedur związanych z 1% oraz innych ewentualnych zmian, a także wystąpi z prośbą o informację na temat wszelkich działań resortu w zakresie rozwiązań fiskalnych dotyczących organizacji pozarządow


Polecamy