Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Komunikaty

Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego 14 stycznia 2015 r.

2015.01.15

Szesnaste posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji zainaugurowali Współprzewodniczący RDPP, Krzysztof Balon i Minister Jarosław Duda przywitaniem wszystkich zebranych, i omówieniem porządku obrad.

Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego przekazał informację, że obecnie w podkomisji stałej ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi trwają prace nad nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 Cezary Miżejewski, przewodniczący Zespołu przekazał informację, że Zespół zajmował się programem „Senior-WIGOR”, a także przygotowaniem stanowiska ws. nieodpłatnej pomocy prawnej.

 Cezary Miżejewski, przewodniczący Zespołu przekazał informację, że Zespół przez dłuższy czas intensywnie pracował nad Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  z wykorzystaniem środków  Europejskiego Funduszu Społecznego 

i Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego na lata 2014-2020, uwagi w najbliższym czasie przekazane zostaną do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. W dniu 23 stycznia br. zaplanowano spotkanie niniejszego Zespołu.

Ks. Stanisław Słowik, przewodniczący Zespołu przekazał informację, że w ostatnim czasie w zakresie polityki senioralnej nie wydarzyło się nic nowego.

Paweł Dębek, przewodniczący Zespołu przedstawi zakres jego prac przy okazji punktu dot. zawodu pracownika młodzieżowego.

Krzysztof Balon, przewodniczący Zespołu przekazał informację, że po zgłoszeniu przez Zespół uwag Departament Pożytku Publicznego przygotował nową wersję dokumentu z prośbą o uwagi Zespołu/Rady. Jakub Wygnański zgłosił uwagi do całości zagadnienia i zwrócił się z prośbą o skierowanie dokumentu do konsultacji po posiedzeniu Rady, które zaplanowano w marcu br.

>>>CZYTAJ WIĘCEJ<<<

Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego 16 grudnia 2014 r.

2015.12.17

Piętnaste posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji zainaugurowali Współprzewodniczący RDPP, Krzysztof Balon i Minister Jarosław Duda przywitaniem wszystkich zebranych, i omówieniem porządku obrad. Szczególnie powitany został Pan Andrzej Wyrobiec, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nowy członek Rady.

Na poczatku odbyła się prezentacja książki Pani Agnieszki Rymszy pn. „Zagubiona tożsamość? Analiza porównawcza sektora pozarządowego w Polsce i w Stanach Zjednoczonych” wydanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Biblioteki Pożytku Publicznego.

Agnieszka Rymsza, autorka książki „Zagubiona tożsamość. Analiza porównawcza sektora pozarządowego w Polsce i w Stanach zjednoczonych” pokrótce opowiedziała o sobie, następnie zaprezentowała książkę. Główne pytanie badawcze książki brzmi: Dlaczego w Stanach Zjednoczonych większa część obywateli pracuje i działa w sektorze pozarządowym niż ma to miejsce w Polsce?

W dalszej części książki autorka przedstawiła definicję komercjalizacji i governmentalizacji III sektora, starała się także odpowiedzieć na pytanie dlaczego governmentalizacja to utrata tożsamości sektora. Na zakończenie Agnieszka Rymsza przedstawiła postulaty w jaki sposób (za)hamować proces komercjalizacji polskiego sektora pozarządowego.

Współprzewodniczący Rady, tj. Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w MPiPS i Krzysztof Balon pogratulowali autorce i podziękowali za wkład włożony w napisanie książki. Zauważyli też, że często postulaty i zalecenia z książki przypominają pracę RDPP IV kadencji.  

>>>CZYTAJ WIĘCEJ<<<

Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego 9 września 2014 r.

2014.09.10

Czternaste posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji zainaugurowali Współprzewodniczący RDPP, Krzysztof Balon i Minister Jarosław Duda przywitaniem wszystkich zebranych, i omówieniem porządku obrad.

Tomasz Bilicki, przewodniczący Zespołu ds. interwencji poinformował, że w ostatnim czasie odbyły się dwa spotkania Zespołu, kwestie poruszane w trakcie spotkań omówione będą w dalszej części posiedzenia.

Ks. Stanisław Słowik, przewodniczący Zespołu ds. monitorowania polityki senioralnej przekazał informację, że Zespół spotkał się w dniu 8 września br., a tematem spotkania był raport z Programu ASOS na lata 2012-2013. Pod koniec września raport zostanie przekazany do Biura Ministra.

Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w MPiPS, współprzewodniczący Rady zakomunikował, że w roku 2015 planuje się przeznaczyć 10 mln zł na Program na Rzecz Młodzieży, Aktywna Młodzież.

Paweł Dębek, przewodniczący Zespołu ds. polityki na rzecz młodzieży przekazał informacje, że w najbliższym czasie Zespół skupi się na czterech obszarach działania, tj. monitorowanie Programu na Rzecz Młodzieży, Aktywna Młodzież, Program „Gwarancje dla młodzieży”, uregulowanie zasad pracownika młodzieżowego i usprawnienie kompetencji pozaformalnych na rynku pracy. W kwestii Programu „Gwarancje dla młodzieży” odbyło się spotkanie z Departamentem Wdrażania EFS MPiPS. Zespół chce, aby w tym Programie umieścić kwestię wolontariatu długoterminowego.

>>>CZYTAJ WIĘCEJ<<<

Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego 3 czerwca 2014 r.

2014.06.4

Trzynaste posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji zainaugurowali Współprzewodniczący RDPP, Krzysztof Balon przywitaniem wszystkich zebranych, i omówieniem porządku obrad.

Na początku przekazano informację, że przewodniczącym Zespołu ds. monitorowania polityki senioralnej został Ks. Stanisław Słowik. W dniu dzisiejszym, tj. 3 czerwca br. odbyło się w Departamencie Polityki Senioralnej spotkanie Zespołu ds. monitorowania polityki senioralnej. Głównym celem spotkania było omówienie wstępnego zarządzenia ws. powołania Rady ds. Polityki Senioralnej.

Cezary Miżejewski przekazał informacje, że od ostatniego posiedzenie Rady odbyły się 3 spotkania Zespołu,  w tym jedno z przedstawicielami Rady Pomocy Społecznej. W trakcie spotkania z Radą Pomocy Społecznej dyskutowano kwestię założeń do ustawy o pomocy społecznej, sprawa będzie w dalszym ciągu monitorowana. Jedno ze spotkań Zespołu poświęcone było programowi ds. przeciwdziałania ksenofobii, stworzony dokument będzie zmodyfikowany, a następnie przesłany z prośbą o uwagi, co będzie podstawą do dalszych prac.

>>>CZYTAJ WIĘCEJ<<<

Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego 25 marca 2014 r.

2014.03.26

Dwunaste posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji zainaugurował Współprzewodniczący RDPP, Krzysztof Balon przywitaniem wszystkich zebranych, i omówieniem porządku obrad.

Cezary Miżejewski przewodniczący Zespołu ds. programów i funduszy poinformował, że od ostatniego posiedzenia Rady Zespół spotkał się dwa razy. Pierwsze spotkanie poświęcone było kwestii przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii, w trakcie którego obecni przedstawiciele organizacji pozarządowych wyrazili chęć kooperowania w programach dot. tej tematyki. W trakcie drugiego spotkania zajęto się bieżącymi sprawami, które spłynęły do Zespołu, m.in. przygotowano uchwały ws. RPO woj. dolnośląskiego i śląskiego.

Marcin Wojdat, przewodniczący Zespołu ds. prawnych i monitoringu przekazał informację, że Zespół w ostatnim czasie spotkał się kilka razy w kontekście zmian do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zespół z udziałem przedstawicieli kilku organizacji pozarządowych przyjął zasadę rekomendowania lub nie, zgłoszonej w trakcie konsultacji zmiany, aby w dalszej kolejności Rada podjęła uchwałę przyjmującą zmiany. Cezary Miżejewski nadmienił, że przy okazji nowelizacji dobrze byłoby pochylić się nad kompetencjami lokalnych Rad, a także nad programem współpracy. W ramach wyjaśnienia Marcin Wojdat przypomniał, że inicjatywa zmian w ustawie została zapoczątkowana przez posła Tadeusza Tomaszewskiego, który zwrócił się do Departamentu Pożytku Publicznego z prośbą o przesłanie uwag w kontekście swoich doświadczeń i tych zgłaszanych na posiedzeniach komisji.

>>>CZYTAJ WIĘCEJ<<<

Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego 29 stycznia 2014 r.

2014.01.30

Jedenaste posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji zainaugurowali Współprzewodniczący RDPP, Krzysztof Balon i Minister Jarosław Duda przywitaniem wszystkich zebranych, i omówieniem porządku obrad.

Marcin Wojdat, przewodniczący Zespołu ds. prawnych i monitoringu przekazał krótką informację nt. trzech spotkań Zespołu poświęconych zmianą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które odbyły się w miesiącu styczniu
2014 r.

Cezary Miżejewski, przewodniczący Zespołu ds. programów i funduszy poinformował, że w trakcie spotkania Zespołu, które odbyło się w dniu dzisiejszym (29 stycznia br.) zaproponowano kilka projektów uchwał, tj. m.in. w sprawie projektu ustawy MIR o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowej w perspektywie finansowej 2014-2020, w sprawie Komitetu Sterująco-Monitorującego Programu FIO na lata 2014-2020, w sprawie ustawy o rencie socjalnej i w sprawie pomocy prawnej Academii Iuris. Podjęto także decyzję o przekazaniu pozytywnej opinii do projektów rozporządzeń, tj. projektu rozporządzenia MSiT w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i projektu rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Ze względu na nieobecność Tomasza Bilickiego, przewodniczącego Zespołu ds. interwencji, Cezary Miżejewski poinformował, że w ramach prac Zespołu przygotowany został projekt uchwały w sprawie zapisów odnoszących się do pomocy prawnej w przedstawianym przez Ministra Gospodarki projekcie ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.

>>>CZYTAJ WIĘCEJ<<<

Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego 17 grudnia 2013 r.

2013.12.18

Dziesiąte posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji zainaugurowali Współprzewodniczący RDPP, Krzysztof Balon i Minister Jarosław Duda przywitaniem wszystkich zebranych, i omówieniem porządku obrad. Następnie Krzysztof Balon pokrótce zaprezentował wyniki spotkania pozarządowej strony Rady z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbyło się w dniu 16 grudnia 3013 r. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 16 organizacji pozarządowych. Celem spotkania było omówienie rezultatów prac Rady, przedstawienie propozycji spraw, którymi Rada powinna się zajmować, a także określenie procedury wyboru członków Rady przyszłych kadencji.

Cezary Miżejewski, przewodniczący Zespołu poinformował, iż w trakcie dwóch spotkań Zespołu, które odbyły się w ostatnim czasie omówiono wszystkie sprawy, które zostały do Zespołu skierowane. Przygotowano projekt uchwały ws. PO Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, w którym zaproponowano pozytywne zaopiniowanie programu ze zwróceniem uwagi na kilka kwestii, które wymagają dopracowania. Pozytywnie zaopiniowano także Regionalne Programy Operacyjne, PO Inteligentny Rozwój i PO Polska Cyfrowa. W dalszej części posiedzenia Rada powinna odnieść się do przygotowanych przez Zespół opinii ws. FIO, ws. założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 i ws. PO Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

>>>CZYTAJ WIĘCEJ<<<

Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego 17 września 2013 r.

2013.09.18

Dziewiąte posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji zainaugurowali Współprzewodniczący RDPP, Krzysztof Balon i Minister Jarosław Duda przywitaniem wszystkich zebranych, a następnie uczczeniem minutą ciszy zmarłej Marzeny Mendzy-Drozd, byłej członkini RDPP i członkini Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Cezary Miżejewski, przewodniczący Zespołu ds. programów i funduszy pokrótce przypomniał, że Ośrodek „Zielony Dół” miał podpisaną umowę z Wojewodą Małopolskim na wynajem lokalu, po zakończeniu umowy została ona rozwiązana z inicjatywy Wojewody, a następnie ogłoszono konkurs na zagospodarowanie lokalu. Wojewoda nie podał przyczyny rozwiązania umowy. Rada wraz z Panem Ministrem Jarosławem Dudą zwróciła się z prośbą do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o wyjaśnienie sprawy, jednak do chwili obecnej MAiC nie odpowiedział na wystosowane w tej sprawie pismo. Grzegorz Ziomek, Dyrektor Departamentu Administracji Publicznej w Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, poinformował, że Wojewoda z tego typu sprawach działa jak zarządca nieruchomości skarbu państwa. MAiC wszystkie pisma kierowało do Wojewody, podejmowało także interwencję telefoniczną. Laboratorium Cogito jest spółką i zgodnie z obowiązującym prawem nie można wynająć jej nieruchomości bez przetargu. Dodatkowo forma umowy zawartej z Cogito budziła wątpliwości Wojewody. Według Krzysztofa Balona, współprzewodniczącego Rady niepokojące jest, że wcześniej umowa ze spółka była ważna, natomiast w momencie obcięcia stanowiska Wojewody przez inną osobę okazała się być nieważną. Zaproponował także, aby Rada zwróciła się do Ministra Administracji i Cyfryzacji, Ministra Skarbu Państwa i Wojewody z prośbą o informację jak układała się dotychczasowa współpraca z Cogito, czy zawarta ze spółką umowa zawarta była zgodnie z prawem i czy istnieje możliwość zmiany decyzji w tej sprawie. Pismo zostanie przygotowane przez Cezarego Miżejewskiego, Ks. Stanisława Słowika, Henryka Wujca i Piotra Kontkiewicza a następnie przyjęte w trybie obiegowym przez członków Rady. Na zakończenie tematu Minister Jarosław Duda zakomunikował, że będzie rozmawiał w tej sprawie z Panem Jerzym Millerem, Wojewodą Małopolskim i efekty rozmowy przedstawi członkom Rady.


>>>CZYTAJ WIĘCEJ<<<

Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego 18 czerwca 2013 r.

2013.06.19

Ósme posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji zainaugurowali Współprzewodniczący RDPP, Krzysztof Balon i Minister Jarosław Duda przywitaniem wszystkich zebranych oraz przypomnieniem porządku obrad.

1. Informacja nt. aktualnych, a także planowanych prac stałych Zespołów problemowych Rady.

a. Zespół ds. dialogu i współpracy.

Jakub Wygnański, przewodniczący Zespołu poinformował, że w dniu jutrzejszym spotka się z Ministrem Jackiem Cichockim w sprawie ustalenia terminu spotkania z resortami. Przewodniczący Zespołu wspomniał także, iż chciałby zobaczyć przygotowany przez Departament Pożytku Publicznego MPiPS wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Synergia – program współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017”. W odpowiedzi Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego nadmienił, że projekt uzyskał pozytywną ocenę, obecnie jest na etapie wprowadzanie poprawek, jak tylko zostanie przyjęty DPP przedstawi go na posiedzeniu Rady, aby wspólnie zastanowić się nad jego realizacją.

b. Doraźny Zespół ds. polityki na rzecz młodzieży.

Paweł Dębek, przewodniczący Zespołu poinformował, że Zespół spotkał się w ostatnim czasie dwa razy. Jedno spotkanie miało charakter konsultacyjny i odbyło się z udziałem zaproszonych gości. Drugie zaś miało charakter roboczy, w trakcie spotkania naniesiono poprawni do projektu Krajowego Programu na rzecz młodzieży, aktywna młodzież.


>>>CZYTAJ WIĘCEJ<<<

Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego 14 maja 2013 r.

2013.05.15

Siódme posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji zainaugurowali Współprzewodniczący RDPP, Krzysztof Balon i Minister Jarosław Duda przywitaniem wszystkich zebranych oraz przypomnieniem porządku obrad.

 1. Informacja nt. aktualnych, a także planowanych prac stałych Zespołów problemowych Rady.

  1. Zespół ds. prawnych i monitoringu.

   Marcin Wojdat, przewodniczący Zespołu poinformował, że spotkanie Zespołu odbyło się w dniu 6 marca br., w trakcie spotkania członkowie Zespołu omawiali przygotowane przez Kancelarię Prezydenta i Stocznię wzory oferty, ramowego wzoru umowy i wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego. Przygotowano także propozycję zmian do niniejszych wzorów, która jest załączona do materiałów. Szczegółowe informacje zostaną przekazane w dalszej części posiedzenia.


  2. Zespół ds. programów i współpracy.

   Cezary Miżejewski, przewodniczący Zespołu pokrótce przedstawił informację, iż spotkanie Zespołu odbyło się w dniu 8 maja br., w trakcie spotkania przedstawiciel firmy Coffey International Development, Piotr Stronkowski zaprezentował raport końcowy ewaluacji ex-ante P FIO na lata 2014-2020. Na kolejne posiedzenie Rady Zespół przygotuje projekt uchwały Rady dotyczący rekomendacji Rady w kwestii P FIO na lata 2014-2020. W trakcie spotkania pojawił się także wątek spotkania z przedstawicielami wojewódzkich RDPP, w trakcie którego podjęto decyzję o zwrócenie się z prośbą do Urzędów Marszałkowskich o przedstawienie problematyki społeczeństwa obywatelskiego, zawartej w Strategii Rozwoju Województwa. Kolejny temat omówiony w trakcie spotkania dotyczył projektu zaktualizowanej Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Ustalono, iż członkowie Zespołu przygotują propozycje drobnych zmian, które zostaną zaprezentowane Radzie. Ostatnia poruszona kwestia dotyczyła Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, przygotowano w tej sprawie projekt uchwały nr 28  odnoszący się do tego, że pewne kwestie zostały w dokumencie zmienione (już po konsultacjach), bez uzasadnienia. 

>>>CZYTAJ WIĘCEJ<<<

Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego 13 marca 2013 r.

2013.03.14

Szóste posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji zainaugurował Współprzewodniczący RDPP, Krzysztof Balon przywitaniem wszystkich zebranych oraz przypomnieniem porządku obrad.

 1. Informacja nt. aktualnych, a także planowanych prac stałych Zespołów problemowych Rady.

  1. Zespół ds. prawnych i monitoringu.

   Z uwagi na fakt, iż Marcin Wojdat, przewodniczący Zespołu był nieobecny na posiedzeniu, Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego poinformował, że Zespół prawny spotkał się w dniu 6 marca br., w celu omówienia uproszczenia procedury sprawozdawczej. Dyskusja była pokłosiem prac trwających w Kancelarii Prezydenta i w Stoczni. Członkowie Zespołu zgłosili uwagi do wzoru oferty, ramowego wzoru umowy i wzoru sprawozdania z wykonania zadania publicznego. W kwietniu zaplanowano zakończyć prace redakcyjne, natomiast do września kwestia zostanie zamknięta.


  2. Zespół ds. programów i funduszy.

   Cezary Miżejewski, przewodniczący Zespołu poinformował, że spotkania odbyły się w dniach 4 marca i 13 marca br. W trakcie spotkań podsumowano zgłoszenia, które napłynęły w trakcie konsultacji. Z kolei w dniu 4 marca br. odbyło się także spotkanie z przedstawicielami wojewódzkich RDPP, dotyczące nowego okresu programowania przede wszystkim z perspektywy regionów.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego 12 lutego 2013 r.

2013.02.13

Czwarte posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji zainaugurował Współprzewodniczący RDPP, Jarosław Duda przywitaniem wszystkich zebranych oraz przypomnieniem porządku obrad.

 1. Informacja nt. aktualnych, a także planowanych prac stałych Zespołów problemowych Rady.

  1. Zespół ds. prawnych i monitoringu.

   Marcin Wojdat, przewodniczący Zespołu ds. prawnych i monitoringu zaprezentował wyniki pracy Zespołu. Zespół spotkał się w dniach 16 stycznia br. i 12 lutego br. Pierwsze spotkanie poświęcone było wypracowaniu formularzy sprawozdań finansowych, wykorzystywanych przez System sprawozdań merytorycznych i finansowych organizacji pożytku publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym księgowi, którzy zajmują się sprawozdawczością w organizacjach. W wyniku spotkania zaproponowano wprowadzenie zmian, które będą realizowane odnośnie do sprawozdań za 2013 r. W dniu 12 lutego br. poruszono bieżące sprawy, które zostały skierowane do Zespołu, m.in. kwestię stowarzyszenia Krok za Krokiem, ustalono, że Departament Pożytku Publicznego napisze ekspertyzę prawną w tej sprawie. Zespół zaproponował także, aby wystosować w imieniu Rady pismo do wszystkich wojewódzkich RDPP z prośbą o udzielanie odpowiedzi na przekazywane w przyszłości przez ogólnopolską Radę zapytania, listy otwarte i wszelkie prośby kierowane do RDPP przez organizacje, a dotyczące kwestii lokalnych.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego 4 grudnia 2012 r.

2012.12.05

Trzecie posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji zainaugurował Współprzewodniczący RDPP, Jarosław Duda przywitaniem wszystkich zebranych oraz przypomnieniem porządku obrad.

 1. Informacja nt. aktualnych, a także planowanych prac stałych Zespołów problemowych Rady.
  1. Zespół ds. prawnych i monitoringu.

   Marcin Wojdat, przewodniczący Zespołu ds. prawnych i monitoringu zaprezentował wyniki pracy Zespołu. Zespół spotkał się w dniach 7 listopada br. i 4 grudnia br., przed posiedzeniem Rady. Pierwsze spotkanie poświęcone było wzorom rocznego sprawozdania merytorycznego oraz uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego. Członkowie Zespołu rekomendują przyjęcie projektu rozporządzenia, wraz ze wzorami, po uwzględnieniu kilku zmian, zgłoszonych przez członków Zespołu. Na spotkaniu pokrótce omówiono także projekt zmian do rozporządzenia ws. Rady, jednakże niniejszy temat zostanie szczegółowiej zaprezentowany na kolejnym posiedzeniu Rady. Dzisiejsze spotkanie Zespołu poświęcone było nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Członkowie Zespołu otrzymali dwa warianty propozycji zmian do art. 11 b ustawy, jeden z nich przenosi kompetencje związane z uruchomieniem rezerwy celowej budżetu państwa w kwestii zlecania realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert na Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, natomiast w wariancie drugim uruchomienie rezerwy celowej pozostaje w kompetencjach Prezesa Rady Ministrów. Członkowie Zespołu rekomendowali Radzie dwa powyższe warianty, bez wskazania na żaden z nich, Rada ustosunkowała się pozytywnie do niniejszej propozycji, co oznacza, że obydwa warianty zostaną zaprezentowane na Stałym Komitecie Rady Ministrów. W trakcie spotkania Zespołu ustalono także, że pozostałe propozycje zmian do ustawy zostaną odłożone na póĽniejszy termin, natomiast zasadność ‘dużej’ nowelizacji powinna zostać dokładnie przemyślana.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego 24 października 2012 r.

2012.10.25

Trzecie posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji zainaugurował Współprzewodniczący RDPP, Krzysztof Balon przywitaniem wszystkich zebranych oraz przypomnieniem porządku obrad.

Krzysztof Wieckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego pokrótce opowiedział o tym, iż w lipcu br. odbyło się spotkanie doraĽnego Zespołu ds. prac nad nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trakcie którego ustalono, iż Prezes Rady Ministrów za pośrednictwem Ministra Pracy i Polityki Społecznej będzie miał możliwość zlecania organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego poza konkursem. Do takiej sytuacji mogłoby dojść w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia albo ze względu na ważny interes społeczny lub publiczny. Zmiana jest bardzo mała, dlatego w najbliższym czasie projekt zostałby wniesiony pod obrady Komitetu Rady Ministrów.
W trakcie dyskusji członkowie Rady ustalili, iż Rada powinna mieć możliwość wyrażania opinii w takich sytuacjach, co również zmobilizowałoby Premiera do uzasadniania podejmowanych decyzji.


CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego 20 września 2012 r.

2012.09.21

Drugie posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji zainaugurowal Współprzewodniczący RDPP,Krzysztof Balon przywitaniem wszystkich zebranych oraz przypomnieniem porządku obrad.
W pierwszej kolejności omówiono planowane zmiany w Regulaminie RDPP i procedurach jej pracy. Przez aklamację przyjęto zmiany nr I, II, IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII. Dyskusja rozwinęła się m. in. przy poprawce nr III. Małgorzata Sinica zauważyła, że tryb wydawania opinii przez RDPP, zawarty w paragrafie 5 Regulaminu, powinien być jednocześnie trybem przyjmowania uchwał przez Radę. Spotkało się to z aprobatą zgromadzonych i zostanie zapisane w Regulaminie.


CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego 19 lipca 2012 r.

2012.07.20

Pierwsze posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji otworzył Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w MPiPS Krzysztof Więckiewicz, który powitał i pogratulował członkom Rady oraz poprosił Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza o wręczenie nominacji. Minister również pogratulował, przeprosił za długą procedurę powoływania Rady. Podkreślił wagę Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych obecnie tworzonego w ramach Ministerstwa, zapowiedział jego prezentację w dalszej części posiedzenia. Następnie wręczył nominacje członkom Rady.


Polecamy