Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Komunikaty

Komunikat z ostatniego posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji - 18 kwietnia 2012 r.

2012.04.19

Pan Minister Jarosław Duda podziękował wszystkim obecnym członkom Rady za przybycie, jak również przeprosił za nieobecność Pana  Ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza, który musiał udać się na Konwent Marszałków do Rzeszowa. Następnie głos zabrał Jan Jakub Wygnański, współprzewodniczący Rady, podziękował wszystkim członkom Rady za prace i zaangażowanie włożone  w trakcie trwania III kadencji RDPP. Współprzewodniczący Rady ze strony pozarządowej wspomniał, iż z wielkim sentymentem i wdzięcznością patrzy na te kilka lat, które członkowie Rady spędzili działając w Radzie. Zdaniem Jakuba Wygnańskiego obecna kadencja była bardzo dobra, a przede wszystkim skuteczna, co działo się w dużym stopniu dzięki osobie drugiego współprzewodniczącego Ministra Jarosława Dudy, który bardzo aktywnie brał udział w pracach Rady i zawsze można było na niego liczyć. W trakcie kadencji zdarzały się sytuacje, że dokumenty, które winny być z Radą konsultowane nie trafiały do niej, jednak mam nadziej, że nowa Rada będzie walczyć o to, aby jej nie pomijano w rozdzielniku. Zadaniem kolejnej Rady będzie na pewno podtrzymywanie kontaktów z regionalnymi i lokalnymi Radami, a także z innymi tego typu gremiami. Na zakończenie współprzewodniczący jeszcze raz podziękował wszystkim członkom Rady za udział w pracach Rady, a Departamentowi  Pożytku Publicznego za kwestie związane z organizacją pracy RDPP. 


CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego 21 marca 2012 r.

2012.04.24

Dzięwiętnaste posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego zainaugurowali Współprzewodniczący RDPP, Jarosław Duda oraz Jan Jakub Wygnański, przywitaniem wszystkich zebranych oraz przypomnieniem porządku obrad.

W pierwszej kolejności omówiono punkt dotyczący ustawy o działalności leczniczej. Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego poinformował, iż w miesiącu marcu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, w trakcie którego ustalono kompromisową treść zapisu. Zaakceptowana propozycja jest propozycją sektora, opartą na propozycji kancelarii prezydenta i adekwatną do propozycji Rady. W odpowiedzi Ks. Stanisław Słowik, przedstawiciel Caritas Diecezji Kieleckiej wyraził swoją wątpliwość co do zmiany przepisów, ponieważ nowelizacja ustawy jest na początkowym etapie. Ostatecznie ustalono, iż konieczne jest doprowadzenie do spotkania członków Rady z Ministerstwem Zdrowia w celu wyjaśnienia pewnych kwestii związanych z nowelizacją. Pan Minister Jarosław Duda zobowiązał się do umówienia spotkania reprezentacji Rady z Ministrem Bartoszem Arłukowiczem.


CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego 19 stycznia 2012 r.

20.01.2012

Osiemnaste posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego zainaugurował Jan Jakub Wygnański, Współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego przywitaniem wszystkich zebranych, w tym Pana Ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza. Następnie wszyscy obecni uczestnicy przedstawili się, natomiast na zakończenie wstępnej części posiedzenia Współprzewodniczący omówił porządek obrad.

W dalszej kolejności wystąpił Pan Minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Na wstępie wypowiedzi podziękował za zaproszenie, jak również wyraził zadowolenie, iż na początku swojego funkcjonowania może spotkać się z członkami Rady. Pan Minister podziękował za to co udało się Radzie do tej pory zrealizować, zwrócił uwagę na pracę członków Rady przy nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także wyraził nadzieję, iż RDPP będzie brała udział w procesie konsultacji nowych aktów prawnych. Wspomniał także o możliwości tworzenia wojewódzkich, powiatowych i gminnych Rad, które niewątpliwie przyczynią się do  rozszerzenia dialogu obywatelskiego. Szczególnie ważnym jest, żeby dialog obywatelski przechodził na sprawy bliskie obywatelowi, tak aby każdy mógł wypowiadać się w ważnych dla niego sprawach. Warto również zwrócić uwagę na udział w Radzie przedstawicieli strony samorządowej, dzięki którym nakreślone winny zostać plany przechodzenia na bliższe obywatelowi poziomy. Pan Minister wyraził nadzieję, iż Rada obecnej kadencji podsumuje swoje dotychczasowe działania i udzieli rekomendacji nowej Radzie (IV kadencji).


CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego 17 listopada 2011 r.

18.11.2011

Siedemnaste posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego zainaugurował Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego i Sekretarz Rady przywitaniem wszystkich obecnych, a także usprawiedliwieniem nieobecność Współprzewodniczacego RDPP, Jarosława Dudy. Poinformował także, iż Jan Jakub Wygnański, również Współprzewodniczący RDPP przybędzie na spotkanie z klikunastominutowym opóĽnieniem.

W pierwszej kolejności Krzysztof Balon, przewodniczący Zespołu ds. programów i funduszy Rady opowiedział pokrótce o seminarium miedzynarodowym nt. rozwoju wolontariatu długoterminowego w Polsce, które odbyło się w dniu 29 września br. Nastepnie Krzysztof Więckiewicz wspólnie z Krzysztofem Balonem zaprezentowali wyniki spotkania Zespołu ds. programów i funduszy, które odbyło się w dniu 17 listopada br., bezposrednio przed posiedzeniem plenarnym RDPP. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele organizacji pozarządowych, tj.  Stowarzyszenie TRATWA, WRZOS, Fundacja Pomoc Potrzebującym, ZHP, Centrum Wolontariatu, jak również Polska Rada Organizacji Młodzieżowych. W trakcie spotkania Krzysztof Balon zaproponował, aby powołać Zespół Zespół pomocniczy ds. opracowywania kryteriów konkursowych programu pilotażowego wolontariatu długoterminowego w ramach PO FIO  w skład którego poza pracownikami Departamentu wchodziliby obecni na spotkaniu przedstawiciele trzeciego sektora.


CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego 12 października 2011 r.

13.10.2011

Szesnaste posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego zainaugurowali Współprzewodniczący RDPP, Jarosław Duda oraz Jan Jakub Wygnański, przywitaniem wszystkich zebranych oraz przypomnieniem porządku obrad.

W Pierwszej kolejności odniesiono się do przedstawionego w trakcie spotkań Zespołu ds. prawnych i monitoringu Rady dokumentu Zasad przygotowywania i rozpowszechniania audycji informujących o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.  Marek Borowski, inicjator wspomnianych spotkań nadmienił, iż w pierwszej kolejności Zasady zostały przygotowane przez Polskie Radio, w trakcie spotkania ustalono, iż będą one stanowiły wyjściowy materiał do pracy. Następnie TVP przygotowało swoje zasady, wspólnie ustalono, że stworzony materiał będzie konsultowany i omawiany, w celu stworzenia dokumentu docelowego. W trakcie spotkań Zespołu problemowego ustalono, iż wszystkie kwestie i wątpliwości będą omawiane na 3 spotkaniach warsztatowych, pierwsze spotkanie zaplanowano w dniu 28 paĽdziernika br. Cykl trzech zaplanowanych spotkań będzie miał na celu wypracowanie konkretnych reguł pracy, od zgłoszenia programu do wprowadzenia go na antenę. Wypracowane do końca grudnia Zasady przygotowywania i rozpowszechniania audycji informujących o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego zostaną rozesłane do stacji telewizyjnych i radiowych, aby stacje przyjęły je w drodze uchwały.


CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Protokół ze spotkania Rady Działalności Pożytku Publicznego z przedstawicielami lokalnych i regionalnych RDPP 15 września 2011 r.

16.09.2011

Spotkanie zaingurował Współprzewodniczący ogólnopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Jan Jakub Wygnański, przywitaniem wszystkich przybyłych gości.

W spotkaniu udział wzięło około 70 przedstawicieli lokalnych i regionalnych RDPP, którzy przybyli z terenu całej Polski. Następnie Teresa Hernik, przewodnicząca Zespołu ds. dialogu i współpracy, inicjatorka spotkania, przedstawiła zmodyfikowaną propozycję programu, polegającą na połączeniu prac dwóch grup warsztatowych, tj. grupy I i III.

Pierwszy omawiany punkt spotkania dotyczył współpracy między samorządami a sektorem pozarządowym  w świetle badań. Jan Jakub Wygnański zaznaczył, że niezwykle ważnym jest omówienie i zbudowanie mechanizmów komunikacji i współpracy w Radach. Miasto Gdynia  jest prekursorem w budowie programu współpracy z miastami, ponieważ w Gdyni zbudowano go jeszcze przed powstaniem ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Michał Guć, wiceprezydent Gdyni i członek ogólnopolskiej RDPP opowiedział o początkach w tworzeniu Rad Pożytku Publicznego na terenia miasta Gdyni. Pierwsza Rada powstała w roku 1995 i funkcjonowała pod nazwą komisji konsultacyjnej. Od tamtego czasu powstało dużo różnych Rad, istotnym jest jednak stworzenie ‘Rady idealnej'. W celu stworzenia takiej Rady niezbędna jest odpowiedĽna pytanie: jaka powinna być Rada, aby dobrze działała?


CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Komunikat z dwudniowego posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego 18 i 19 maja 2011 r.

20.05.2011

Czternaste, dwudniowe posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego zainaugurował Współprzewodniczący RDPP, Jan Jakub Wygnański przywitaniem wszystkich zebranych oraz omówieniem agendy spotkania, jak również dokonaniem przesunięć w agendzie.

W pierwszej kolejności Jan Jakub Wygnański, Współprzewodniczący Rady przedstawił wyniki badania efektywności mechanizmów konsultacji społecznych, zrealizowanych na zlecenie Departamentu Pożytku Publicznego. Badanie trwało ponad 30 tyg., na jego podstawie powstały obszerne raporty,  a serwis „mamzdanie" jest jednym z eksperymentów tego przedsięwzięcia. Przedmiotem badania były przede wszystkim relacje z organizacjami pozarządowymi i komunikowanie się z obywatelami, czyli demokracja personalna. Ważnym jest, iż relacje między organizacjami a administracją publiczną nie są wrogie, państwo racjonalizuje swoje zadania zapraszając organizacje do wykonywania usług, koniecznym jest jednak przejście od roli grantobiorów do roli partnerów. Pojęcie „konsultacje społeczne" coraz częściej pojawia się w różnych debatach, jednak z codziennych obserwacji wynika, że konsultacjom często towarzyszą pozorność i pośpiech.  Do najważniejszych celów badania należało:

 • wykonanie systemowego, rozległego badania, które w ‘skokowy' sposób uzupełniłoby wiedzę na temat konsultacji społecznych i pomogło sformułować rekomendacje  w tym zakresie,
 • zmierzenie się z problemem pomiaru efektywności mechanizmów konsultacji społecznych,
 • zbadanie szerszego kontekstu konsultacji społecznych (regulacje, praktyki, motywacje, bariery etc.),
 • stworzenie zestawu narzędzi do powtarzalnego monitorowania zakresu konsultacji społecznych oraz ich efektywności,
 • rozszerzenie tradycyjnego podejścia do konsultacji społecznych na osoby indywidualne (konsultacje publiczne),
 • diagnoza aktualnego poziomu wykorzystywania mechanizmów konsultacji społecznych przez administrację publiczną na poziomie centralnym, regionalnym, powiatowym i gminnym,
 • sformułowanie wieloaspektowego zestawu rekomendacji dotyczących działań na rzecz badania i promocji konsultacji społecznych.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego 6 kwietnia 2011 r.

07.04.2011

Trzynaste posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego zainaugurowali Współprzewodniczący RDPP, Jarosław Duda oraz Jan Jakub Wygnański przywitaniem wszystkich zebranych oraz omówieniem agendy spotkania. Członkowie Rady zgłosili tematy, które ich zdaniem powinny zostać omówione na posiedzeniu, a które nie zostały zgłoszone do programu obrad.

W pierwszej kolejności zajęto się projektem strategii „Sprawne Państwo 2011 - 2020". Pan Tomasz Siemoniak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował, iż projekt wspomnianej strategii jest dokumentem niezwykle obszernym i potrzeba dużo czasu na to, aby solidnie przedyskutować wszystkie uwagi. Zakończył się proces wewnątrz urzędowego konsultowania dokumentu a tym samym rozpoczął czas konsultacji miedzyresortowych i nie tylko. Minister Tomasz Siemoniak wspomniał iż w kwietniu odbędą się dwie konferencje poświęcone strategii, pierwsza w dniu 18 kwietnia br. w Jaśle, druga zaś w dniu 26 kwietnia br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Dokument został również umieszczony w serwisie mamzdanie.org, gdzie każdy obywatel ma prawo wyrazić opinię na jego temat.

Następnie Grzegorz Ziomek, Dyrektor Departamentu Administracji Publicznej MSWiA przeszedł do zaprezentowania istotnych kwestii dotyczących strategii „Sprawne Państwo 2011 - 2020", z kolei prezentacja samego projektu zaplanowana jest w dniu 8 kwietnia 2011 r. Członkowie Rady pozytywnie odnieśli się do projektu dokumentu, jednak zwrócili uwagę na kilka istotnych rzeczy.

Na zakończenie dyskusji stwierdzono wspólnie, iż warto zweryfikować „Sprawne Państwo" z przygotowywanymi przez inne resorty strategiami, aby nie pominąć w nich ważnych spraw społecznych i obywatelskich.


CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego 9 marca 2011 r.

10.03.2011

Dwunaste posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego zainaugurowali Współprzewodniczący RDPP, Jarosław Duda oraz Jan Jakub Wygnański, przywitaniem wszystkich zebranych oraz przypomnieniem agendy spotkania.

W pierwszej kolejności Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego pokrótce zaprezentował projekt konkluzji Rady Unii Europejskiej dot. Europejskiego Roku Wolontariatu w Polsce. Rada Unii Europejskiej podkreśla znaczenie wolontariatu m.in. dla budowania społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacji obywateli, spójności społecznej,  solidarności międzynarodowej, dialogu międzykulturowego, podnoszenia kwalifikacji a także dla rozwoju europejskiej tożsamości i promowania wartości UE poza jej granicami. Rada UE podkreśla znaczenie wolontariatu również jako jednego z narzędzi ograniczania skutków kryzysu gospodarczego poprzez umożliwienie podnoszenia kwalifikacji i zdobywania doświadczenia, jako narzędzia stanowiącego odpowiedĽ na kryzys społeczny i kryzys wartości ze względu na swoją rolę w zwiększaniu integracji i solidarności społecznej, jak również jako czynnika rozwoju i promocji aktywności fizycznej na poziomie najbliższym obywatelom. To tylko niektóre z punktów, które znajdują się w dokumencie opisującym konkluzje Rady Unii Europejskiej.


CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego 20 stycznia 2011 r.

21.01.2011

Jedenaste posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego zainaugurowali Współprzewodniczący RDPP, Jarosław Duda oraz Jan Jakub Wygnański, przywitaniem wszystkich zebranych oraz przypomnieniem agendy spotkania.

W pierwszej kolejności członkowie Rady zajęli się udzieleniem rekomendacji  zgłoszonemu kandydatowi na członka w pracach Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu. Kandydatura Zbysława Thomasa, zgłoszonego przez Stowarzyszenie im. Ks. Jerzego Niwarda Musolffa została jednogłośnie przyjęta i pozytywnie zaopiniowana.

Kolejny punkt obrad dotyczył uregulowania kwestii rekomendacji na członka do prac w przedmiotowym Komitecie Monitorującym dla Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramienia RDPP. Potrzeba rekomendacji wynikała z tego, iż Pani Ewa Balcerowicz (dotychczasowa członkini Komitetu, reprezentująca w Komitecie RDPP), zrezygnowała z pełnienia dotychczasowej funkcji. Z racji tego, iż kadencja Komitetu niedługo dobiega końca, Macin Dadel zasugerował, aby któryś z członków Rady dokończył kadencję. Propozycja została przyjęta pozytywnie, w związku z czym na członka Komitetu Monitorującego dla Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego wytypowano ks. Stanisława Słowika (członka RDPP), reprezentującego Caritas Diecezji Kieleckiej. Ks. Stanisław Słowik wyraził zgodę na reprezentowanie Rady w Komitecie.


CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego 24 listopada 2010 r.

25.11.2010 r.

Dziesiąte posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego zainaugurowali Współprzewodniczący RDPP, Jarosław Duda oraz Jan Jakub Wygnański, przywitaniem wszystkich zebranych oraz przypomnieniem agendy spotkania.

W pierwszej kolejności Aldona Wiktorska - Święcka z Unii Metropolii Polskich, członkini RDPP zaprezentowała projekt regulaminu konsultacji społecznych z Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów dokumentów prawno - programowych, dotyczących sfery pożytku publicznego. Dokument zawiera postanowienia ogólne, tryb,  cel konsultacji społecznych, tj. m.in. określenie standardów instytucjonalnego wyrażania standardów przez Radę, organizacja procesów przekazywania dokumentów do opiniowania przez Radę, jak również budowanie kultury konsultacji społecznych, a przez to przyczynienie się do podnoszenia jakości demokracji. W dokumencie określony został również przedmiot konsultacji, czyli to jakimi dokumentami powinna zajmować się Rada (projekty wszystkich regulacji prawnych dotyczących sfery pożytku publicznego), zakres konsultacji, podmioty konsultacji społecznych z Radą (Kancelaria Premiera Rady Ministrów, resorty, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, organizacje samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, członkowie Rady), tryb konsultacji społecznych z Radą i wreszcie procedura konsultacji społecznych z Radą. Zdaniem autorki dokumentu procedurę konsultacyjną powinien uruchamiać współprzewodniczący RDPP lub wyznaczona przez niego osoba.


CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Komunika z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego 8 września 2010 r.

09.09.2010 r.

Dziewiąte posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego zainaugurowali Współprzewodniczący RDPP, Jarosław Duda oraz Jan Jakub Wygnański, przywitaniem wszystkich zebranych oraz przypomnieniem agendy spotkania.

W pierwszej kolejności głos oddano Tomaszowi Siemoniakowi. Przedstawił pokrótce założenia oraz idee Strategii „Sprawne Państwo 2011-2020". Przyznał, że jest to jedynie pewien zarys, lecz jego zdaniem Strategia powinna być odważna i śmiała. Dodał, że organizacje pozarządowe są bardzo potrzebne w wizji sprawnego państwa, ponieważ administracja państwowa, na szczeblu krajowym i samorządowym, może być czasem zawodna. Tomasz Siemoniak przyznał, że MSWiA jest obecnie na etapie rozmów z samorządami co do założeń dokumentu. Następnie Grzegorz Ziomek, przedstawiciel MSWiA, zaprezentował zebranym założenia Strategii. Przypomniał, że jego resort jest koordynatorem prac nad wspomnianym dokumentem. Założenia dokumentu mówią, że obywatel powinien stać się rzeczywistym podmiotem działań instytucji publicznych w lepszym stopniu niż jest to obecnie. Strategia stanowi, iż  Polska do 2020 r. powinna być krajem, który jest rządzony efektywnie i uwzględnia zasadę pomocniczości, która jest kluczowa przy konstruowaniu sprawnego państwa.


CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego - 14 lipca 2010 r.

2010.07.15

Ósme posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego zainaugurowali Współprzewodniczący RDPP, Jarosław Duda oraz Jan Jakub Wygnański, przywitaniem wszystkich zebranych oraz przypomnieniem agendy spotkania. Jan Jakub Wygnański omówił pokrótce stan spraw, którymi Rada powinna zająć się w najbliższej przyszłości.

W pierwszej kolejności członkowie Rady zajęli się projektem rozporządzenia dotyczącym trybów oraz formatu wymiany danych między ministrem właściwym ds. zabezpieczenia społecznego, Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym ds. finansów publicznych i organami podatkowymi, związanym artykułem 27a ustawy, mówiącym o zamieszczaniu wykazu organizacji mających status pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego. Piotr Kontkiewicz zaznaczył, że jest to kolejny projekt rozporządzenia wynikający z nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dodał, że rozporządzenie ma regulować zarówno format danych, jak i terminy ich przekazywania. Terminy są niezbędne do przygotowania aktualizacji wykazu OPP uprawnionych do otrzymania 1 %. Piotr Kontkiewicz przyznał, że pierwszy przygotowywany przekaz miał charakter dynamiczny, co oznacza, że dane zawarte w wykazie były zmieniane wraz z nabywaniem bądĽ utratą statusu OPP przez organizację. Dodał, że wykaz dynamiczny nie sprawdził się jako dobre rozwiązanie i dlatego zdecydowano się powrócić do wykazu o charakterze statycznym.


CZYTAJ WIĘCEJ >>>>

Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego 17 czerwca 2010 r.

18.06.2010

Siódme posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego zainaugurował Jarosław Duda, przywitaniem wszystkich zebranych oraz przypomnieniem agendy spotkania. Jan Jakub Wygnański zaproponował, aby ze względu na obecność Macieja Grabowskiego, Rada zajęła się w pierwszej kolejności sprawą VATu od SMS, a także ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wyjaśnił ponadto przyczyny zmian terminów posiedzeń Rady, a zwłaszcza powody, dla których odwołano posiedzenie Rady planowane przy współudziale resortów.


CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Komunikat z posiedzenia pozarządowej strony Rady Działalności Pożytku Publicznego 2 czerwca 2010 r.

3.06.2010

Spotkanie rozpoczął Jan Jakub Wygnański witając wszystkich zebranych oraz dziękując za przybycie. Przeszedł następnie do uzgodnień dotyczących kolejnego posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego, zaplanowanego wstępnie na 17 czerwca 2010 r. Zwrócił się do zebranych członków Rady z zapytaniem, czy pod nieobecność w tym dniu Michała Boniego , Ministra-członka Rady Ministrów, zachodzi potrzeba aby zapraszać przedstawicieli resortów i omawiać plany współpracy, o czym była mowa wcześniej. Po krótkiej dyskusji ustalono, że na posiedzeniu Rady w dniu 17 czerwca nie będą zapraszani przedstawiciele resortów.


CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Komunikat z posiedzenia pozarządowej strony Rady Działalności Pożytku Publicznego ws. udzielenia rekomendacji kandydatom do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 23 marca 2010 r.

24.03.2010

Spotkanie rozpoczął Jan Jakub Wygnański, Współprzewodniczący Rady, podziękowaniem wszystkim zebranym za przybycie oraz upewnieniem się, że wszystkie zgłoszenia do EKES, które wpłynęły do Departamentu Pożytku Publicznego zostały przekazane członkom Rady. Wspomniał także, że miał okazję niedawno wizytować w siedzibie EKES i upewnił się, że sprawa głosowania jest ważna i delikatna zarazem, wymaga rzetelnej oceny kandydatów.

Teresa Hernik zaproponowała, aby na początku odstąpić od głosowania na rzecz dyskusji nad kandydaturami. Maciej Lis dodał, że dyskusja nie wyklucza głosowania. Jan Jakub Wygnański przyznał, że dyskusja jest jak najbardziej wskazana, gdyż członkowie Rady powinni podzielić się między sobą posiadaną wiedzą o kandydatach. Zwrócił się także z zapytaniem do zebranych czy zachodzi potrzeba, aby uściślić wiedzę o EKES, tym bardziej że - jak zauważył - rola tej instytucji się zmienia. Wojciech Ratyński przyznał, że trzeba wypracować pewne kryteria, koncepcję wyboru członków, bo nie wszyscy kandydaci są znani Radzie. Dodał, że wybór musi być podyktowany kompetencjami kandydatów z punktu widzenia prac w EKES, tak aby nie było nadreprezentacji przedstawicieli jednej grupy interesów. Maciej Lis zauważył, że troje kandydatów, to obecni członkowie Rady. Marek Borowski zauważył, że cenne jest doświadczenie kandydatów, którzy już mieli styczność z Komitetem. Dlatego, jego zdaniem, rekomendacja powinna być kompromisowa. Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor DPP, wyraził pogląd, że ciągłość pracy przedstawicielstwa polskiego w EKES jest sprawą ważną. Wskazał na osoby spośród zgłoszonych kandydatów, które aspirują do następnej kadencji i przyznał, że ci, którzy się już sprawdzili, są cenni także i teraz. 


CZYTAJ WIĘCEJ >>> 

Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 28 stycznia 2010 r.

29.01.2010

W dniu 28 stycznia 2010 r. odbyło się szóste posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

W spotkaniu udział wzięli członkowie RDPP (ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych,  jeden przedstawiciel strony rządowej i jeden przedstawiciel strony samorządowej), przedstawiciele administracji rządowej, organizacji pozarządowych oraz portalu NGO.PL.

Spotkanie rozpoczęli powitaniem Współprzewodniczący RDPP - Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i Jan Jakub Wygnański.

Agenda spotkania obejmowała następujące punkty:

 • III sektor a 9 nowych strategii rozwoju, realizujących średnio i długookresową strategię rozwoju kraju, w tym Strategia Rozwoju Zasobów Ludzkich i Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego,
 • Stan przygotowań do Europejskiego Roku Wolontariatu 2011,
 • Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - kwestia wdrażania (organizacja seminariów edukacyjnych, komentarz do ustawy), informacja o pracach nad rozporządzeniami wykonawczymi,
 • Sprawozdanie ze spotkania Zespołu ds. Dialogu i Współpracy RDPP (współpraca z poszczególnymi ministerstwami, dyskusja nad założeniami "protokołu" konsultacji społecznych, regulującego współpracę z RDPP),
 • Sprawozdanie ze spotkania Zespołu ds. Programów i Funduszy z Komitetem Monitorującym PO FIO 2009-2013 i CRZL, w tym wyniki dyskusji dotyczącej monitoringu i ewaluacji PO FIO,
 • Kwestia VAT od SMS,
 • Kwestia samoregulacji organizacji pozarządowych - omówienie roli RDPP w tym procesie oraz planu działania,
 • Rekomendacja do Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,
 • Kwestia kontroli organizacji pozarządowych, korzystających ze środków publicznych,
 • Ekspertyza dotycząca regulacji dotyczących fundacji autorstwa Prof.Ciocha - zasygnalizowanie dyskusji,
 • Kwestia wyłaniania kandydatów na członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego.

CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 3 grudnia 2009 r.

2013.11.28

W dniu 3 grudnia odbyło się kolejne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie RDPP (3 reprezentantów strony rządowej, 3 reprezentantów strony samorządowej i 8 reprezentantów strony pozarządowej), pracownicy Departamentu Pożytku Publicznego oraz zaproszeni goście, reprezentujący Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, portal ngo.pl a także zaproszeni przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz eksperci.

Na początku dyskutowano na temat niezadowalającej frekwencji na posiedzeniach RDPP. Ustalono, że kalendarz spotkań powinien być ustalany z dużym wyprzedzeniem. Postanowiono, że kolejne spotkania odbędą się w następujących terminach:

28 stycznia 2010 r.

25 lutego 2010 r.

15 kwietnia 2010 r.

17 czerwca 2010 r.

Dyskutowano także na temat konieczności wzmocnienia obsługi merytorycznej i administracyjnej RDPP.

Następnie poruszono kwestię konsultacji dokumentów, które przekazywane są Radzie.

Jan Jakub Wygnański stwierdził, że należy opracować system konsultowania oraz upubliczniania dokumentów drogą internetową, w celu udostępnienia ich szerszemu gronu organizacji pozarządowych. Wspomniał, że Ministerstwo Gospodarki realizować będzie projekt systemowy testujący prototyp konsultacji on-line i być może system ten mógłby być użyteczny także w działaniach RDPP. Agnieszka Buła-Kopańska, przedstawicielka Ministerstwa Gospodarki zasiadająca w RDPP, obiecała zreferowanie założeń powyższego projektu na kolejnym posiedzeniu Rady.

Ustalono, że dokumenty nadsyłane do RDPP powinny podlegać selekcji tematycznej i powinny być rozdzielane na zespoły tematyczne oraz poszczególnych członków Rady, specjalizujących się w danym obszarze tematycznym. Ustalono, że procedury obiegu dokumentów, ich przekazywania szerszemu gronu zainteresowanych oraz wydawania stanowiska przez Radę opracowane zostaną przez Zespół RDPP ds. Dialogu i Współpracy. Zaproponowano użycia dla potrzeb wewnętrznej komunikacji RDPP użycie narzędzia typu (google.groups).  Dodatkowo w celu zwiększenia dostępności i  poszerzenia zakresu konsultacji społecznych postanowiono, że dokumenty będą umieszczane na stronach RDDD prowadzonych przez MPiPS, a także na stronach „zewnętrznych” takich jak np. www.ngo.pl

Po raz kolejny na RDPP dyskutowana była kwestia niejasnych reguł konsultacji społecznych a także zakresu dokumentów, które im podlegają (wiele mniej istotnych trafia do RDPP a jednocześnie czasem te najistotniejsze omijają ją.) Postanowiono zlecić ekspertyzę, która pozwalałaby RDPP na lepszą identyfikację przygotowywanych aktów prawnych i aktywne egzekwowanie ich konsultacji.

Następnie Aleksandra Marciniak (DPP) poinformowała zebranych na temat wydatkowania środków przeznaczonych na obsługę prac RDPP.  Zgodzono się, że od następnego roku RDPP aktywniej interesować będzie się realizacją budżetu przeznaczonego na jej prace.

W kolejnym punkcie posiedzenia dyskutowano na temat prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w MPiPS, Współprzewodniczący RDPP, poinformował, że nastąpi trzecie czytanie projektu. Poinformował też o tym, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urząd Komitetu Integracji Europejskiej zgłosiły uwagi odnośnie zapisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej m. in. przez spółki kapitałowe i kluby sportowe oraz dotyczących tzw. regrantingu. Zastrzeżenia dotyczą zgodności z przepisami odnośnie pomocy publicznej.

Kwestią przygotowania alternatywnych zapisów, po otrzymaniu ostatecznego stanowiska w tej sprawie, zająć się ma Zespół RDPP ds. Prawnych i Monitoringu.

Piotr Kontkiewicz poinformował także, że trwają prace nad rozporządzeniami do ustawy: projektem rozporządzenia w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, projektem rozporządzenia w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego, projektem rozporządzenia w sprawie sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego. Wyjaśnił, że projekty będą poddane konsultacjom na dalszym etapie nowelizowania przedmiotowej ustawy. 

Michał Guć stwierdził, że należy unikać zbędnego komplikowania formularzy, mając na względzie przyzwyczajenie organizacji pozarządowych do określonego wzoru formularza. Dodatkowo – dodał - prowadzić to może do konieczności aneksowania ogromnej, w skali kraju, ilości umów z organizacjami. Członkowie Rady stwierdzili także, że należy dążyć do wyeliminowania załączników do oferty składanej przez organizacje.

Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor DPP, wyjaśnił, że intencją zmian jest próba ujednolicenia formuły zlecania zadań. Ustalono, że projekt rozporządzenia powianiem być udostępniany zainteresowanym już na tym etapie prac.

Jan Jakub Wygnański dodał, że należy rozpocząć prace nad projektem rozporządzenia KRRiTV, określającego dostęp organizacji pożytku publicznego do mediów publicznych.  Jest to szczególnie ważne w związku z tym, że już niebawem (wraz z nowym rokiem) rozpoczną się kolejne kampania związane z pozyskiwaniem 1% PIT. Marcin Dadel oraz Marek Borowski zgłosili się do prac nad projektem.

W kolejnym punkcie Marek Borowski oraz przedstawił kwestię podatku VAT od charytatywnych sms’ów. Zaproszony na posiedzenie RDPP Wojciech Śliż (ekspert PricewaterhouseCoopers) współpracujący z koalicją organizacji na rzecz zaniechania poboru VAT od darowizn przedstawił ich stanowisko w tej sprawie.  Zgodnie z nim należy oddzielić kwotę darowizny od opłaty za usługę, ponieważ tylko ona powinna być opodatkowana VAT. Dodał, że większość krajów, z wyłączeniem Bułgarii, stosuje tego typu rozwiązania w ramach prawodawstwa unijnego. Marek Borowski nadmienił, że operatorzy stają się także beneficjentami tego typu akcji ze względu na możliwość uzyskania ulg podatkowych.

Elżbieta Chojna-Duch, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów skonkludowała, że MF obecnie stoi na stanowisku, że systemowe rozwiązania w tym obszarze nie są możliwe, jedynie jednorazowe zwolnienia, podobnie jak miało to miejsce w przypadku np. ostatniej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  Członkowie RDPP uznali, że należy stworzyć warunki do cierpliwego wyjaśnienia różnicy zdań pomiędzy stronami. W opinii wielu członków kompromis w tej sprawie jest możliwy i pożądany. Wstępnie zaproponowano specjalnie dedykowane tej sprawie spotkanie stron, które powinno odbyć się jeszcze w styczniu 2010.

Ewa Kulik z Fundacji S.Batorego (zaproszona na spotkanie jako gość)  zasygnalizowała problem dotyczący zbiórek publicznych. Wśród problemów sygnalizowanych przez organizacje wspomnieć należy anachroniczne prawo, niedostosowane do realiów społeczeństwa informacyjnego. Wątpliwości budzi np. konieczność sprawozdania z wydatkowania środków ze zbiórki w okresie miesiąca od zakończenia zbiórki czy też interpretacja, że już sama publikacja numeru konta bankowego na stronie WWW jest formą organizacji zbiórki publicznej i jako taka wymaga zgody odpowiedniego urzędu. Regulacji wymaga także kwestia zbiórek w sytuacjach nagłych, kryzysowych. Dodała, że regulacje prawne przyczyniają się do sytuacji, w której beneficjentem zbiórek jest niewielka liczba największych organizacji. Na posiedzeniu RDPP nie byli niestety obecni przedstawiciele MSWiA, które odpowiada za kwestie zbiórek publicznych.  Także w tej sprawie RDPP zaproponowała spotkanie uzgadniające poświęcone tej sprawie.

Następnie członkowie Rady zostali poinformowani, że zgodnie ze stanowiskiem UOKiK środki pochodzące z 1% nie są klasyfikowane jako pomoc publiczna.  Stanowisko to było przywołane w związku z propozycjami, aby środki z 1% mogły być przekazywane na działalność gospodarczą organizacji pożytku publicznego. Kwestia ewentualnego zarzutu pomocy publicznej była tylko jednym z argumentów w negatywnym stanowisku RDPP w tej sprawie. Kwestia 1% i przeznaczanie pochodzących stąd wpływów wywołała żywą dyskusję ale ostatecznie uznano, że RDPP nie zmienia swojego negatywnego stanowiska RDPP w tej sprawie. 

Następnie Katarzyna Sadło (zaproszono gość z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego) zaprezentowała problemy organizacji związane z realizacją ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wskazała, że potrzebna jest akcja informacyjna m. in. na temat konieczności zgłaszania kwot przelewu powyżej 15 tys. euro do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.  RDPP współpracować będzie w zakresie przygotowania materiałów informacyjno edukacyjnych z MF.  FRSO zadeklarowała chęć stworzenie programu edukacyjnego w tej sprawie adresowanego do środowiska pozarządowego.  Ewa Kulik stwierdziła, że należałoby w przyszłości poruszyć także kwestię innych przepisów prawnych, wpływających na funkcjonowanie organizacji, takich jak ustawa o ochronie danych osobowych.

Jan Jakub Wygnański poinformował, że należy zająć się określeniem priorytetów Europejskiego Roku Wolontariatu 2011. Zaangażowanie się w prace zadeklarowali Marcin Dadel i Maciej Lis.

Na koniec ustalono, że wskazanie kandydata na członka Rady Narodowego Funduszu Zdrowia nastąpi na podstawie ogłoszonego naboru.

Do składu instytucjonalnego Krajowej Sieć Tematycznej w ramach Grupy Roboczej ds. Zatrudnienia i Integracji Społecznej PO KL wskazano ks. Stanisława Słowika.


Nabór na członka Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

2009.12.10

Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza do składania ofert do uczestnictwa w pracach Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

Szczegółowe zadania Rady NFZ określa art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z póĽ. zm.)

USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2004 R. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH >>>>> PLIK DO POBRANIA 

Spośród zgłoszonych kandydatur, Rada Działalności Pożytku Publicznego dokona rekomendacji jednej osoby, która, stosownie do art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z póĽ. zm.), zostanie powołana w skład Rady NFZ przez Prezesa Rady Ministrów.

Zgodnie z art. 99 ust. 5 i ust. 6 przedmiotowej ustawy w skład Rady Funduszu wchodzą osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  1)  nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione umyślnie;
  2)  posiadają wykształcenie wyższe;
  3)  posiadają wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków członka Rady Funduszu;
  4)  posiadają uprawnienia konieczne do zasiadania w radach nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 Członkowie Rady Funduszu nie mogą być jednocześnie:

  1)  pracownikami Funduszu;
  2)  świadczeniodawcami;
  3)  właścicielami apteki, hurtowni farmaceutycznej lub podmiotu wytwarzającego produkty lecznicze i wyroby medyczne;
  4)  posiadaczami akcji lub udziałów w spółkach prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2 i 3;
  5)  osobami, o których mowa w art. 112 ust. 1 pkt 2-8.

Osoby kandydujące do składu Rady objęte są ponadto obowiązkiem lustracyjnym (z wyjątkiem osób urodzonych po dniu 31 lipca 1972 r.). Organem właściwym do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego jest Minister Zdrowia.

Zgłoszenia z dopiskiem „Nabór: Rada NFZ” należy składać do dnia 7 stycznia 2010 r., do godz. 16.15 (decyduje data wpłynięcia do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) na adres:

Departament Pożytku Publicznego
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

oraz w wersji elektronicznej na adres: Malgorzata.Saracyn@mpips.gov.pl

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów dotyczących wykształcenia i kompetencji kandydata, potwierdzonych za zgodność,
 • rekomendację organizacji pozarządowej/pozarządowych popierającej kandydaturę,
 • informację o spełnieniu wszystkich wymogów wymienionych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z póĽ. zm.), (ze stosownym dokumentem potwierdzającym lub oświadczeniem).

*Organizacjami pozarządowymi są, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust.4.


Komunikat Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie naboru kandydatów na członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Rada Działalności Pożytku Publicznego informuje, w związku z napływającymi  do Sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej zgłoszeniami kandydatów do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, że procedura naboru kandydatów do EKES na kadencję rozpoczynającą się w roku 2010, nie została jeszcze otwarta.

Rada Działalności Pożytku Publicznego prowadzi prace nad stworzeniem procedury rekomendowania kandydatów, mających zasiadać w Grupie III EKES.

Informacja na temat naboru ukaże się m. in. na stronie www.pozytek.gov.pl, www.mpips.gov.pl oraz www.ngo.pl


Stanowisko Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie przeznaczania środków organizacji pożytku publicznego pochodzących z wpłat przekazanych przez podatników pdof w ramach mechanizmu 1% na prowadzenie działalności gospodarczej oraz w sprawie działalności gospodarczej organizacji pozarządowych

1. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi kierunku zmian w nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Działalności Pożytku Publicznego informuje, że obecne propozycje zmian przepisów nie zabraniają prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pożytku publicznego. Projekt nowelizacji Ustawy nie wprowadzał i nadal nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Rada Działalności Pożytku Publicznego dostrzega potrzebę i użyteczność działalności gospodarczej prowadzonej przez organizacje pozarządowe, z której całkowity zysk przekazywany jest na działalność statutową.

2. W związku z postulatami grona organizacji pożytku publicznego związanymi z pełnym otwarciem możliwości przekazywania otrzymanych z 1% środków na prowadzenie działalności gospodarczej Rada Działalności Pożytku Publicznego informuje, że stanowczo sprzeciwia się takiej zmianie.

3. Wprowadzenie możliwości wydatkowania środków z 1% na działalność gospodarczą związane jest z koniecznością zastosowania przepisów o pomocy publicznej, w tym przepisów krajowych oraz Artykułu 87 Traktatu Stanowiącego Wspólnotę Europejską. Konieczność zastosowania tych przepisów wynika z charakteru odpisu 1%, który nie stanowi darowizny osoby fizycznej, ale jest uszczupleniem podatku należnego budżetowi państwa. Jedynie kwestia jego alokacji jest przywilejem podatnika.

Jednocześnie Rada Działalności Pożytku Publicznego dostrzega konieczność podjęcia rozwiązań, które umożliwiałyby w większym stopniu prowadzenie działalności zarobkowej wprost wspierającej działalność statutową organizacji pozarządowych, w tym organizacji pożytku publicznego. Do rozważenia pozostają regulacje związane z ułatwianiem prowadzenia działalności gospodarczej, w tym podnoszony przez grono organizacji postulat procentowego określenia kwoty jaką organizacje pożytku publicznego mogą wydatkować na działalność gospodarczą.

4. Rada Działalności Pożytku Publicznego uznaje, że problem działalności zarobkowej organizacji pozarządowych jest zagadnieniem szerokim, wykraczającym poza Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności poza jeden zapis dotyczący wydatkowania 1%. Obejmuje m.in. regulacje w zakresie pożytku publicznego, Prawa o stowarzyszeniach, Ustawy o fundacjach. W ocenie Rady najpilniejszym zadaniem jest przygotowanie, w dialogu uwzględniającym wszystkich interesariuszy, projektu ustawy o przedsiębiorstwach społecznych, która w sposób kompleksowy ureguluje zagadnienia związane z prowadzeniem działalności realizującej jednocześnie cele gospodarcze i społeczne.

 Rada przede wszystkim popiera stworzenie regulacji dotyczącej przedsiębiorczości społecznej.

5. Zespół prawny Rady Działalności Pożytku Publicznego rozpocznie dyskusję oraz zbada możliwości zmian prawnych wychodzące naprzeciw postulatom organizacji pozarządowych. Do dyskusji zaproszone zostaną zainteresowane organizacje pozarządowe, funkcjonujące podmioty ekonomii społecznej, samorządy.

Powyższe działania będą realizowane we współpracy z Zespołem ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej powołanym przez Premiera - odpowiedzialnym m.in. za opracowanie założeń do projektu Ustawy o przedsiębiorstwie społecznym. Rada Działalności Pożytku Publicznego rekomenduje zorganizowanie wspólnych seminariów dyskusyjnych na temat działalności zarobkowej organizacji pozarządowych.


Komunikat z posiedzenia Rady działalności Pożytku publicznego w dniu 9 października 2009 r.

W dniu 9 października 2009 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego. W spotkaniu udział wzięli członkowie RDPP, pracownicy Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS oraz przedstawiciele Kancelarii Senatu RP, portalu ngo.pl a także zaproszeni na posiedzenie przedstawiciele Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Centrum Wolontariatu, oraz Spółki PL2012.

Porządek obrad obejmował następujące punkty: nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; informacja na temat założeń dotyczących funkcjonowania Programu Operacyjnego Fundusz  Inicjatyw Obywatelskich w 2010 roku; informacja na temat prac zespołów utworzonych przy RDPP; informacja na temat  Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej oraz Ogólnopolskiego Spotkania Ekonomii Społecznej; informacja na temat  Polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 r.; dyskusja na temat koncepcji certyfikowania organizacji pożytku publicznego, zaproponowanej przez Fundację Anny Dymnej „Mimo wszystko”; informacja na temat tzw. Dyrektywy Usługowej; ustalenie sztywnego kalendarza spotkań RDPP; propozycje nowelizacji ustawy o VAT; informacja na temat procedury wyłaniania polskich przedstawicieli do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES).

Posiedzenie rozpoczęli Współprzewodniczący RDPP – Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Jan Jakub Wygnański.

W pierwszym punkcie posiedzenia Anna Sienicka, Przewodnicząca zespołu ds. prawnych i monitoringu, omówiła stan prac nad nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zaprezentowała zmiany wypracowane przez stronę społeczną w czasie posiedzeń stałej podkomisji sejmowej ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym dotyczące m. in. definicji organizacji pozarządowej, form współpracy organizacji pozarządowych i administracji publicznej, inicjatywy lokalnej, Rady Działalności Pożytku Publicznego i wolontariatu. Anna Sienicka zreferowała dodatkowo kwestie, które pozostały na tym etapie jeszcze nierozstrzygnięte (możliwość udzielania organizacjom dotacji inwestycyjnych oraz kwestia zapisów dotyczący wspierania przez administrację publiczną instytucji wspierających szeroko rozumianą aktywność obywatelską).

Jan Jakub Wygnański wyraził podziękowania dla środowiska pozarządowego oraz dla strony rządowej za produktywną kilkumiesięczną pracę nad nowelizacją ustawy. Poinformował o stanowisku RDPP negatywnie oceniającym praktykę zbierania odpisu 1% podatku na rzecz osób indywidualnych oraz podmiotów nie posiadających statusu organizacji pożytku publicznego, a także o tym, że nie zostało ono ostatecznie uwzględnione w nowelizacji ustawy (zmierzającej w tym kierunku poprawki nie zgłosił ostatecznie żaden z członków Komisji Polityki Społecznej).

Zadecydowano o zorganizowaniu spotkania Zespołu ds. prawnych i monitoringu odnośnie punktu dotyczącego  jednostek wspierających aktywność obywatelską w sferze zadań publicznych (art. 5 ust. 6,7) oraz zaproszeniu na spotkanie organizacji optujących za umożliwieniem wykorzystania środków pochodzących z 1% na działalność gospodarczą, prowadzoną przez organizacje pożytku publicznego.

Następnie Krzysztof Balon, Przewodniczący Zespołu ds. programów i funduszy, przedstawił ustalenia podjęte podczas posiedzenia Zespołu. Poinformował na temat rekomendacji Zespołu odnośnie kandydatów na członków Komitetu Monitorującego PO FIO 2009-2013 oraz Rad Oddziałów Wojewódzkich NFZ w woj. podlaskim i podkarpackim. Zespół miał również okazję zaopiniować Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach PO FIO 2010. Krzysztof Balon stwierdził także, że Rada powinna podjąć dyskusję na temat przejrzystości i ujednolicenia systemu wynagrodzeń z tytułu zadań realizowanych przez organizacje ze środków publicznych.   Jan Jakub Wygnański ponowił postulat przeprowadzenia gruntownej ewaluacji projektu FIO mającej na celu jego ewentualną reformę.

Członkowie Zespołu ds. dialogu i współpracy wyłonili Przewodniczącą, którą została Teresa Hernik. Jan Jakub Wygnański zwrócił się z prośbą powołanego Zespołu o przygotowanie założeń dotyczących ogólnych zasad konsultowania przez RDPP (i inne organizacje) projektów ustaw, rozporządzeń kierowanych do RDPP.

Następnie dyskutowano na temat organizacji Europejskiego Roku Wolontariatu 2011. Kamila Czerwińska, reprezentująca PL 2012 (wcześniej zaangażowana w działania Europejskiej Sieci Wolontariatu) , poinformowała, że Polska musi do końca roku przedstawić koncepcję działań w zakresie promocji wolontariatu, w tym powołania krajowego komitetu organizacyjnego. Dariusz Pietrowski (Centrum Wolontariatu) zaprezentował zebranym kompleksową koncepcję odnośnie promocji, edukacji i działań w obszarze wolontariatu. Do kwestii związanych z Europejskim Rokiem Wolontariatu postanowiono wrócić na jednym z kolejnych spotkań RDPP.  

W kolejnym punkcie posiedzenia dyskutowano na temat Paktu na rzecz ekonomii społecznej w modernizacji polskiego modelu społecznego 2030, zobowiązującego rząd do opracowania strategii rozwoju ekonomii społecznej. Pakt podnosi także koncepcje przekazywania 1% CIT na rzecz działań w zakresie ekonomi społecznej oraz ustanowienia ekonomii społecznej jednym z priorytetów Polskiej Prezydencji w UE. Michał Guć wskazał na potrzebę konsultowania Paktu ze stroną samorządową.

Na posiedzeniu poruszono także temat zainicjowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych (FUPP), odnośnie zwolnienia z podatku VAT porad prawnych świadczonych nieodpłatnie. Elżbieta Chojna-Duch poinformowała o negatywnej opinii Ministerstwa Finansów oraz Rady Ministrów ze względu m. in. na niedookreślenie koncepcji oraz subiektywność oceny złej sytuacji materialnej beneficjenta (adresata porad) tego typu świadczeń, co prowadzić może do nadużyć. Dariusz Pietrowski zasugerował, że usługi takie mogą być świadczone w ramach umowy wolontariackiej, w świetle przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Cezary Przygodzki, reprezentujący FUPP, wyraził pogląd, że problem ten, w opinii FUPP, wymaga jasnego uregulowania. Ze względu na rozbieżność stanowisk wewnątrz RDPP nie było możliwe zajęcie wspólnego stanowiska w tej sprawie. Musi się ona toczyć na poziomie prac parlamentarnych. RDPP zgłosiła gotowość wystąpienia w roli ewentualnego mediatora w sporze. 

Następnie Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor DPP, poinformował zebranych na temat prac nad Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji w ramach PO FIO 2010.

Dyskutowano także na temat przedstawionej przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko” koncepcji weryfikowania wiarygodności organizacji pożytku publicznego i ewentualnego certyfikowania / rankingu OPP.  Członkowie RDPP uznali, że RDPP nie posiada mandatu do nadawanie tego rodzaju certyfikatów bowiem jego kryteria, jak można zakładać, wykraczają poza warunki ustawowe OPP. Nie zmienia to faktu, że działania takie powinny być podejmowane w oparciu o zasady samoregulacji). Członkowie RDPP wyrazili pogląd, że jakkolwiek zdania środowiska pozarządowego w zakresie certyfikatu są podzielone, dyskusja na ten temat powinna zostać podjęta (a w istocie kontynuowana bowiem wysiłki tego rodzaju,  z różnym skutkiem,  prowadzone są od ponad 10 lat). RDPP gotowa jest podjąć się roli jej współorganizatora.

Na koniec posiedzenia podjęto także temat implementowania tzw. dyrektywy usługowej. RDPP wysłuchała opinii w tej sprawie z strony przedstawicieli DPP.

Na koniec dyskutowano konieczność opracowania procedury wyłaniania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Bezpośrednim powodem dyskusji na temat owej procedury było ustalenie, że od ponad rok temu strona społeczna na skutek rezygnacji jednego z przedstawicieli dysponuje vacatem w EKES.

Termin kolejnego posiedzenia ustalono na 3-4 grudnia br.


Oświadczenie Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie przekazywania kwot pochodzących z 1% PIT na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

2009.07.27

W ostatnich dniach do opinii publicznej docierają liczne protesty grupy organizacji pożytku publicznego zniecierpliwionych faktem, że nie wpłynęła do nich dotychczas całość wskazanych na ich rzecz środków z tzw. 1%. Za przekazanie tychże środków odpowiedzialne jest Ministerstwo Finansów, a precyzyjniej - podlegające mu Urzędy Skarbowe.  Z tego powodu to właśnie te instytucje stały się przedmiotem krytyki czy wręcz ataku. Ton wielu wypowiedzi sugeruje lub wprost zarzuca Ministerstwu Finansów i podległym mu służbom, zła wolę czy wręcz łamanie prawa. Pojawiają się też supozycje, że środki z 1% używane są do bieżącego ratowania wydatków publicznych. 

Przypomnijmy, że zgonie z przepisami prawa i na wniosek samych organizacji pożytku publicznego (wyrażany zresztą za pośrednictwem RDPP)  zmieniony został pierwotny mechanizm przekazywania 1%.  Nie czynią już tego bezpośrednio podatnicy, ale z ich upoważnienia Urzędy Skarbowe.  Zmiana ta jest jednym z zasadniczych powodów, dla których w tak ogromnym stopniu wzrosła liczba przekazywanych środków z 1%.  Nazywając rzecz po imieniu – to, czego części podatników nie chciałoby się robić  (a zatem samodzielnie dokonywać wpłaty) wykonują za nich służby skarbowe.  Wziąwszy pod uwagę ilość wpłat i ilość organizacji OPP jest to praca niełatwa.  Dodatkowo (także na wniosek organizacji) przedłużony został o 2 miesiące okres dokonywania alokacji 1%  przez samych podatników - dotyczy on obecnie także korekt w zeznaniach PIT (w tym czasie możliwa jest także zmiana przeznaczenia 1%). Tak zatem ostateczna wartość kwoty 1% na konkretne organizacje znana jest dopiero od końca czerwca. Od tego czasu do końca sierpnia ( 2 miesiące) Urzędy Skarbowe mają zgodnie z prawem czas na to, aby ostatecznie przekazać środki z 1% na rzecz OPP.  Jeśli nie dopełnią tego terminu zgodnie z przepisami będą musiały uzupełnić wypłaty z 1% o należne odsetki.  

Rada Działalności Pożytku Publicznego, a w szczególności zasiadający w niej przedstawiciele organizacji pozarządowych ze zrozumiałych powodów często konfrontują swoje poglądy (np. w sprawie opodatkowania organizacji pozarządowych) z przedstawicielami Ministerstwa Finansów. Często w poglądach tych występują istotne różnice . Tym bardziej jednak wiarygodnie możemy stwierdzić, że w tej konkretnej sprawie - rozumiejąc potrzeby organizacji i znaczenie, jakie w ich działaniach mają wpływy z 1% - po zapoznaniu się z wyczerpującymi wyjaśnieniami ze strony przedstawicieli Ministerstwa Finansów  - nie znajdujemy jak dotychczas żadnych podstaw do tego, aby doszukiwać się w działaniach Ministerstwa Finansów oraz Urzędów Skarbowych ani złej woli ani przekroczenia obowiązujących przepisów. Jednocześnie apelujemy o to, aby oskarżeń takich zaniechać.


Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 17 lipca 2009 r.

W dniu 17 lipca br. odbyło się trzecie posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. W spotkaniu uczestniczyli członkowie RDPP (trzech przedstawicieli strony rządowej oraz dwóch zastępców, dwóch przedstawicieli strony samorządowej oraz dziesięciu przedstawicieli strony pozarządowej), przedstawiciele Departamentu Pożytku Publicznego oraz zaproszeni goście, reprezentujący Program Kompas - Instytutu Spraw Publicznych, portal www.ngo.pl oraz Parlamentarny Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.  Spotkanie prowadzili współprzewodniczący Minister Jarosław Duda oraz Jan Jakub Wygnański.

W pierwszym punkcie posiedzenia dyskutowano na temat nowelizacji regulaminu RDPP. Członkowie Rady odnieśli się do propozycji przygotowanej przez Departament Pożytku Publicznego na podstawie sugestii członków Rady z poprzedniego posiedzenia. Wątpliwości wzbudziła przede wszystkim kwestia dookreślenia sposobu głosowania (tajne versus jawne) oraz wyrażania procedury formułowania opinii Rady w sposób obiegowy – pomiędzy jej posiedzeniami. Po niewielkich korektach przyjęta została nowa wersja regulaminu. Część postulatów Rady (np. kwestia absencji członków Rady) możliwa będzie do realizacji dopiero przy okazji nowelizacji ustawy. 

Następnie podjęto uchwałę o powołaniu stałych zespołów problemowych w składzie:

 • Zespół ds. prawnych i monitoringu
 1. 1.       Marek Borowski
 2. 2.       Elżbieta Chojna-Duch
 3. 3.       Robert Choma
 4. 4.       Marcin Dadel
 5. 5.       Michał Guć
 6. 6.       Maciej Lis
 7. 7.       Anna Sienicka
 8. 8.       Ks. Stanisław Słowik
 • Zespół ds. programów i funduszy
 1. 1.       Krzysztof Balon
 2. 2.       Marcin Dadel
 3. 3.       Adam Giersz
 4. 4.       Wojciech Ratyński
 5. 5.       Tomasz Siemoniak
 6. 6.       Ks. Stanisław Słowik
 •   Zespół ds. dialogu i współpracy
 1. 1.       Krzysztof Balon
 2. 2.       Agnieszka Buła-Kopańska
 3. 3.       Tomasz Bystroński
 4. 4.       Teresa Hernik
 5. 5.       Małgorzata Sinica
 6. 6.       Aldona Wiktorska-Święcka

Ustalono, że szczegółowy zakres problematyki, jaką mają podejmować zespoły oraz wybór przewodniczących zespołów zostanie ustalony na pierwszych spotkaniach zespołów.

Następnie podjęto temat rekomendacji członków Komitetu Monitorującego PO FIO 2009-2013. Aleksandra Rybińska (DPP) poinformowała zebranych na temat procedury naboru kandydatów. Ogłoszenie o otwartym naborze ukazało się w dniu 10 czerwca 2009 r. w dwóch dziennikach ogólnopolskich oraz na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz portalu ngo.pl. Nadesłano 38 zgłoszeń, z których wszystkie przeszły pozytywnie ocenę formalną. Zadecydowano, że ze zgłoszeniami zapoznają się dogłębnie członkowie zespołu ds. programów i funduszy i następnie przedstawią Radzie swoje rekomendacje. Odbyła się krótka dyskusja na temat kryteriów, które powinny być brane pod uwagę przy wyborze. W dyskusji wymieniano m. in.: doświadczenie w aplikowaniu o środki z FIO, znajomość zagadnień ewaluacji, reprezentatywność kandydatów  itp.

W kolejnym punkcie posiedzenia Maciej Kaczorowski (DPP) przedstawił członkom RDPP dane na temat kryteriów strategicznych obowiązujących w procedurze przyznawania dotacji w ramach PO FIO w roku 2009.  Poinformował, że znaczącym problemem była częsta niespójność ocen ekspertów, także w wypadku kryteriów twardych.  Ks. Stanisław Słowik opowiedział się za utrzymaniem kryteriów strategicznych jako takich, jednak postulował, aby były one stopniowalne a nie jak ma to miejsce dotychczas „zero-jedynkowe”..

Krzysztof Balon wyraził opinię, że kryterium preferujące młode organizacje w Priorytecie III jest nieuzasadnione, ponieważ w zakresie integracji, aktywizacji społecznej doświadczenie jest elementem trudnym do przecenienia.

Marcin Dadel stwierdził, że kryteria miały motywować do działania młode i niewielkie organizacje, jednakże w ograniczonym zakresie – do realizacji projektów poniżej progu 100 tys. zł.

Jan Jakub Wygnański podkreślił, że 5-letnia praktyka wdrażania FIO skłania do pogłębionej refleksji i weryfikacji dotychczasowych doświadczeń. Przedstawił także zebranym wyniki badań / ewaluacji wdrażania funduszy wspierających aktywność organizacji pozarządowych, w tym FIO. Ustalono, że RDPP zleci pogłębioną ewaluację FIO wraz z zestawem rekomendacji dotyczących funkcjonowania FIO w przyszłości (m.in. kryteria geograficzne i tematyczne, system oceny wniosków, dobór operatora etc.)

Następnie Jan Jakub Wygnański poinformował zebranych o konkluzji ze spotkania Zespołu Konsultacyjnego do Spraw Unii Europejskiej, działającego przy Prezydium Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych, które odbyło się w dniu 15 lipca. Kwestia procedury wyboru członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zgodnie z sugestią RDPP nie zostanie ostatecznie wpisana do ustawy o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego. Rekomendacja kandydatów do Grupy Trzeciej EKES pozostanie w gestii RDPP. Współprzewodniczący podkreślił także, że Rada wypowiada się przeciwko tzw. „dziedziczeniu miejsc” przez poszczególne organizacje w przypadku pojawienia się vacatu w Grupie Trzeciej EKES. W przypadku takim procedura naboru powinna zostać powtórzona. Jan Jakub Wygnański poinformował także, że powtórzył na posiedzeniu ww. Zespołu propozycję wymiany „ambasadorów” pomiędzy Radą a Komisją Trójstronną oraz zasygnalizował konieczność poszukiwań  wspólnego forum łączącego autonomiczne dialogi toczące się w Komisji Trójstronnej, Radzie Pożytku Publicznego oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Wstępnie rozważano możliwość zlecenia ekspertyzy na temat tego rodzaju rozwiązań funkcjonujących w innych krajach.

Na wniosek Współprzewodniczących RDPP podjęła decyzję o mianowaniu Krzysztofa Więckiewicza, Dyrektora DPP, na Sekretarza RDPP.

Współprzewodniczący Rady wyrazili podziękowanie i uznanie dla osób, zaangażowanych w prace nad zapisami nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, toczące się na posiedzeniach podkomisji stałej ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Anna Sienicka kierująca procesem uzgodnień rządowo – pozarządowych w ramach prac nad nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego zrekonstruowała najistotniejsze kierunki zaproponowanych zmian, w tym odnośnie definicji organizacji pozarządowych, centrów wspierania organizacji pozarządowych, działalności odpłatnej, tzw. regrantingu, inicjatywy lokalnej, cech konstytutywnych organizacji pożytku publicznego oraz mechanizmów odpisu 1%. Uzgodnienia wypracowywane są w trybie roboczych seminariów i referowane na posiedzeniach podkomisji sejmowej. Dotychczas odbyło się kilkanaście spotkań.  Do końca sierpnia w tym trybie ma zostać przepracowana cała ustawa (obecnie prace zakończono na art. 16 Ustawy) . Część propozycji wymagać będzie szczegółowych uzgodnień z Ministerstwem Finansów. Spotkanie w tej sprawie ma się odbyć w najbliższych dniach.

Kolejną kwestią poruszoną na posiedzeniu był odpis 1% podatku. Elżbieta Chojna-Duch, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, przedstawiła historię regulacji. Tematem, który wciąż budzi kontrowersje – dodała - jest możliwość wskazania celu szczegółowego (np. konkretnej osoby), na który mają zostać przeznaczone środki pochodzące z 1%.   Elżbieta Chojna-Duch poinformowała także, że ze względu na znaczący koszt rozważana jest zmiana zapisu zobowiązującego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do stworzenia elektronicznej bazy organizacji pożytku publicznego, zawierającej informacje niezbędne do przekazania odpisu 1%. Krzysztof Balon wyraził opinię, że wskazywanie konkretnego celu w zeznaniu podatkowym jest, w jego opinii, asystemowe i niezgodne z duchem wspierania pożytku publicznego. To samo dotyczy przypadków zbierania 1% w imieniu konkretnie wskazanych w zeznaniu instytucji, które same nie posiadają statusu OPP.

Ks. Stanisław Słowik poruszył kwestię odpisu 1% podatku w przypadku rozliczania przez pracodawcę.

Elżbieta Chojna-Duch podkreśliła przy okazji dyskusji, że urzędy skarbowe, wbrew doniesieniom medialnym, nie przekroczyły ustawowego terminu przelewania środków pochodzących z 1% na konta organizacji pożytku publicznego. Ze względu na fakt, że ostateczny termin alokacji 1% został przedłużony (można to uczynić także w korekcie zeznania) procedurę przelewania środków można było rozpocząć dopiero w dniu 1 lipca. Ostatecznym terminem przekazywania środków z 1% jest 31 sierpnia. W związku z gigantyczną liczbą dokumentów wymagających weryfikacji w połączeniu z sezonem urlopowym urzędy skarbowe stoją przed olbrzymim wyzwaniem i pracują bardzo ciężko, aby wywiązać się z nałożonych na nie zobowiązań. Posądzanie Ministerstwa Finansów i Urzędów Skarbowych o złą wolę jest nieuzasadnione i niesprawiedliwe.  Pani Minister Chojna–Duch za pośrednictwem RDPP apelowała do organizacji pozarządowych i mediów o zaniechanie kampanii medialnej prowadzonej przeciwko Ministerstwu Finansów. Członkowie RDPP zadawali szereg pytań dotyczących kwestii 1% i wspólnie wyrazili pogląd, że w oparciu o uzyskane informacje istotnie nie sposób dopatrzeć się złej woli ani nadużyć w działaniach Ministerstwa Finansów.  RDPP planuje wydać oświadczenie w tej sprawie.

Na członka Zespołu Koordynacyjnego Narodowego Programu Zdrowia wybrany został Ks. Stanisław Słowik.

Ustalono, że nabór na członków Rad Oddziałów Wojewódzkich NFZ w woj. podlaskim i podkarpackim zostanie ponownie ogłoszony na stronach internetowych MPiPS oraz w portalu ngo.pl.

Kolejne spotkanie Rady ma się odbyć w pierwszych dniach września we Wrocławiu.


Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 3 czerwca 2009 r.

W dniu 3 czerwca 2009 r. odbyło się drugie posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. W posiedzeniu udział wzięło 12 członków RDPP oraz 2 zastępców (7 ze strony organizacji pozarządowych, 4 ze strony samorządowej, 1 ze strony rządowej oraz 2 zastępców), przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR). Agenda posiedzenia obejmowała następujące punkty: dyskusję w sprawie regulaminu RDPP, kwestię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego - problem wymiany członka Komitetu w trakcie kadencji oraz zaopiniowanie propozycji procedury wyłaniania polskich przedstawicieli do EKES, przedstawionej przez Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych, zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych, informację na temat konkursu FIO 2009, ustalenie składu stałych zespołów problemowych RDPP oraz zasad ich funkcjonowania, informację o procedurze uzgadniania stanowisk w sprawie nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informację na temat systemu komunikacji z członkami Rady za pomocą zastrzeżonej strony internetowej, ustalenie procedury rekomendacji przedstawicieli organizacji pozarządowych do rad, ciał doradczych, komitetów, itp., w tym do Rady Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wskazanie przedstawiciela RDPP do prac w Komisji Oceniającej w ramach obszaru tematycznego Ochrona zdrowia Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, informację na temat środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na ekspertyzy dotyczące III sektora.

Posiedzenie rozpoczął przywitaniem Jan Jakub Wygnański, Współprzewodniczący RDPP. Obowiązki Współprzewodniczącej ze strony rządowo-samorządowej pełniła w zastępstwie Elżbieta Chojna-Duch.

Piotr Kontkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego, zrekonstruował zapisy regulaminu RDPP. Wątpliwości członków Rady wzbudziły między innymi kwestie związane ze współprzewodniczeniem Radzie na posiedzeniu (czy posiedzenie może być prowadzone przez jednego ze współprzewodniczących, czy też w przypadku absencji jednego ze współprzewodniczących powinno się dokonać wyboru jego zastępcy), umocowaniem prawnym elektronicznej aplikacji umożliwiającej głosowanie w drodze obiegowej, terminem przekazywania Radzie materiałów do zaopiniowania, zapraszaniem na posiedzenie gości oraz osób zastępujących członków RDPP. Jan Jakub Wygnański zaproponował, by po przeanalizowaniu dokumentu przegłosować na kolejnym posiedzeniu zmiany zaproponowane w dyskusji przez członków Rady. Podkreślił także, że należy położyć nacisk na stworzenie efektywnego systemu konsultacji dokumentów, który mógłby stać się rozwiązaniem prototypowym przy tworzeniu modelu konsultacji społecznych.

W kolejnym punkcie obrad Radosław Antoszek (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) zaprezentował zmiany, jakie zaproponowano w projekcie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych. Wywiązała się dyskusja na temat konieczności podjęcia problematyki funduszy unijnych przez Radę. Skonkludowano, że uwagi zgłoszone przez przedstawicieli sektora, zajmujących się problematyką będącą przedmiotem rozporządzenia zostaną przekazane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z prośbą o pisemne ustosunkowanie się do przedstawionych uwag lub zorganizowanie spotkania uzgodnieniowego z zainteresowanymi podmiotami.

W kolejnym punkcie omawiano propozycję procedury wyboru oraz wymiany polskich przedstawicieli Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, reprezentujących grupę „Innych Podmiotów”, nadesłaną przez Trójstronną Komisję  ds. Społeczno-Gospodarczych. Członkowie Rady negatywnie ustosunkowali się do propozycji uregulowania wyboru członków grupy III w ramach EKES w ustawie o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego. Podzielano opinię, iż Rada powinna uczestniczyć nie tylko w konsultowaniu ale także tworzeniu zapisów, które znalazły się w projekcie procedury przedstawionej przez Trójstronną Komisję. Członkowie Rady podkreślali, że przedstawiciele organizacji pozarządowych, powoływani w skład tzw. grupy „interesów różnych” w ramach EKES są równorzędną stroną dialogu w stosunku do grup pracodawców i związków zawodowych. Jan Jakub Wygnański zaproponował także, by wystosować do TK propozycję spotkania w sprawie wymiany stałych „ambasadorów” pomiędzy RDPP a Komisją Trójstronną czyli uczestnictwa w pracach, analogicznie – KT i Rady, obserwatorów. Jednocześnie RDPP zwróciła się do MPiPS o wyjaśnienie szczegółów dotyczących nominowania w ubiegłej kadencji RDPP przedstawiciela organizacji pozarządowych w związku z rezygnacją jednego z członków EKES. Sprawa znajdzie się w agendzie kolejnego posiedzenia.

Następnie Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor DPP, podsumował krótko przebieg konkursu w ramach PO FIO w roku bieżącym. Poinformował, że wyniki konkursu zostaną opublikowane w najbliższych dniach. Za pozytywny symptom uznał postępującą poprawę jakości nadsyłanych wniosków. Członkowie Rady zapowiedzieli przeprowadzenie pogłębionej ewaluacji FIO oraz refleksji nad ewentualnymi zmianami mechanizmów funduszu. Dyskutowano także m. in. na temat niewielkiego zainteresowania priorytetami II i IV, konieczności zweryfikowania, na ile z PO FIO finansowane są działania, które należą do obowiązków samorządu, dowartościowywania w przyszłości projektów realizowanych we współpracy z samorządami, dywersyfikacji wsparcia w zależności od regionu.

W kolejnym punkcie Anna Sienicka poinformowała zebranych na temat prac nad nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jakie toczą się w ramach podkomisji stałej ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. W związku z uwagami co do zapisów projektu, zwłaszcza w odniesieniu do definicji organizacji pozarządowej, działalności odpłatnej, kwestii współpracy z administracją publiczną oraz inicjatywy lokalnej, uruchomiono w porozumieniu z parlamentarzystami oraz rządem proces konsultacji. Kwestie problemowe będą dyskutowane w trakcie czterech planowanych seminariów tematycznych, w których uczestniczyć będą członkowie RDPP, eksperci oraz organizacje aktywne w obszarze legislacji. Efekty prac przedstawiane będą członkom RDPP do akceptacji. Propozycje będą udostępniane opinii publicznej.

Kwestię wyboru przedstawiciela organizacji pozarządowych do Rady Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia przełożono na kolejne posiedzenie.

Na przedstawiciela RDPP do prac w Komisji Oceniającej w ramach obszaru tematycznego Ochrona zdrowia Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wybrany został Marcin Dadel.

Na koniec posiedzenia członkowie Rady zostali krótko poinformowani na temat elektronicznej aplikacji umożliwiającej komunikację oraz środkach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na ekspertyzy dotyczące III sektora.

Ustalono, że kolejne posiedzenie Rady odbędzie się w połowie lipca.


Komunikat z posiedzenia inauguracyjnego RDPP III kadencji w dniu 29 kwietnia 2009 r.

W dniu 29 kwietnia 2009 r. odbyło się posiedzenie inauguracyjne Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej powitał nowo powołanych członków Rady, wyrażając nadzieję na owocną współpracę.

Po krótkiej autoprezentacji członkowie Rady dokonali wyboru Współprzewodniczących RDPP, którymi zostali – Jarosław Duda ze strony rządowej i samorządowej oraz Jan Jakub Wygnański ze strony organizacji pozarządowych.

Teresa Hernik, Współprzewodnicząca RDPP II kadencji, dokonała podsumowania prac RDPP 2006-2009. Wśród najistotniejszych rekomendacji i wyzwań stojących przed Radą wymieniła kwestię uproszczenia zasad księgowości dla małych przedsiębiorstw, wzmocnienie współpracy z Komisją Trójstronną ds. Dialogu Społecznego, zmianę statusu RDPP, sposób wdrażania dyrektywy usługowej, VAT od sms’ów – rozwiązania systemowe, możliwość przekazywania odpisu 1% przez pracodawcę, regionalizację prac rad działalności pożytku publicznego oraz rezygnację z rekomendacji regionalnych, dokonywanych przez Radę na szczeblu centralnym. Za istotne uznała także usprawnienie prac Rady, w tym większe wykorzystanie zespołów roboczych oraz harmonogramu jako instrumentu pracy, usprawnienie przepływu informacji, w tym opiniowanych dokumentów.

Marcin Dadel, będący także członkiem RDPP II kadencji, dodał, że niezbędna jest edukacja związana z nowelizacją ustawy. Odniósł się także do problemów związanych ze współpracą między administracją publiczną a III sektorem. Uznał, że RDPP nie powinna zajmować się pojedynczymi przypadkami sporów, a raczej zainicjować stworzenie standardów zlecania usług publicznych czy też – szerzej – współpracy pomiędzy sektorami rządowym i pozarządowym. Kolejnym działaniem, które powinna podjąć Rada, jest współpraca z przedstawicielami organizacji pozarządowych zasiadającymi w Komitetach Monitorujących i wymiana doświadczeń z wdrażania programów na poziomie lokalnym.

W spotkaniu wziął także udział Tomasz Schimanek, członek RDPP II kadencji, dzieląc się z zebranymi swoimi doświadczeniami. Podkreślił, że kluczowym zadaniem w chwili obecnej powinno być opracowanie racjonalnego harmonogramu prac RDPP. Za ważną kwestię uznał także uregulowanie procedury opiniowania aktów prawnych przez Radę, w tym ich selekcjonowanie pod kątem związku ze sferą pożytku publicznego oraz zapewnienie członkom Rady odpowiedniej ilości czasu na zapoznanie się z dokumentem.

Jan Jakub Wygnański wyraził opinię, że zakres prac Rady jest na tyle rozległy, że wymagać będzie ustalenia priorytetów oraz dużego zaangażowania ze strony członków RDPP. Podkreślił, że członkowie RDPP powinni działać na rzecz dobra wspólnego, abstrahując od działalności organizacji, które reprezentują. Współprzewodniczący wyraził opinię, że jedną z kluczowych kwestii na najbliższych posiedzeniach powinno być ustalenie procedur i reguł działania RDPP, w tym rekomendowania przedstawicieli środowiska pozarządowego do różnego typu ciał doradczych oraz systemu konsultacji przez RDPP dokumentów, aktów prawnych lub decyzji. Stwierdził także, że Rada powinna być swoistym „wehikułem komunikacyjnym” ze środowiskiem pozarządowym i ściśle współpracować z organizacjami oraz specjalistami w danych dziedzinach.

Jarosław Duda zasygnalizował otwartość na zmiany w formule prac RDPP oraz zapewnił o zaangażowaniu strony rządowej w prace Rady III kadencji.

Następnie Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor DPP, przedstawił zebranym ramowy harmonogram prac Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wymieniając m. in. działania zmierzające do aktywizacji zawodowej osób w wieku 45/50 PLUS i kobiet, opracowanie projektu nowej ustawy o pomocy społecznej, działania na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym stworzenie projektu ustawy o wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych, uwzględniającej m.in. postanowienia Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych oraz wspierające rozwój podmiotów tworzących sektor ekonomii społecznej. Za wyzwania stojące przez RDPP Krzysztof Więckiewicz uznał m. in. następujące zagadnienia: PO FIO 2009-2013, Strategię Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2009-2015, uregulowania prawne dotyczące stowarzyszeń i fundacji oraz zbiórek publicznych, PO KL 2007-2013 – konsultacje przy tworzeniu dokumentacji konkursowych oraz założeń projektów systemowych w ramach Działania 5.4.

Kolejnym punktem obrad było powołanie stałych zespołów problemowych. Jan Jakub Wygnański wypunktował obszary prac poruszone w dyskusji, dzieląc je na bloki problemowe: legislacyjny (m. in. kwestia przedsiębiorczości społecznej), finansowy (wykorzystanie funduszy unijnych, PO FIO) oraz blok dotyczący dialogu (relacje z instytucjami, samorządem, komunikacja z organizacjami, w tym parasolowymi, rekomendacje dla przedstawicieli III sektora).

Członkowie Rady zadecydowali o powołaniu zespołów: ds. prawnych i monitoringu, dialogu i współpracy oraz programów i funduszy, podobnie jak miało to miejsce w czasie prac RDPP II kadencji. Ustalono, że zakres prac zespołów, ostateczna weryfikacja ich składów oraz wybór przewodniczących zostanie dokonany na posiedzeniach poszczególnych zespołów

W kolejnym punkcie posiedzenia Anna Mazgal (Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych) poinformowała członków Rady o konferencji organizowanej we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na temat sytuacji organizacji pozarządowych w warunkach spowolnienia gospodarczego.

Następnie Małgorzata Saracyn (DPP) poinformowała członków Rady o nierozwiązanej kwestii rekomendowania przedstawiciela organizacji pozarządowych do Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Jan Jakub Wygnański, podsumowując spotkanie, wyraził pogląd, że należy dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia transparentności działań Rady, m. in. poprzez jawność posiedzeń i ich dostępność dla przedstawicieli mediów.

Ustalono także, że harmonogram prac RDPP zostanie zaproponowany przez Współprzewodniczących, a jego weryfikacja zostanie dokonana na kolejnym posiedzeniu, którego termin wyznaczono na 3 czerwca 2009 r.


Polecamy